X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A hun trilóga töredékei

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
A töredékben maradt dolgozatok kézirata megvolt a költő hátrahagyott iratai közt. Ráírta: Hun monda, 1853. Legelső töredékek. A három dolgozat kéziratát a költő együtt tartotta; az ostromban mind elégett. Törlések, javítások nem voltak rajtok; tisztába írta. Fennmaradt a legelső kezdetből három sor. Tanítványainak sikerült néha a költő papírkosarából egy-egy eldobott cédulát megszerezni és eltenni. Ilyenről közölte Benkó Imre ezt a három sort: (Arany János tanársága Nagykőrösön, 183. l.) Csaba királyfiról mondok új éneket, Attila fiáról egyszerü verseket, Hogyan vitte vissza amaz őshazába.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Arany László közölte a HV-ben; másodszor Voinovich G. A. J. összes művei, I—IV. köt., Franklin Társ. kiadása, 1924. Mindegyik kiadásból hiányzik egy lap, ezt a lapot Voinovich Arany János életrajza közölte, hasonmásban, a II. kötetben; a második dolgozat III. részének első énekébe való, a 25-65. sorok más fogalmazása.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A műhöz tartozó jegyzetek az alábbi linkeken érhetőek el:
 
  HARMADIK ÉNEK.  
  Zoárd tanácsa.  
 
 
n.1
Nem ült ám renyhe gondban Zoárd, a hunvezér,
 
n.2
Siratni gyáva könnyel a tettet rá nem ér :
 
n.3
Előbb is megkerüli a tornyos palotát,
 
n.4
Megnégyszerezve kívül az őrállók hadát.
 
 
 
n.5
Aztán sietve külde mind a három kapun :
 
n.6
Buda körül hogy állna, min egy erdő, a hun,
 
n.7
Fegyverben éj- s naponta, lóháton a nyereg,
 
n.8
Így várja bé parancsát a fennálló sereg.
 
 
 
n.9
Egyszersmind a kiáltók kiáltsanak jelet
n
Jegyzet A kiáltók, mint az első dolgozatban, I. én. 1—20. utolsó dolg.
 
n.10
Egész birodalomban, mint a gyors képzelet :
 
n.11
Hogy mindenik szabad hún, fő, vagy köznép legyen,
 
n.12
Legott gyűljön hadastul a rendes gyülhelyen.
 
 
 
n.13
Tudnillik ezt először Átila rendelé
n
Jegyzet II. é. 30—45. s.
 
n.14
Hosszú láncban kelet, dél, éjszak, nyugat felé,
 
n.15
Hogy ember ember ellen, mint őrszemek sora,
 
n.16
Budától a határig ne szűnne meg soha.
 
 
 
n.17
Mint hancsik a mezőben, áll egy-egy híradó,
 
n.18
Amennyire kiáltás ereje hallható,
 
n.19
És mint kakas, szomszédját ébresztve a falun,
 
n.20
Adá tovább a jelszót egymás között a hun.
 
 
 
n.21
Zoárd pedig azonnal a palotába tért,
 
n.22
Ottan lelé a kádárt s kemény Bulcsu vezért,
 
n.23
Ősz Torda is belépett ; döbbenve álla meg,
 
n.24
Mintha urát először most látta volna meg.
 
 
 
n.25
De Bulcsu a vértóban, melytől az ágy setét,
 
n.26
Megforgatván szemének gyilkos tekintetét :
 
n.27
»Mit habozunk,« kiálta,» vagy meddig habozunk?
 
n.28
Ha nincs erőnk segítni : van rettentő boszunk!
 
 
 
n.29
»Egy, ami én előttem világos, mint a nap :
 
n.30
Hogy ezt nem hún, szabad vér, — ezt tette szolga, rab;
 
n.31
A hún, kicsinye nagyja, szerette Átilát,
 
n.32
Imádva, mint az Istent, nem félve, mint nyilát.
 
 
 
n.33
»De sunnyogó királlyal e vár mindig tele,
 
n.34
Rájok nemes kegyelmét pazarlá Etele :
 
n.35
Ez a hálája, itt van! ez a jutalma, lám!
 
n.36
Ó, nagyszivű királyom! beh mindég gondolám!
 
 
 
n.37
»Ki fogja megtorolni méltóan estedet?
 
n.38
Vérrel beundokított fejdelmi testedet?
 
n.39
Szemed fényes hatalmát, mely már sötét, hideg?
 
n.40
Vitézségét karodnak, mely már szakadt ideg?
 
 
 
n.41
»De, ami bosszuállás hatalmunkban vagyon :
 
n.42
Igaz torod megűljük az idegen fajon ;
 
n.43
Mint bűnös a fakó szem, és mind a szőke arc :
 
n.44
Vér van köztünk s közöttök, élet-halálra harc!«
 
 
 
n.45
Így szóla Bulcsu. Erre felelt agg Torda bölcs :
 
n.46
»Megilleti e nemes bú téged vezéri hős!
 
n.47
Mindegyik hun szivéből szóltál — s azon felyül
 
n.48
Etel királyi húgát, Arát, birod nejül.
 
 
 
n.49
»De tudja Isten, hogy lesz. Kettős ez a dolog.
 
n.50
Ha egyfelől tekintem — vagy arra gondolok —
 
n.51
Ó! mindenkép halálos nekünk ez a halál :
 
n.52
Elromlunk, nemzetestűl, ha a jóslat megáll.«
 
 
 
n.53
Itt elhagyá zokogva s nem szólhatott az agg,
 
n.54
Rázkódván ősz szakála, mint ki szörnyen kacag ;
 
n.55
Megütközve tekinté mind a három vezér :
 
n.56
Minő jóslat — kiálták — az, amiről beszél?
 
 
 
n.57
»Midőn elhunyt — viszonzá — a jó király, Buda,
 
n.58
Öccsével, Átilával történt ilyen csuda :
 
n.59
Egy szép kies mezőben verette sátorát,
 
n.60
Kisded halom högyé, mint fejdelmi koronát.
 
 
 
n.61
»Akkor volt ez, hogy Isten csodás kardját lelé,
 
n.62
Mely kezdetben jövendő hatalmát jeleié ;
 
n.63
Majd bátyjáról gonosz hirt lehete hallani —
 
n.64
És a király megindult világ-hódítani.
 
 
 
n.65
Övé volt már az éjszak, övé a napkelet,
 
n.66
Indúla fegyverével megbirni a delet :
 
n.67
Görög földjére ronta, mélyen nyomult belé,
 
n.68
Ott, mondom, egy mezőben tanyáját emelé.
 
 
 
n.69
»Arannyal volt a bársony hímezve gazdagon,
n
Jegyzet
Kézai
Kézai Simon
nál: Tabernacula etiam … habere consueverat operata … unum habebat sic celebre et solemne … Columnae eius ex aurus laborate . . . pretiosis lapidibus iungebantur mirabiliter fabricate.
 
n.70
Maga a sátor állott vert arany rúdakon,
 
n.71
Gyémántos foglalóit szorítá érc-csavar :
 
n.72
Nem egykönnyen birá azt feldönteni vihar.
 
 
 
n.73
»S im hirtelen — nem ingott se fű, se falevél
 
n.74
Déli álmát szuny adta minden fuvóka szél,
 
n.75
Elfúladt a hőségben az ég lehellete,
 
n.76
A legkisebb pehelyszál békén pihenhete ;
 
 
 
n.77
»S egyszerre, ím, a sátor, derült, fényes napon,
 
n.78
Mint sokszinű buborék eltűnik a habon, —
 
n.79
Egyszerre csak leroskad Etele sátora,
 
n.80
Hogy ollyat földi ember nem látott még soha.
 
 
 
n.81
»Remegve a hatalmas nézett az ég felé ;
 
n.82
Nagy gazdag áldozattal Istent engesztelé :
 
n.83
De nem csapott fel a láng merészen, könnyedén,
 
n.84
Mint sárkány mászott a füst a föld felűletén.
 
 
 
n.85
»Egyszersmind Isten akkor súlyos igét ada :
n
Jegyzet 84-85. sor : Első dolg. I. én. 181—184. s. Második dolg. III. rész, I. én 14—17. s.
 
n.86
,Hogy elvész mind személye országa és hada ;
 
n.87
Csupán egy, kit nem ismer, élő fia pedig, —
 
n.88
Az megmarad, s hatalma ujan emelkedik.
 
 
 
n.89
»Most a rettenhetetlen, hallván e jós igét,
 
n.90
Döbbenve forditá meg hadrontó seregét,
 
n.91
Győzelme fele-utján megtére ; ám jövet
 
n.92
Száguldva ért elébe hazulról egy követ.
 
 
 
n.93
»Örömhirrel köszönt be, (Átila is vidult) :
 
n.94
Királyné, Ríka asszony hogy már megszabadult
 
n.95
Egy szép fiúval. Ez lőn a megjósolt Csaba,
 
n.96
Kit, fiai közül, még nem ismert az apa.
 
 
 
n.97
»De többé mégse hallók nevetni Átilát,
 
n.98
Hordozva nagy szivében a végzetek nyilát ;
 
n.99
Csabára láttuk néha kissé mosolygani. —
 
n.100
Azonban újra indult világhódítani.
 
 
 
n.101
»Háromszor még azontul, hogy e jóslat kele,
 
n.102
Érezte Isten ujját megdöbbent kebele :
 
n.103
Egyszer a Lek vizénél, hol ama csoda-nő
 
n.104
, Vissza, Etel!' kiálta, — s nem mert átkelni ő.
 
 
 
n.105
»Másszor, hogy Katalonnak mezején folyt a vér,
 
n.106
Hömpölyge gyászos árján ember, ló és szekér ;
 
n.107
Nyeregből ott magának máglyát emeltetett,
 
n.108
Azt híve győzelmében, hogy már legyőzetett.
 
 
 
n.109
»Harmadszor, Róma ellen hogy vitte harc-vasát,
 
n.110
Tőbül kivágni készűlt a világ városát :
 
n.111
De kardos ősz, csikorgva, fölötte megjelent,
 
n.112
S megtérve a kapuktól, Átila visszament.
n
Jegyzet 101-112. sor :A három intés. Első dolg. I. én. 236. s. — Második dolg. alaprajz, II. rész.
 
 
 
n.113
»Ó, mondom én, halálos nekünk ez a halál!
 
n.114
Ím bételik a jóslat — nagyon, nagyon talál :
 
n.115
Itt fekszik a bizonyság —« tovább nem szólhatott,
 
n.116
Ősz Torda nagy keserves sírásra fakadott.
 
 
 
n.117
Mint nyári lanyha esső, szeméből folyt a köny
 
n.118
Aláperegve tisztes szakálán, mint a gyöngy ;
 
n.119
Hallgatva jó-sokáig a három fő hun állt,
 
n.120
Búsan hol egymást nézve, hol a nyugvó királyt.
 
 
 
n.121
Végre szavát emelve Zoárd főkapitán
 
n.122
Fölegyenesödék, mint növény a vész után ;
 
n.123
»Mit ér a bánat,« ugymond,» vagy dőre lobbanás?
 
n.124
Istené a jövendő, emberé a tanács.
 
 
 
n.125
»A megtorlást bizonnyal ohajtja mindegyünk :
 
n.126
De vajh mikép nyomozzuk? és boszút kin vegyünk?
 
n.127
Mert egy-két tolvaj szolga halála itt kevés :
 
n.128
Nagyobb dolog van itten, nagy összeesküvés!
 
 
 
n.129
»Megvallatám az őrsöt : mind olyan, mint a vak :
 
n.130
Bejőni vagy kimenni senkit se láttanak ;
 
n.131
De bár, teszem, kerülne egy-két gaz cimbora :
 
n.132
Ez-é nagy Átilának méltó boszú-tora?!
 
 
 
n.133
»Ez-é a visszatorlás, mit szelleme ohajt?
 
n.134
Mely égi sátorában kiengesztelje majd?
 
n.135
Ó, vérnek itt özönnel áradni kellene,
 
n.136
Mégsem vón' megtorolva Átila szelleme!
 
 
 
n.137
»Nem mint bajnok, dicsőén, esett el a csatán,
 
n.138
Nem nyúgodott le, mint nap, piros vénség után,
 
n.139
Orozva, böcstelen tőr ejté meg a királyt :
 
n.140
Méltóan ki torol meg ily méltatlan halált!?
 
 
 
n.141
»Talán hogy bűnös a gót, és mind a szőke arc :
 
n.142
De ja j! vesztünkre válna most egy belföldi harc :
 
n.143
A hun szivét lesujtá réműlet és iszony :
 
n.144
Hamar fejünkre telnék ama jóslat, bizony!
 
 
 
n.145
»S én nem tudom, ha népünk, hallván az igazat,
 
n.146
Hogy így bukott el a hős, mint véres áldozat …
 
n.147
Én nem tudom, mi lenne. Árúló aki fél :
 
n.148
Mert lám a fű is hajlong, bárhonnan fú a szél.
 
 
 
n.149
»Ha elfogy a nap és hold, vagy a föld méhe reng,
 
n.150
Megbódul a közember, feje mingyárt kereng,
 
n.151
Bujtó temonda támad, zavargás, pártütés :
 
n.152
Mit nem csinálna köztük egy ily villámütés!
 
 
 
n.153
»Talán ép’ erre várnak az összeesküvők,
 
n.154
Zavarosban akarván halat fogdosni ők ;
 
n.155
De már kezemben a fék, az összes hadi rend :
 
n.156
Alig — mondom — merényök ha késő nem leend.
 
 
 
n.157
»Siessünk hát betöltni a végzet nagy szavát :
 
n.158
Királlyá tenni gyorsan távollevő Csabát,
 
n.159
Számára én az ország hatalmát fölveszem,
 
n.160
S ha megjön tenger elvől, kezébe leteszem.
 
 
 
n.161
»De négyünk közt maradjon eskü alatt titok,
 
n.162
Hogy Etelét gáládul végzé ki orgyilok :
 
n.163
Így mind a hun kevésbbé ijed meg és haboz,
 
n.164
S nem tudva mire vélni, megretten a gonosz.
 
 
 
n.165
»Azt költsük, hogy szivében felpattanván az ér,
 
n.166
Álmában elborítá lehelletét a vér ;
 
n.167
Könnyű lesz eltörölnünk a gyilkosság jelét,
 
n.168
Megtisztelvén sebekkel dicső nagy Etelét.«
n
Jegyzet 145-168. sor :Hogy a hun fők elpalástolnak s természetes halált költenek, arra Jordanes adott alapot sirató-ének közlésével, melyet
Thierry
Thierry Amadé
átvett: 'Nem ellenség csapása alatt, nem árulásból, hanem ünnepi örömök közt érte a halál. Nincs ebben megbosszulni való ;' — ezzel az idegenek zendülésének kívánták elejét venni a hun fők. (1. Thierrynél Attila történetében 71. 1., az Atlila-mondák közt 61. 1., Szabó Károly fordításában.)
 
 
 
n.169
Mindnyájan ott helyeslék amit Zoárd beszélt,
 
n.170
Dicsérve szép szavakkal a gondos hun vezért,
 
n.171
Véresküvel a titkot őrizni fogadák :
 
n.172
Vérök az Átiláé közzé lecsorgaták.
 
 
 
n.173
Legyen tanúja, mondák, amely éltet, az ég,
 
n.174
A fáklya, mely kezökben sugáros fénnyel ég,
 
n.175
A tiszta áldozat-víz, mely ott edényben áll,
 
n.176
A föld, melynek porába majdan Etele száll ;
 
 
 
n.177
Hogy, mint a puszta légben a szózat elenyész,
 
n.178
Tűz által a veszendő, füstbe, hamuba vész,
 
n.179
Mint vizben elmosódik minden salak, szemet,
 
n.180
S a néma föld felejti, mit gyomrában temet :
 
 
 
n.181
Úgy törlik el bizony, a titok minden szavát,
 
n.182
Felőle értesítni úgy nem fogják Csabát,
 
n.183
Nehogy boszúra keljen apáért a fiú,
 
n.184
Nehogy romlást okozzon egy belső háború.
 
 
 
n.185
Erre ősz Torda táltos, meg a kádár Szabolcs,
 
n.186
Etel sebét lemosták, fehérre mint a gyolcs :
 
n.187
Forrás vizével a pap öblinté szennyeit,
 
n.188
Hozzá, mint hegyi csurgó, csurgatván könnyeit.