X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Buda halála

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
Három kézirata van: 1. Első kéziratát Arany László özvegye az Orsz. Széchenyi Könyvtárnak ajándékozta. (Quart. Hung. 1535.) A teljes szöveg a címlapokkal együtt 77 negyedrét oldal. Ezek után következnek a jegyzetek, külön beragasztott négy oldal. A lapok a páratlan oldalak alsó jobb sarkában vannak irónnal megszámozva. Az első címlapon a költő kezeírásával, vörös ceruzával: Nagyobb költői beszélyek. — Tintával: Buda halála.Impurum. Az egész a költő kezeírása, tintával. Sok a törlés. A címlap után, külön beragasztott kisebb lapon (második lap) a nyomtatott kiadások előszavának szövege következik, ily felirattal: A T. bírálókhoz. — Ezen szöveg első bekezdésének harmadik mondata a kéziraton így kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is egy magasb egységbe kell összefolyni…« stb. A második bekezdés első mondatában az affectatio szó előtt a lapszélen ez a szó állt: önkéntes. A szerző kitörölte. A második mondat előbb így hangzott: »Részéről képtelenségnek…« A lapszélről van közbeszúrva: képtelen vakmerőségnek… A bekezdés végső mondata a kéziratban: »Hanem ezt és a hasonlókat t. birálói bölcs ítéletére bízza a szerző.« — Ez után még egy üres lap és azután (4. 1.) még egy címlap következik, ezzel a felirattal: Csaba királyfi. Hun rege. A kéziraton a jelige hiányzik. Az előhang után a 6. lapon újabb címlap : Csaba királyfi. — Első rész. — Buda halála. A 7. l.-on fent a 1. jobb sarkában: Első impurum. A lap közepén : Buda halála. (1862. febr. végén) A jegyzetek némely része a lapok aljára is oda van vetve, röviden, kettő híján a mű végén újra összeállította. 2. Egy másik példány a Magyar. Tud. Akadémia kézirattárában van. Az Ernst-Múzeum feloszlásakor vásárolta meg az Akadémia. Márványozott papír címlapján a költő kezével: »Pályamű az 1863-diki Nádasdy-jutalomra«. A címlapon fent az Akadémia titkárságának jelzése: 194. sz. Vettem május 20-án, 1863. — Az előszó harmadik mondata itt úgy kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is…« 3. Egy harmadik kézirat a debreceni egyetem könyvtárában. A címlap ugyanúgy, mint az első kéziraton. A példányon ott vannak a nyomda számára szóló jelzések: S(ignetur) 1., 2., stb. (ív). A jegyzetek száma a szövegbe későbben van beírva, más írással, más tintával. A jelige és az előszó hiányzik. — Az alábbi eltéréseknél az Orsz. Széchenyi Könyvtár példányának jele Sz., az Akadémiáé A., a debrecenié D., Kiad. az első nyomtatás jele. — A D . kéziraton: 1862 tavaszán kezdve.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
  • Szövegforrás III: Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
  • Szövegforrás IV: Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
  • Szövegforrás V: első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű.
Pest
Budapest
. Ráth Mór kiadása. 1864. Másodszor és harmadszor az ÖK. köteteiben, 1867 és 1872. Negyedszer: Buda Halála. Murány ostromá-val együtt. Ráth Mórnál. 1867. Ötödször önállóan. Budapest, 1884. Hatodszor az ÖM. kiadásában. Utóbb minden új kiadásában és lenyomatában. Hetedszer
Ráth
Ráth Mór
nál, 1897. Nyolcadszor a Magyar Könyvtárban, Moravcsik Géza bevezetésével. 1900. Kilencedszer az Olcsó Könyvtárban, 1901. Tizedszer Arany János elbeszélő költeményei: Buda halála, Murány ostroma, Katalin, Szent László füve, Az első lopás, Keveháza, Bolond Istók. Budapest, 1908. Franklin Társulat. Tizenegyedszer a Nemzeti Irodalmunk c. gyűjteményben, együtt Katalin-nal, 1941. Tizenkettedszer az Uj Könyvtár-ban, Komlós Aladár előszavával, é. n. (1948). Papp Illés megállapította, hogy az újabb kiadások az elsőtől 166 helyen térnek el; nagyobbrészt a változott helyesíráshoz való alkalmazkodásban. Ponyvafüzetben: Buda, Bendeguz fiának élete és halála. Hét képpel, sűrű átvételekkel Aranyból. Bucsánszky kiadása. 1873. , 1895.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A művekhez tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetőek el:
 
  ELSŐ ÉNEK  
  Buda király megosztja öccsével
n
Jegyzet Öccsével. Megszoktuk Budát ifjabb testvérnek képzelni, de csakis megszoktuk. A krónikák egyszerűen frater-t mondanak, s az lehet bátya, öcs egyaránt. A Nibelungen Blödel-e, igaz, fiatalabb ; de az nem történet, Thierry Amadé (nem tudom mi forrás után) határozottan Budát nevezi frére aînének. Hogy tárgyamra nézve e fölvétel igen háladatos volt, az olvasó meg fog győződni.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Öccsével. Megszoktuk Budát ifjabb testvérnek képzelni, de csakis megszoktuk. A krónikák egyszerűen frater-t mondanak, s az lehet bátya, öcs egyaránt. A Nibelungen Blödel-e, igaz, fiatalabb ; de az nem történet, Thierry Amadé (nem tudom mi forrás után) határozottan Budát nevezi frére aînének. Hogy tárgyamra nézve e fölvétel igen praegnans volt, az olvasó meg fog győződni.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az uralkodást.  
 
 
n.1
Hullatja levelét az idő vén fája,
 
n.2
Terítve hatalmas rétegben alája ;
 
n.3
Én ez avart jártam ; tűnődve megálltam :
 
n.4
Egy régi levélen ezt irva találtam.
n
Jegyzet 1-4. sor: rokon
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Tündérvölgyénék bevezetésével. Gragger Róbert hasonlatosnak találta azon írói fogáshoz, mikor valamely keret-elbeszélésben a történet úgy van előadva, mintha a szerző egy talált kéziratból másolta volna. ( Egyetemes Philologiai Közlöny 1911. ) —Harmos Sándor a Snorri Edda Igdrasilf áj ára gondolt, melynek gyökerei lenyúlnak a halál birodalmába, ágai minden időn és országon át terjednek. A germánok falevelekről olvastak jós-igéket. ( Egyetemes Philologiai Közlöny 1911. 446. l.
Gragger
Gragger Róbert
ismét, u. o. 511. 1.
Arany
Arany János
jegyzete VIII. én. 2.
 
 
 
n.5
Már Keveházába
n
Jegyzet Keveháza. A húnok fejedelmi temetője.
Bendeguz megtére,
 
n.6
Rof
n
Jegyzet Rof. így nevezem (Szabó Károllyal) azon hűn királyt, aki Rova, Reuva, Ruas stb. név alatt fordul elő az évkönyvekben. Valószínűleg Rof helység tartja emlékezetét.
is oda szállott, jó Buda testvére ;
n
Jegyzet Rof nevét Priszkosz Rova nevéből Szabó Károly magyarította, fordításában.
Thierry
Thierry Amadé
Buda és Attila nagybátyjának írja.
 
n.7
Most Buda országol (mert ő vala közbül)
 
n.8
Atyja örökségén három fia közzül.
 
 
 
n.9
Tisza-Duna síkján, Zagyva folyó mellett,
n
Jegyzet Etele székhelyét Révész Imre Debrecen tájára képzelte. (Etel laka, vagyis Attila birodalmi székhelye. Debrecen, 1859.) Szabó Károly Priszkosz útjának erdőtlen, sziklátlan leírásából fordításában Jászberény tájára tettev ( Etel laka.Delejtű, 1859. 49. sz.)
 
n.10
Sátora egy dombon
kék égre szökellett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
messzi fehérellett
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« messzi fehérellett »
messzi feketéllett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« messzi fehérellett »
Kék égre szökellett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
;
 
n.11
Ez vala a város, ez Buda királyi
 
n.12
Lakhelye,
faművü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
faművű
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
sátor-palotái.
 
 
 
n.13
Nem szorul
e város
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
a város
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
e város
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tetemes falakra,
 
n.14
Nagy henye
kövekből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
kövekbül
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nincs
együ
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet kikaparva, kijavítva:
együve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
rakva ;
 
n.15
Az erőnek szolgál kirepítő fészkül,
 
n.16
Nem a
pulyaságnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
pujaságnak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
pulyaságnak
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
biztos menedékül.
 
 
 
n.17
Tündér palotának bizonyára
hinnéd,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hinnéd
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
n.18
Melyet a fúvó szél tovalehel innét ;
 
n.19
Mintha csak a földből kelne egy-egy ága,
 
n.20
Tornyosán áll s cifrán : a puszta virága.
n
Jegyzet 10–20. sor: Attila palotájának leírása Priszkoszt követi. V. ö. : I. dolg. 21—32. sorát. »Szépen kidolgozott gerendákból és deszkákból összeállítva és nem erősségre, hanem ékességre számított fakerítéssel körítve.«V. ö. I. dolg. I. én. 25—32. s. — II. dolg. II. én. 13—14, s.
 
 
 
n.21
Onnan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Innen »
Onnan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
Buda nyáját őrzi vala békén,
 
n.22
Szeliden országol húnok erős népén,
 
n.23
Lát egyenes törvényt, mint apa, mindennek ;
 
n.24
Ül lakomát vígan ; áldozik Istennek.
 
 
 
n.25
Egy nap is udvarhoz rendelte a főket,
 
n.26
Áldozni, tanácsba, összehivá őket ;
 
n.27
Gazdag aranyhímmel vont falu sátorban
 
n.28
A nagyok, a bölcsek telepedtek sorban.
 
 
 
n.29
Ott vala, ím, öccse Etele királyfi,
 
n.30
BendegUz atyjoknak éltes daliái :
 
n.31
Régi Szalárd, Bulcsu ; — Torda
öreg-táltos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
öreg táltos
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
öreg-táltos
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
,
 
n.32
Szömöre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Szemere »
Szömöre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a kádár és a gyula Álmos.
 
 
 
n.33
Ott
sunnyoga
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
sunnyogva
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
hátul az idegen Detre ;
 
n.34
Nem üle jobbágyként főfő kerevetre,
 
n.35
Tisztessége vagyon, de magát alázza,
 
n.36
Hódoló mosolynak arcát lepi mázza.
 
 
 
n.37
Hogy mind begyülének, ezek és a többi,
 
n.38
Hún ágak apái, hún seregek főbbi :
 
n.39
Fényével a homlok mind szegül Budára ;
 
n.40
Ő pedig ily szókat
vészen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
veszen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
vészen
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ajakára :
 
 
 
n.41
Az öreg Istennek adassék tisztelet,
 
n.42
Ki hadszekerén jár magas felhők felett,
 
n.43
Megűzi a rosszat
lángtollu
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
láng-tollu
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
nyilával,
 
n.44
Jókra viszont jót ád két teli markával.
 
 
 
n.45
Tanácsot az ember bízva mikép leljen?
 
n.46
Kivált maga ülvén fejedelmi
helyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hellyen
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
? …
 
n.47
Ide-oda lelkét
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ugy
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
úgy
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
verdesi baj, gond,
 
n.48
Mint hegy tetején fa szél mentibe' hajlong!
 
 
 
n.49
Ki meri mondani : ezt teszem, ez jó lesz ;
 
n.50
Községre, magamra, tisztelet-hozó lesz?
 
n.51
Nyilat is ellőjük — mindennapi példa —
 
n.52
Szél veri utjából, nem jut soha célba.
 
 
 
n.53
Gonosz egy ló a tett : fölveszi gazdáját,
 
n.54
Hagyja előbb fékkel igazítni száját ;
 
n.55
De neki-bogárzik minden kicsiségre :
 
n.56
Viszi
tüznek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tűznek
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
-víznek,
lehajítja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lehajítja
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
végre.
 
 
 
n.57
Egyet tudok, ami, emberi dologban,
 
n.58
Hogy sükere légyen, teheti legjobban :
 
n.59
Józan okos mérték. Ez folyamok partja,
 
n.60
Mely rohanó tettek árját visszatartja.
 
 
 
n.61
Mértékre a kalmár javait emelvén,
 
n.62
Ott űl az igazság, rúdja közép nyelvén ;
 
n.63
Mértékkel a bíró feleket juháztat,
 
n.64
Közöli a vágást,
engedve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« vakon nem »
engedve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
hibáztat.
 
 
 
n.65
Ott az egyenesség, ott pihen a béke,
 
n.66
Hol lebegő sulynak
más suly nehezéke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Más teher a vége »
más súly nehezéke
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.67
Két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« S két »
Két
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
összefolyó
viz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
víz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
háborogva indul
 
n.68
Mig
szinbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« szinbe »
szinbe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
színbe
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
verődik —
ám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« lám »
ám
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
csöndes azontul.
 
 
 
n.69
Emberem az ember, ki, midőn vendégem,
 
n.70
Sem eszik, sem iszik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Sem eszik sem iszik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
túl rendes elégen ;
 
n.71
Ami nem árt, éli; ami fölös, hagyja :
 
n.72
Tisztes öregségben az lész neme atyja.
 
 
 
n.73
Engem is oly szózat — Isten szava — inte,
 
n.74
Nem most, de szünetlen, és már eleinte :
 
n.75
Királyi
hatalmam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
hatalmam
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
hatalmom
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
választani ketté ;
 
n.76
A régi tanács, ím, most serdüle tette.
 
 
 
n.77
Mért nekem, egy szájjal, dús lakomán laknom,
 
n.78
Azt, ki velem egy-vér, onnan kitagadnom?
 
n.79
Biró ha
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Biró, ha
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Biró ha
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
itélnék, kalmár noha mérnék :
 
n.80
Ilyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Illyen
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
igazságot tenni bizony félnék.
 
 
 
n.81
Nem csökken az által húnok birodalma,
 
n.82
Hogy
kétfelé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
kétfelé
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
kétfele
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
oszlik tetején hatalma ;
 
n.83
Még
terebélyesebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
terebélyesebb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
terepélyesebb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a fa, ha két águ,
 
n.84
Noha egy sudar tán nagyobb magasságu.
 
 
 
n.85
Hatalmom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Hatalmam
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
telijét im hát ma kiöntöm,
 
n.86
Etele öcsémet királyul köszöntöm ;
 
n.87
Két víz rokon árja igy lészen egyenlő,
 
n.88
Így, tartani egymást, két
suly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
súly
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
elegendő.
 
 
 
n.89
Nem gondolom azzal
fénynek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
[törölt]
« fényem »
fénynek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
vérnek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
fenynek
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
apadását :
 
n.90
Egy fáklya tüzéről
ha gyujtani
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« meggyujtani »
ha gyujtani
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
mását ;
 
n.91
Atyafi osztályban láng nem fogy a lánggal,
 
n.92
Sőt ragyog a kettő még
telyesb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
teljesb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« teljesb »
telyesb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
világgal.
 
 
 
n.93
Én a sokaságot
birni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bírni
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
tudom békén,
 
n.94
Te, mint hadi ménló kürtre riad fékén . . .
 
n.95
Légy te, öcsém, a kard ; én leszek a pálca ;
 
n.96
Isten a jó tettet jóval koronázza! —
 
 
 
n.97
Így szólva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Igy szólva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
felállott, s derekáról Buda
 
n.98
Nyujtá
dali
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« deli »
dali
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
kardját Etelének oda.
 
n.99
Helybehagyák ott mind bölcs szavait, tettét,
 
n.100
Mivel öccsét nála jobban is szerették.
 
 
 
n.101
Akkoron áldozni, vér-esküre mentek
 
n.102
Buda, Etel, és
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
Buda, Etel és
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Buda, Etel, és
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a többi tanács-rendek ;
 
n.103
Áll vala udvarban megrakva nagy oltár,
n
Jegyzet
Ipolyi
Ipolyi Arnold
nál 503. 1. »Herodotos (IV. 62.) tudósít, hogy … áldozataiknál gályákból alakitanak rakást, melynek tetejébe az ős vaskard állittatik«.
 
n.104
Feltűzve
a szent kard
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« a kard is »
a szent kard
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
legtetején volt már.
 
 
 
n.105
Onnan imás szókkal ősz Torda levette,
n
Jegyzet Vérszerződés, mint Pusztaszeren. Anonymusnál: »Sangvis nocentis funderetur, sicut sanguis eorum fuit fusus in iuramento «.
 
n.106
Előbb Buda karján ereit pedzette,
 
n.107
Aztán Etelének szögzé hegye fényét,
 
n.108
Vére ugyan verte a gyula edényét.
 
 
 
n.109
Majd tiszta fehér mént, kin nem vala szeplő,
n
Jegyzet
Ipolyi
Ipolyi Arnold
, 526. 1.: »Theophilactosnál a turkok legelői lovakat áldoznak«, Anonymusnál is így (16.): »more paganismo occiso equo pinguissimo …«
 
n.110
Kantár soha nem tört, nem nyűgöze gyeplő, —
 
n.111
Ilyen lovat ólból pányván kivezettek,
 
n.112
Onnan, hol az oltár szent állati ettek.
 
 
 
n.113
Kardját az öreg pap kés módra fonákul
 
n.114
Markolva döfé, hol rengő
szügyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
szügye
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
szügyi
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tágul,
 
n.115
Messze kirántotta szablyával
a vérét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« a vérit »
a vérét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.116
Bíbor szalag oztán tarkázta
fehérét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« fehérit »
fehérét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.117
Összerogyott a ló. Most a garaboncok
n
Jegyzet Garabonc.
Ipolyi
Ipolyi Arnold
gyanitása szerint hadd legyen amaz alárendelt papi osztály, mely áldozatoknál a kézimunkát, boncolást mit, végezte.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet Garabonc.
Ipolyi
Ipolyi Arnold
gyanitása szerint hadd legyen amaz alárendelt papi osztály, mely áldozatoknál ( ) a kézimunkát, boncolást mit, végezte.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.118
— Mint keselyü had gyűl taglani új koncot —
 
n.119
Bőrét lefeszíték, johait
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet johait szóhoz a lap alján itt csak annyi: »Régi szó, jelenti a belrészeket.« A szövegvégi jegyzetek közt a mai, bővebb jegyzet, utána: Viscera, — kihúzva.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
n
Jegyzet Joh, vagy jonhó. Régi szó, jelenti a nemesebb belrészeket.
fölmetszék,
 
n.120
Nézni a nézőknek
n
Jegyzet Nézők ( oltár nézők). A babona nyelvén máig fennmaradt szó, noha ma eltérő értelemben.
oltárra helyezték.
 
 
 
n.121
Akkor sem a táltos, sem más jelek-őre
 
n.122
Isten
igazságát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« akaratját »
igazságát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
nem látta előre :
 
n.123
Nem látta, hogy e nap véres napok atyja,
 
n.124
Még a maradék is gyászolva siratja.
 
 
 
n.125
Örömmel a máglyát a gyula meggyujtá,
 
n.126
Láng lobogó nyelvét nagy egekre nyujtá ;
 
n.127
Körben-karikában
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Körben karikában
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Körben-karikában
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
zendült magas ének,
 
n.128
Gerjedve hatalmas tülkök felelének.
 
 
 
n.129
Színborral edényét Szömöre oszlatta,
 
n.130
Izlelni
előbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« előbb »
elébb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
is Buda
hősnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« úrnak »
hősnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
adta ;
 
n.131
Csend vált egyszeriben a daliák nyelvén ;
 
n.132
Ő pedig így kezdé, poharát emelvén :
 
 
 
n.133
Had ura, ím hallj szót, kinek neved ISTEN!
 
n.134
Igaz nekem úgy légy, mint igazán eskem :
 
n.135
Hogy e mai szertől soha el nem állok ;
 
n.136
Etele öcsémmel visszát nem csinálok.
 
 
 
n.137
Serleg telijéből most oltárra önte,
 
n.138
Lenditve
kicsínyég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« kezében »
[törölt]
«
marokkal
Beszúrás
»
[törölt]
«
könyékkel
Beszúrás
»
kicsinység
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, társára köszönte :
 
n.139
S
ivott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ivutt
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
valamicskét. Öccse azonképen
 
n.140
A nagy örök esküt
imádkozta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« imádkozva »
imádkozta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
szépen :
 
 
 
n.141
Hadak ura, Isten!
az enyém is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« szavaim is »
az enyém is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
halljad!
 
n.142
Soha te ne segélj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Soha meg ne segély »
Soha te ne segély
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, ha cselekszem
ollyat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
olyat
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.143
Hogy e mai szertől valaha elállók,
 
n.144
Jó Buda bátyámmal
visszát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
(Gali) Visszát
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ha csinálok.
n
Jegyzet 133—144. sor: Az esküt Hajnóczy István hasonlónak találta a strassburgi eskü szövegéhez, a francia nyelv legrégibb, 842-ből való emlékéhez. — It., 1924., 34—35. 1. — U. e. It., 1926.
 
 
 
n.145
Erre ivott ő is. Azzal kavarintá,
 
n.146
Mind a maradékot oltárra zuhintá ;
 
n.147
Sercegve a zsarát füstöt vete tőle,
 
n.148
Vészharagos lángok csaptak ki belőle.
n
Jegyzet Az oltár lecsapódó lángja Kain áldozatára emlékeztet.
 
 
 
n.149
Megdöbbene Torda. Hanem oztán másra,
 
n.150
Fordultak az elmék vidor áldomásra :
 
n.151
Éjfélig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Mind estig »
Éjfélig
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
örömmel ittanak és ettek,
 
n.152
Hogy Buda és öccse ilyen osztályt tettek.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet A költő a lap aljára odaírta: 38 versszak.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
  ELSŐ ÉNEK  
  Buda király megosztja öccsével
n
Jegyzet Öccsével. Megszoktuk Budát ifjabb testvérnek képzelni, de csakis megszoktuk. A krónikák egyszerűen frater-t mondanak, s az lehet bátya, öcs egyaránt. A Nibelungen Blödel-e, igaz, fiatalabb ; de az nem történet, Thierry Amadé (nem tudom mi forrás után) határozottan Budát nevezi frére aînének. Hogy tárgyamra nézve e fölvétel igen háladatos volt, az olvasó meg fog győződni.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Öccsével. Megszoktuk Budát ifjabb testvérnek képzelni, de csakis megszoktuk. A krónikák egyszerűen frater-t mondanak, s az lehet bátya, öcs egyaránt. A Nibelungen Blödel-e, igaz, fiatalabb ; de az nem történet, Thierry Amadé (nem tudom mi forrás után) határozottan Budát nevezi frére aînének. Hogy tárgyamra nézve e fölvétel igen praegnans volt, az olvasó meg fog győződni.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az uralkodást.  
 
 
n.1
Hullatja levelét az idő vén fája,
 
n.2
Terítve hatalmas rétegben alája ;
 
n.3
Én ez avart jártam ; tűnődve megálltam :
 
n.4
Egy régi levélen ezt irva találtam.
n
Jegyzet 1-4. sor: rokon
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Tündérvölgyénék bevezetésével. Gragger Róbert hasonlatosnak találta azon írói fogáshoz, mikor valamely keret-elbeszélésben a történet úgy van előadva, mintha a szerző egy talált kéziratból másolta volna. ( Egyetemes Philologiai Közlöny 1911. ) —Harmos Sándor a Snorri Edda Igdrasilf áj ára gondolt, melynek gyökerei lenyúlnak a halál birodalmába, ágai minden időn és országon át terjednek. A germánok falevelekről olvastak jós-igéket. ( Egyetemes Philologiai Közlöny 1911. 446. l.
Gragger
Gragger Róbert
ismét, u. o. 511. 1.
Arany
Arany János
jegyzete VIII. én. 2.
 
 
 
n.5
Már Keveházába
n
Jegyzet Keveháza. A húnok fejedelmi temetője.
Bendeguz megtére,
 
n.6
Rof
n
Jegyzet Rof. így nevezem (Szabó Károllyal) azon hűn királyt, aki Rova, Reuva, Ruas stb. név alatt fordul elő az évkönyvekben. Valószínűleg Rof helység tartja emlékezetét.
is oda szállott, jó Buda testvére ;
n
Jegyzet Rof nevét Priszkosz Rova nevéből Szabó Károly magyarította, fordításában.
Thierry
Thierry Amadé
Buda és Attila nagybátyjának írja.
 
n.7
Most Buda országol (mert ő vala közbül)
 
n.8
Atyja örökségén három fia közzül.
 
 
 
n.9
Tisza-Duna síkján, Zagyva folyó mellett,
n
Jegyzet Etele székhelyét Révész Imre Debrecen tájára képzelte. (Etel laka, vagyis Attila birodalmi székhelye. Debrecen, 1859.) Szabó Károly Priszkosz útjának erdőtlen, sziklátlan leírásából fordításában Jászberény tájára tettev ( Etel laka.Delejtű, 1859. 49. sz.)
 
n.10
Sátora egy dombon
kék égre szökellett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
messzi fehérellett
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« messzi fehérellett »
messzi feketéllett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« messzi fehérellett »
Kék égre szökellett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
;
 
n.11
Ez vala a város, ez Buda királyi
 
n.12
Lakhelye,
faművü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
faművű
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
sátor-palotái.
 
 
 
n.13
Nem szorul
e város
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
a város
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
e város
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tetemes falakra,
 
n.14
Nagy henye
kövekből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
kövekbül
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nincs
együ
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet kikaparva, kijavítva:
együve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
rakva ;
 
n.15
Az erőnek szolgál kirepítő fészkül,
 
n.16
Nem a
pulyaságnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
pujaságnak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
pulyaságnak
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
biztos menedékül.
 
 
 
n.17
Tündér palotának bizonyára
hinnéd,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hinnéd
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
n.18
Melyet a fúvó szél tovalehel innét ;
 
n.19
Mintha csak a földből kelne egy-egy ága,
 
n.20
Tornyosán áll s cifrán : a puszta virága.
n
Jegyzet 10–20. sor: Attila palotájának leírása Priszkoszt követi. V. ö. : I. dolg. 21—32. sorát. »Szépen kidolgozott gerendákból és deszkákból összeállítva és nem erősségre, hanem ékességre számított fakerítéssel körítve.«V. ö. I. dolg. I. én. 25—32. s. — II. dolg. II. én. 13—14, s.
 
 
 
n.21
Onnan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Innen »
Onnan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
Buda nyáját őrzi vala békén,
 
n.22
Szeliden országol húnok erős népén,
 
n.23
Lát egyenes törvényt, mint apa, mindennek ;
 
n.24
Ül lakomát vígan ; áldozik Istennek.
 
 
 
n.25
Egy nap is udvarhoz rendelte a főket,
 
n.26
Áldozni, tanácsba, összehivá őket ;
 
n.27
Gazdag aranyhímmel vont falu sátorban
 
n.28
A nagyok, a bölcsek telepedtek sorban.
 
 
 
n.29
Ott vala, ím, öccse Etele királyfi,
 
n.30
BendegUz atyjoknak éltes daliái :
 
n.31
Régi Szalárd, Bulcsu ; — Torda
öreg-táltos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
öreg táltos
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
öreg-táltos
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
,
 
n.32
Szömöre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Szemere »
Szömöre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a kádár és a gyula Álmos.
 
 
 
n.33
Ott
sunnyoga
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
sunnyogva
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
hátul az idegen Detre ;
 
n.34
Nem üle jobbágyként főfő kerevetre,
 
n.35
Tisztessége vagyon, de magát alázza,
 
n.36
Hódoló mosolynak arcát lepi mázza.
 
 
 
n.37
Hogy mind begyülének, ezek és a többi,
 
n.38
Hún ágak apái, hún seregek főbbi :
 
n.39
Fényével a homlok mind szegül Budára ;
 
n.40
Ő pedig ily szókat
vészen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
veszen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
vészen
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ajakára :
 
 
 
n.41
Az öreg Istennek adassék tisztelet,
 
n.42
Ki hadszekerén jár magas felhők felett,
 
n.43
Megűzi a rosszat
lángtollu
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
láng-tollu
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
nyilával,
 
n.44
Jókra viszont jót ád két teli markával.
 
 
 
n.45
Tanácsot az ember bízva mikép leljen?
 
n.46
Kivált maga ülvén fejedelmi
helyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hellyen
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
? …
 
n.47
Ide-oda lelkét
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ugy
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
úgy
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
verdesi baj, gond,
 
n.48
Mint hegy tetején fa szél mentibe' hajlong!
 
 
 
n.49
Ki meri mondani : ezt teszem, ez jó lesz ;
 
n.50
Községre, magamra, tisztelet-hozó lesz?
 
n.51
Nyilat is ellőjük — mindennapi példa —
 
n.52
Szél veri utjából, nem jut soha célba.
 
 
 
n.53
Gonosz egy ló a tett : fölveszi gazdáját,
 
n.54
Hagyja előbb fékkel igazítni száját ;
 
n.55
De neki-bogárzik minden kicsiségre :
 
n.56
Viszi
tüznek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tűznek
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
-víznek,
lehajítja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lehajítja
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
végre.
 
 
 
n.57
Egyet tudok, ami, emberi dologban,
 
n.58
Hogy sükere légyen, teheti legjobban :
 
n.59
Józan okos mérték. Ez folyamok partja,
 
n.60
Mely rohanó tettek árját visszatartja.
 
 
 
n.61
Mértékre a kalmár javait emelvén,
 
n.62
Ott űl az igazság, rúdja közép nyelvén ;
 
n.63
Mértékkel a bíró feleket juháztat,
 
n.64
Közöli a vágást,
engedve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« vakon nem »
engedve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
hibáztat.
 
 
 
n.65
Ott az egyenesség, ott pihen a béke,
 
n.66
Hol lebegő sulynak
más suly nehezéke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Más teher a vége »
más súly nehezéke
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.67
Két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« S két »
Két
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
összefolyó
viz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
víz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
háborogva indul
 
n.68
Mig
szinbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« szinbe »
szinbe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
színbe
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
verődik —
ám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« lám »
ám
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
csöndes azontul.
 
 
 
n.69
Emberem az ember, ki, midőn vendégem,
 
n.70
Sem eszik, sem iszik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Sem eszik sem iszik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
túl rendes elégen ;
 
n.71
Ami nem árt, éli; ami fölös, hagyja :
 
n.72
Tisztes öregségben az lész neme atyja.
 
 
 
n.73
Engem is oly szózat — Isten szava — inte,
 
n.74
Nem most, de szünetlen, és már eleinte :
 
n.75
Királyi
hatalmam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
hatalmam
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
hatalmom
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
választani ketté ;
 
n.76
A régi tanács, ím, most serdüle tette.
 
 
 
n.77
Mért nekem, egy szájjal, dús lakomán laknom,
 
n.78
Azt, ki velem egy-vér, onnan kitagadnom?
 
n.79
Biró ha
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Biró, ha
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Biró ha
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
itélnék, kalmár noha mérnék :
 
n.80
Ilyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Illyen
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
igazságot tenni bizony félnék.
 
 
 
n.81
Nem csökken az által húnok birodalma,
 
n.82
Hogy
kétfelé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
kétfelé
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
kétfele
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
oszlik tetején hatalma ;
 
n.83
Még
terebélyesebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
terebélyesebb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
terepélyesebb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a fa, ha két águ,
 
n.84
Noha egy sudar tán nagyobb magasságu.
 
 
 
n.85
Hatalmom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Hatalmam
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
telijét im hát ma kiöntöm,
 
n.86
Etele öcsémet királyul köszöntöm ;
 
n.87
Két víz rokon árja igy lészen egyenlő,
 
n.88
Így, tartani egymást, két
suly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
súly
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
elegendő.
 
 
 
n.89
Nem gondolom azzal
fénynek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
[törölt]
« fényem »
fénynek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
vérnek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
fenynek
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
apadását :
 
n.90
Egy fáklya tüzéről
ha gyujtani
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« meggyujtani »
ha gyujtani
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
mását ;
 
n.91
Atyafi osztályban láng nem fogy a lánggal,
 
n.92
Sőt ragyog a kettő még
telyesb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
teljesb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« teljesb »
telyesb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
világgal.
 
 
 
n.93
Én a sokaságot
birni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bírni
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
tudom békén,
 
n.94
Te, mint hadi ménló kürtre riad fékén . . .
 
n.95
Légy te, öcsém, a kard ; én leszek a pálca ;
 
n.96
Isten a jó tettet jóval koronázza! —
 
 
 
n.97
Így szólva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Igy szólva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
felállott, s derekáról Buda
 
n.98
Nyujtá
dali
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« deli »
dali
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
kardját Etelének oda.
 
n.99
Helybehagyák ott mind bölcs szavait, tettét,
 
n.100
Mivel öccsét nála jobban is szerették.
 
 
 
n.101
Akkoron áldozni, vér-esküre mentek
 
n.102
Buda, Etel, és
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
Buda, Etel és
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Buda, Etel, és
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a többi tanács-rendek ;
 
n.103
Áll vala udvarban megrakva nagy oltár,
n
Jegyzet
Ipolyi
Ipolyi Arnold
nál 503. 1. »Herodotos (IV. 62.) tudósít, hogy … áldozataiknál gályákból alakitanak rakást, melynek tetejébe az ős vaskard állittatik«.
 
n.104
Feltűzve
a szent kard
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« a kard is »
a szent kard
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
legtetején volt már.
 
 
 
n.105
Onnan imás szókkal ősz Torda levette,
n
Jegyzet Vérszerződés, mint Pusztaszeren. Anonymusnál: »Sangvis nocentis funderetur, sicut sanguis eorum fuit fusus in iuramento «.
 
n.106
Előbb Buda karján ereit pedzette,
 
n.107
Aztán Etelének szögzé hegye fényét,
 
n.108
Vére ugyan verte a gyula edényét.
 
 
 
n.109
Majd tiszta fehér mént, kin nem vala szeplő,
n
Jegyzet
Ipolyi
Ipolyi Arnold
, 526. 1.: »Theophilactosnál a turkok legelői lovakat áldoznak«, Anonymusnál is így (16.): »more paganismo occiso equo pinguissimo …«
 
n.110
Kantár soha nem tört, nem nyűgöze gyeplő, —
 
n.111
Ilyen lovat ólból pányván kivezettek,
 
n.112
Onnan, hol az oltár szent állati ettek.
 
 
 
n.113
Kardját az öreg pap kés módra fonákul
 
n.114
Markolva döfé, hol rengő
szügyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
szügye
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
szügyi
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tágul,
 
n.115
Messze kirántotta szablyával
a vérét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« a vérit »
a vérét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.116
Bíbor szalag oztán tarkázta
fehérét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« fehérit »
fehérét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.117
Összerogyott a ló. Most a garaboncok
n
Jegyzet Garabonc.
Ipolyi
Ipolyi Arnold
gyanitása szerint hadd legyen amaz alárendelt papi osztály, mely áldozatoknál a kézimunkát, boncolást mit, végezte.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet Garabonc.
Ipolyi
Ipolyi Arnold
gyanitása szerint hadd legyen amaz alárendelt papi osztály, mely áldozatoknál ( ) a kézimunkát, boncolást mit, végezte.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.118
— Mint keselyü had gyűl taglani új koncot —
 
n.119
Bőrét lefeszíték, johait
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet johait szóhoz a lap alján itt csak annyi: »Régi szó, jelenti a belrészeket.« A szövegvégi jegyzetek közt a mai, bővebb jegyzet, utána: Viscera, — kihúzva.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
n
Jegyzet Joh, vagy jonhó. Régi szó, jelenti a nemesebb belrészeket.
fölmetszék,
 
n.120
Nézni a nézőknek
n
Jegyzet Nézők ( oltár nézők). A babona nyelvén máig fennmaradt szó, noha ma eltérő értelemben.
oltárra helyezték.
 
 
 
n.121
Akkor sem a táltos, sem más jelek-őre
 
n.122
Isten
igazságát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« akaratját »
igazságát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
nem látta előre :
 
n.123
Nem látta, hogy e nap véres napok atyja,
 
n.124
Még a maradék is gyászolva siratja.
 
 
 
n.125
Örömmel a máglyát a gyula meggyujtá,
 
n.126
Láng lobogó nyelvét nagy egekre nyujtá ;
 
n.127
Körben-karikában
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Körben karikában
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Körben-karikában
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
zendült magas ének,
 
n.128
Gerjedve hatalmas tülkök felelének.
 
 
 
n.129
Színborral edényét Szömöre oszlatta,
 
n.130
Izlelni
előbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« előbb »
elébb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
is Buda
hősnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« úrnak »
hősnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
adta ;
 
n.131
Csend vált egyszeriben a daliák nyelvén ;
 
n.132
Ő pedig így kezdé, poharát emelvén :
 
 
 
n.133
Had ura, ím hallj szót, kinek neved ISTEN!
 
n.134
Igaz nekem úgy légy, mint igazán eskem :
 
n.135
Hogy e mai szertől soha el nem állok ;
 
n.136
Etele öcsémmel visszát nem csinálok.
 
 
 
n.137
Serleg telijéből most oltárra önte,
 
n.138
Lenditve
kicsínyég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« kezében »
[törölt]
«
marokkal
Beszúrás
»
[törölt]
«
könyékkel
Beszúrás
»
kicsinység
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, társára köszönte :
 
n.139
S
ivott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ivutt
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
valamicskét. Öccse azonképen
 
n.140
A nagy örök esküt
imádkozta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« imádkozva »
imádkozta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
szépen :
 
 
 
n.141
Hadak ura, Isten!
az enyém is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« szavaim is »
az enyém is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
halljad!
 
n.142
Soha te ne segélj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Soha meg ne segély »
Soha te ne segély
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, ha cselekszem
ollyat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
olyat
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.143
Hogy e mai szertől valaha elállók,
 
n.144
Jó Buda bátyámmal
visszát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
(Gali) Visszát
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ha csinálok.
n
Jegyzet 133—144. sor: Az esküt Hajnóczy István hasonlónak találta a strassburgi eskü szövegéhez, a francia nyelv legrégibb, 842-ből való emlékéhez. — It., 1924., 34—35. 1. — U. e. It., 1926.
 
 
 
n.145
Erre ivott ő is. Azzal kavarintá,
 
n.146
Mind a maradékot oltárra zuhintá ;
 
n.147
Sercegve a zsarát füstöt vete tőle,
 
n.148
Vészharagos lángok csaptak ki belőle.
n
Jegyzet Az oltár lecsapódó lángja Kain áldozatára emlékeztet.
 
 
 
n.149
Megdöbbene Torda. Hanem oztán másra,
 
n.150
Fordultak az elmék vidor áldomásra :
 
n.151
Éjfélig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Mind estig »
Éjfélig
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
örömmel ittanak és ettek,
 
n.152
Hogy Buda és öccse ilyen osztályt tettek.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet A költő a lap aljára odaírta: 38 versszak.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
  ELSŐ ÉNEK  
  Buda király megosztja öccsével
n
Jegyzet Öccsével. Megszoktuk Budát ifjabb testvérnek képzelni, de csakis megszoktuk. A krónikák egyszerűen frater-t mondanak, s az lehet bátya, öcs egyaránt. A Nibelungen Blödel-e, igaz, fiatalabb ; de az nem történet, Thierry Amadé (nem tudom mi forrás után) határozottan Budát nevezi frére aînének. Hogy tárgyamra nézve e fölvétel igen háladatos volt, az olvasó meg fog győződni.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Öccsével. Megszoktuk Budát ifjabb testvérnek képzelni, de csakis megszoktuk. A krónikák egyszerűen frater-t mondanak, s az lehet bátya, öcs egyaránt. A Nibelungen Blödel-e, igaz, fiatalabb ; de az nem történet, Thierry Amadé (nem tudom mi forrás után) határozottan Budát nevezi frére aînének. Hogy tárgyamra nézve e fölvétel igen praegnans volt, az olvasó meg fog győződni.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az uralkodást.  
 
 
n.1
Hullatja levelét az idő vén fája,
 
n.2
Terítve hatalmas rétegben alája ;
 
n.3
Én ez avart jártam ; tűnődve megálltam :
 
n.4
Egy régi levélen ezt irva találtam.
n
Jegyzet 1-4. sor: rokon
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Tündérvölgyénék bevezetésével. Gragger Róbert hasonlatosnak találta azon írói fogáshoz, mikor valamely keret-elbeszélésben a történet úgy van előadva, mintha a szerző egy talált kéziratból másolta volna. ( Egyetemes Philologiai Közlöny 1911. ) —Harmos Sándor a Snorri Edda Igdrasilf áj ára gondolt, melynek gyökerei lenyúlnak a halál birodalmába, ágai minden időn és országon át terjednek. A germánok falevelekről olvastak jós-igéket. ( Egyetemes Philologiai Közlöny 1911. 446. l.
Gragger
Gragger Róbert
ismét, u. o. 511. 1.
Arany
Arany János
jegyzete VIII. én. 2.
 
 
 
n.5
Már Keveházába
n
Jegyzet Keveháza. A húnok fejedelmi temetője.
Bendeguz megtére,
 
n.6
Rof
n
Jegyzet Rof. így nevezem (Szabó Károllyal) azon hűn királyt, aki Rova, Reuva, Ruas stb. név alatt fordul elő az évkönyvekben. Valószínűleg Rof helység tartja emlékezetét.
is oda szállott, jó Buda testvére ;
n
Jegyzet Rof nevét Priszkosz Rova nevéből Szabó Károly magyarította, fordításában.
Thierry
Thierry Amadé
Buda és Attila nagybátyjának írja.
 
n.7
Most Buda országol (mert ő vala közbül)
 
n.8
Atyja örökségén három fia közzül.
 
 
 
n.9
Tisza-Duna síkján, Zagyva folyó mellett,
n
Jegyzet Etele székhelyét Révész Imre Debrecen tájára képzelte. (Etel laka, vagyis Attila birodalmi székhelye. Debrecen, 1859.) Szabó Károly Priszkosz útjának erdőtlen, sziklátlan leírásából fordításában Jászberény tájára tettev ( Etel laka.Delejtű, 1859. 49. sz.)
 
n.10
Sátora egy dombon
kék égre szökellett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
messzi fehérellett
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« messzi fehérellett »
messzi feketéllett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« messzi fehérellett »
Kék égre szökellett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
;
 
n.11
Ez vala a város, ez Buda királyi
 
n.12
Lakhelye,
faművü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
faművű
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
sátor-palotái.
 
 
 
n.13
Nem szorul
e város
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
a város
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
e város
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tetemes falakra,
 
n.14
Nagy henye
kövekből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
kövekbül
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nincs
együ
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet kikaparva, kijavítva:
együve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
rakva ;
 
n.15
Az erőnek szolgál kirepítő fészkül,
 
n.16
Nem a
pulyaságnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
pujaságnak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
pulyaságnak
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
biztos menedékül.
 
 
 
n.17
Tündér palotának bizonyára
hinnéd,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hinnéd
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
n.18
Melyet a fúvó szél tovalehel innét ;
 
n.19
Mintha csak a földből kelne egy-egy ága,
 
n.20
Tornyosán áll s cifrán : a puszta virága.
n
Jegyzet 10–20. sor: Attila palotájának leírása Priszkoszt követi. V. ö. : I. dolg. 21—32. sorát. »Szépen kidolgozott gerendákból és deszkákból összeállítva és nem erősségre, hanem ékességre számított fakerítéssel körítve.«V. ö. I. dolg. I. én. 25—32. s. — II. dolg. II. én. 13—14, s.
 
 
 
n.21
Onnan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Innen »
Onnan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
Buda nyáját őrzi vala békén,
 
n.22
Szeliden országol húnok erős népén,
 
n.23
Lát egyenes törvényt, mint apa, mindennek ;
 
n.24
Ül lakomát vígan ; áldozik Istennek.
 
 
 
n.25
Egy nap is udvarhoz rendelte a főket,
 
n.26
Áldozni, tanácsba, összehivá őket ;
 
n.27
Gazdag aranyhímmel vont falu sátorban
 
n.28
A nagyok, a bölcsek telepedtek sorban.
 
 
 
n.29
Ott vala, ím, öccse Etele királyfi,
 
n.30
BendegUz atyjoknak éltes daliái :
 
n.31
Régi Szalárd, Bulcsu ; — Torda
öreg-táltos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
öreg táltos
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
öreg-táltos
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
,
 
n.32
Szömöre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Szemere »
Szömöre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a kádár és a gyula Álmos.
 
 
 
n.33
Ott
sunnyoga
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
sunnyogva
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
hátul az idegen Detre ;
 
n.34
Nem üle jobbágyként főfő kerevetre,
 
n.35
Tisztessége vagyon, de magát alázza,
 
n.36
Hódoló mosolynak arcát lepi mázza.
 
 
 
n.37
Hogy mind begyülének, ezek és a többi,
 
n.38
Hún ágak apái, hún seregek főbbi :
 
n.39
Fényével a homlok mind szegül Budára ;
 
n.40
Ő pedig ily szókat
vészen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
veszen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
vészen
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ajakára :
 
 
 
n.41
Az öreg Istennek adassék tisztelet,
 
n.42
Ki hadszekerén jár magas felhők felett,
 
n.43
Megűzi a rosszat
lángtollu
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
láng-tollu
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
nyilával,
 
n.44
Jókra viszont jót ád két teli markával.
 
 
 
n.45
Tanácsot az ember bízva mikép leljen?
 
n.46
Kivált maga ülvén fejedelmi
helyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hellyen
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
? …
 
n.47
Ide-oda lelkét
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ugy
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
úgy
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
verdesi baj, gond,
 
n.48
Mint hegy tetején fa szél mentibe' hajlong!
 
 
 
n.49
Ki meri mondani : ezt teszem, ez jó lesz ;
 
n.50
Községre, magamra, tisztelet-hozó lesz?
 
n.51
Nyilat is ellőjük — mindennapi példa —
 
n.52
Szél veri utjából, nem jut soha célba.
 
 
 
n.53
Gonosz egy ló a tett : fölveszi gazdáját,
 
n.54
Hagyja előbb fékkel igazítni száját ;
 
n.55
De neki-bogárzik minden kicsiségre :
 
n.56
Viszi
tüznek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tűznek
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
-víznek,
lehajítja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lehajítja
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
végre.
 
 
 
n.57
Egyet tudok, ami, emberi dologban,
 
n.58
Hogy sükere légyen, teheti legjobban :
 
n.59
Józan okos mérték. Ez folyamok partja,
 
n.60
Mely rohanó tettek árját visszatartja.
 
 
 
n.61
Mértékre a kalmár javait emelvén,
 
n.62
Ott űl az igazság, rúdja közép nyelvén ;
 
n.63
Mértékkel a bíró feleket juháztat,
 
n.64
Közöli a vágást,
engedve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« vakon nem »
engedve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
hibáztat.
 
 
 
n.65
Ott az egyenesség, ott pihen a béke,
 
n.66
Hol lebegő sulynak
más suly nehezéke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Más teher a vége »
más súly nehezéke
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.67
Két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« S két »
Két
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
összefolyó
viz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
víz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
háborogva indul
 
n.68
Mig
szinbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« szinbe »
szinbe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
színbe
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
verődik —
ám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« lám »
ám
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
csöndes azontul.
 
 
 
n.69
Emberem az ember, ki, midőn vendégem,
 
n.70
Sem eszik, sem iszik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Sem eszik sem iszik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
túl rendes elégen ;
 
n.71
Ami nem árt, éli; ami fölös, hagyja :
 
n.72
Tisztes öregségben az lész neme atyja.
 
 
 
n.73
Engem is oly szózat — Isten szava — inte,
 
n.74
Nem most, de szünetlen, és már eleinte :
 
n.75
Királyi
hatalmam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
hatalmam
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
hatalmom
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
választani ketté ;
 
n.76
A régi tanács, ím, most serdüle tette.
 
 
 
n.77
Mért nekem, egy szájjal, dús lakomán laknom,
 
n.78
Azt, ki velem egy-vér, onnan kitagadnom?
 
n.79
Biró ha
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Biró, ha
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Biró ha
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
itélnék, kalmár noha mérnék :
 
n.80
Ilyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Illyen
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
igazságot tenni bizony félnék.
 
 
 
n.81
Nem csökken az által húnok birodalma,
 
n.82
Hogy
kétfelé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
kétfelé
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
kétfele
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
oszlik tetején hatalma ;
 
n.83
Még
terebélyesebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
terebélyesebb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
terepélyesebb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a fa, ha két águ,
 
n.84
Noha egy sudar tán nagyobb magasságu.
 
 
 
n.85
Hatalmom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Hatalmam
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
telijét im hát ma kiöntöm,
 
n.86
Etele öcsémet királyul köszöntöm ;
 
n.87
Két víz rokon árja igy lészen egyenlő,
 
n.88
Így, tartani egymást, két
suly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
súly
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
elegendő.
 
 
 
n.89
Nem gondolom azzal
fénynek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
[törölt]
« fényem »
fénynek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
vérnek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
fenynek
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
apadását :
 
n.90
Egy fáklya tüzéről
ha gyujtani
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« meggyujtani »
ha gyujtani
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
mását ;
 
n.91
Atyafi osztályban láng nem fogy a lánggal,
 
n.92
Sőt ragyog a kettő még
telyesb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
teljesb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« teljesb »
telyesb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
világgal.
 
 
 
n.93
Én a sokaságot
birni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bírni
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
tudom békén,
 
n.94
Te, mint hadi ménló kürtre riad fékén . . .
 
n.95
Légy te, öcsém, a kard ; én leszek a pálca ;
 
n.96
Isten a jó tettet jóval koronázza! —
 
 
 
n.97
Így szólva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Igy szólva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
felállott, s derekáról Buda
 
n.98
Nyujtá
dali
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« deli »
dali
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
kardját Etelének oda.
 
n.99
Helybehagyák ott mind bölcs szavait, tettét,
 
n.100
Mivel öccsét nála jobban is szerették.
 
 
 
n.101
Akkoron áldozni, vér-esküre mentek
 
n.102
Buda, Etel, és
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
Buda, Etel és
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Buda, Etel, és
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a többi tanács-rendek ;
 
n.103
Áll vala udvarban megrakva nagy oltár,
n
Jegyzet
Ipolyi
Ipolyi Arnold
nál 503. 1. »Herodotos (IV. 62.) tudósít, hogy … áldozataiknál gályákból alakitanak rakást, melynek tetejébe az ős vaskard állittatik«.
 
n.104
Feltűzve
a szent kard
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« a kard is »
a szent kard
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
legtetején volt már.
 
 
 
n.105
Onnan imás szókkal ősz Torda levette,
n
Jegyzet Vérszerződés, mint Pusztaszeren. Anonymusnál: »Sangvis nocentis funderetur, sicut sanguis eorum fuit fusus in iuramento «.
 
n.106
Előbb Buda karján ereit pedzette,
 
n.107
Aztán Etelének szögzé hegye fényét,
 
n.108
Vére ugyan verte a gyula edényét.
 
 
 
n.109
Majd tiszta fehér mént, kin nem vala szeplő,
n
Jegyzet
Ipolyi
Ipolyi Arnold
, 526. 1.: »Theophilactosnál a turkok legelői lovakat áldoznak«, Anonymusnál is így (16.): »more paganismo occiso equo pinguissimo …«
 
n.110
Kantár soha nem tört, nem nyűgöze gyeplő, —
 
n.111
Ilyen lovat ólból pányván kivezettek,
 
n.112
Onnan, hol az oltár szent állati ettek.
 
 
 
n.113
Kardját az öreg pap kés módra fonákul
 
n.114
Markolva döfé, hol rengő
szügyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
szügye
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
szügyi
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tágul,
 
n.115
Messze kirántotta szablyával
a vérét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« a vérit »
a vérét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.116
Bíbor szalag oztán tarkázta
fehérét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« fehérit »
fehérét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.117
Összerogyott a ló. Most a garaboncok
n
Jegyzet Garabonc.
Ipolyi
Ipolyi Arnold
gyanitása szerint hadd legyen amaz alárendelt papi osztály, mely áldozatoknál a kézimunkát, boncolást mit, végezte.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet Garabonc.
Ipolyi
Ipolyi Arnold
gyanitása szerint hadd legyen amaz alárendelt papi osztály, mely áldozatoknál ( ) a kézimunkát, boncolást mit, végezte.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.118
— Mint keselyü had gyűl taglani új koncot —
 
n.119
Bőrét lefeszíték, johait
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet johait szóhoz a lap alján itt csak annyi: »Régi szó, jelenti a belrészeket.« A szövegvégi jegyzetek közt a mai, bővebb jegyzet, utána: Viscera, — kihúzva.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
n
Jegyzet Joh, vagy jonhó. Régi szó, jelenti a nemesebb belrészeket.
fölmetszék,
 
n.120
Nézni a nézőknek
n
Jegyzet Nézők ( oltár nézők). A babona nyelvén máig fennmaradt szó, noha ma eltérő értelemben.
oltárra helyezték.
 
 
 
n.121
Akkor sem a táltos, sem más jelek-őre
 
n.122
Isten
igazságát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« akaratját »
igazságát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
nem látta előre :
 
n.123
Nem látta, hogy e nap véres napok atyja,
 
n.124
Még a maradék is gyászolva siratja.
 
 
 
n.125
Örömmel a máglyát a gyula meggyujtá,
 
n.126
Láng lobogó nyelvét nagy egekre nyujtá ;
 
n.127
Körben-karikában
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Körben karikában
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Körben-karikában
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
zendült magas ének,
 
n.128
Gerjedve hatalmas tülkök felelének.
 
 
 
n.129
Színborral edényét Szömöre oszlatta,
 
n.130
Izlelni
előbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« előbb »
elébb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
is Buda
hősnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« úrnak »
hősnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
adta ;
 
n.131
Csend vált egyszeriben a daliák nyelvén ;
 
n.132
Ő pedig így kezdé, poharát emelvén :
 
 
 
n.133
Had ura, ím hallj szót, kinek neved ISTEN!
 
n.134
Igaz nekem úgy légy, mint igazán eskem :
 
n.135
Hogy e mai szertől soha el nem állok ;
 
n.136
Etele öcsémmel visszát nem csinálok.
 
 
 
n.137
Serleg telijéből most oltárra önte,
 
n.138
Lenditve
kicsínyég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« kezében »
[törölt]
«
marokkal
Beszúrás
»
[törölt]
«
könyékkel
Beszúrás
»
kicsinység
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, társára köszönte :
 
n.139
S
ivott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ivutt
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
valamicskét. Öccse azonképen
 
n.140
A nagy örök esküt
imádkozta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« imádkozva »
imádkozta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
szépen :
 
 
 
n.141
Hadak ura, Isten!
az enyém is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« szavaim is »
az enyém is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
halljad!
 
n.142
Soha te ne segélj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Soha meg ne segély »
Soha te ne segély
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, ha cselekszem
ollyat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
olyat
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.143
Hogy e mai szertől valaha elállók,
 
n.144
Jó Buda bátyámmal
visszát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
(Gali) Visszát
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ha csinálok.
n
Jegyzet 133—144. sor: Az esküt Hajnóczy István hasonlónak találta a strassburgi eskü szövegéhez, a francia nyelv legrégibb, 842-ből való emlékéhez. — It., 1924., 34—35. 1. — U. e. It., 1926.
 
 
 
n.145
Erre ivott ő is. Azzal kavarintá,
 
n.146
Mind a maradékot oltárra zuhintá ;
 
n.147
Sercegve a zsarát füstöt vete tőle,
 
n.148
Vészharagos lángok csaptak ki belőle.
n
Jegyzet Az oltár lecsapódó lángja Kain áldozatára emlékeztet.
 
 
 
n.149
Megdöbbene Torda. Hanem oztán másra,
 
n.150
Fordultak az elmék vidor áldomásra :
 
n.151
Éjfélig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Mind estig »
Éjfélig
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
örömmel ittanak és ettek,
 
n.152
Hogy Buda és öccse ilyen osztályt tettek.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet A költő a lap aljára odaírta: 38 versszak.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
  ELSŐ ÉNEK  
  Buda király megosztja öccsével
n
Jegyzet Öccsével. Megszoktuk Budát ifjabb testvérnek képzelni, de csakis megszoktuk. A krónikák egyszerűen frater-t mondanak, s az lehet bátya, öcs egyaránt. A Nibelungen Blödel-e, igaz, fiatalabb ; de az nem történet, Thierry Amadé (nem tudom mi forrás után) határozottan Budát nevezi frére aînének. Hogy tárgyamra nézve e fölvétel igen háladatos volt, az olvasó meg fog győződni.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Öccsével. Megszoktuk Budát ifjabb testvérnek képzelni, de csakis megszoktuk. A krónikák egyszerűen frater-t mondanak, s az lehet bátya, öcs egyaránt. A Nibelungen Blödel-e, igaz, fiatalabb ; de az nem történet, Thierry Amadé (nem tudom mi forrás után) határozottan Budát nevezi frére aînének. Hogy tárgyamra nézve e fölvétel igen praegnans volt, az olvasó meg fog győződni.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az uralkodást.  
 
 
n.1
Hullatja levelét az idő vén fája,
 
n.2
Terítve hatalmas rétegben alája ;
 
n.3
Én ez avart jártam ; tűnődve megálltam :
 
n.4
Egy régi levélen ezt irva találtam.
n
Jegyzet 1-4. sor: rokon
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Tündérvölgyénék bevezetésével. Gragger Róbert hasonlatosnak találta azon írói fogáshoz, mikor valamely keret-elbeszélésben a történet úgy van előadva, mintha a szerző egy talált kéziratból másolta volna. ( Egyetemes Philologiai Közlöny 1911. ) —Harmos Sándor a Snorri Edda Igdrasilf áj ára gondolt, melynek gyökerei lenyúlnak a halál birodalmába, ágai minden időn és országon át terjednek. A germánok falevelekről olvastak jós-igéket. ( Egyetemes Philologiai Közlöny 1911. 446. l.
Gragger
Gragger Róbert
ismét, u. o. 511. 1.
Arany
Arany János
jegyzete VIII. én. 2.
 
 
 
n.5
Már Keveházába
n
Jegyzet Keveháza. A húnok fejedelmi temetője.
Bendeguz megtére,
 
n.6
Rof
n
Jegyzet Rof. így nevezem (Szabó Károllyal) azon hűn királyt, aki Rova, Reuva, Ruas stb. név alatt fordul elő az évkönyvekben. Valószínűleg Rof helység tartja emlékezetét.
is oda szállott, jó Buda testvére ;
n
Jegyzet Rof nevét Priszkosz Rova nevéből Szabó Károly magyarította, fordításában.
Thierry
Thierry Amadé
Buda és Attila nagybátyjának írja.
 
n.7
Most Buda országol (mert ő vala közbül)
 
n.8
Atyja örökségén három fia közzül.
 
 
 
n.9
Tisza-Duna síkján, Zagyva folyó mellett,
n
Jegyzet Etele székhelyét Révész Imre Debrecen tájára képzelte. (Etel laka, vagyis Attila birodalmi székhelye. Debrecen, 1859.) Szabó Károly Priszkosz útjának erdőtlen, sziklátlan leírásából fordításában Jászberény tájára tettev ( Etel laka.Delejtű, 1859. 49. sz.)
 
n.10
Sátora egy dombon
kék égre szökellett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
messzi fehérellett
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« messzi fehérellett »
messzi feketéllett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« messzi fehérellett »
Kék égre szökellett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
;
 
n.11
Ez vala a város, ez Buda királyi
 
n.12
Lakhelye,
faművü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
faművű
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
sátor-palotái.
 
 
 
n.13
Nem szorul
e város
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
a város
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
e város
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tetemes falakra,
 
n.14
Nagy henye
kövekből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
kövekbül
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nincs
együ
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet kikaparva, kijavítva:
együve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
rakva ;
 
n.15
Az erőnek szolgál kirepítő fészkül,
 
n.16
Nem a
pulyaságnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
pujaságnak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
pulyaságnak
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
biztos menedékül.
 
 
 
n.17
Tündér palotának bizonyára
hinnéd,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hinnéd
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
n.18
Melyet a fúvó szél tovalehel innét ;
 
n.19
Mintha csak a földből kelne egy-egy ága,
 
n.20
Tornyosán áll s cifrán : a puszta virága.
n
Jegyzet 10–20. sor: Attila palotájának leírása Priszkoszt követi. V. ö. : I. dolg. 21—32. sorát. »Szépen kidolgozott gerendákból és deszkákból összeállítva és nem erősségre, hanem ékességre számított fakerítéssel körítve.«V. ö. I. dolg. I. én. 25—32. s. — II. dolg. II. én. 13—14, s.
 
 
 
n.21
Onnan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Innen »
Onnan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
Buda nyáját őrzi vala békén,
 
n.22
Szeliden országol húnok erős népén,
 
n.23
Lát egyenes törvényt, mint apa, mindennek ;
 
n.24
Ül lakomát vígan ; áldozik Istennek.
 
 
 
n.25
Egy nap is udvarhoz rendelte a főket,
 
n.26
Áldozni, tanácsba, összehivá őket ;
 
n.27
Gazdag aranyhímmel vont falu sátorban
 
n.28
A nagyok, a bölcsek telepedtek sorban.
 
 
 
n.29
Ott vala, ím, öccse Etele királyfi,
 
n.30
BendegUz atyjoknak éltes daliái :
 
n.31
Régi Szalárd, Bulcsu ; — Torda
öreg-táltos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
öreg táltos
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
öreg-táltos
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
,
 
n.32
Szömöre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Szemere »
Szömöre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a kádár és a gyula Álmos.
 
 
 
n.33
Ott
sunnyoga
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
sunnyogva
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
hátul az idegen Detre ;
 
n.34
Nem üle jobbágyként főfő kerevetre,
 
n.35
Tisztessége vagyon, de magát alázza,
 
n.36
Hódoló mosolynak arcát lepi mázza.
 
 
 
n.37
Hogy mind begyülének, ezek és a többi,
 
n.38
Hún ágak apái, hún seregek főbbi :
 
n.39
Fényével a homlok mind szegül Budára ;
 
n.40
Ő pedig ily szókat
vészen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
veszen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
vészen
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ajakára :
 
 
 
n.41
Az öreg Istennek adassék tisztelet,
 
n.42
Ki hadszekerén jár magas felhők felett,
 
n.43
Megűzi a rosszat
lángtollu
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
láng-tollu
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
nyilával,
 
n.44
Jókra viszont jót ád két teli markával.
 
 
 
n.45
Tanácsot az ember bízva mikép leljen?
 
n.46
Kivált maga ülvén fejedelmi
helyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hellyen
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
? …
 
n.47
Ide-oda lelkét
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ugy
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
úgy
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
verdesi baj, gond,
 
n.48
Mint hegy tetején fa szél mentibe' hajlong!
 
 
 
n.49
Ki meri mondani : ezt teszem, ez jó lesz ;
 
n.50
Községre, magamra, tisztelet-hozó lesz?
 
n.51
Nyilat is ellőjük — mindennapi példa —
 
n.52
Szél veri utjából, nem jut soha célba.
 
 
 
n.53
Gonosz egy ló a tett : fölveszi gazdáját,
 
n.54
Hagyja előbb fékkel igazítni száját ;
 
n.55
De neki-bogárzik minden kicsiségre :
 
n.56
Viszi
tüznek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tűznek
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
-víznek,
lehajítja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lehajítja
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
végre.
 
 
 
n.57
Egyet tudok, ami, emberi dologban,
 
n.58
Hogy sükere légyen, teheti legjobban :
 
n.59
Józan okos mérték. Ez folyamok partja,
 
n.60
Mely rohanó tettek árját visszatartja.
 
 
 
n.61
Mértékre a kalmár javait emelvén,
 
n.62
Ott űl az igazság, rúdja közép nyelvén ;
 
n.63
Mértékkel a bíró feleket juháztat,
 
n.64
Közöli a vágást,
engedve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« vakon nem »
engedve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
hibáztat.
 
 
 
n.65
Ott az egyenesség, ott pihen a béke,
 
n.66
Hol lebegő sulynak
más suly nehezéke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Más teher a vége »
más súly nehezéke
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.67
Két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« S két »
Két
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
összefolyó
viz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
víz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
háborogva indul
 
n.68
Mig
szinbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« szinbe »
szinbe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
színbe
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
verődik —
ám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« lám »
ám
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
csöndes azontul.
 
 
 
n.69
Emberem az ember, ki, midőn vendégem,
 
n.70
Sem eszik, sem iszik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Sem eszik sem iszik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
túl rendes elégen ;
 
n.71
Ami nem árt, éli; ami fölös, hagyja :
 
n.72
Tisztes öregségben az lész neme atyja.
 
 
 
n.73
Engem is oly szózat — Isten szava — inte,
 
n.74
Nem most, de szünetlen, és már eleinte :
 
n.75
Királyi
hatalmam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
hatalmam
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
hatalmom
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
választani ketté ;
 
n.76
A régi tanács, ím, most serdüle tette.
 
 
 
n.77
Mért nekem, egy szájjal, dús lakomán laknom,
 
n.78
Azt, ki velem egy-vér, onnan kitagadnom?
 
n.79
Biró ha
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Biró, ha
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Biró ha
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
itélnék, kalmár noha mérnék :
 
n.80
Ilyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Illyen
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
igazságot tenni bizony félnék.
 
 
 
n.81
Nem csökken az által húnok birodalma,
 
n.82
Hogy
kétfelé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
kétfelé
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
kétfele
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
oszlik tetején hatalma ;
 
n.83
Még
terebélyesebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
terebélyesebb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
terepélyesebb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a fa, ha két águ,
 
n.84
Noha egy sudar tán nagyobb magasságu.
 
 
 
n.85
Hatalmom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Hatalmam
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
telijét im hát ma kiöntöm,
 
n.86
Etele öcsémet királyul köszöntöm ;
 
n.87
Két víz rokon árja igy lészen egyenlő,
 
n.88
Így, tartani egymást, két
suly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
súly
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
elegendő.
 
 
 
n.89
Nem gondolom azzal
fénynek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
[törölt]
« fényem »
fénynek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
vérnek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
fenynek
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
apadását :
 
n.90
Egy fáklya tüzéről
ha gyujtani
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« meggyujtani »
ha gyujtani
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
mását ;
 
n.91
Atyafi osztályban láng nem fogy a lánggal,
 
n.92
Sőt ragyog a kettő még
telyesb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
teljesb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« teljesb »
telyesb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
világgal.
 
 
 
n.93
Én a sokaságot
birni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bírni
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
tudom békén,
 
n.94
Te, mint hadi ménló kürtre riad fékén . . .
 
n.95
Légy te, öcsém, a kard ; én leszek a pálca ;
 
n.96
Isten a jó tettet jóval koronázza! —
 
 
 
n.97
Így szólva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Igy szólva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
felállott, s derekáról Buda
 
n.98
Nyujtá
dali
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« deli »
dali
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
kardját Etelének oda.
 
n.99
Helybehagyák ott mind bölcs szavait, tettét,
 
n.100
Mivel öccsét nála jobban is szerették.
 
 
 
n.101
Akkoron áldozni, vér-esküre mentek
 
n.102
Buda, Etel, és
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
Buda, Etel és
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Buda, Etel, és
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a többi tanács-rendek ;
 
n.103
Áll vala udvarban megrakva nagy oltár,
n
Jegyzet
Ipolyi
Ipolyi Arnold
nál 503. 1. »Herodotos (IV. 62.) tudósít, hogy … áldozataiknál gályákból alakitanak rakást, melynek tetejébe az ős vaskard állittatik«.
 
n.104
Feltűzve
a szent kard
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« a kard is »
a szent kard
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
legtetején volt már.
 
 
 
n.105
Onnan imás szókkal ősz Torda levette,
n
Jegyzet Vérszerződés, mint Pusztaszeren. Anonymusnál: »Sangvis nocentis funderetur, sicut sanguis eorum fuit fusus in iuramento «.
 
n.106
Előbb Buda karján ereit pedzette,
 
n.107
Aztán Etelének szögzé hegye fényét,
 
n.108
Vére ugyan verte a gyula edényét.
 
 
 
n.109
Majd tiszta fehér mént, kin nem vala szeplő,
n
Jegyzet
Ipolyi
Ipolyi Arnold
, 526. 1.: »Theophilactosnál a turkok legelői lovakat áldoznak«, Anonymusnál is így (16.): »more paganismo occiso equo pinguissimo …«
 
n.110
Kantár soha nem tört, nem nyűgöze gyeplő, —
 
n.111
Ilyen lovat ólból pányván kivezettek,
 
n.112
Onnan, hol az oltár szent állati ettek.
 
 
 
n.113
Kardját az öreg pap kés módra fonákul
 
n.114
Markolva döfé, hol rengő
szügyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
szügye
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
szügyi
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tágul,
 
n.115
Messze kirántotta szablyával
a vérét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« a vérit »
a vérét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.116
Bíbor szalag oztán tarkázta
fehérét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« fehérit »
fehérét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.117
Összerogyott a ló. Most a garaboncok
n
Jegyzet Garabonc.
Ipolyi
Ipolyi Arnold
gyanitása szerint hadd legyen amaz alárendelt papi osztály, mely áldozatoknál a kézimunkát, boncolást mit, végezte.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet Garabonc.
Ipolyi
Ipolyi Arnold
gyanitása szerint hadd legyen amaz alárendelt papi osztály, mely áldozatoknál ( ) a kézimunkát, boncolást mit, végezte.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.118
— Mint keselyü had gyűl taglani új koncot —
 
n.119
Bőrét lefeszíték, johait
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet johait szóhoz a lap alján itt csak annyi: »Régi szó, jelenti a belrészeket.« A szövegvégi jegyzetek közt a mai, bővebb jegyzet, utána: Viscera, — kihúzva.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
n
Jegyzet Joh, vagy jonhó. Régi szó, jelenti a nemesebb belrészeket.
fölmetszék,
 
n.120
Nézni a nézőknek
n
Jegyzet Nézők ( oltár nézők). A babona nyelvén máig fennmaradt szó, noha ma eltérő értelemben.
oltárra helyezték.
 
 
 
n.121
Akkor sem a táltos, sem más jelek-őre
 
n.122
Isten
igazságát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« akaratját »
igazságát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
nem látta előre :
 
n.123
Nem látta, hogy e nap véres napok atyja,
 
n.124
Még a maradék is gyászolva siratja.
 
 
 
n.125
Örömmel a máglyát a gyula meggyujtá,
 
n.126
Láng lobogó nyelvét nagy egekre nyujtá ;
 
n.127
Körben-karikában
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Körben karikában
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Körben-karikában
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
zendült magas ének,
 
n.128
Gerjedve hatalmas tülkök felelének.
 
 
 
n.129
Színborral edényét Szömöre oszlatta,
 
n.130
Izlelni
előbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« előbb »
elébb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
is Buda
hősnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« úrnak »
hősnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
adta ;
 
n.131
Csend vált egyszeriben a daliák nyelvén ;
 
n.132
Ő pedig így kezdé, poharát emelvén :
 
 
 
n.133
Had ura, ím hallj szót, kinek neved ISTEN!
 
n.134
Igaz nekem úgy légy, mint igazán eskem :
 
n.135
Hogy e mai szertől soha el nem állok ;
 
n.136
Etele öcsémmel visszát nem csinálok.
 
 
 
n.137
Serleg telijéből most oltárra önte,
 
n.138
Lenditve
kicsínyég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« kezében »
[törölt]
«
marokkal
Beszúrás
»
[törölt]
«
könyékkel
Beszúrás
»
kicsinység
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, társára köszönte :
 
n.139
S
ivott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ivutt
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
valamicskét. Öccse azonképen
 
n.140
A nagy örök esküt
imádkozta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« imádkozva »
imádkozta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
szépen :
 
 
 
n.141
Hadak ura, Isten!
az enyém is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« szavaim is »
az enyém is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
halljad!
 
n.142
Soha te ne segélj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Soha meg ne segély »
Soha te ne segély
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, ha cselekszem
ollyat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
olyat
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.143
Hogy e mai szertől valaha elállók,
 
n.144
Jó Buda bátyámmal
visszát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
(Gali) Visszát
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ha csinálok.
n
Jegyzet 133—144. sor: Az esküt Hajnóczy István hasonlónak találta a strassburgi eskü szövegéhez, a francia nyelv legrégibb, 842-ből való emlékéhez. — It., 1924., 34—35. 1. — U. e. It., 1926.
 
 
 
n.145
Erre ivott ő is. Azzal kavarintá,
 
n.146
Mind a maradékot oltárra zuhintá ;
 
n.147
Sercegve a zsarát füstöt vete tőle,
 
n.148
Vészharagos lángok csaptak ki belőle.
n
Jegyzet Az oltár lecsapódó lángja Kain áldozatára emlékeztet.
 
 
 
n.149
Megdöbbene Torda. Hanem oztán másra,
 
n.150
Fordultak az elmék vidor áldomásra :
 
n.151
Éjfélig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Mind estig »
Éjfélig
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
örömmel ittanak és ettek,
 
n.152
Hogy Buda és öccse ilyen osztályt tettek.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet A költő a lap aljára odaírta: 38 versszak.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
  ELSŐ ÉNEK  
  Buda király megosztja öccsével
n
Jegyzet Öccsével. Megszoktuk Budát ifjabb testvérnek képzelni, de csakis megszoktuk. A krónikák egyszerűen frater-t mondanak, s az lehet bátya, öcs egyaránt. A Nibelungen Blödel-e, igaz, fiatalabb ; de az nem történet, Thierry Amadé (nem tudom mi forrás után) határozottan Budát nevezi frére aînének. Hogy tárgyamra nézve e fölvétel igen háladatos volt, az olvasó meg fog győződni.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Öccsével. Megszoktuk Budát ifjabb testvérnek képzelni, de csakis megszoktuk. A krónikák egyszerűen frater-t mondanak, s az lehet bátya, öcs egyaránt. A Nibelungen Blödel-e, igaz, fiatalabb ; de az nem történet, Thierry Amadé (nem tudom mi forrás után) határozottan Budát nevezi frére aînének. Hogy tárgyamra nézve e fölvétel igen praegnans volt, az olvasó meg fog győződni.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az uralkodást.  
 
 
n.1
Hullatja levelét az idő vén fája,
 
n.2
Terítve hatalmas rétegben alája ;
 
n.3
Én ez avart jártam ; tűnődve megálltam :
 
n.4
Egy régi levélen ezt irva találtam.
n
Jegyzet 1-4. sor: rokon
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Tündérvölgyénék bevezetésével. Gragger Róbert hasonlatosnak találta azon írói fogáshoz, mikor valamely keret-elbeszélésben a történet úgy van előadva, mintha a szerző egy talált kéziratból másolta volna. ( Egyetemes Philologiai Közlöny 1911. ) —Harmos Sándor a Snorri Edda Igdrasilf áj ára gondolt, melynek gyökerei lenyúlnak a halál birodalmába, ágai minden időn és országon át terjednek. A germánok falevelekről olvastak jós-igéket. ( Egyetemes Philologiai Közlöny 1911. 446. l.
Gragger
Gragger Róbert
ismét, u. o. 511. 1.
Arany
Arany János
jegyzete VIII. én. 2.
 
 
 
n.5
Már Keveházába
n
Jegyzet Keveháza. A húnok fejedelmi temetője.
Bendeguz megtére,
 
n.6
Rof
n
Jegyzet Rof. így nevezem (Szabó Károllyal) azon hűn királyt, aki Rova, Reuva, Ruas stb. név alatt fordul elő az évkönyvekben. Valószínűleg Rof helység tartja emlékezetét.
is oda szállott, jó Buda testvére ;
n
Jegyzet Rof nevét Priszkosz Rova nevéből Szabó Károly magyarította, fordításában.
Thierry
Thierry Amadé
Buda és Attila nagybátyjának írja.
 
n.7
Most Buda országol (mert ő vala közbül)
 
n.8
Atyja örökségén három fia közzül.
 
 
 
n.9
Tisza-Duna síkján, Zagyva folyó mellett,
n
Jegyzet Etele székhelyét Révész Imre Debrecen tájára képzelte. (Etel laka, vagyis Attila birodalmi székhelye. Debrecen, 1859.) Szabó Károly Priszkosz útjának erdőtlen, sziklátlan leírásából fordításában Jászberény tájára tettev ( Etel laka.Delejtű, 1859. 49. sz.)
 
n.10
Sátora egy dombon
kék égre szökellett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
messzi fehérellett
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« messzi fehérellett »
messzi feketéllett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« messzi fehérellett »
Kék égre szökellett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
;
 
n.11
Ez vala a város, ez Buda királyi
 
n.12
Lakhelye,
faművü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
faművű
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
sátor-palotái.
 
 
 
n.13
Nem szorul
e város
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
a város
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
e város
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tetemes falakra,
 
n.14
Nagy henye
kövekből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
kövekbül
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nincs
együ
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet kikaparva, kijavítva:
együve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
rakva ;
 
n.15
Az erőnek szolgál kirepítő fészkül,
 
n.16
Nem a
pulyaságnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
pujaságnak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
pulyaságnak
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
biztos menedékül.
 
 
 
n.17
Tündér palotának bizonyára
hinnéd,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hinnéd
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
n.18
Melyet a fúvó szél tovalehel innét ;
 
n.19
Mintha csak a földből kelne egy-egy ága,
 
n.20
Tornyosán áll s cifrán : a puszta virága.
n
Jegyzet 10–20. sor: Attila palotájának leírása Priszkoszt követi. V. ö. : I. dolg. 21—32. sorát. »Szépen kidolgozott gerendákból és deszkákból összeállítva és nem erősségre, hanem ékességre számított fakerítéssel körítve.«V. ö. I. dolg. I. én. 25—32. s. — II. dolg. II. én. 13—14, s.
 
 
 
n.21
Onnan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Innen »
Onnan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
Buda nyáját őrzi vala békén,
 
n.22
Szeliden országol húnok erős népén,
 
n.23
Lát egyenes törvényt, mint apa, mindennek ;
 
n.24
Ül lakomát vígan ; áldozik Istennek.
 
 
 
n.25
Egy nap is udvarhoz rendelte a főket,
 
n.26
Áldozni, tanácsba, összehivá őket ;
 
n.27
Gazdag aranyhímmel vont falu sátorban
 
n.28
A nagyok, a bölcsek telepedtek sorban.
 
 
 
n.29
Ott vala, ím, öccse Etele királyfi,
 
n.30
BendegUz atyjoknak éltes daliái :
 
n.31
Régi Szalárd, Bulcsu ; — Torda
öreg-táltos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
öreg táltos
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
öreg-táltos
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
,
 
n.32
Szömöre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Szemere »
Szömöre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a kádár és a gyula Álmos.
 
 
 
n.33
Ott
sunnyoga
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
sunnyogva
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
hátul az idegen Detre ;
 
n.34
Nem üle jobbágyként főfő kerevetre,
 
n.35
Tisztessége vagyon, de magát alázza,
 
n.36
Hódoló mosolynak arcát lepi mázza.
 
 
 
n.37
Hogy mind begyülének, ezek és a többi,
 
n.38
Hún ágak apái, hún seregek főbbi :
 
n.39
Fényével a homlok mind szegül Budára ;
 
n.40
Ő pedig ily szókat
vészen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
veszen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
vészen
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ajakára :
 
 
 
n.41
Az öreg Istennek adassék tisztelet,
 
n.42
Ki hadszekerén jár magas felhők felett,
 
n.43
Megűzi a rosszat
lángtollu
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
láng-tollu
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
nyilával,
 
n.44
Jókra viszont jót ád két teli markával.
 
 
 
n.45
Tanácsot az ember bízva mikép leljen?
 
n.46
Kivált maga ülvén fejedelmi
helyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hellyen
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
? …
 
n.47
Ide-oda lelkét
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ugy
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
úgy
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
verdesi baj, gond,
 
n.48
Mint hegy tetején fa szél mentibe' hajlong!
 
 
 
n.49
Ki meri mondani : ezt teszem, ez jó lesz ;
 
n.50
Községre, magamra, tisztelet-hozó lesz?
 
n.51
Nyilat is ellőjük — mindennapi példa —
 
n.52
Szél veri utjából, nem jut soha célba.
 
 
 
n.53
Gonosz egy ló a tett : fölveszi gazdáját,
 
n.54
Hagyja előbb fékkel igazítni száját ;
 
n.55
De neki-bogárzik minden kicsiségre :
 
n.56
Viszi
tüznek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tűznek
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
-víznek,
lehajítja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lehajítja
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
végre.
 
 
 
n.57
Egyet tudok, ami, emberi dologban,
 
n.58
Hogy sükere légyen, teheti legjobban :
 
n.59
Józan okos mérték. Ez folyamok partja,
 
n.60
Mely rohanó tettek árját visszatartja.
 
 
 
n.61
Mértékre a kalmár javait emelvén,
 
n.62
Ott űl az igazság, rúdja közép nyelvén ;
 
n.63
Mértékkel a bíró feleket juháztat,
 
n.64
Közöli a vágást,
engedve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« vakon nem »
engedve
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
hibáztat.
 
 
 
n.65
Ott az egyenesség, ott pihen a béke,
 
n.66
Hol lebegő sulynak
más suly nehezéke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Más teher a vége »
más súly nehezéke
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.67
Két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« S két »
Két
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
összefolyó
viz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
víz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
háborogva indul
 
n.68
Mig
szinbe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« szinbe »
szinbe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
színbe
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
verődik —
ám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« lám »
ám
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
csöndes azontul.
 
 
 
n.69
Emberem az ember, ki, midőn vendégem,
 
n.70
Sem eszik, sem iszik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Sem eszik sem iszik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
túl rendes elégen ;
 
n.71
Ami nem árt, éli; ami fölös, hagyja :
 
n.72
Tisztes öregségben az lész neme atyja.
 
 
 
n.73
Engem is oly szózat — Isten szava — inte,
 
n.74
Nem most, de szünetlen, és már eleinte :
 
n.75
Királyi
hatalmam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
hatalmam
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
hatalmom
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
választani ketté ;
 
n.76
A régi tanács, ím, most serdüle tette.
 
 
 
n.77
Mért nekem, egy szájjal, dús lakomán laknom,
 
n.78
Azt, ki velem egy-vér, onnan kitagadnom?
 
n.79
Biró ha
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Biró, ha
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Biró ha
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
itélnék, kalmár noha mérnék :
 
n.80
Ilyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Illyen
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
igazságot tenni bizony félnék.
 
 
 
n.81
Nem csökken az által húnok birodalma,
 
n.82
Hogy
kétfelé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
kétfelé
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
kétfele
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
oszlik tetején hatalma ;
 
n.83
Még
terebélyesebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
terebélyesebb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
terepélyesebb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a fa, ha két águ,
 
n.84
Noha egy sudar tán nagyobb magasságu.
 
 
 
n.85
Hatalmom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Hatalmam
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
telijét im hát ma kiöntöm,
 
n.86
Etele öcsémet királyul köszöntöm ;
 
n.87
Két víz rokon árja igy lészen egyenlő,
 
n.88
Így, tartani egymást, két
suly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
súly
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
elegendő.
 
 
 
n.89
Nem gondolom azzal
fénynek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
[törölt]
« fényem »
fénynek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
vérnek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
fenynek
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
apadását :
 
n.90
Egy fáklya tüzéről
ha gyujtani
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« meggyujtani »
ha gyujtani
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
mását ;
 
n.91
Atyafi osztályban láng nem fogy a lánggal,
 
n.92
Sőt ragyog a kettő még
telyesb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
teljesb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« teljesb »
telyesb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
világgal.
 
 
 
n.93
Én a sokaságot
birni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bírni
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
tudom békén,
 
n.94
Te, mint hadi ménló kürtre riad fékén . . .
 
n.95
Légy te, öcsém, a kard ; én leszek a pálca ;
 
n.96
Isten a jó tettet jóval koronázza! —
 
 
 
n.97
Így szólva,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Igy szólva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
felállott, s derekáról Buda
 
n.98
Nyujtá
dali
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« deli »
dali
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
kardját Etelének oda.
 
n.99
Helybehagyák ott mind bölcs szavait, tettét,
 
n.100
Mivel öccsét nála jobban is szerették.
 
 
 
n.101
Akkoron áldozni, vér-esküre mentek
 
n.102
Buda, Etel, és
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
Buda, Etel és
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Buda, Etel, és
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a többi tanács-rendek ;
 
n.103
Áll vala udvarban megrakva nagy oltár,
n
Jegyzet
Ipolyi
Ipolyi Arnold
nál 503. 1. »Herodotos (IV. 62.) tudósít, hogy … áldozataiknál gályákból alakitanak rakást, melynek tetejébe az ős vaskard állittatik«.
 
n.104
Feltűzve
a szent kard
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« a kard is »
a szent kard
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
legtetején volt már.
 
 
 
n.105
Onnan imás szókkal ősz Torda levette,
n
Jegyzet Vérszerződés, mint Pusztaszeren. Anonymusnál: »Sangvis nocentis funderetur, sicut sanguis eorum fuit fusus in iuramento «.
 
n.106
Előbb Buda karján ereit pedzette,
 
n.107
Aztán Etelének szögzé hegye fényét,
 
n.108
Vére ugyan verte a gyula edényét.
 
 
 
n.109
Majd tiszta fehér mént, kin nem vala szeplő,
n
Jegyzet
Ipolyi
Ipolyi Arnold
, 526. 1.: »Theophilactosnál a turkok legelői lovakat áldoznak«, Anonymusnál is így (16.): »more paganismo occiso equo pinguissimo …«
 
n.110
Kantár soha nem tört, nem nyűgöze gyeplő, —
 
n.111
Ilyen lovat ólból pányván kivezettek,
 
n.112
Onnan, hol az oltár szent állati ettek.
 
 
 
n.113
Kardját az öreg pap kés módra fonákul
 
n.114
Markolva döfé, hol rengő
szügyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
szügye
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
szügyi
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tágul,
 
n.115
Messze kirántotta szablyával
a vérét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« a vérit »
a vérét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.116
Bíbor szalag oztán tarkázta
fehérét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« fehérit »
fehérét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.117
Összerogyott a ló. Most a garaboncok
n
Jegyzet Garabonc.
Ipolyi
Ipolyi Arnold
gyanitása szerint hadd legyen amaz alárendelt papi osztály, mely áldozatoknál a kézimunkát, boncolást mit, végezte.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet Garabonc.
Ipolyi
Ipolyi Arnold
gyanitása szerint hadd legyen amaz alárendelt papi osztály, mely áldozatoknál ( ) a kézimunkát, boncolást mit, végezte.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.118
— Mint keselyü had gyűl taglani új koncot —
 
n.119
Bőrét lefeszíték, johait
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet johait szóhoz a lap alján itt csak annyi: »Régi szó, jelenti a belrészeket.« A szövegvégi jegyzetek közt a mai, bővebb jegyzet, utána: Viscera, — kihúzva.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
n
Jegyzet Joh, vagy jonhó. Régi szó, jelenti a nemesebb belrészeket.
fölmetszék,
 
n.120
Nézni a nézőknek
n
Jegyzet Nézők ( oltár nézők). A babona nyelvén máig fennmaradt szó, noha ma eltérő értelemben.
oltárra helyezték.
 
 
 
n.121
Akkor sem a táltos, sem más jelek-őre
 
n.122
Isten
igazságát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« akaratját »
igazságát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
nem látta előre :
 
n.123
Nem látta, hogy e nap véres napok atyja,
 
n.124
Még a maradék is gyászolva siratja.
 
 
 
n.125
Örömmel a máglyát a gyula meggyujtá,
 
n.126
Láng lobogó nyelvét nagy egekre nyujtá ;
 
n.127
Körben-karikában
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Körben karikában
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Körben-karikában
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
zendült magas ének,
 
n.128
Gerjedve hatalmas tülkök felelének.
 
 
 
n.129
Színborral edényét Szömöre oszlatta,
 
n.130
Izlelni
előbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« előbb »
elébb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
is Buda
hősnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« úrnak »
hősnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
adta ;
 
n.131
Csend vált egyszeriben a daliák nyelvén ;
 
n.132
Ő pedig így kezdé, poharát emelvén :
 
 
 
n.133
Had ura, ím hallj szót, kinek neved ISTEN!
 
n.134
Igaz nekem úgy légy, mint igazán eskem :
 
n.135
Hogy e mai szertől soha el nem állok ;
 
n.136
Etele öcsémmel visszát nem csinálok.
 
 
 
n.137
Serleg telijéből most oltárra önte,
 
n.138
Lenditve
kicsínyég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« kezében »
[törölt]
«
marokkal
Beszúrás
»
[törölt]
«
könyékkel
Beszúrás
»
kicsinység
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, társára köszönte :
 
n.139
S
ivott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ivutt
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
valamicskét. Öccse azonképen
 
n.140
A nagy örök esküt
imádkozta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« imádkozva »
imádkozta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
szépen :
 
 
 
n.141
Hadak ura, Isten!
az enyém is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« szavaim is »
az enyém is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
halljad!
 
n.142
Soha te ne segélj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Soha meg ne segély »
Soha te ne segély
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, ha cselekszem
ollyat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
olyat
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.143
Hogy e mai szertől valaha elállók,
 
n.144
Jó Buda bátyámmal
visszát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
(Gali) Visszát
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ha csinálok.
n
Jegyzet 133—144. sor: Az esküt Hajnóczy István hasonlónak találta a strassburgi eskü szövegéhez, a francia nyelv legrégibb, 842-ből való emlékéhez. — It., 1924., 34—35. 1. — U. e. It., 1926.
 
 
 
n.145
Erre ivott ő is. Azzal kavarintá,
 
n.146
Mind a maradékot oltárra zuhintá ;
 
n.147
Sercegve a zsarát füstöt vete tőle,
 
n.148
Vészharagos lángok csaptak ki belőle.
n
Jegyzet Az oltár lecsapódó lángja Kain áldozatára emlékeztet.
 
 
 
n.149
Megdöbbene Torda. Hanem oztán másra,
 
n.150
Fordultak az elmék vidor áldomásra :
 
n.151
Éjfélig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
[törölt]
« Mind estig »
Éjfélig
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
örömmel ittanak és ettek,
 
n.152
Hogy Buda és öccse ilyen osztályt tettek.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet A költő a lap aljára odaírta: 38 versszak.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat