Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – JÓKAI MÓRNAK
Pest
Budapest
, jan. 15. 1868.  
  Kedves barátom!  
  A Hon mai számában egy czímsor jelent meg az akad. nagyjutalomra pályázó művekről;
n
Jegyzet
A Hon mai számában egy czímsor jelent meg az akad. nagyjutalomra pályázó művekről
Oltványi Ambrus
Oltványi Ambrus
jegyzete ( JMÖM 1975. 650.): „az akadémiai nagyjutalmat kezdetben egyszerűen annak a szépirodalmi vagy tudományos munkának ítélte oda az MTA összes ülése, amelyet az előző év terméséből a legértékesebbnek ítélt. Az 1844-ben életbe léptetett szervezeti reform a nagyjutalom odaítélésének módjában is változást hozott. Ettől fogva minden évben más-más akadémiai osztályt illetett meg az a jog, hogy az előző időszakban megjelent, tárgykörébe vágó művek közül a legjelentősebbeket a nagyjutalomra ajánlja a nagygyűlésnek. 1868-ban a nyelv- és szépirodalmi osztályra jutott a sor. A
H
Szerkesztői feloldás: Hon
1868. jan. 15-i számában Az akadémiai nagy jutalomra pályázó munkák lajstroma címmel rövid közlemény jelent meg. Ez a szépirodalmi művek közül
Tompa Mihály
Tompa Mihály
összes költeményeinek hatodik és hetedik kötetét, a nyelvtudományiak sorában pedig
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
A magyar nemzeti irodalom története c. könyvét említette az első helyen. Az 1868. márc. 17-én megtartott nagygyűlés valóban ezt a két munkát tüntette ki a nagyjutalommal.”
mely oda csak tévedésből kerülhetett, és a megnevezetteknek rosz vért fog okozni.  
  Az akad. nagyjutalomra külön pályázat nincs; pályáznak arra jelenleg az 1861–66 megjelent minden nyelvtud. és szépirodalmi munkák. E laistrom, melyet a Hon közöl, az osztály-értekezletben a végre jegyeztetett össze, hogy a ki még mit tud,
hozzá adja
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: hozzáadja
, s te is, mint rendes tag, valószinűleg ily czélra kaptad. Foglal ez magában részint oly műveket, melyek a szerzők által versenyre beküldettek, melyeket tehát kihagyni vagy tudomásul
nem
Beszúrás
venni nem lehetett; de foglal és nagyobb számmal, olyanokat, melyeket az osztályértekezlet egyik-másik tagja, a mint eszébe jutott, bediktált. Ez osztályconferentiai készületlen, s
a
Beszúrás
fejlődés processusában lévő munkálatot – ha annak nevezni lehet – publicum elé vinni, noha nem szándékos, de nagy indiscretio vala.
n
Jegyzet
Ez osztályconferentiai készületlen, s a fejlődés processusában lévő munkálatot
– ha annak nevezni lehet – publicum elé vinni, noha nem szándékos, de nagy indiscretio vala – „ Riedl Szende indiszkréciója folytán került a hírek közé
Tompa
Tompa Mihály
neve.” ( AJÖM XIV. 690. )
 
  Nehogy e levelem is a nyilvánosság elé menjen, ime kimondom, hogy nem oda szántam, csupán a te felvilágosításodra. Cselekedd már most, a mit jónak látsz,
n
Jegyzet Cselekedd már most, a mit jónak látsz – A „
H
Szerkesztői feloldás: Hon
1868. jan. 16-i száma csupán egészen röviden, az alábbi (az Ujdonságok rovatban közölt) sorokkal tért vissza az ügyre: »Kinyilatkoztatjuk, hogy az akadémia pályázatairól tegnapi számunkban megjelent közleményt a ’Hétfői lap’-ból vettük át.«” (Ugyanott)
hogy időn kivűli discussióknak, s neveket és személyeket compromittáló hirlapi zajongásoknak eleje vétessék.  
  Levén, mint mindenkor  
  igaz barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Nemz. Muzeum Jókai hagyaték kéziratt. 1912. 38. sz.; MTAK Kt Ms 5/70. (
Voinovich
Voinovich Géza
másolata)
Jókai Mór
Jókai Mór
(1825–1904): 1858-tól az Akadémia levelező, 1861-től rendes, 1860-tól a Kisfaludy Társaság tagja. 1861 és 1896 között országgyűlési képviselő; 1863 és 1882 között A Hon szerkesztője. Korábbi kapcsolatukat lásd AJÖM XV. 843–844. és XVI. 1169. A XV. kötet egy AJ-levelet közöl és hat elveszettről tud (közülük egy töredék);
Jókai
Jókai Mór
tól két levelet ad közre (az elsőt
Petőfi
Petőfi Sándor
vel írta). A XVI. két AJ-, egy elveszett AJ- és négy Jókai-levelet, a XVII. három AJ-, a XVIII. 1 Jókai-, kötetünk 3 AJ- és 2 Jókai-levelet tartalmaz (amelyekből 1 elveszett).