Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – EÖTVÖS JÓZSEFNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1867. junius 12.
n
Jegyzet
1867. junius 12.
– Az első, Pesti Naplóbeli megjelenés keltezés nélküli,
Arany László
Arany László
és
Sáfrán Györgyi
Sáfrán Györgyi
pedig,
AJ
Arany János
-t felülbírálva, jún. 11-re datálja a levelet. Ennek oka feltehetőleg az, hogy nem tudták időben egyeztetni
AJ
Arany János
reggel 6 órakor írt levelét
Eötvös
Eötvös József
keltezetlen válaszlevelével, amelyre
AJ
Arany János
a következő szöveget írta: „Vettem jun. 12. 1867. de
[szerkesztői feloldás]
d jav.
8 órakor reggel.
Oltványi Ambrus
Oltványi Ambrus
, aki
Eötvös
Eötvös József
levelezését rendezte sajtó alá, ezt a választ június 11-re datálta, ami még tovább bonyolítja az időrendet. Nézetünk szerint
AJ
Arany János
jól emlékezett: a korán reggel megszületett levelet valakivel (feltehetőleg az egyik akadémiai szolgával) elküldte a nem messze, az Erzsébet tér 10. sz. alatt lakó
Eötvös
Eötvös József
nek, aki a helyzet fontosságát és sürgősségét látva azonnal válaszolt. A kronológiának ezt a rendjét fogadta el
Voinovich Géza
Voinovich Géza
is A csillag-hulláskor c. versek jegyzetében ( AJÖM VI. 242.). Vesd össze Korompay 2012.
 
  186
7
Beszúrás
. Jun. 10-én
fiam nagy-betegen feküdt. Futottam
Kajdacsy
Kajdacsy István
orvos úrért,
n
Jegyzet Futottam
Kajdacsy
Kajdacsy István
orvos úrért –
Kajdacsy István
Kajdacsy István
(1812–1873): szemész, Pest-Pilis-Solt vármegye főorvosa.
s tőle hallottam először, mit rebesgetnek. „Ah, szamárság!” mondám. 11-én este
Tóth Lőrincz
Tóth Lőrinc
n
Jegyzet
Tóth Lőrincz
Tóth Lőrinc
ismét állítá, hogy igaz
– A Szent Isván-rend adományozásának előkészítéséről lásd
Wenckheim Béla
Wenckheim Béla
Arany János
Arany János
hoz 1867. jún. 11-én írt levelének (2108.) jegyzetét. A fennmaradt dokumentumok és a levelezés tanúsága szerint ebben az új magyar kormány, pontosabban a belügy- és a király személye körüli miniszter, s a Szent István-rend kiskeresztjének birtokosa,
Eötvös József
Eötvös József
, az Akadémia elnöke, egyszersmind vallás- és közoktatásügyi miniszter játszhatott szerepet. Az utóbbi által az előterjesztés
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
, az Akadémia ügyésze és pénztárosa számára sem lehetett ismeretlen, aki
AJ
Arany János
-hoz hasonlóan az Akadémia épületében lakott. Korántsem véletlen tehát, hogy
AJ
Arany János
éppen
Eötvös
Eötvös József
höz fordult levelével.
ismét állítá, hogy igaz. 12-én reggel megirtam e levelet. A hivatalos lapban megjelent
kitüntetésem
Beszúrás
12-én; olvastam fél kilenczkor.
n
Jegyzet
A hivatalos lapban megjelent kitüntetésem 12-én; olvastam fél kilenczkor
BpKözl 1867. jún. 12. : „Magyar királylyá történt koronáztatásom alkalmából Székács József ágostai és Balogh Péter helvét hitvallásu superintendenseknek Lipótrendem lovagkeresztjét, – továbbá a tudomány, irodalom, törvénykezés, gazdászat és művészet terén szerzett érdemek s közhasznu működése elismeréseül
Arany János
Arany János
magyar akademiai tagnak Szt.-Istvánrendem, Balassa János és
Pauler Tivadar
Pauler Tivadar
kir. tanácsosok- s akademiai tagoknak, és Justh József, Gozsdu Manó és Szilassy György földbirtokosoknak, valamint Ledniczky Mihály hites ügyvédnek Lipótrendem lovagkeresztjeit dijmentesen, – végre Ullmann Károly és Lutzenbacher Pál nagykereskedőknek, Thán Mór és Székely Bertalan művészeknek, és Erkel Ferencznek, a magyar nemzeti szinház karigazgatójának Ferencz József-rendem lovagkeresztjét ezennel adományozom. Kelt
Budá
Budapest
n, 1867. évi junius hó 9-én.
Ferencz József
Ferenc József
s.k. Gr. Festetics György, s.k.” Ennek a „legfelsőbb határozvány”-nak a MOL Belügyminisztériumi eln. iratok 1867–IB–2463. jelzeten fennmaradt másolatát közölte Varga 1960. 188–190. A BpKözl híradása már előző este megjelent Bécsben: Vom Allerhöchsten Hoflager in Ofen. Telegramme der „Wiener Abendpost” (A legfelsőbb udvar Budán. A Wiener Abendpost táviratai). WA 1867. jún. 11. 529.
 
  Levelem mása.  
  (Emlékezetböl,
[törölt]
« ) »
 
  de azt hiszem szóhíven.
n
Jegyzet
Emlékezetböl,
[törölt]
« ) »
de azt hiszem szóhíven
– Tudomásunk szerint
AJ
Arany János
-nak ez az egyetlen levele, amelyet emlékezetből írt le, s amelynek rendkívüli fontosságát is jelzi a szó szerinti hűség megerősítése.
)  
  Igen tisztelt Barátom,  
  Nem tudom mi benne igaz, de pár nap óta erősen beszélik, hogy számomra fejedelmi kitűntetés készűl.
n
Jegyzet
pár nap óta erősen beszélik, hogy számomra fejedelmi kitűntetés készűl
– Vesd össze
AJ
Arany János
1867-ben írt, de csak jóval később megjelent, A csillag-hulláskor címet viselő verssorozatának első darabjával – amely a bibliai versre visszavezethető „Ki mint vet, úgy arat” közmondásra (Gal 6:7) kérdez rá:
 
 
  Azt beszélik, rendjelt kaptam –
  Nem vetettem, mért arattam?
 
 
Valami rendjelt emlegetnek. Ha még lehetséges, múljék el tőlem e pohár!
n
Jegyzet
Ha még lehetséges, múljék el tőlem e pohár!
– „ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár” (Mt 26:39). Tudomásunk szerint a jutalmazottak közül egyedül
AJ
Arany János
kívánta visszavonatni kitüntetését. Az idézettel összefügghet a „keserű pohár”-nak az a motívuma, amelynek
Arany
Arany János
levelével összefüggő hagyománya nem
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
bordalában, hanem a gyász ihlette költeményekben mutatkozott meg. Ilyen például a Fodor Gerzson debreceni ref. lelkésztől származó (de sokáig
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
alkotásának tartott) „Szomorú hallgatók...” kezdetű, egy fiatal, 23 éves nő temetésekor elhangzott vers: „Mondjad hát, légyen meg az Úr akaratja. / Keserű pohár ez, melyet az Úr rádmért”, s ilyen (a szintén ref. lelkész)
Tompá
Tompa Mihály
nak Isten akaratja címmel fia halálára emlékező költeménye: „Elmúlik tőlem is e keserű pohár, / Melyet velem te bölcs tetszésed itat”, amelyről
AJ
Arany János
Tompa Mihály költeményei című, 1863-ban megjelent bírálatában elismeréssel írt ( AJÖM XI. 461−462.). Nem lehetetlen, hogy az 1867 júniusában a Toldi szerelme hatodik énekébe (a 24 évesen meghalt)
Arany Juliská
Arany Juliska
ról írottak keletkezésében e gyászversek felidézése is szerepet játszott (közös motívumuknak a – feltehetőleg debreceni – diákéletre vonatkoztatott változata már Az elveszett alkotmány I. énekében is szerepelt: „S mint a növendék, kin tanitóink sort hegedűlni / Már neki gyűrkőztek, kétrét hajol, ah de hiában! / A rámért keserű poharat kikerlűnie nincs mód”); a bibliai idézet ezekkel összhangban kerülhetett az
Eötvös
Eötvös József
nek írt levélbe, amit az ott szereplő „keserű gyászom” kifejezés is megerősíthet.
Én a koronás magyar királynak buzgó loyalis híve és engedelmes jobbágya kivánok lenni;
n
Jegyzet
Én a koronás magyar királynak buzgó loyalis híve és engedelmes jobbágya kivánok lenni
– A koronázás 1867. jún. 8-án történt.
azt sem tudom mi következménye lenne, ha én e
[törölt]
« fejedelmi »
legfensőbb kegyet magamtól elháritanám: de úgy érzem, hogy
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
helyzetemben
Beszúrás
e következményt kellene választanom inkább. Értem én, s hálásan elfogadom az eszmét, hogy ez által az irodalom azon ágának legfensőbb figyelemben és buzdításban részesitése a czél, melynek én is igénytelen munkása vagyok: de
sem
Beszúrás
ez irodalom nem fogadna el engem képviselőül, sem én magamat annak nem tartom. Nem akarnám hogy ezentul mindannyiszor gúnyosan fölemlegessék, ha egy-egy kisérletet teszek lantomon; vagy hallgatásomért dobják szemembe.  
  Ha tehát valami kérésem lehet „à mes amis devenus Ministres”:
n
Jegyzet
„à mes amis devenus Ministres”
– Miniszterré lett barátaimnak (fr.). –
Arany László
Arany László
lábjegyzete: „
Béranger
Béranger, Pierre Jean de
egyik költeményének címe. Kezdete így szól:
 
 
  »Non, mes amis, non, je ne veux rien être;
  Semez ailleurs places, titres et croix!....«
 
 
AJLÍ II. 435. Magyarul: ’Nem, nem barátaim, semmi sem akarok lenni; vessétek máshová az állásokat, a címeket és a kereszteket!’
szíveskedjenek oda hatni, hogy e szándék vonassék vissza, mielőtt a nyilvánosság által helyzetem kényesebbé válnék.
n
Jegyzet
e szándék vonassék vissza, mielőtt a nyilvánosság által helyzetem kényesebbé válnék
– Vesd össze A csillag-hulláskor című verssorozat II. és III. – 1867-ben írt, de csak
AJ
Arany János
Hátrahagyott versei között, 1888-ban megjelent – darabjával:
 
 
  Ami benne fényes:
  Az irodalomé;
  Ami benne kényes:
  Egyedül magamé.
  Fénye, ragyogása... (ha van,)
  Az irodalomé;
  Gyanúsítása... (a’ van,)
  Egymagamé!
 
 
„La fleur des champs”,
n
Jegyzet
„La fleur des champs”
Arany László
Arany László
lábjegyzete: „»La fleur des champs brille à ta boutonnière....«
Béranger
Béranger, Pierre Jean de
: MON HABIT. AJLÍ II. 435. Magyarul: ’A mezők virága tündököl gomblyukadban’.
– egyéb nem is illenék az én gomblyukomba,
n
Jegyzet
egyéb nem is illenék az én gomblyukomba
– A Szent István-kiskeresztet a gomblyukban hordták.
ha keserű gyászom ez egyszerű örömtől is meg nem fosztott volna.
n
Jegyzet
ha keserű gyászom ez egyszerű örömtől is meg nem fosztott volna
Arany Juliska
Arany Juliska
1865. dec. 28-án halt meg.
 
  Bocsáss meg!  
 
Pest
Budapest
, jun. 12. 1867. (reggel 6 órakor) irtam
[szerkesztői feloldás]
(reggel 6 órakor) irtam - bekarikázva
n
Jegyzet
Pest
Budapest
, jun. 12. 1867. (reggel 6 órakor) irtam
– Nincs semmilyen forrásunk arra nézve, hogy
AJ
Arany János
miért nem előző este,
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
híradása után írta meg ezt a levelet, s arra sem, hogy mi történt találkozásuk és a levélírás között.
 
  igaz tisztelő barátod
Arany J
Arany János
.f  
  Kivűl. Nagyméltóságu báró Eötvös József magyar kir. Minister urnak, s a M. T. Akadémia Elnökének teljes tisztelettel.
Pest
Budapest
en. Saját kezébe.  
  A hivatalos lapot olvastam 8 ½ órakor.
[szerkesztői feloldás]
A hivatalos lapot olvastam 8 ½ órakor. - bekarikázva
 
 

Megjegyzések:

Az eredeti levél elveszett.