Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – BENKŐ MIHÁLYNÉ BIRIZDÓ MÁRIÁNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1874. február 4.
 
  Igen tisztelt Asszonyom,  
  Végre sikerült megtudnom, hogy csakugyan létezik
Pest
Budapest
en egy protestáns árvaintézet,
n
Jegyzet
csakugyan létezik
Pest
Budapest
en egy protestáns árvaintézet
Ballagi
Ballagi Mór
volt az ágostai és helvét hitvallású országos árvaegylet elnöke és történetírója. Vesd össze: Scheiber 1982.
mert megvallom, erről eddig semmit sem tudtam, és hogy annak elnöke, vagy igazgatója
Ballagi Mór
Ballagi Mór
, a ref. hittani collegium tanára.
n
Jegyzet
annak elnöke, vagy igazgatója
Ballagi Mór
Ballagi Mór
, a ref. hittani collegium tanára
– Lásd
AJ
Arany János
1874. jan. 29-én hozzá írt levelét (2369.).
Szerencsére ezzel ismerős vagyok, felkértem tehát, tudassa velem, a mit a felvétel felől tudni szükséges. Válasza
n
Jegyzet
Válasza
AJ
Arany János
1874. jan. 29-i levelére (2369.): ez feltehetőleg szóbeli válasz volt; lásd ugyanennek a levélnek következő mondatát: „Kérdezte még
Ballagi
Ballagi Mór
ur: a fiu protestáns-e, azt feleltem: az.”
következő: oly gyermek vétetik fel az intézetbe, kiről keresztlevél bizonyitja, hogy még nincs 12 éves, kiről bebizonyittatik, hogy legalább egyik szü- léje meghalt, miről halotti bizonyitvány melléklendő, kiről végre a helység hatósága bizonyitja, hogy ügyefogyott
n
Jegyzet
ügyefogyott
– elhagyatott, gyámoltalan
szegény, orvos pedig bizonyitja azt, hogy egészséges, és hogy be van oltva.  
  A felvétel juliusban történik, de folyamodni kell már most, minél elébb. A folyamodást
Ballagi Mór
Ballagi Mór
(Nagytiszteletü) úrhoz kell intézni, mint az árvaintézet elnökéhez. Fizetés az intézetben a fiukért semmi.  
  Ennyi az, a mit megtudtam és irhatok. Kérdezte még
Ballagi
Ballagi Mór
ur: a fiu protestáns-e, azt feleltem: az.  
  Czélszerü lesz tehát a kivánt bizonyitványokat: a keresztlevelet, halotti, szegénységi, orvosi bizonyitványokat mielőbb megszerezni, s egy folyamodáshoz mellékelve felküldeni.  
  Nőmmel együtt szivesen üdvözölve tisztelettel maradok  
  Budapest 1874 febr. 4-én  
  alázatos szolgája  
 
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

magántulajdonban (1938-ban Szilágyi Lajos tulajdonában)