X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A hun trilóga töredékei

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
A töredékben maradt dolgozatok kézirata megvolt a költő hátrahagyott iratai közt. Ráírta: Hun monda, 1853. Legelső töredékek. A három dolgozat kéziratát a költő együtt tartotta; az ostromban mind elégett. Törlések, javítások nem voltak rajtok; tisztába írta. Fennmaradt a legelső kezdetből három sor. Tanítványainak sikerült néha a költő papírkosarából egy-egy eldobott cédulát megszerezni és eltenni. Ilyenről közölte Benkó Imre ezt a három sort: (Arany János tanársága Nagykőrösön, 183. l.) Csaba királyfiról mondok új éneket, Attila fiáról egyszerü verseket, Hogyan vitte vissza amaz őshazába.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Arany László közölte a HV-ben; másodszor Voinovich G. A. J. összes művei, I—IV. köt., Franklin Társ. kiadása, 1924. Mindegyik kiadásból hiányzik egy lap, ezt a lapot Voinovich Arany János életrajza közölte, hasonmásban, a II. kötetben; a második dolgozat III. részének első énekébe való, a 25-65. sorok más fogalmazása.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A műhöz tartozó jegyzetek az alábbi linkeken érhetőek el:
 
ELSŐ DOLGOZAT  
(1853.)  
  »Csuda dolog, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről.«
  Ilosvai Péter
 
 
 
ELSŐ ÉNEK  
  Szász Detre.  
 
 
n.1
Harsog vala egy szó nyugattól keletig,
 
n.2
Etele nagy király hogy már közeledik ;
 
n.3
Adria tengernél utolsó szem őre
 
n.4
Kezdé a kiáltást és adta előre.
 
 
 
n.5
Széles birodalma országain átal,
 
n.6
Nyilallék a szózat, emberi hang által :
 
n.7
Minden nyillövésre más vitéz fogadta :
 
n.8
Mint felhő a dörgést tovább tovább adta.
 
 
 
n.9
Tudniillik, egész nagy birodalmában
 
n.10
Őrállói voltak, széltiben hosszában,
 
n.11
Akik éjjel nappal egymást rendre váltsák,
 
n.12
Mi esik künn, vagy benn: egyszerre kiáltsák.
 
 
 
n.13
Négy lánc vala illyen, mint a rege mondja,
 
n.14
Tisza-Duna síkján volt középső pontja,
 
n.15
Tisza-Duna víznek áldott rónaterén,
 
n.16
Hol ma búsan hallgat kürtjével Jászberény.
 
 
 
n.17
Onnan pedig a hír elfut a Rajnához,
 
n.18
Etel ősfolyamhoz, és a Visztulához ;
 
n.19
Mint a pók megérzi háló rezzenését :
 
n.20
Érzé minden ország Etele jövését.
n
Jegyzet 1—20. sor. : A híradók lánca
Kézai
Kézai Simon
nál és a Budai krónikában. Csak kiáltással adják tovább ajhírt. A második dolg. harm. rész, III. én. 9—21. s. ; a harmadik dolgozatban II. én. 30—45. s. Ilyen jeladó szolgálatot írt le Marco Polo (1271) Kublaj kán mongol birodalmában.
 
 
 
n.21
Ott, hol napkeletre kanyarúl a Zagyva,
 
n.22
Gyűlt össze az udvar, mind kicsínye, nagyja ;
 
n.23
Ott vala a város : Etele királyi
 
n.24
LLakóhelye, könnyed sátor-palotái.
 
 
 
n.25
Nem szorúlt e város tetemes falakra,
 
n.26
Nagy nehéz kövekből nem volt összerakva,
 
n.27
Az erőnek szolgált kirepítő fészkűl,
 
n.28
Nem a gyávaságnak biztos menedékűl.
 
 
 
n.29
Tündér palotának bizonyára hinnéd,
 
n.30
Melyet egy fúvó szél tovalehel innét,
 
n.31
Oly könnyűden volt az, csak fából, faragva,
 
n.32
Mesteri munkával díszesen kirakva.
n
Jegyzet 25—32. sor. : így írta le Attila palotáját Priszkosz ; Buda Halálában I. én. 15—20. s.
 
 
 
n.33
Az épületek közt, valamint a méhraj,
 
n.34
Sürög-forog a nép, van mindenfelé zaj :
 
n.35
Gyermekek és vének, asszonyok, leányok,
 
n.36
Idegenek, húnok, szolgák és királyok.
 
 
 
n.37
Detre pedig, a szász, űlt a kapufélen,
 
n.38
Ősz haja, mint felhő, lebegett a szélen,
 
n.39
Homlokában hordá ama nyildarabot,
 
n.40
Melyet a Hunbércnél ütközetben kapott.
 
 
 
n.41
Bendeguztól kapta, jó ideje annak,
 
n.42
Azóta nevezik : »a halhatatlannak« ;
n
Jegyzet 38—42 sor. : L. : Keveháza jegyzetét. Detréről itt a II. én. jegyzetét.
 
n.43
Három ivadékot láta elhullani,
 
n.44
És negyedik öltő immár a mostani.
 
 
 
n.45
Ott vigyázza mindég a jövőmenőket,
 
n.46
Vadmacska szemével kisérgeti őket,
 
n.47
Némelyik után a fejét sem billenti,
 
n.48
Másikat szép szóval, nyájasan köszönti.
 
 
 
n.49
Mert ha szittya úr jő, csát, Önögész, Bere,
 
n.50
Avagy Etelének más főfő embere,
 
n.51
Feláll, nem is űl le, míg el nem haladnak,
 
n.52
És utána görnyed a parancsolatnak.
 
 
 
n.53
Ám, ha Oresztesz jő, vagy fia (ki végre
 
n.54
Augusztulusz néven űlt császári székre) :
 
n.55
Csak vállhegyről nézi a puha rómait,
 
n.56
Fogadja is, nem is, köszönő szavait.
 
 
 
n.57
Ellenben, ha gót, vagy alán fejedelmek
 
n.58
A magas kapunál olykor megjelennek :
 
n.59
Odalopott szóval, egy-egy pillantással,
 
n.60
Néha beszélgetnek hosszú hallgatással.
 
 
 
n.61
Épen Walamir jött, a gotok királya,
n
Jegyzet 49—61. sor : A hun fők nevei Priszkosznál Scattos, Berikhos, Szabó Károly magyarításában Csát, Bere; Onegesios helyébe a költő később Zoárdot tett, második dolgozat, harmadik rész, III. én.
 
n.62
(Másszor volt az ! mostan Etele szolgája) ;
 
n.63
Detre a vitéznek oda nyujtá jobbját,
 
n.64
Nyájasan kérdezték egymás állapotját.
 
 
 
n.65
Ama titkos ármányt kezdem énekelni,
 
n.66
Melyet forralának nyugot fejedelmi,
 
n.67
Hogy Etele jármát egy nap összetörnék,
 
n.68
A hatalmas királyt orozva megölnék.
 
 
 
n.69
Detre a kezdője, vannak hozzá többen,
 
n.70
Hanem a szász Detre főfő cinkos ebben ;
 
n.71
Igaz, hogy Walamir nem volt részes benne,
 
n.72
Távol országból jön gótok fejedelme.
 
 
 
n.73
Monda neki a szász : »Bizony könnyű élet,
 
n.74
Fejedelmi ember könnyebben nem élhet,
 
n.75
Ahogy mi, királyok, — mint már én, vagy magad,
 
n.76
Etelének biztos védszárnyai alatt.
 
 
 
n.77
Nincs a mi fejünkön uralkodás gondja,
 
n.78
Koronánk azt csupán díszíti, nem nyomja,
 
n.79
Máskor a szemünket sem mertük behúnni,
 
n.80
Most egyéb dolgunk sincs : enni és alunni.
 
 
 
n.81
Nem félünk hogy a nép ellenünk fellázad,
 
n.82
Csata elveszése nem nekünk gyalázat,
 
n.83
Vagyon országunknak őre, pártfogója,
 
n.84
Minden ellenségtől aki hogy megója,
 
 
 
n.85
És az ütközetben, ha vesztünk, ha nyerünk,
 
n.86
Marad Etelénél egy darab kenyerünk,
 
n.87
Csekély a szolgálat, a tartás királyi,
 
n.88
Korán sem élnek úgy Etele szolgái«.
 
 
 
n.89
Erre jó Walamir felsohajta elébb,
 
n.90
Szaggatott sóhajjal, mint ki hűs vízbe lép,
 
n.91
Hátra-hátra nézett s így felele aztán,
 
n.92
Szemében a könnyeet ujjal megfakasztván :
 
 
 
n.93
»Ó öreg barátom, mind az isten dolga !
 
n.94
Ki még tennap úr volt, ma már lehet szolga ;
 
n.95
Bizony a kerék is mutatja példával :
 
n.96
Egyszer fel, másszor le, forog a talpával.
 
 
 
n.97
Mi tagadás benne : fáj nekem, ha látom
 
n.98
Ülni a kapuban régi jó barátom'
 
n.99
Edekót, vagy téged, vagy más öreg embert,
 
n.100
Akit a nagy Etel házőrzeni rendelt.
 
 
 
n.101
Mi tagadás benne : fáj nekem, virágát —
 
n.102
Nézni országomnak szép fiatalságát,
 
n.103
Mikor, Etelével a had előtt járván,
 
n.104
Hallgatnak szegények, mint az ölő-bárány.
 
 
 
n.105
De ki tehet róla — ki merészel tenni !
 
n.106
Nem mondom, hogy tenni, csak egy szót emelni ;
 
n.107
Nem mondom hogy szólni, csupán gondolkodni,
 
n.108
Éjjel a sötétben, álmokat álmodni.
 
 
 
n.109
Ime ! neki hódol mind nyugat és kelet,
 
n.110
Urrá tette isten széles világ felett,
 
n.111
És valahányszor csak a lábát kihúzza,
 
n.112
Győzedelmes utját hirnév koszorúzza.
 
 
 
n.113
Most is diadallal tére visszafelé :
 
n.114
Várasok omlanak büszke lába elé,
 
n.115
Mint a fű hogy omlik a kaszás elébe,
 
n.116
Mint gabonaföldön hever a sok kéve.
 
 
 
n.117
Mert soha nem enged, ha mi feltett célja :
 
n.118
Bizonyság közelebb hires Akviléja,
n
Jegyzet Aquileia ostromát, a gólyák mondáját elbeszéli
Kézai
Kézai Simon
is,
Thuróczi
Thuróczy János
is. A nyergek felhalmozását
Kézai
Kézai Simon
ide teszi át a katalóni csatából
 
n.119
Melyet egy huzamban három évig űltünk,
 
n.120
Három álló évig hiába kerűltünk.
 
 
 
n.121
Tiz százezeren ott a hunok valának,
 
n.122
Tizből négy jutott már éhségnek, halálnak ;
 
n.123
Tábori tüzekként, a mezőben széllyel
 
n.124
Nagy halottas máglyák égtek minden éjjel.
 
 
 
n.125
Etele pedig járt kívül a sáncokon,
 
n.126
Népei romlása esvén neki zokon,
 
n.127
Sem a nyögő panaszt és jaj szót hallani —
 
n.128
Sem a szándokától nem birt elállani.
 
 
 
n.129
De midőn a várost egy napon kerűlte,
 
n.130
Jósok, fejedelmek : mi valánk körűlte),
 
n.131
Ím csudát az isten, bizonyos jelt adott,
 
n.132
Mire a nagy Etel újjal így mutatott :
 
 
 
n.133
Nézzétek, bajtársim, ottan ama gólyát,
 
n.134
Isten akaratja biztos jeladóját :
 
n.135
Érzi, hogy elpusztul Akviléja tornya,
 
n.136
Fiait egyenként a nádasba hordja.
 
 
 
n.137
No azért, e dolgot vévén eszetekben,
 
n.138
Legyetek serények holnap ütközetben :
 
n.139
Mért eljött az idő, és megért az átok :
 
n.140
Porba száll a város, bizony meglássátok. —
 
 
 
n.141
Korán holnap tehát rendelé a serget,
 
n.142
Tízszázezer lótól ugyanannyi nyerget :
 
n.143
Fal köré hányatta iszonyú halmazzal
 
n.144
S meggyújtván — a követ megolvasztá azzal.
 
 
 
n.145
Eltiprá a bástyát, valamint a sarat,
 
n.146
Élő ember ottan, s kő kövön nem maradt ;
 
n.147
Odalőn a város, gazdag Akviléja :
 
n.148
Így teljesűl mindég Etele nagy célja.
 
 
 
n.149
Hamar azon földet, mint tűz elfutotta,
 
n.150
Ravenna kapuit lábbal megtapodta,
 
n.151
Hatalma jeléül csak átmene falán ;
 
n.152
Ellenben haragját megérezte Milán.
 
 
 
n.153
Haragját Milánó, kegyelmét Kremóna,
 
n.154
Mántua, Pádova és a büszke Róma :
n
Jegyzet Attilának Ravennáig elébement Leo római pápa (Kézainál IV. 2.) : »Inter colloquia contigit Ethelam sursum aspicere superque caput suum in aere hominem pendere, gladimn tenentem versatilem, qui caput eius auferre minabatur. Unde quidem corde perterritus … Rex Ravennam est ingressus.«
 
n.155
Jól könyörge a pap, a főpap Oroszlán,
 
n.156
Róma fejedelmit őmagával hozván :
 
 
 
n.157
Te, ki mindeneket, úgy monda, legyőzhetsz,
 
n.158
Hirre, hatalomra, kincsre megelőzhetsz,
 
n.159
Múld felyűl ebben is : győzd le tenmagadat !
 
n.160
Szűntesd meg irántunk való haragodat.
 
 
 
n.161
Monda, és Etele szemét égre veté,
 
n.162
Csudálatos alak onnan fenyegeté :
 
n.163
Egy ősz, papi ember, tisztelendő arccal,
 
n.164
Csikorgatta fogát, éles kivont karddal.
 
 
 
n.165
Melynek is láttára királyi Etele,
 
n.166
Mint valamely gímvad, úgy visszarettene ;
 
n.167
Mint az, aki csupa élet és egészség,
 
n.168
Megdöbben ha érzi a halál intését.
 
 
 
n.169
Nyomban megfordítá fékét jó lovának,
 
n.170
Megadá kegyelmét Róma városának ;
 
n.171
Onnan külde engem, hogy a hírt meghozzam ;
 
n.172
Magam sem tudom, hol késik ilyen hosszan. —
 
 
 
n.173
Így beszélt Walamir, gótok fejedelme,
 
n.174
Nem tudá, honnét van ura késedelme :
 
n.175
Hogy szerelmi lángja gyúladott szivében,
 
n.176
Kézfogóját lakja tenger szigetében.
 
 
 
n.177
Öt éve kerűli szerelem játékát,
 
n.178
Özvegyi bús szive mert gyászolja Ríkát,
 
n.179
Aki örömére Csaba fiát szűlte,
 
n.180
Kiről a nagy isten jós igéit küldte.
 
 
 
n.181
Mert az vala egykor neki jövendölve :
 
n.182
Birodalma elvész a semmibe dölve,
 
n.183
Széthull a nagy ország, elzüllik a szittya :
 
n.184
Hanem Csaba végre mind visszaállítja.
n
Jegyzet 181—184. sor : A jövendölést megsúgta Priszkosznak egy főhun. ( Uj Magyar Muzeum, 1851. 621. 1.) — Második dolgozat harmadik rész I. é. 14—17. s. III. én. 85—88. s. Utolsó dolgozat I. én. 80—84. s.
 
 
 
n.185
És ezért, hogy szive Csaba felé vonta,
 
n.186
Minden fiai közt, születése olta !
 
n.187
És azért, hogy Ríkát, a szélső határig,
 
n.188
Minden hölgyei közt, szerette halálig !
 
 
 
n.189
Ott pihen, ott pihen zúgó cser tövében,
 
n.190
Regés Székelyföldön, Ríka erdejében,
n
Jegyzet Rika neve Priszkosznál Kreka, Rékán. A sírjáról szóló mondát Kriza János közölte az Uj Magyar Múzeum 1853. márc. füzetében, átvette a Magyar Népköltési Gyűjtemény, III. 399.1. Udvarhelyszék és Erdély vidék közt, Vargyasfalu közelében áll meredeken Hegyes domb. Tetején őskori várrom, ez volt Attila vára. Szeretett itt vadászni Rika erdejében. A hegy alatt folyik Rika patakja. »E várban halt meg Réka, az Attila nője … Megegyeztek azon, hogy a vártér élén álló nagy mészkőszirt darabot hengerítsék le, s hol az aljban megáll, oda kell temetni Rékát … A szirtdarab lehengeredett s Réka eltemettetvén, ráfordíttatott.« A szirten őskori betűmetszések voltak láthatók ; 1820-ban egy mennykő derékban elszakította. A vár helyén ezüstpénzeket találtak.
 
n.191
Kőszirtja fölébe hives árnyék hajolt,
 
n.192
Csendes álmaihoz danát mormog az Olt.
 
 
 
n.193
Magas hegytetőről, Rika vize mellé,
 
n.194
Onták le a bércet, hogy a sírt jelölné,
 
n.195
S hol megállt a nagy kő, oda szállt a völgybe,
 
n.196
Most is ottan nyugszik Etele szép hölgye.
 
 
 
n.197
A király pediglen gyászolta halálát.
 
n.198
Nagyszámú nejei kedvét nem találák :
 
n.199
Sem az ifju Észka tündéri szépsége,
n
Jegyzet Észka
Thierry
Thierry Amadé
nél Escam főhun leánya. Szabó Károlynál Écska a leány neve.
 
n.200
Sem a Krimhild asszony ezer mestersége.
 
 
 
n.201
De most, visszajövet, Ádria szigetjén
 
n.202
Szemeit a bájos Mikoltára vetvén,
n
Jegyzet Mikóltáról 1. a második dolgozat harmadik rész II. én.
 
n.203
Özvegy üres szíve megeléglé gyászát :
 
n.204
Nem-várt menyegzővel lepi meg a házát. —
 
 
 
n.205
Ravaszúl azonban ílyes feleletre
 
n.206
Nyitá vékony ajkát fejedelmi Detre :
 
n.207
»Sohse' tudj' az ember, mit mondjon, ne mondjon,
 
n.208
Mert, ami azt nézi, bajos az, lám-mondom.
 
 
 
n.209
Öreg cseléd vagyok, nem mostani gyermek,
 
n.210
Nagyapja lehetnék a mai embernek,
 
n.211
Sok esett énrajtam, sok mindent megértem,
 
n.212
Tán az isten azt már nem engedi érnem.
 
 
 
n.213
De te tovább élhetsz, mert idő szerint is
 
n.214
Úgy kívánja már a természeti rend is ;
 
n.215
Félek hogy megéred, szomorú példában :
 
n.216
Nem mindig jó űlni nagy fa árnyékában.
 
 
 
n.217
Jó, ha szép idő van, tiszta, engedelmes ;
 
n.218
Záporban, viharban sokszor veszedelmes,
 
n.219
Hamidőn a szél fú, rohan, bömböl, csapkod,
 
n.220
Megnyilik a felhő, dörög, hull és csattog.
 
 
 
n.221
Ótalom nekünk most Etele nagy széke,
 
n.222
Az ő háborúi legbiztosabb béke,
 
n.223
Mint kemény vas abroncs, egyedüli karja
 
n.224
Roppant birodalmát szépen összetartja.
 
 
 
n.225
Ja j ! de ha ez abroncs egykor széllyelpattan …
 
n.226
Mert nem lehetetlen, — bár megfoghatatlan,
 
n.227
Mert ki egy világgal kénye szerint játszik,
 
n.228
Az nem földi pornak — az istennek látszik.
 
 
 
n.229
Ámde őt is anyja szerelemmel hordván
 
n.230
Szűlte Bendeguznak, Etel vize partján ;
 
n.231
Halandói sorsban enyészet kiséri,
 
n.232
Ott, ahol és akkor, amikor — eléri
 
 
 
n.233
Úgy lehet, az idő nincs is olyan messze,
 
n.234
Ámbár isten dolga, hogy meddig eressze,
 
n.235
Az emberi elme gyakran botlik, téved . . .
 
n.236
De különös az a római történet.
n
Jegyzet A három visszarettentő intést a második dolgozat tervvázlata is kiemeli. Ép úgy a harmadik dolgozat alaprajza, második rész. Az elsőt 1. fentebb, a 154. s. ; a Lech melletti intést Oláh Miklósnál olvasta
Arany
Arany János
: »quadain mulier fanatica — tér frementi voce aclamavisse : retro Attila.«
Ipolyi
Ipolyi Arnold
nál 75. 1. Előbb az Uj Magyar Muzeum -béli közleményben, 1851. 602. 1. A harmadik intés itt, 245. sor. Második dolg. III. rész, III. én. 101—112. Mind a három
Thierry
Thierry Amadé
nél: Histoire d’Attila, I. 212., 174., II. 373. 1.
Ipolyi
Ipolyi Arnold
nál 75., 76. 1.
 
 
 
n.237
Mert csudálatosán a hármas szám betelt :
 
n.238
Három ízben láttuk megréműlni Etelt :
 
n.239
Egyszer, midőn a szűz, Lekh folyama partján,
 
n.240
Vissza Etel ! zúgá, jobb kezét feltartván.
 
 
 
n.241
Másodszor, midőn a Katalón mezeje
 
n.242
Annyi tenger hadnak lőn temető helye.
 
n.243
Tiz király hatalma, tiz nagy ország népe
 
n.244
Jött Aétiusszal a hunok elébe.
 
 
 
n.245
Akkor is Etelhez egy papot vivének,
 
n.246
Mondá a földnépe isten emberének,
 
n.247
Egyedűl lakott az rengeteg vad pusztán,
 
n.248
Éhezett, szigorlott, mindig imádkozván.
 
 
 
n.249
Kinek a szavára Etel úgy megrezzent,
 
n.250
Mint az, kit üres hang álomból felrezzent,
 
n.251
Mint a büszke tölgy, bár tudni hogy le nem dűl,
 
n.252
Egy fejszecsapástól gyökeréig rendűl.
 
 
 
n.253
Ostora istennek ! a jövevény szóla,
 
n.254
Kit bűnér’ bocsát az földi halandóra,
 
n.255
És adá kezedbe az üldözés kardját :
 
n.256
Tőlem e csatáról kérded akaratját ?
 
 
 
n.257
Még nem jött el a nap, hanem el fog jőni,
 
n.258
Melyen birodalmad semmibe fog dőlni,
 
n.259
Üldözés szablyája kiesik kezedből,
 
n.260
Más ember veszi fel, — ne vesd ki eszedből.
n
Jegyzet 245—260. sor :
Thuróczi
Thuróczy János
krónikájában a katalóni mezőn egy remete azt jósolta Attilának: Deus omnipotens hac vice suae austritatis gladium tuas dedit in manus. Tu enim es flagellum Dei. (253—256. s.) Et tua severitate a sua declinantium iustitia impietatem ipse Deus, corrigere voíuit. . . (254. s.) Azt jósolta, hogy a csatát Attila el fogja veszíteni: tuis de manibus persecutionis gladius cadet (259. s.) ------ illum alteri tradet (266. s.). E jóslattól féltében rakatott Attila máglyát nyergekből, hogy végveszélyesetén felgyújtsák alatta, nehogy élve vagy halva az ellenség kezébe essék. Aétius sem kockáztatta első diadalát ; keveset bízván idegen csapataiban, hagyta, hogy Attila legyőzetlenül elvonuljon. (
Thierry
Thierry Amadé
, II. francia kiad. II. köt. 495. 1. Váczy Péter : A hunok Európában. — Attila és hunjai c. kötetben (szerk. Németh Gyula), 133. 1. A flagellum Dei kifejezést a krónikás
Thierry
Thierry Amadé
szerint Esaiásból vette: ’virga furoris Dei’. VI. 5. — Attila mondák, I. fej. 2. Mikor Attila a rómaiak távozását látta, akkor fakadt erre a fennhéjázó felkiáltásra. (L. Buda Halála, IX. én. 136. s.)
 
 
 
n.261
Így beszélt a jámbor; de meg az áldozat
 
n.262
Es meg a nézők is jövendöltek roszat ;
 
n.263
S ütközetre híván, nap lehanyatláskor,
 
n.264
Siketebben szólt a nagy tülök, mint másszor.
 
 
 
n.265
Sok ember esett el aznap a két részen :
 
n.266
Négyszázezer bajnok, ha nem is egészen ;
 
n.267
A fok, mely alig birt voln’ el egy hajszálat,
n
Jegyzet A vérfolyó megduzzadása
Kézai
Kézai Simon
nál.
 
n.268
Szekeret elsodró vérözönné áradt.
 
 
 
n.269
Akkor lőn, hogy Etel, kardját összemérve,
n
Jegyzet
Thierry
Thierry Amadé
írja (48. 1.), hogy Aëtius a rómaiak kezese volt Roffnál. A hunoknál tanulta első hadi gyakorlatait, Attila, cserében, a rómaiaknál. Barátság volt köztük, ajándékokat küldtek egymásnak, Attila egyszer egy törpét Aëtiusnak. A kataloni síkon Aétius állt vele szemben. Mindig foglalkoztatta Attila gondolatát, álomlátásában is vele hadakozik. (Buda Halála, IX. én.)
 
n.270
Ráismert ama nagy római vezérre,
 
n.271
Kivel Bendegúznál, apja sátorában,
 
n.272
Nőtt és nevekedett fiatal korában.
 
 
 
n.273
Aétiusz volt az, gyermekkori társa,
 
n.274
En kapattam őket fegyverforgatásra,
 
n.275
Midőn még a vérem gyorsabban szökellett
 
n.276
S hej ! bizony a kard se támaszkodni kellett.
 
 
 
n.277
Mondom tehát, a harc késő éjig tarta,
 
n.278
Egyik fél se győzött, isten úgy akarta ;
 
n.279
És a csatamező senkié maradott,
 
n.280
Mint egy préda, melyen két vad összecsapott.
 
 
 
n.281
S Etele, virasztván az egész sereggel,
 
n.282
Táborát övedzé kaszás szekerekkel ;
n
Jegyzet A kaszás szekerek
Kézai
Kézai Simon
nál: »… arma … metallis varris diversio mode fuerant laborata, ferens arcus, cultros et lanceas.«
 
n.283
Mágláját a hunok búsan összerakták,
 
n.284
Tetejében állva, várta a viradtát.
 
 
 
n.285
Nagy halom nyeregből a máglyát rakatta,
 
n.286
Hogy veszély percében gyujtnák fel alatta,
 
n.287
Hanem az ellenség tovaszállott éjjel ;
 
n.288
Ő meg így kiálta, büszkén emelt fejjel :
 
 
 
n.289
Csillagok lehullnak, hegyek kimozdulnak,
n
Jegyzet L.: Buda Halála. IX. én. 136. s.
 
n.290
Megrázkódik a föld, mindenek elmulnak ;
 
n.291
Én vagyok Atila, én vagyok imhol a
 
n.292
Világnak pőrölye, istennek ostora !
 
 
 
n.293
Amint hogy azóta viseli e nevet,
 
n.294
Útja e világban egy diadalmenet, —
 
n.295
Hanem a szerencse isten dolga, mondom,
 
n.296
Földi féreg ember, jobb, semmit se mondjon.
 
 
 
n.297
Mert sohasem tudja, mi követi holnap,
 
n.298
Egy rövid sohajtás élte halandónak,
 
n.299
Verje bár valaki az eget fejével,
 
n.300
Sohase feledje, hogy a földön lépdel.«
 
 
 
n.301
Így végezte a szász óvatos beszédét,
 
n.302
S döfölé a porba hosszu kardja végét,
 
n.303
Sokáig a földre néztek mind a ketten ;
 
n.304
Monda végre amaz, egykissé rekedten :
 
 
 
n.305
»Jól beszélsz, öreg, bár, vigyázván szavadra
 
n.306
Fátyolkép teríted azt a gondolatra,
 
n.307
Kíméled is a szót, bő beszéddel élvén,
 
n.308
Ismeretes dolgot hosszan elmesélvén.
 
 
 
n.309
Tudom én, hogy itt sok különféle nemzet
 
n.310
Egy szvvel-lélekkel várja ama percet ;
 
n.311
Mert melyik állatnak kedves az ő járma ?
 
n.312
S nem visszanyomúl-e a lenyomott párna ?
 
 
 
n.313
Azt remélik, hogy majd fiai Etelnek
 
n.314
Rút visszavonásban háborúra kelnek ;
 
n.315
Mint bizonyos azon fának elfajzása,
 
n.316
Melynek egy gyökérről ezer a hajtása.
 
 
 
n.317
S jóllehet ő mindnél többre teszi Csabát,
 
n.318
És talán a húnok, tisztelvén a szavát,
 
n.319
Örömest választják helyébe királyul :
 
n.320
Sok minden jöhet még közbe akadályúl.
 
 
 
n.321
Mert a susogó hír azt gyanítja már is,
 
n.322
Nagy akadály lehet ebben Aladár is,
 
n.323
Mivelhogy titokban gyűlöli testvérét,
 
n.324
A kegyenc Csabának szomjúhozza vérét.
 
 
 
n.325
És ez onnan volna, mert talán Krimhilde,
 
n.326
Egy fiát, Aladárt, közjóra nevelte,
n
Jegyzet Aladárius nevét a krónikások talán Ardaricus gepida király nevéből faragták. (Eckhardt Sándor : Attila a mondában.) Attila és hunjai c. kötetben (szerk. Németh Gyula).
 
n.327
Rokoni, vérei, nemzete javára,
 
n.328
Kiket napnyugaton nyom Etele járma.«
 
 
 
n.329
Felelt erre a szász : »Most hallom ezeket !
 
n.330
Nem jó, ha az ember olyasmit feszeget,
 
n.331
Aminek későbben urát adni nehéz,
 
n.332
Mert bizony feje is könnyen utána vész.
 
 
 
n.333
Hátha már most, teszem, valaki feladna ?
 
n.334
S olyan ember kettőnk közül is akadna ?
 
n.335
Mert kötelessége hű alattvalónak
 
n.336
Bármit is utánatenni a közjónak.«
 
 
 
n.337
Walamir ijedten lépett visszafelé,
 
n.338
Tenyerét paizsúl tartá maga elé,
 
n.339
Változott a színe, remegett az ajka,
 
n.340
Heves indulatban ily szó tört ki rajta :
 
 
 
n.341
»Áruló ! ármányos ! aki vén létedre
 
n.342
Madárfogó lépet kensz hamis nyelvedre ;
 
n.343
Szép szóval az embert, mint egy bölcs, oktatod ;
 
n.344
Tigrisként rohansz rá, midőn megkaphatod.
 
 
 
n.345
Tán nem tudom én, hogy mint a pók a zugban,
 
n.346
Régen szőtök-fontok homályos titokban,
 
n.347
Krimhild asszony, és te, s a többiek itten,
 
n.348
Ármányos lelketek tudja, hogy mit ? mit nem ?
 
 
 
n.349
Mert, ha súgni-búgni olykor összeűltök,
 
n.350
Mingyárt veszem észre, hogy engem kerűűltök,
 
n.351
Mint folyam a sziklát, melyre föl se' mászhat,
 
n.352
Kemény gyökerének alája sem áshat.
 
 
 
n.353
Mert a hit nem szellő : bizony meg is állom,
 
n.354
Hűséggel, tanáccsal uramat szolgálom,
 
n.355
Vérrel és fegyverrel, amikép fogadtam,
 
n.356
Midőn, eskü gyanánt, jobb kezemet adtam.
 
 
 
n.357
Mert megölhetett von' : egy ujjal se bánta,
 
n.358
Kisdedeim anyját kegyesen megszánta,
 
n.359
Rám bízta bizalmát, vagyonnal tetőzött :
 
n.360
Remélhet-e ennyit máshol a legyőzött ?«
 
 
 
n.361
Szóla s menni akart ; de, kezét megfogva,
 
n.362
Felelt neki a szász, gúnnyal mosolyogva :
 
n.363
»Bizony, képes volnál, a nagy hűség miatt,
 
n.364
Gyanúba keverni legjobb barátidat.
 
 
 
n.365
Ne cselekedd azt, hé, ne adj el bennünket,
 
n.366
Jobb helyre temessed mai beszédünket :
 
n.367
Majd kikél az egyszer, majd fel is nő, tettre :
 
n.368
Mert nem élt hiába ily sokáig Detre. — «
 
 
 
n.369
Azzal egyik jobbra, másik mene balra,
 
n.370
Gót Walamir indult a király-udvarra ;
 
n.371
Detre is elúnt már ülni kapufelen :
 
n.372
Másuvá gondolta a szász fejedelem.