Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
PEST
Budapest
, április 30. 1868.  
  Kedves szeretett barátom! Igazad van: abban, hogy az április 24-ki telegrammot előre elkészítetted „nincs semmi” – az az nincs semmi gáncsolni vagy kárhoztatni való, sőt ellenkezőleg, újabb tanúbizonysága az a leggyöngédebb figyelemnek, melylyel barátaid iránt, mostani súlyos helyzetedben is, viseltetél. Elküldése, akármi tévedésből eredt legyen, zavarba hozott bennünket, az való: de ezerszer jobban szeretjük, hogy e zavar történt, mint hogyha e sürgöny igazat mondott volna. Hogy pedig a történtekről teljesebb tudomásod legyen, és egészen megnyugtasd magadat azokra nézve: most, miután, istennek hála, utána vagyunk, egész objectivitással elmondom részletesen.  
  Azon búcsú telegrammod hozzám 24-én estve érkezett. Megdöbbentem tartalmán és modorán; „Távirassék kimúlásom”! Tehát nem közelgő, vagy ilyes valami... hanem szimplán: kimúlásom! Nem lehetett máskép érteni, mint arra, a mi igaz is volt, hogy a sürgöny előre készlűt, bizonyos szomorú esetre; és hogy most (a mi nem volt igaz) e szomorú eset beállt, s környezetedből valaki föltette a sürgönyt. De éjjeli tűndéseim, e magyarázat ellen, kételyeket támasztottak. Ha valóban megtörtént a gyászeset – gondolám – valaki, a káplán úr vagy más, utána tette volna a telegrammnak, hogy a benne írt dolog már bekövetkezett. De ez a kétely ismét ellenkező kételylyel találkozott: a zavar, levertség, mit ily eset a háznál természetesen okozott volna, nem elég magyarázat-e arra, hogy a sürgöny minden megerősítő toldalék, vagy utóírás nélkül adatott fell?!
 [!]
[sic!]
Így haboztam reggelig! akkor egy telegrammot készítettem, egyenesen hozzád czímezve: azt kellett volna elküldenem. Abban csak annyi volt, hogy nyugtasd meg magadat, bízzál és remélj, nem engedi még isten azt, hogy végbúcsút végy tőlünk stb. De elborzadtam a gondolatra, ha ez a sürgöny nem találna életben! Oly iszonyú sarcasmusnak (eredeti jelentésében: halott kigúnyolásnak) tetszett ez nekem, hogy a sürgönyt nem indítottam el, széttéptem. Mit volt tennem? Miután búcsútelegrammodban többen voltunk megnevezve, sorra küldöttem (25-én reggel) mindenikhez, hogy olvassa el, mert őt is illeti. Nem írtam, nem izentem mellette semmit; értse mindenik, a hogy tudja, mert hisz, mit izenhettem volna én, ki magam is a legiszonyúbb kétségek között hánykódtam! A többiek nem izentek vissza semmit;
Jókai
Jókai Mór
a szolgának azt felelte: b.
Eötvös
Eötvös József
nek telegramm jött, mely a tiedet megerősíti, azaz hogy a szomorú eset valósággal megtörtént.  
  Én erről természetesen mitsem tudtam. Nem lehetetlen – gondolám – hogy
Eötvös
Eötvös József
nek, mint akadémia elnökének, jött ilyen sürgöny valakitől. Azon sem ütköztem meg, hogy nem küldötte mindjárt az akadémiába: 1-ör mert miniszter és temérdek dolga közt elfeledhette; 2-or mert tudja, hogy én kaptam tőled azt a fatális sürgönyt, és így nincs szükségem újabb értesítésre. Este felé
Jókai
Jókai Mór
hozzám küldött egy czédulát, hogy az országgyűlésben
Eötvös
Eötvös József
től azt hallotta, hogy újabb telegramm érkezett, mely a tiedben foglalt szomorú hírt megerősíti; kérdi tehát
Jókai
Jókai Mór
, hát én mit tudok bizonyosat? Épen kimentem volt kissé járkálni, midőn e czédula érkezett: hanem
Laczi
Arany László
fiam otthon lévén, megizente, vagy írta
Jókai
Jókai Mór
nak, hogy én újabb telegrammot nem kaptam, és nem tudok semmit többet, mint a 24-i sürgönyben van. Így telt el a 25-e, s 26-án reggel tudtam meg, hogy a HON esti lapjában (mely nem jár hozzám), benne volt a megdöbbentő hír.
n
Jegyzet
s 26-án reggel tudtam meg, hogy a HON esti lapjában (mely nem jár hozzám), benne volt a megdöbbentő hír
– „(
Tompa Mihály
Tompa Mihály
,) mint épen most táviratilag értesülünk, meghalt.” A Hon esti lapja, 1868. ápr. 25.
Innen terjedt el némely más lapba is; noha 26-án reggel (
Szász K.
Szerkesztői feloldás:
Szász Károly
Szász Károly
által megtámadva) a HON visszavonta esteli tudósítását.
n
Jegyzet
noha 26-án reggel (
Szász K.
Szerkesztői feloldás:
Szász Károly
Szász Károly
által megtámadva) a HON visszavonta esteli tudósítását
– „(A
Tompa Mihály
Tompa Mihály
ról) tegnap esti lapunkban közlött hirt, mely egy távirati közlésből eredt, helybeli barátai kétségbe vonják. Örömmel ragaszkodunk e halvány reményhez, és szivből ohajtjuk, hogy vajha ama hir csakugyan ne volna való.” A Hon, 1868. ápr. 26.
 
  Mi lehet már most a 2-ik sürgöny, melyet
Jókai
Jókai Mór
b.
Eötvös
Eötvös József
től hallott volna?... Én így kombinálom az egészet. A mint én a te telegrammodat elindítottam, a szolga természetesen elébb vitte a közel lakó
Eötvös
Eötvös József
höz, mint a messzebb lakó
Jókai
Jókai Mór
hoz.
Eötvös
Eötvös József
ment az országgyűlésbe, és találkozván
Jókai
Jókai Mór
val megmondta neki a gyászhírt röviden, és hogy telegramm jött. (T. i. a tied.)
Jókai
Jókai Mór
délben haza ment, és ott találván ismét a te sürgönyödet, azt hitte, hogy ez más, mint a melyről neki
Eötvös
Eötvös József
beszélt. Így sütötte ki azt, a mit az akadémiai szolgának mondott, hogy a te sürgönyödet a b.
Eötvös
Eötvös József
höz érkezett sürgöny megerősíti.  
  Vasárnap aztán, 26-án
Szász
Szász Károly
hozzám jött, (előbbi napon költözéssel bajlódott az istenadta)
n
Jegyzet
Vasárnap aztán, 26-án
Szász
Szász Károly
hozzám jött, (előbbi napon költözéssel bajlódott az istenadta)
Szász Károly
Szász Károly
az Üllői út 7. szám alatti házból,
AJ
Arany János
korábbi lakásából költözött a Vas utca 1-be. Vesd össze
AJ
Arany János
Lónyay Menyhért
Lónyay Menyhért
nek, 2099. 1867. márc. 20.
hogy mit tegyünk. Abban állapodtunk meg, hogy távírjunk – nem neked (a föntebb kifejtett okból) nem is nődnek, kit a legiszonyúbb és kínosabb helyzetben képzeltünk: hanem összefoglalva: Tompáéknak. Valaki csak lesz ott, a ki felel egy sorban: igaz-e, nem-e, hogy a végcsapás megtörtént? Ezt mondod te „rejtélyes” telegrammnak.  
  Íme, édes barátom, a dolog egész lefolyása. Sajnos, hogy megesett, hanem utoljára nem oly nagy baj. Tehát egy megdöbbentő hír elterjedt – és később bebizonyúlt, hogy nem volt igaz. Mi volna ebben rád nézve szégyenítő?... A te telegrammod nem látott nyilvánosságot: nem úgy terjesztették a hírt, mint tőled eredettet, hanem az Eötvös-féle álmodott telegrammra történt hivatkozás. Mi pedig, barátid, örvendünk, hogy a terjesztett hír nem volt igaz.  
  Áldjon meg a jó Isten, édes barátom, s adjon neked enyhülést testben, kedélyben. Ölellek, sokat szenvedő, angyallelkű komám-asszonynyal együtt. Igaz barátod  
 
ARANY JÁNOS
Arany János
.  
 

Megjegyzések:

Kallódik.