X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Buda halála

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
Három kézirata van: 1. Első kéziratát Arany László özvegye az Orsz. Széchenyi Könyvtárnak ajándékozta. (Quart. Hung. 1535.) A teljes szöveg a címlapokkal együtt 77 negyedrét oldal. Ezek után következnek a jegyzetek, külön beragasztott négy oldal. A lapok a páratlan oldalak alsó jobb sarkában vannak irónnal megszámozva. Az első címlapon a költő kezeírásával, vörös ceruzával: Nagyobb költői beszélyek. — Tintával: Buda halála.Impurum. Az egész a költő kezeírása, tintával. Sok a törlés. A címlap után, külön beragasztott kisebb lapon (második lap) a nyomtatott kiadások előszavának szövege következik, ily felirattal: A T. bírálókhoz. — Ezen szöveg első bekezdésének harmadik mondata a kéziraton így kezdődik : »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is egy magasb egységbe kell összefolyni…« stb. A második bekezdés első mondatában az affectatio szó előtt a lapszélen ez a szó állt : önkéntes. A szerző kitörölte. A második mondat előbb így hangzott: »Részéről képtelenségnek…« A lapszélről van közbeszúrva: képtelen vakmerőségnek… A bekezdés végső mondata a kéziratban: »Hanem ezt és a hasonlókat t. birálói bölcs ítéletére bízza a szerző.« — Ez után még egy üres lap és azután (4. 1.) még egy címlap következik, ezzel a felirattal: Csaba királyfi. Hun rege. A kéziraton a jelige hiányzik. Az előhang után a 6. lapon újabb címlap: Csaba királyfi. — Első rész. — Buda halála. A 7. l.-on fent a 1. jobb sarkában : Első impurum. A lap közepén: Buda halála. (1862. febr. végén) A jegyzetek némely része a lapok aljára is oda van vetve, röviden, kettő híján a mű végén újra összeállította. 2. Egy másik példány a Magyar. Tud. Akadémia kézirattárában van. Az Ernst-Múzeum feloszlásakor vásárolta meg az Akadémia. Márványozott papír címlapján a költő kezével: »Pályamű az 1863-diki Nádasdy-jutalomra«. A címlapon fent az Akadémia titkárságának jelzése : 194. sz. Vettem május 20-án, 1863. — Az előszó harmadik mondata itt úgy kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is…« 3. Egy harmadik kézirat a debreceni egyetem könyvtárában. A címlap ugyanúgy, mint az első kéziraton. A példányon ott vannak a nyomda számára szóló jelzések: S(ignetur) 1., 2., stb. (ív). A jegyzetek száma a szövegbe későbben van beírva, más írással, más tintával. A jelige és az előszó hiányzik. — Az alábbi eltéréseknél az Orsz. Széchenyi Könyvtár példányának jele Sz., az Akadémiáé A., a debrecenié D., Kiad. az első nyomtatás jele. — A D . kéziraton: 1862 tavaszán kezdve.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: Széchenyi Könyvtár
  • Szövegforrás III: Magyar Tudományos Akadémia
  • Szövegforrás IV: Debreceni Egyetem könyvtára
  • Szövegforrás V: első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
  • Szövegforrás VI: Összes Költemények

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű.
Pest
Budapest
. Ráth Mór kiadása. 1864. Másodszor és harmadszor az ÖK. köteteiben, 1867 és 1872. Negyedszer: Buda Halála. Murány ostromá-val együtt. Ráth Mórnál. 1867. Ötödször önállóan. Budapest, 1884. Hatodszor az ÖM. kiadásában. Utóbb minden új kiadásában és lenyomatában. Hetedszer
Ráth
Ráth Mór
nál, 1897. Nyolcadszor a Magyar Könyvtárban, Moravcsik Géza bevezetésével. 1900. Kilencedszer az Olcsó Könyvtárban, 1901. Tizedszer Arany János elbeszélő költeményei: Buda halála, Murány ostroma, Katalin, Szent László füve, Az első lopás, Keveháza, Bolond Istók. Budapest, 1908. Franklin Társulat. Tizenegyedszer a Nemzeti Irodalmunk c. gyűjteményben, együtt Katalin-nal, 1941. Tizenkettedszer az Uj Könyvtár-ban, Komlós Aladár előszavával, é. n. (1948). Papp Illés megállapította, hogy az újabb kiadások az elsőtől 166 helyen térnek el; nagyobbrészt a változott helyesíráshoz való alkalmazkodásban. Ponyvafüzetben: Buda, Bendeguz fiának élete és halála. Hét képpel, sűrű átvételekkel Aranyból. Bucsánszky kiadása. 1873. , 1895.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A művekhez tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetőek el:
 
  TIZEDIK ÉNEK  
  Etele hadba mén.  
 
 
n.1
Amely nap Etele megvála
Budától
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Budátol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.2
Nem vált köszönetlen jó szittya
hadától
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
hadátol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
:
 
n.3
Mentében irányzá lova fékét arra,
 
n.4
Hol serge ma felgyűlt játszó viadalra.
 
 
 
n.5
Megálla, királyul, tömött hadak élén,
 
n.6
Hangja erős, bár nem kiálta beszélvén,
 
n.7
A legutolsó is hallotta közeinek
 
n.8
Domboru melléből hangját nagy Etelnek.
 
 
 
n.9
Mondotta, bucsúzni seregéhez jött el,
 
n.10
Bocsátani őket haza, szeretettel ;
 
n.11
Dicsérte a népet összesen, egyenkint,
 
n.12
Zokszóval a multért nem illete senkit.
 
 
 
n.13
Nevezte apának, nevezte fiának,
 
n.14
Fiatalt öccsének, öreget bátyjának :
 
n.15
Örül az is e szón, ki maga hozzá jut,
 
n.16
S ki látja becsülve a maga-formájut.
 
 
 
n.17
Mondotta, hogy immár vége vadászatnak,
 
n.18
Édes övéikhez kiki oszolhatnak :
 
n.19
E szóra felörvend hirtelen a népség,
 
n.20
Öleli, képzetben, váró feleségét.
 
 
 
n.21
De megint a szónak fordul vala rendi :
 
n.22
Háboru' szándékát Etele jelenti,
 
n.23
Hova, ugymond, készül válogatott haddal,
 
n.24
Maga jószántából maradó csapattal.
 
 
 
n.25
Erre, miként tóba ha nehéz kő loccsan,
 
n.26
Pillanatig nagy zaj, s csend álla be mostan,
 
n.27
Pillanatig habját a sokaság verte :
 
n.28
Azután : »menjünk mind!« — riad ezerszerte.
 
 
 
n.29
Senkit haza özvegy szerelem nem csábit,
 
n.30
Senki nem óhajtja ő gyenge családit ;
 
n.31
Óhajtja : Etelnek szárnyán hadakozni,
 
n.32
Drága dicsőséggel zsákmányt haza hozni.
 
 
 
n.33
De király engesztő szavára lohadnak,
 
n.34
Lesz módja, igéri, ezután a hadnak ;
 
n.35
E mostani : játék ; fiatal gyakorlat,
 
n.36
Szoknia fegyverhez, ki először forgat.
 
 
 
n.37
Ti, büszke hún ágak ifju nemes vére!
 
n.38
Tanítalak immár a magam kezére :
 
n.39
Hadd mondják az apák : »mi csak egy országot,
 
n.40
Birják ezek, íme, az egész világot!«
 
 
 
n.41
Holnap az ifjú had — rendeli — kövessék,
 
n.42
Tízre öreg harcos, nyíllal,
n
Jegyzet Nyillal nem felkészülve, hanem nyilhúzás vagy sorsvetés útján.
egy-egy essék ;
 
n.43
Bulcsura e dolgot úr-Etele bízza,
 
n.44
S forditja fakóját asszonyihoz vissza. —
 
 
 
n.45
Buda király pedig,
szomorú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
szomoru
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
-magában,
 
n.46
Űl vala, mint egy pók, palota zugában,
 
n.47
Képzelete gyászos szőnyegeit fonta,
 
n.48
Árnyas
szögeletben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
szegeletben
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szögeletben
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
űl vala naponta.
 
 
 
n.49
Egy reggel a nője monda neki Gyöngyvér
 
n.50
— Letevé a hímzést potyogó sok könnyér' —
 
n.51
Ide-oda holmit keze gyorsan rakván,
 
n.52
Háttal ura-felé, így monda, forogván :
 
 
 
n.53
Mit ér az az ember, ki egész nap ásit,
 
n.54
Ülvén gondolatok here záptojásit!
 
n.55
Sok idejét tölti, soha ki nem költi ;
 
n.56
Halott az az ember, halála előtti.
 
 
 
n.57
Már a vak is látja, süket is már hallja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Már a vak is látja, süket is már hallja
n
Jegyzet (külön papíron vannak az első fogalmazás fölé ragasztva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.58
Buda király dolgát : hogy' van feje-
alja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
alya
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
alyja
n
Jegyzet (így javítva)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
alja
*
Szövegforrás:
Összes Költemények
 
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
n
Jegyzet (külön papíron vannak az első fogalmazás fölé ragasztva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.59
De azért ő napról-napra megént bízik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
De azért ő napról-napra megént bízik,
n
Jegyzet (külön papíron vannak az első fogalmazás fölé ragasztva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.60
Heverő bánatban eszik, alszik, hízik.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Heverő bánatban eszik, alszik, hízik.
n
Jegyzet (külön papíron vannak az első fogalmazás fölé ragasztva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.61
Férfi vagy? Az volnál. Király vagy-e? — Szégyen!
 
n.62
Hol embered, egy csak, ki felálljon s védjen?
 
n.63
Mind, az utolsó is,
odaáltal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
odaátal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
vannak,
 
n.64
Isten csudakardját leli Bulcsu annak!
 
 
 
n.65
Ezt is fölemelted, jobbágy neme nélkül,
 
n.66
Adván neki tennen
húgod'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« véred »
húgod
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
feleségül ;
 
n.67
Most ez is a kardot — ihon a hálája! —
 
n.68
Mintha nem is volnál, más kézre találja! . . .
 
 
 
n.69
Vagy, had ura, Isten, részre te is
hajlól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hajlasz »
hajlól
Beszúrás
n
Jegyzet (szélén, áthúzva):
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
?
 
n.70
Buda gyalázatján
szíved örül, tapsol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« kárörömet vallasz »
szíved örül, tapsol
Beszúrás
n
Jegyzet (szélén, áthúzva):
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
?
 
n.71
Húnok fejedelmét nézed üres bábnak?
 
n.72
Ajándékod adod, fő helyen, a lábnak? …
 
 
 
n.73
Nem adta, bizony nem! egynek ajándékul,
 
n.74
Se bolond asszonynak gyermeki játékul ;
 
n.75
Adta egész nemzet fényére, javára :
 
n.76
És te vagy a nemzet elsője, királya.
 
 
 
n.77
Első! nosza állj ki, legelül a sorba ;
 
n.78
Király! ne tapodtasd magad' önkint porba ;
 
n.79
Gyújts hadat és készülj — vagy aléltan várod,
 
n.80
Míg fejeden végkép telyesül a károd?
 
 
 
n.81
Jön a keserű gyász, utol is ér nyomban,
 
n.82
Ja j, látom örökké riadós álomban!
 
n.83
Jaj, érzem örökké ímette a szörnyet!
 
n.84
Most is eremben fut,
lázhidege
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
láz-hidege
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lázhidege
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
környez.
 
 
 
n.85
Ember! valamerre, míg van idő, mozdulj ;
 
n.86
A sors hadszekere — hallod üvölt — pusztulj :
 
n.87
Félre az utjából! mert bizony elgázol
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.88
Ha te kövér gondban szunnyadsz s lakomázol. —
 
 
 
n.89
Háborodék lassan jó Buda ezekre,
 
n.90
Ajzotta
n
Jegyzet Ajzotta. Nyitotta. Ajtó, ajak.
nem egyszer száját feleletre,
 
n.91
Most, mint olyan
ember, kit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
ember kit
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
méreg eröltet,
 
n.92
Felugra, döfölvén botjával a földet.
 
 
 
n.93
Elég már! — rivalá — legyen immár vége!
 
n.94
Ne szutyongass mindig, Ármány felesége!
 
n.95
Mert, haa tovább a szót ellenem így hajtod,
 
n.96
Megmutatom, meglásd, ki a fréfi, rajtad.
 
 
 
n.97
Te vagy oka ennek, a te gonosz nyelved,
 
n.98
— Mert nem fér soha két asszony egymás mellett —
 
n.99
És most te pirongatsz, mintha eléggé nem
 
n.100
Marna kegyetlen bú anélkül is
éngem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
engem
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
éngem
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
 
 
n.101
Könnyen, rövid ésszel, szerez a nő patvart,
 
n.102
De tanácsa nincsen, ha megteszi a bajt,
 
n.103
A mit összekuszált, soha ki nem bontja :
 
n.104
Hadd álljon elő a férfi esze s gondja! —
 
 
 
n.105
Megnémula Gyöngyvér, szavain férjének,
 
n.106
Nem halla hasonlót, míg boldogan éltek,
 
n.107
Azelőtt szép szóval bánt vele s gyöngéden :
 
n.108
Most sír vala
belül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« bentrül »
belrül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a durva beszéden. —
 
 
 
n.109
Buda meg
a főket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« a vén szászt »
a főket
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hívatja tanácsra,
 
n.110
Készteti bús
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Berzengeti »
Készteti bus
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lelkét komoly elszánásra ;
 
n.111
De
alig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« soká »
alig
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egy-kettő, vontatva, jelent meg,
 
n.112
Mind látogatóba Eteléhez mentek.
 
 
 
n.113
Nem vala ősz Torda, se
Szalárd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Szoárd »
Szalárd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, sem Bulcsu,
 
n.114
Még Detre is elment, a
cselfe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« görbe »
cselfe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tanácsu ;
 
n.115
Szömöre a kádár, az is indulóban,
 
n.116
S vele négy-öt jobbágy volt még,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« És a gyula volt még, mintegy »
S vele négy-öt jobbágy volt még,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
habozóban.
 
 
 
n.117
Ezek, úgy
dél tájatt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« déltájban »
déltájatt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mikor összegyűltek,
 
n.118
S
ide-oda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
ide-oda,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ide-oda
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
gyéren, hallgatva
leűltek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
leültek
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
leűltek
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
:
 
n.119
Mindjárt üresebb
lőn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« lett »
lőn
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a nagy üres sátor,
 
n.120
S jobban mutatá, mily népes vala
másszor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
másszor
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
[törölt]
« másszor »
máskor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
 
 
n.121
Kin Buda gerjedve haragra idétlen,
 
n.122
Vétkesekért szidja vala, aki vétlen,
 
n.123
Azért, ki jelen nincs, a nála levőket ;
 
n.124
Keserü zokszóval
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Nagy marcona hangon »
Keserű zokszóval
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
így feddi meg őket :
 
 
 
n.125
Kijöttetek? aj no!
nagy nehezen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« valahára »
nagynehezen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
. Csuda!
 
n.126
Hamarább gyülnétek, tudom én azt, oda,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Mért nem folyamodtok inkább ti is oda? »
[törölt]
«
Hamarább gyülnétek, s örömestebb oda
Beszúrás
»
Hamarább gyülnétek, tudom én azt, oda,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.127
Hol Bulcsu vezér van, meg az a vén táltos,
 
n.128
Vele mind a többi hiteszegett pártos.
 
 
 
n.129
Tudom én, árúló bennetek az elme,
 
n.130
Fél lábatok immár vagyon a kengyelbe',
 
n.131
Buda király nektek, az ő szava, ennyi!
 
n.132
Pártos Eteléhez
vágytok igen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« kiki óhajt »
vágytok igen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
menni.
 
 
 
n.133
De megnő Buda még, bizony Isten! megnő ;
 
n.134
Parancsol is, és nem panaszol mint ag nő ;
 
n.135
Ollyat riad egyszer, hogy messzire hallik,
 
n.136
Mire sok kevély nyak
törik avagy hajlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« vagy törik, vagy hajlik »
törik avagy hajlik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.137
Ki az a hatalmas? mi joga van hozzá?
 
n.138
Etelét én tettem, a micsodás, azzá ;
 
n.139
Etelét én köptem : s ha fejére hágok …
 
n.140
Mit szólatok ehhez, dölyfös uraságok? !
 
 
 
n.141
Nem szólt bizony erre ott senki Budának,
 
n.142
Hanem összenézvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Egymásra tekintvén »
Hanem összenézvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vállat vonitának ;
 
n.143
Ő pedig, egy kissé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Buda, mérgét kissé »
Ő pedig, egy kissé
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
miután kifújta,
 
n.144
Így tüzelé mérgét nyavalyásan újra :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Beteges haragját így tüzelé újra »
n
Jegyzet (az egész sor kitörölve)
Igy tüzelé
[törölt]
« magát, betegesen »
mérgét nyavalyásan
Beszúrás
, ujra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.145
Hallgattok? nem akar jőni a szó végre?
 
n.146
Összebomolt, ugy-é, a tanács, az íge?
 
n.147
No, beszélek hát én! és nem hiu szélnek :
 
n.148
Meghallja, ki mostan s kik ezután élnek.
 
 
 
n.149
Nem lesz Buda többé, az
Égre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
égre
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Égre
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
! nevetség. —
 
n.150
Induljon Etelhez e nyomba' követség :
 
n.151
Szömöre! mint első, te leendsz a szónok :
 
n.152
Parancsolom, ezt mondd ama
lázadónak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« lázadónak »
lázzadónak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
 
 
n.153
Vérhit köti hozzám, Isten előtt eskü,
 
n.154
Hadurat nem játssza halandó eszes ki,
 
n.155
Sem eszes, sem bátor, sem dölfös erőszak :
 
n.156
Ameddig ereszti, addig
mehet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
[törölt]
« megy el »
[törölt]
«
mehet
Beszúrás
»
megyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mehet
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ő csak.
 
 
 
n.157
Ittam az ő vérét, ő is az én cseppem',
 
n.158
Hógy velem országol, mint öcse, legszebben,
 
n.159
Mint ifiabb testvér, kit alacsony ágból
 
n.160
Magamhoz emeltem, atyafi jóságból.
 
 
 
n.161
De az ő hálája hiteszegett ármány,
 
n.162
Gonddal tömi nékem az éjjeli párnám,
 
n.163
Reggel is, ágyamból üdületlen kelve,
 
n.164
Tegnapi gondjával vívódik az elme.
 
 
 
n.165
Se hetig, se napig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Se hete, sem napja »
Se hetig, se napig
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Se hetig se napig
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
hű nem vala hozzám,
 
n.166
Mióta
uralmom vele híven
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« uralmam vele ketté »
uralmom vele híven
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
osztám ;
 
n.167
Gyűjte hadat mindjár’, rebegésben tartott,
 
n.168
Mit adék, fordítá ellenem a kardot.
 
 
 
n.169
Háboru, békesség : fő hatalom tiszte,
 
n.170
Hátam mögött ezt is egyedül intézte,
 
n.171
Követekkel végez, hadra ihon készül :
 
n.172
Nekem a bosszúság marad
ebben részül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« osztályrészül »
ebben részül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.173
Mondjad
azért, kádár, izenő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« neki, Kádár, királyi »
azért, Kádár, izenő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szavammal :
 
n.174
Indulni ne merjen szép ifju hadammal ;
 
n.175
Külön amit
végzett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« végez »
végzett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, az előttem semmi :
 
n.176
Máskép — amit adtam, vissza tudom venni.
 
 
 
n.177
Azt is neki megmondd, úgy akarom, bátran
 
n.178
Hogy az
Istenkardnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
Isten-kardnak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Istenkardnak
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
illő helye sátram ;
 
n.179
Kérkedve magánál ne tartsa továbbat ;
 
n.180
Illeti a főt az, nem pedig a lábat.
 
 
 
n.181
Nem adta Hadúr, nem!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Nem adta, nem, Isten, »
Nem adta Hadúr, nem!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egynek ajándékul,
 
n.182
Se
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Sem »
Se
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hiu asszonynak gyermeki játékul :
 
n.183
Adta egész ország fényére, javára :
 
n.184
S én vagyok az ország elsője, királya.
 
 
 
n.185
Azért
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Azért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
hadi népem' mind'
haza szélessze
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« szélyel eressze »
hazaszélessze
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.186
Derekára
Isten kardját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Isten-kardját
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Isten kardját
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
se övezze :
 
n.187
Máskép a kötött szert szálára kibontom,
 
n.188
Vérrel adott esküm visszafelé mondom. —
 
 
 
n.189
E
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Ily »
E
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szóval ereszté Buda el tanácsát,
 
n.190
Előbb Szömörének kijelölvén társát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Előbb Szömörének (kimuta … ) kijelölvén
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.191
Sátorbul egyenkint hallgatva kimentek,
 
n.192
Künn tompa morajjal távoztak a rendek.
 
 
 
n.193
Aznap Buda lelke hajtja magát, mint a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Igy sokszor az égen fekete nagy felhő, »
n
Jegyzet (az egész kitörölve)
Aznap Buda lelke hajtja magát, mint a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.194
Kézzel nekilódult fűggő tereh, hinta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Ő maga »
n
Jegyzet (az egész kitörölve)
Kézzel nekilódult fűggő tereh, hinta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.195
Haragja sehogy nem bir szünni sokáig,
 
n.196
Mint a megütött hab, ereje fogytáig.
 
 
 
n.197
De
mikor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« midőn »
mikor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
estenden
csillapodott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
[törölt]
« csillapodott »
csilapodott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csilapodott
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
csillapodott
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
vére,
 
n.198
Nagy félelem állt bé, a harag helyére,
 
n.199
Félelem és bánat kezdte szivét vájni,
 
n.200
Mint seb, ütéskor nem, azután szok fájni.
 
 
 
n.201
Lassítja menését, járván palotában,
 
n.202
Meg-meg is áll olykor,
tűnődni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« tünődve »
tünődni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
magában ;
 
n.203
Este, miként gyermek búvik az anyjához,
 
n.204
Csüggedve imígy szól
hites
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hütös »
hites
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
asszonyához :
 
 
 
n.205
Rettegek én, Gyöngyvér, — rettegek és fázom.
 
n.206
Hogy e
mai lépés
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
mai (tettem) lépés
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sietteti gyászom' ;
 
n.207
Eteléhez nagy szót viszen a követség :
 
n.208
Félek, hogy a súlya rám vissza ne essék.
 
 
 
n.209
Hallván e beszédet Buda királynéja,
 
n.210
Szép barna szemének felvirrada héja,
 
n.211
Rá bánatos arcát emelte szelíden,
 
n.212
Szánólag
az asszony
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« a hű nő »
az asszony
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megszólala ígyen :
 
 
 
n.213
Jer, édes uram, jer! ülj ide mellém le,
 
n.214
Szegény bús fejedet, így, hajtsd az enyémre ;
 
n.215
Ifjú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Ifju
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
örömidben
részem vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« vala részem »
részem vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
hajdan :
 
n.216
Feles feleséged hadd legyek a bajban.
 
 
 
n.217
Hibáztál ; a harag vesztedre tanácsolt :
 
n.218
De ne félj, nem késő,
Buda, hogy megmásold
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hogy utóbb »
Buda, hogy megmásold
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.219
Lovas ember rögtön lovadat nyergelje,
 
n.220
Követid útjokból hogy visszaterelje.
 
 
 
n.221
Etelét csak szóval ingerleni félős,
 
n.222
Mert vele tart, ládd-e, sok
csalfa kevély
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Összes Költemények
 
csalfa, kevély
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
csalfa kevély
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hős ;
 
n.223
Gyűjts hadat,
azt mondom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« és készülj »
azt mondom
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, míg oda lesz hadban,
 
n.224
Hogy, mire ő megtér, te se légy magadban.
 
 
 
n.225
Arany-ezüst kinccsel teli
nagy sok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
sok nagy
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nagy sok
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vermed :
 
n.226
Minek e holt marhát így élire verned?
 
n.227
Őseid
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Öseid
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
rád hagyták : de te kire szánod?
 
n.228
Meghalsz : neki gyűjtél : se fiad,
se
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« sem »
se
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lyányod.
 
 
 
n.229
Vagy azért kíméled, hogy magamat végre
 
n.230
Megfosszon, ha
talán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« előbb »
talán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jutok özvegységre?
 
n.231
Add! kinek egy részét, kinek a más részét :
 
n.232
Ha nem szeret ingyen, hű kutya lesz pénzért.
 
 
 
n.233
Adj sokat, és igérj többet is, a főknek ;
 
n.234
Meglásd, valamennyi, pártodra szegődnek.
 
n.235
Most a követséget forditsd haza utján ;.
 
n.236
Azután ne
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Azután ne »
[törölt]
«
Oz'tán sohse'
Beszúrás
»
Azután ne
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
búsulj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
búsulj
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, édes uram, hagyján!
 
 
 
n.237
Így szólt a királyné, nyájas okos szókkal,
 
n.238
Rá'dásul öregjét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« S öregét egyszersmind »
[törölt]
«
Végezve, öregjét
Beszúrás
»
Rá'dásul öregjét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megapolá
n
Jegyzet Megapolá : Régiesen ; megcsókolá.
csókkal ;
 
n.239
Buda
is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« meg »
is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vissz' adta melegen, hálásan,
 
n.240
Azzal sietett, hogy
hírnök
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« ember »
hirnök
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
után lásson. —
 
 
 
n.241
Szömöre azonban s vele küldött társa
 
n.242
Járnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Járnak »
[törölt]
«
Mennek
Beszúrás
»
Járnak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vala immár jó futamodásra :
 
n.243
Tisza sodrát éjjel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Tisza sodró (habját) ágyát »
Tisza sodrát éjjel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
paripán meguszták ;
 
n.244
Keletre, homályban, végnélküli puszták.
 
 
 
n.245
Szótalan egymással nagy utat menének,
 
n.246
Hallgatva dobajját az ügető ménnek ;
 
n.247
Végre
Kadarcs
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
n
Jegyzet (Kadarcs neve előbb más volt. Az átírás alatt kivelietetlen)
Kadarcs
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
(ez volt a Szömöre társa)
 
n.248
Megkívánta igen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Nem birta odább »
Megkívánta igen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, hogy szavait váltsa.
 
 
 
n.249
Pajtás uram! — ekkép fordul a bíróhoz —
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Mi az oka, biró »
n
Jegyzet (áthúzva)
Pajtás uram! —
[törölt]
« (ekként) »
ekképp
Beszúrás
fordul a bíróhoz —
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Pajtás uram! — ekkép fordul a biróhoz —
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.250
Mi oka,
hangod sincs, legföleb'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« szavad sincs, legfölyebb »
hangod sincs, legfölebb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a lóhoz?
 
n.251
Máskor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
Másszor
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Máskor
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tied a szó, ha tanácsot űlünk,
 
n.252
S lakomán ha tréfálsz, mind kétfele dűlünk.
n
Jegyzet Két fele dűlünk. Két oldalra ; egyik egy, másik más felé t. i. a nevetés miatt; de amit nem szükség hozzátenni.
 
 
 
n.253
Felele a kádár :
Ajh no! . . . szeretném
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Jaj no! … Szeretném »
Ajh no! … Szeretném
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ha
 
n.254
Törpe bolond volnék, vagy született néma,
 
n.255
Semhogy Etelének ezt az izét mondjam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Hogysem Etelének ezt az izét mondjam »
Semhogy Etelének
[törölt]
« az olyat meg »
ezt az izét
Beszúrás
mondjam
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.256
Haragos nézését magam ellen vonjam. —
 
 
 
n.257
Így, ritka
beszéd közt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« beszéddel »
beszéd közt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, azon éjjel s másnap
 
n.258
Kerülik zsombékját tenger
Tiszalápnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Tisza-lápnak »
Tisza lápnak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.259
Délest
vala már, hogy felkaptak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« vala, hogy kivergődtek »
vala már, hogy felkaptak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a hátra :
 
n.260
Látszott is Etellak, Etele nagy sátra.
 
 
 
n.261
Mint ha ki méheshez közelít
távunnan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« távulnan »
távunnan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.262
Szálingani egyes bogarat lát onnan,
 
n.263
Azután mind sűrűbb a repesők rajja,
 
n.264
Cikázik a tánca, és zümmög a zajja ;
 
 
 
n.265
Bong a tele kaptár ; ki-be a nyiláson
 
n.266
Sok ezer fényes hát hentereg egymáson :
 
n.267
Úgy hemzseg az ember
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hemzseg(e) a nép most »
Úgy hemzseg az ember
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sűrűje, zajossa,
 
n.268
Amint közeledik Etele várossa.
 
 
 
n.269
Budaszállás ahhoz, gondolom én, semmi,
 
n.270
Ahogy itt a népség jőni szók és menni,
 
n.271
Ahogy palotái gazdag Etelének,
 
n.272
Mérföldnyi mezőben, tornyodzva kelének.
 
 
 
n.273
Nagy legelő, mellyen szűz-ménese futhat,
 
n.274
Térség vala közben, hol hadi nép futtat,
 
n.275
Azután felváltva paloták, karámok :
 
n.276
Nehéz volna, bizony, megmondani számok'.
 
 
 
n.277
Legszélén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Legkívül »
Legszélén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a szolgák sátorai voltak,
 
n.278
Egyszerü fenyvekből boronába róttak ;
 
n.279
Azután beljebb mint csinosodni kezde
 
n.280
Gyaluval a hajlék símán beeresztve.
 
 
 
n.281
Csoportosan itt-ott
hún fők
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« a fők »
hun fők
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
palotái,
 
n.282
Megannyi kevély lak, megannyi királyi ;
 
n.283
Város a városban elegyűl mezővel,
 
n.284
Közte szabad térség nagy távola zöldell.
 
 
 
n.285
Külön egy-egy várost asszonyai laknak,
 
n.286
Udvari népestül, melyen uralkodnak ;
 
n.287
Legközelebb Krimhild Etele sá. rához,
 
n.288
Függő folyosón jár, ha tetszik, urához.
 
 
 
n.289
Mindez csuda művel remeken alkotva,
 
n.290
Vésű hegye által virágzik a holt fa,
 
n.291
Hajt levelet, lombot, de nem úgy, mint hajdan,
 
n.292
Idegen sok színre van festve olajban.
 
 
 
n.293
Vérpiros
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Vérveres »
Vérpiros
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a zöldje, arany a virága,
 
n.294
Sziszegő
sárkánnyá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« kigyókká »
sárkánnyá
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fonódik az ága,
 
n.295
Zöld madarak közte hallgatva megűlnek,
 
n.296
Madárszavu csengők a helyett csendűlnek.
 
 
 
n.297
Középütt nagy dombon Etele hajléka,
 
n.298
Fedi a legcsúcsát ős Turul árnyéka,
 
n.299
Emelinti roppant szárnyát repülőre,
 
n.300
Aranybul egészen, verte ki szerzője.
 
 
 
n.301
Oszlopok a
sátor- mennyezetig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
sátor-mennyezetig
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sátor mennyezetig
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
folynak,
 
n.302
Indázva hol erre, hol arra hajolnak,
 
n.303
Arany lemez a fát csillogva boritja,
 
n.304
Közte
nehéz bársony' dagadó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« dagad bársony' lefolyó »
nehéz bársony dagadó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kárpitja.
 
 
 
n.305
De, ki azt leirná, nincs az az irótoll,
 
n.306
Szem is elkáprádznék a látnivalótól ;
 
n.307
Mint egy mesevilág, oly ragyogó minden,
 
n.308
Oly csuda, formákban,
oly különös
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
oly (különös) csuda
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, szinben.
n
Jegyzet 287–308. sor: Krimhild palotájának leírása ' Priszkosznál »jól gyállott s csinosan összeeresztett deszkákból, részint meghántott s alkalmason kifaragott gerendákból, melyek csúcsban végződő cölöpökbe voltak eresztve. Itt mulatott Attila neje, puha kereveten ülve, a padozat gyapjú szőnyegekkel bevonva«. ( Uj Magyar Múzeum 617. 1.Csaba kir., első dolg., II. én. 156— 172. sor. )
 
 
 
n.309
Jár sokaság ki s bé, valahol csak járhat,
 
n.310
Pezseg a nép szerte
s ló, a nemes állat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« s a ló, nemes állat »
s ló, a nemes állat
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.311
Az egész egy főnek fordul akaratján :
 
n.312
Mint
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
Mind
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mind
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Mint
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Etele kedvén, esze gondolatján.
 
 
 
n.313
Lakozás egy hétig vala most, nagy ünnep ;
 
n.314
Reggel, az új karddal, áldozat Istennek,
 
n.315
Azután hős torna, befejezve torral,
 
n.316
Este kemény vívás a bajnoki borral.
 
 
 
n.317
Háromszoros ünnep öröme gyűlt össze :
 
n.318
Etele mén hadba : búcsupohár lesz e ;
 
n.319
Meg az Istenkardnak vagyon avatása ;
 
n.320
Idvezlő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Üdvözlő »
Idvezlő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
követek fényes fogadása.
 
 
 
n.321
Jöttek vala, messze Ázsia-szélektől,
 
n.322
Követek nagy számmal atyafi népektől,
 
n.323
Valakik a húnnal egy fej alá tartnak,
 
n.324
Lakói a tenger- és az Etel-partnak.
 
 
 
n.325
A besenyő, bolgár, jász, kazar, — a
várkun
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« várhun »
várkun
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.326
Mely védi
tanyáit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« tanyáját »
tanyáit
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kilencszeres árkon,
 
n.327
Lapos nyelvü palóc, küldi barátságát,
 
n.328
Hódolva köszönti Etele' országát.
 
 
 
n.329
Jöttek ajándékkal, egy sem üres kézzel,
 
n.330
Kiki
maga földjén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hazájában »
maga földjén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ami
becsesb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
böcsösb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
becsesb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ékszer :
 
n.331
Hoza nyusztot, hölgyet, kinek
ege
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hona »
ege
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
téli ;
 
n.332
Drága szövött
árút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« marhát »
árut
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, tevéken, a déli.
 
 
 
n.333
Magyar is, magyarok vezér fejedelme.
 
n.334
Ki nagy országot bir Etel folyam elve,
n
Jegyzet Folyam elve. Folyamon túl. Régi. Kolozsvárnak egy része ma is Hid-elve. így régen Havas-elve.
 
n.335
Külde ajándékot, amineműt egy sem :
 
n.336
Illő bizony, ezt hogy énekbe' lefessem.
 
 
 
n.337
Vad ménes akárhány, vad anyáktul ellett,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Ménes, vadon él … »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.338
Barangol a síkon, Etel vize mellett,
 
n.339
Vemhedzik a kanca viharos széllángtól,
 
n.340
Fene tátos-méntől, futosó villámtól.
 
 
 
n.341
Pányvával ezekből, ha mikor kell, fognak,
 
n.342
Hajítva kötését repülő huroknak ;
 
n.343
Veszedelmes játék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Veszedelmes (kocka) játék
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mivel a bősz csorda
 
n.344
Lovat és lovagját levágja gyakorta.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Lovagot lovastul levágj »
Lovat és lovagját levágja gyakorta.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.345
Magyar
egész ménest
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« egy ily ménest (hallatlan!) »
n
Jegyzet (kitörölve)
egész ménest
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
haddal foga közre,
 
n.346
Terelé, (hallatlan!) mint a csikós, össze,
 
n.347
Küldte ajándékon Etele királynak ;
 
n.348
Híre soká fönn lesz ennek a hajszának.
 
 
 
n.349
Üstökös ifjú had, zúgó karikással,
 
n.350
Kerüli a ménest
rohanó futással
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« rohanó futással »
[törölt]
«
szilaj rohanással
Beszúrás
»
rohanó futással
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.351
Szelid paripájok a vadat elgyőzi,
 
n.352
Körül, örvény módra, száguldja, előzi.
 
 
 
n.353
Horkanva, prüszögve
megtódul az állat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« megtódul (a ménes) a vad faj »
megtódul (a ménes) az állat
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.354
Rúg, harap és tombol, rést még se' találhat,
 
n.355
Szép kis fejök egymást tetőzi halomban ;
 
n.356
Indulni az ostor kényteti azonban.
 
 
 
n.357
S valamint
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Valamint »
S valamint
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
forgószél, mely sivatag pusztán
 
n.358
Porfelleget üldöz, maga körülfutván,
 
n.359
Forog is halad is utjában előre :
 
n.360
Ugy halad a ménes, száguldozik őre.
 
 
 
n.361
Országokon által mind űzve rohannak,
 
n.362
Verik úszni gyakran, dagadó folyamnak,
 
n.363
Olykor legelőre pihenni eresztik,
 
n.364
Ha nem áll, a hajtást újra
elülkezdik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
előlkezdik
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
 
 
n.365
Ily módon Etellak rónáihoz értek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
úgy Etele földjén
n
Jegyzet kitörölve
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.366
Volt az egész útban nézője temérdek,
 
n.367
»Magyarok ménessét« hirdeti mindenki,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« »Magyarok ménessét« emlegeti minden, »
»Magyarok ménessét« hirdeti mindenki,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.368
Unokák is tudják, dal is egyre zengi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Híre soká fönn lesz azon egész menten »
(Maradék is tudja) Unokák is tudják, dal is egyre zengi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.369
Etele nagy néven ezt az ajándékot,
 
n.370
S fogadá szívből a rokon ivadékot,
 
n.371
Dicsérte vezérök’ dalia népestül,
 
n.372
Fogadá egy vérül, fogadá egy testül.
 
 
 
n.373
Indúlása előtt ez okon mindennap
 
n.374
Foly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
(Áll) Foly
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vala nagy vígság ; de utolsó e nap ; —
 
n.375
Követekkel vígad, s felváltva határoz :
 
n.376
Eszébe’ se fordul, hogy küldje Budához.
 
 
 
n.377
Buda emberei hogy oda érkeztek,
 
n.378
Lakoma utolján öreg ivást kezdtek
 
n.379
Odabenn a hősök ; nem is énekszóval —
 
n.380
Múlattanak immár nyavalyás Cerkóval.
 
 
 
n.381
Kicsi vala Cerkó, éktelen és görbe,
 
n.382
Szálas daliák közt kacaj ez a törpe ;
 
n.383
Áëtiosz küldé rabul Etelének ;
 
n.384
Vele vídul
gyakran
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« mindég »
gyakran
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a szomorú ének.
 
 
 
n.385
Most is szomorú dalt vere Zángó kobzán,
 
n.386
Keve, Béla
gyászát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« estét »
gyászát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, Kadosát felhozván ;
 
n.387
Sírt
vele
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« vala »
vele
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
minden hős : de legott Cerkónak
 
n.388
Nevetett, hogy törpe, s ily habarék szónak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Kacagott »
[törölt]
«
Kacaga
Beszúrás
»
Nevetett
Beszúrás
, mely törpe,
[törölt]
« s (a) e habarék »
s ily habarék
Beszúrás
szónak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
 
 
n.389
»Borju nyeritését, uraim! kergettem,
 
n.390
Nyúl köhögős álmát agyon is ütöttem,
 
n.391
Vereb árnyékába szalma nyilat lőttem,
 
n.392
Vén fa csikorgással tarsolyt teli
szödtem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« szedtem »
szödtem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
…«
 
 
 
n.393
Igy kezdé, s hahota nagy
zendüle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« recsegett »
zendüle
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rája ;
 
n.394
De királynak el sem
mosolyodott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« mosolyodék »
mosolyodott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szája,
 
n.395
Ülve
magasb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« magas »
[törölt]
«
külön
Beszúrás
»
magasb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
polcán, fő gondokat érlel,
 
n.396
Hagyja boros népét játszani törpével.
n
Jegyzet 380–396. sor:Priszkosz részletesen leírta Attila lakomáját. A lakoma végén két énekes hadi énekeket mondott. »Azok után egy féleszű skytha lépett be, ki csodálatos és képtelen sületlenségeket hadarva mindnyáj okát nevetésre fakasztotta … Attelast kivéve … « A törpe habarék-beszédének mintájára Lehr Albert (MNy. I. 456.) rátalált
Erdélyi
Erdélyi János
gyűjteményének egyik vőfély-tréfájában. (Népdalok és Mondák, I. 112 .1., 170. sz.) Ott így van :
 
  A disznó ugatást majd két nap kergettem,
  A nyulfekvést gyakran agyon is ütöttem,
  A veréb árnyékát halálra üldöztem,
  Vén fa csikorgását sokszor fel is szedtem.
 
Erdélyi
Erdélyi János
a II . kötet értekezésében (383. 1.) kiemelte, hogy »ama balgatag, csodálatos s érthetetlen beszédek lármázója … udvari bolond lehetett, s oly tréfás, nevettető verseket, mint ő mondhatott, mai nap is találunk a magyar népköltészetben, minő az I. kötet 170. sz. dala, mely szinte vendégség alkalmával szokott felmondatni.« (Ezt már
Tolnai V.
Tolnai Vilmos
is idézte, It., 1912. 253. 1.)
 
 
 
n.397
Ekkor nyit a, félvén, Szömöre közzéjök,
 
n.398
Tar homloka gyöngye aggodalom-bélyög :
 
n.399
Elmondja, ne mondja, Buda követségét? …
 
n.400
Nem mondja! bajának ezzel veti végét.
 
 
 
n.401
Bajában azóta
ért vala már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« vetne bizony »
[törölt]
«
vet vala már
Beszúrás
»
ért vala már
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
véget,
 
n.402
Ha Buda küldöttje gazon el nem téved,
 
n.403
De belé-bódorgott Tisza mocsárjába,
 
n.404
Hírével a hirnök
csavarog hiába
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
[törölt]
« hazament hijába »
csavarog hijába
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csavarog hiába
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
.
 
 
 
n.405
Nosza, hogy megláták Szömörét pajtási,
 
n.406
Lőn kacaj, a hún fők harsány riadási :
 
n.407
Tréfára vevék hogy zavarodva ott áll :
 
n.408
»Tiszteletes kádár, monddsza, mi jót hoztál?«
 
 
 
n.409
Ő pedig, aggódó szemeit oldalra —
 
n.410
S forditá, hol Etel komolyan ül, arra ;
 
n.411
Kacagák e nézést s minden egyéb dolgát :
 
n.412
Bölcs kádár, jer igyál, s mondj valami mókát!«
 
 
 
n.413
Tisztelet adassék Etele királynak!
 
n.414
Engeded-é, uram, hogy igyam s tréfáljak?
 
n.415
Szömöre így kezdé ; Etel igen-t inte,
 
n.416
S amaz ekkép szólott, miután hörpinte :
 
 
 
n.417
Buda
nagy királytól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
nagy-királytól
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
mi jövünk, követség …
 
n.418
E szóra megint
lőn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
lön
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
jóízü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
jó izü
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nevetség
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« kacagás »
sok tréfa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.419
(Csak Detre hegyezte róka fülét köztök,)
 
n.420
S valaki felmordult : »
szöktök
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Szöktök
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, uram, szöktök!«
n
Jegyzet Ebben némi személyes emlékezés van, 1.
Voinovich
Voinovich Géza
A. J. I. 250. 1.
 
 
 
n.421
Nagy hangon a kádár,
és szólt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« szólott »
és szólt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
komoly arccal,
 
n.422
De csak a jókedvet gyarapítá azzal,
 
n.423
Elmondta keményen Buda úr parancsát :
 
n.424
Tetszős vala nékik e tréfa-bolondság.
 
 
 
n.425
Mikor oda
ére, hogy Etel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« ért, hogy Etele »
ére, hogy Etel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a haddal
 
n.426
Indulni ne merjen, se az Istenkarddal :
 
n.427
Kitört az egész nép hosszas hahotába,
 
n.428
S Etele béfordult benyiló sátrába.
 
 
 
n.429
Váltig Szömörének innia most kelle,
 
n.430
Hogy a nehéz tréfát nyomtassa eve le :
 
n.431
De még józanodott minden ital bortul,
 
n.432
Rettegve, királlyal dolga hová fordul.
 
 
 
n.433
Csakugyan, még aznap Etele hivatta,
 
n.434
Lakomát a kádár végig sem ihatta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Félszinek elsárgult Szömöre miatta
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.435
Királya szemébe tekinteni átall,
 
n.436
De érzi, hogy éget, szeme héján átal.
 
 
 
n.437
Róka! eszes voltál : nem csippen a farkad :
 
n.438
Buda bolondságát hímezni akartad :
 
n.439
De nem javasolnám — Etele király szól —
 
n.440
Se neked, se másnak, hogy ezt tegye másszor!
 
 
 
n.441
Esdekve a jobbágy békélle
n
Jegyzet Kezéhez békéll v. békélik. Számtalanszor előfordul régi könyvekben, s az engesztelés módját jelenti, rendesen kézcsókkal, vagy legalább kézfogással.
kezéhez :
 
n.442
Hogy ő nem is úgy jött ura-Eteléhez :
 
n.443
Vissza se’ mén többé, marad itten nála,
 
n.444
Valamig ő ő lesz, Etelét szolgálja.
 
 
 
n.445
Sőt vissza — Etel mond — friss nyomotok menjen :
 
n.446
Buda nekem többé ilyet ne
izenjen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
üzenjen
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
izenjen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.447
Mert leteszem, csúfra, mint régi ruhámat :
 
n.448
Csak egyéb ne érje : veszedelem s bánat.
 
 
 
n.449
Hogy az
Istenkarddal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
Isten-karddal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Istenkarddal
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
… Enyim az!
ki-másé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
ki másé
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ki-másé
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
? …
 
n.450
Ideje majd megjön, világ-aratásé!
 
n.451
Sátrom alatt addig hüvelyében áll az ;
 
n.452
Budának,
urától
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
urátol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, e legyen a válasz.
 
 
 
n.453
Örvend vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Örvendez a »
Örvend vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kádár ily szabadulásnak,
 
n.454
Paripáját reggel könnyen ülé másnap ;
 
n.455
Etele meg
ifju
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
ifjú
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
seregét mozdítja :
 
n.456
Örül az, hogy megnyílt a dicsőség hídja.
 
 
 
n.457
Őneki, utjában,
hintenek és
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hintenek és »
[törölt]
«
hintnek vala
Beszúrás
»
hintenek és
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fűznek
 
n.458
Fátyol-ivet a nők, virágot a szűzek ;
 
n.459
Zene búcsu-hanggal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Dal és zene búcsú »
Zene búcsu-hanggal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kiséri azonba' —
 
n.460
Úgy mennek a hadra, mint lakodalomba.
n
Jegyzet 456–460. sor: Priszkosz írta : »Amint Attelas ezen faluhoz ért, leányok jöttek elébe, soronként lépdelve egymásután, fehér patyolat fátylak alatt, melyek oly igen hosszan terültek, hogy különkülön mindegyik fátyol alatt, melyeket mindkét felől asszonyok tartottak fölöttük (sok ilyen fátyoltartó asszony volt pedig) hét vagy több leány is lépdelhetett, scytha dalokat énekelve.« ( Szabó Károly ford., Uj Magyar Múzeum, 564. 1.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
n
Jegyzet A lap alján: Vsz. : 115 + 503 618
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
  TIZEDIK ÉNEK  
  Etele hadba mén.  
 
 
n.1
Amely nap Etele megvála
Budától
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Budátol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.2
Nem vált köszönetlen jó szittya
hadától
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
hadátol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
:
 
n.3
Mentében irányzá lova fékét arra,
 
n.4
Hol serge ma felgyűlt játszó viadalra.
 
 
 
n.5
Megálla, királyul, tömött hadak élén,
 
n.6
Hangja erős, bár nem kiálta beszélvén,
 
n.7
A legutolsó is hallotta közeinek
 
n.8
Domboru melléből hangját nagy Etelnek.
 
 
 
n.9
Mondotta, bucsúzni seregéhez jött el,
 
n.10
Bocsátani őket haza, szeretettel ;
 
n.11
Dicsérte a népet összesen, egyenkint,
 
n.12
Zokszóval a multért nem illete senkit.
 
 
 
n.13
Nevezte apának, nevezte fiának,
 
n.14
Fiatalt öccsének, öreget bátyjának :
 
n.15
Örül az is e szón, ki maga hozzá jut,
 
n.16
S ki látja becsülve a maga-formájut.
 
 
 
n.17
Mondotta, hogy immár vége vadászatnak,
 
n.18
Édes övéikhez kiki oszolhatnak :
 
n.19
E szóra felörvend hirtelen a népség,
 
n.20
Öleli, képzetben, váró feleségét.
 
 
 
n.21
De megint a szónak fordul vala rendi :
 
n.22
Háboru' szándékát Etele jelenti,
 
n.23
Hova, ugymond, készül válogatott haddal,
 
n.24
Maga jószántából maradó csapattal.
 
 
 
n.25
Erre, miként tóba ha nehéz kő loccsan,
 
n.26
Pillanatig nagy zaj, s csend álla be mostan,
 
n.27
Pillanatig habját a sokaság verte :
 
n.28
Azután : »menjünk mind!« — riad ezerszerte.
 
 
 
n.29
Senkit haza özvegy szerelem nem csábit,
 
n.30
Senki nem óhajtja ő gyenge családit ;
 
n.31
Óhajtja : Etelnek szárnyán hadakozni,
 
n.32
Drága dicsőséggel zsákmányt haza hozni.
 
 
 
n.33
De király engesztő szavára lohadnak,
 
n.34
Lesz módja, igéri, ezután a hadnak ;
 
n.35
E mostani : játék ; fiatal gyakorlat,
 
n.36
Szoknia fegyverhez, ki először forgat.
 
 
 
n.37
Ti, büszke hún ágak ifju nemes vére!
 
n.38
Tanítalak immár a magam kezére :
 
n.39
Hadd mondják az apák : »mi csak egy országot,
 
n.40
Birják ezek, íme, az egész világot!«
 
 
 
n.41
Holnap az ifjú had — rendeli — kövessék,
 
n.42
Tízre öreg harcos, nyíllal,
n
Jegyzet Nyillal nem felkészülve, hanem nyilhúzás vagy sorsvetés útján.
egy-egy essék ;
 
n.43
Bulcsura e dolgot úr-Etele bízza,
 
n.44
S forditja fakóját asszonyihoz vissza. —
 
 
 
n.45
Buda király pedig,
szomorú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
szomoru
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
-magában,
 
n.46
Űl vala, mint egy pók, palota zugában,
 
n.47
Képzelete gyászos szőnyegeit fonta,
 
n.48
Árnyas
szögeletben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
szegeletben
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szögeletben
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
űl vala naponta.
 
 
 
n.49
Egy reggel a nője monda neki Gyöngyvér
 
n.50
— Letevé a hímzést potyogó sok könnyér' —
 
n.51
Ide-oda holmit keze gyorsan rakván,
 
n.52
Háttal ura-felé, így monda, forogván :
 
 
 
n.53
Mit ér az az ember, ki egész nap ásit,
 
n.54
Ülvén gondolatok here záptojásit!
 
n.55
Sok idejét tölti, soha ki nem költi ;
 
n.56
Halott az az ember, halála előtti.
 
 
 
n.57
Már a vak is látja, süket is már hallja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Már a vak is látja, süket is már hallja
n
Jegyzet (külön papíron vannak az első fogalmazás fölé ragasztva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.58
Buda király dolgát : hogy' van feje-
alja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
alya
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
alyja
n
Jegyzet (így javítva)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
alja
*
Szövegforrás:
Összes Költemények
 
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
n
Jegyzet (külön papíron vannak az első fogalmazás fölé ragasztva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.59
De azért ő napról-napra megént bízik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
De azért ő napról-napra megént bízik,
n
Jegyzet (külön papíron vannak az első fogalmazás fölé ragasztva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.60
Heverő bánatban eszik, alszik, hízik.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Heverő bánatban eszik, alszik, hízik.
n
Jegyzet (külön papíron vannak az első fogalmazás fölé ragasztva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.61
Férfi vagy? Az volnál. Király vagy-e? — Szégyen!
 
n.62
Hol embered, egy csak, ki felálljon s védjen?
 
n.63
Mind, az utolsó is,
odaáltal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
odaátal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
vannak,
 
n.64
Isten csudakardját leli Bulcsu annak!
 
 
 
n.65
Ezt is fölemelted, jobbágy neme nélkül,
 
n.66
Adván neki tennen
húgod'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« véred »
húgod
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
feleségül ;
 
n.67
Most ez is a kardot — ihon a hálája! —
 
n.68
Mintha nem is volnál, más kézre találja! . . .
 
 
 
n.69
Vagy, had ura, Isten, részre te is
hajlól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hajlasz »
hajlól
Beszúrás
n
Jegyzet (szélén, áthúzva):
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
?
 
n.70
Buda gyalázatján
szíved örül, tapsol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« kárörömet vallasz »
szíved örül, tapsol
Beszúrás
n
Jegyzet (szélén, áthúzva):
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
?
 
n.71
Húnok fejedelmét nézed üres bábnak?
 
n.72
Ajándékod adod, fő helyen, a lábnak? …
 
 
 
n.73
Nem adta, bizony nem! egynek ajándékul,
 
n.74
Se bolond asszonynak gyermeki játékul ;
 
n.75
Adta egész nemzet fényére, javára :
 
n.76
És te vagy a nemzet elsője, királya.
 
 
 
n.77
Első! nosza állj ki, legelül a sorba ;
 
n.78
Király! ne tapodtasd magad' önkint porba ;
 
n.79
Gyújts hadat és készülj — vagy aléltan várod,
 
n.80
Míg fejeden végkép telyesül a károd?
 
 
 
n.81
Jön a keserű gyász, utol is ér nyomban,
 
n.82
Ja j, látom örökké riadós álomban!
 
n.83
Jaj, érzem örökké ímette a szörnyet!
 
n.84
Most is eremben fut,
lázhidege
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
láz-hidege
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lázhidege
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
környez.
 
 
 
n.85
Ember! valamerre, míg van idő, mozdulj ;
 
n.86
A sors hadszekere — hallod üvölt — pusztulj :
 
n.87
Félre az utjából! mert bizony elgázol
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.88
Ha te kövér gondban szunnyadsz s lakomázol. —
 
 
 
n.89
Háborodék lassan jó Buda ezekre,
 
n.90
Ajzotta
n
Jegyzet Ajzotta. Nyitotta. Ajtó, ajak.
nem egyszer száját feleletre,
 
n.91
Most, mint olyan
ember, kit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
ember kit
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
méreg eröltet,
 
n.92
Felugra, döfölvén botjával a földet.
 
 
 
n.93
Elég már! — rivalá — legyen immár vége!
 
n.94
Ne szutyongass mindig, Ármány felesége!
 
n.95
Mert, haa tovább a szót ellenem így hajtod,
 
n.96
Megmutatom, meglásd, ki a fréfi, rajtad.
 
 
 
n.97
Te vagy oka ennek, a te gonosz nyelved,
 
n.98
— Mert nem fér soha két asszony egymás mellett —
 
n.99
És most te pirongatsz, mintha eléggé nem
 
n.100
Marna kegyetlen bú anélkül is
éngem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
engem
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
éngem
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
 
 
n.101
Könnyen, rövid ésszel, szerez a nő patvart,
 
n.102
De tanácsa nincsen, ha megteszi a bajt,
 
n.103
A mit összekuszált, soha ki nem bontja :
 
n.104
Hadd álljon elő a férfi esze s gondja! —
 
 
 
n.105
Megnémula Gyöngyvér, szavain férjének,
 
n.106
Nem halla hasonlót, míg boldogan éltek,
 
n.107
Azelőtt szép szóval bánt vele s gyöngéden :
 
n.108
Most sír vala
belül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« bentrül »
belrül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a durva beszéden. —
 
 
 
n.109
Buda meg
a főket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« a vén szászt »
a főket
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hívatja tanácsra,
 
n.110
Készteti bús
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Berzengeti »
Készteti bus
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lelkét komoly elszánásra ;
 
n.111
De
alig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« soká »
alig
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egy-kettő, vontatva, jelent meg,
 
n.112
Mind látogatóba Eteléhez mentek.
 
 
 
n.113
Nem vala ősz Torda, se
Szalárd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Szoárd »
Szalárd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, sem Bulcsu,
 
n.114
Még Detre is elment, a
cselfe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« görbe »
cselfe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tanácsu ;
 
n.115
Szömöre a kádár, az is indulóban,
 
n.116
S vele négy-öt jobbágy volt még,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« És a gyula volt még, mintegy »
S vele négy-öt jobbágy volt még,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
habozóban.
 
 
 
n.117
Ezek, úgy
dél tájatt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« déltájban »
déltájatt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mikor összegyűltek,
 
n.118
S
ide-oda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
ide-oda,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ide-oda
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
gyéren, hallgatva
leűltek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
leültek
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
leűltek
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
:
 
n.119
Mindjárt üresebb
lőn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« lett »
lőn
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a nagy üres sátor,
 
n.120
S jobban mutatá, mily népes vala
másszor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
másszor
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
[törölt]
« másszor »
máskor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
 
 
n.121
Kin Buda gerjedve haragra idétlen,
 
n.122
Vétkesekért szidja vala, aki vétlen,
 
n.123
Azért, ki jelen nincs, a nála levőket ;
 
n.124
Keserü zokszóval
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Nagy marcona hangon »
Keserű zokszóval
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
így feddi meg őket :
 
 
 
n.125
Kijöttetek? aj no!
nagy nehezen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« valahára »
nagynehezen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
. Csuda!
 
n.126
Hamarább gyülnétek, tudom én azt, oda,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Mért nem folyamodtok inkább ti is oda? »
[törölt]
«
Hamarább gyülnétek, s örömestebb oda
Beszúrás
»
Hamarább gyülnétek, tudom én azt, oda,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.127
Hol Bulcsu vezér van, meg az a vén táltos,
 
n.128
Vele mind a többi hiteszegett pártos.
 
 
 
n.129
Tudom én, árúló bennetek az elme,
 
n.130
Fél lábatok immár vagyon a kengyelbe',
 
n.131
Buda király nektek, az ő szava, ennyi!
 
n.132
Pártos Eteléhez
vágytok igen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« kiki óhajt »
vágytok igen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
menni.
 
 
 
n.133
De megnő Buda még, bizony Isten! megnő ;
 
n.134
Parancsol is, és nem panaszol mint ag nő ;
 
n.135
Ollyat riad egyszer, hogy messzire hallik,
 
n.136
Mire sok kevély nyak
törik avagy hajlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« vagy törik, vagy hajlik »
törik avagy hajlik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.137
Ki az a hatalmas? mi joga van hozzá?
 
n.138
Etelét én tettem, a micsodás, azzá ;
 
n.139
Etelét én köptem : s ha fejére hágok …
 
n.140
Mit szólatok ehhez, dölyfös uraságok? !
 
 
 
n.141
Nem szólt bizony erre ott senki Budának,
 
n.142
Hanem összenézvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Egymásra tekintvén »
Hanem összenézvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vállat vonitának ;
 
n.143
Ő pedig, egy kissé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Buda, mérgét kissé »
Ő pedig, egy kissé
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
miután kifújta,
 
n.144
Így tüzelé mérgét nyavalyásan újra :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Beteges haragját így tüzelé újra »
n
Jegyzet (az egész sor kitörölve)
Igy tüzelé
[törölt]
« magát, betegesen »
mérgét nyavalyásan
Beszúrás
, ujra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.145
Hallgattok? nem akar jőni a szó végre?
 
n.146
Összebomolt, ugy-é, a tanács, az íge?
 
n.147
No, beszélek hát én! és nem hiu szélnek :
 
n.148
Meghallja, ki mostan s kik ezután élnek.
 
 
 
n.149
Nem lesz Buda többé, az
Égre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
égre
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Égre
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
! nevetség. —
 
n.150
Induljon Etelhez e nyomba' követség :
 
n.151
Szömöre! mint első, te leendsz a szónok :
 
n.152
Parancsolom, ezt mondd ama
lázadónak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« lázadónak »
lázzadónak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
 
 
n.153
Vérhit köti hozzám, Isten előtt eskü,
 
n.154
Hadurat nem játssza halandó eszes ki,
 
n.155
Sem eszes, sem bátor, sem dölfös erőszak :
 
n.156
Ameddig ereszti, addig
mehet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
[törölt]
« megy el »
[törölt]
«
mehet
Beszúrás
»
megyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mehet
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ő csak.
 
 
 
n.157
Ittam az ő vérét, ő is az én cseppem',
 
n.158
Hógy velem országol, mint öcse, legszebben,
 
n.159
Mint ifiabb testvér, kit alacsony ágból
 
n.160
Magamhoz emeltem, atyafi jóságból.
 
 
 
n.161
De az ő hálája hiteszegett ármány,
 
n.162
Gonddal tömi nékem az éjjeli párnám,
 
n.163
Reggel is, ágyamból üdületlen kelve,
 
n.164
Tegnapi gondjával vívódik az elme.
 
 
 
n.165
Se hetig, se napig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Se hete, sem napja »
Se hetig, se napig
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Se hetig se napig
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
hű nem vala hozzám,
 
n.166
Mióta
uralmom vele híven
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« uralmam vele ketté »
uralmom vele híven
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
osztám ;
 
n.167
Gyűjte hadat mindjár’, rebegésben tartott,
 
n.168
Mit adék, fordítá ellenem a kardot.
 
 
 
n.169
Háboru, békesség : fő hatalom tiszte,
 
n.170
Hátam mögött ezt is egyedül intézte,
 
n.171
Követekkel végez, hadra ihon készül :
 
n.172
Nekem a bosszúság marad
ebben részül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« osztályrészül »
ebben részül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.173
Mondjad
azért, kádár, izenő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« neki, Kádár, királyi »
azért, Kádár, izenő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szavammal :
 
n.174
Indulni ne merjen szép ifju hadammal ;
 
n.175
Külön amit
végzett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« végez »
végzett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, az előttem semmi :
 
n.176
Máskép — amit adtam, vissza tudom venni.
 
 
 
n.177
Azt is neki megmondd, úgy akarom, bátran
 
n.178
Hogy az
Istenkardnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
Isten-kardnak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Istenkardnak
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
illő helye sátram ;
 
n.179
Kérkedve magánál ne tartsa továbbat ;
 
n.180
Illeti a főt az, nem pedig a lábat.
 
 
 
n.181
Nem adta Hadúr, nem!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Nem adta, nem, Isten, »
Nem adta Hadúr, nem!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egynek ajándékul,
 
n.182
Se
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Sem »
Se
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hiu asszonynak gyermeki játékul :
 
n.183
Adta egész ország fényére, javára :
 
n.184
S én vagyok az ország elsője, királya.
 
 
 
n.185
Azért
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Azért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
hadi népem' mind'
haza szélessze
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« szélyel eressze »
hazaszélessze
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.186
Derekára
Isten kardját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Isten-kardját
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Isten kardját
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
se övezze :
 
n.187
Máskép a kötött szert szálára kibontom,
 
n.188
Vérrel adott esküm visszafelé mondom. —
 
 
 
n.189
E
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Ily »
E
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szóval ereszté Buda el tanácsát,
 
n.190
Előbb Szömörének kijelölvén társát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Előbb Szömörének (kimuta … ) kijelölvén
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.191
Sátorbul egyenkint hallgatva kimentek,
 
n.192
Künn tompa morajjal távoztak a rendek.
 
 
 
n.193
Aznap Buda lelke hajtja magát, mint a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Igy sokszor az égen fekete nagy felhő, »
n
Jegyzet (az egész kitörölve)
Aznap Buda lelke hajtja magát, mint a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.194
Kézzel nekilódult fűggő tereh, hinta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Ő maga »
n
Jegyzet (az egész kitörölve)
Kézzel nekilódult fűggő tereh, hinta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.195
Haragja sehogy nem bir szünni sokáig,
 
n.196
Mint a megütött hab, ereje fogytáig.
 
 
 
n.197
De
mikor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« midőn »
mikor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
estenden
csillapodott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
[törölt]
« csillapodott »
csilapodott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csilapodott
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
csillapodott
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
vére,
 
n.198
Nagy félelem állt bé, a harag helyére,
 
n.199
Félelem és bánat kezdte szivét vájni,
 
n.200
Mint seb, ütéskor nem, azután szok fájni.
 
 
 
n.201
Lassítja menését, járván palotában,
 
n.202
Meg-meg is áll olykor,
tűnődni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« tünődve »
tünődni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
magában ;
 
n.203
Este, miként gyermek búvik az anyjához,
 
n.204
Csüggedve imígy szól
hites
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hütös »
hites
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
asszonyához :
 
 
 
n.205
Rettegek én, Gyöngyvér, — rettegek és fázom.
 
n.206
Hogy e
mai lépés
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
mai (tettem) lépés
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sietteti gyászom' ;
 
n.207
Eteléhez nagy szót viszen a követség :
 
n.208
Félek, hogy a súlya rám vissza ne essék.
 
 
 
n.209
Hallván e beszédet Buda királynéja,
 
n.210
Szép barna szemének felvirrada héja,
 
n.211
Rá bánatos arcát emelte szelíden,
 
n.212
Szánólag
az asszony
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« a hű nő »
az asszony
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megszólala ígyen :
 
 
 
n.213
Jer, édes uram, jer! ülj ide mellém le,
 
n.214
Szegény bús fejedet, így, hajtsd az enyémre ;
 
n.215
Ifjú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Ifju
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
örömidben
részem vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« vala részem »
részem vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
hajdan :
 
n.216
Feles feleséged hadd legyek a bajban.
 
 
 
n.217
Hibáztál ; a harag vesztedre tanácsolt :
 
n.218
De ne félj, nem késő,
Buda, hogy megmásold
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hogy utóbb »
Buda, hogy megmásold
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.219
Lovas ember rögtön lovadat nyergelje,
 
n.220
Követid útjokból hogy visszaterelje.
 
 
 
n.221
Etelét csak szóval ingerleni félős,
 
n.222
Mert vele tart, ládd-e, sok
csalfa kevély
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Összes Költemények
 
csalfa, kevély
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
csalfa kevély
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hős ;
 
n.223
Gyűjts hadat,
azt mondom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« és készülj »
azt mondom
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, míg oda lesz hadban,
 
n.224
Hogy, mire ő megtér, te se légy magadban.
 
 
 
n.225
Arany-ezüst kinccsel teli
nagy sok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
sok nagy
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nagy sok
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vermed :
 
n.226
Minek e holt marhát így élire verned?
 
n.227
Őseid
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Öseid
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
rád hagyták : de te kire szánod?
 
n.228
Meghalsz : neki gyűjtél : se fiad,
se
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« sem »
se
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lyányod.
 
 
 
n.229
Vagy azért kíméled, hogy magamat végre
 
n.230
Megfosszon, ha
talán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« előbb »
talán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jutok özvegységre?
 
n.231
Add! kinek egy részét, kinek a más részét :
 
n.232
Ha nem szeret ingyen, hű kutya lesz pénzért.
 
 
 
n.233
Adj sokat, és igérj többet is, a főknek ;
 
n.234
Meglásd, valamennyi, pártodra szegődnek.
 
n.235
Most a követséget forditsd haza utján ;.
 
n.236
Azután ne
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Azután ne »
[törölt]
«
Oz'tán sohse'
Beszúrás
»
Azután ne
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
búsulj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
búsulj
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, édes uram, hagyján!
 
 
 
n.237
Így szólt a királyné, nyájas okos szókkal,
 
n.238
Rá'dásul öregjét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« S öregét egyszersmind »
[törölt]
«
Végezve, öregjét
Beszúrás
»
Rá'dásul öregjét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megapolá
n
Jegyzet Megapolá : Régiesen ; megcsókolá.
csókkal ;
 
n.239
Buda
is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« meg »
is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vissz' adta melegen, hálásan,
 
n.240
Azzal sietett, hogy
hírnök
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« ember »
hirnök
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
után lásson. —
 
 
 
n.241
Szömöre azonban s vele küldött társa
 
n.242
Járnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Járnak »
[törölt]
«
Mennek
Beszúrás
»
Járnak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vala immár jó futamodásra :
 
n.243
Tisza sodrát éjjel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Tisza sodró (habját) ágyát »
Tisza sodrát éjjel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
paripán meguszták ;
 
n.244
Keletre, homályban, végnélküli puszták.
 
 
 
n.245
Szótalan egymással nagy utat menének,
 
n.246
Hallgatva dobajját az ügető ménnek ;
 
n.247
Végre
Kadarcs
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
n
Jegyzet (Kadarcs neve előbb más volt. Az átírás alatt kivelietetlen)
Kadarcs
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
(ez volt a Szömöre társa)
 
n.248
Megkívánta igen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Nem birta odább »
Megkívánta igen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, hogy szavait váltsa.
 
 
 
n.249
Pajtás uram! — ekkép fordul a bíróhoz —
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Mi az oka, biró »
n
Jegyzet (áthúzva)
Pajtás uram! —
[törölt]
« (ekként) »
ekképp
Beszúrás
fordul a bíróhoz —
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Pajtás uram! — ekkép fordul a biróhoz —
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.250
Mi oka,
hangod sincs, legföleb'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« szavad sincs, legfölyebb »
hangod sincs, legfölebb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a lóhoz?
 
n.251
Máskor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
Másszor
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Máskor
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tied a szó, ha tanácsot űlünk,
 
n.252
S lakomán ha tréfálsz, mind kétfele dűlünk.
n
Jegyzet Két fele dűlünk. Két oldalra ; egyik egy, másik más felé t. i. a nevetés miatt; de amit nem szükség hozzátenni.
 
 
 
n.253
Felele a kádár :
Ajh no! . . . szeretném
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Jaj no! … Szeretném »
Ajh no! … Szeretném
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ha
 
n.254
Törpe bolond volnék, vagy született néma,
 
n.255
Semhogy Etelének ezt az izét mondjam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Hogysem Etelének ezt az izét mondjam »
Semhogy Etelének
[törölt]
« az olyat meg »
ezt az izét
Beszúrás
mondjam
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.256
Haragos nézését magam ellen vonjam. —
 
 
 
n.257
Így, ritka
beszéd közt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« beszéddel »
beszéd közt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, azon éjjel s másnap
 
n.258
Kerülik zsombékját tenger
Tiszalápnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Tisza-lápnak »
Tisza lápnak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.259
Délest
vala már, hogy felkaptak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« vala, hogy kivergődtek »
vala már, hogy felkaptak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a hátra :
 
n.260
Látszott is Etellak, Etele nagy sátra.
 
 
 
n.261
Mint ha ki méheshez közelít
távunnan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« távulnan »
távunnan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.262
Szálingani egyes bogarat lát onnan,
 
n.263
Azután mind sűrűbb a repesők rajja,
 
n.264
Cikázik a tánca, és zümmög a zajja ;
 
 
 
n.265
Bong a tele kaptár ; ki-be a nyiláson
 
n.266
Sok ezer fényes hát hentereg egymáson :
 
n.267
Úgy hemzseg az ember
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hemzseg(e) a nép most »
Úgy hemzseg az ember
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sűrűje, zajossa,
 
n.268
Amint közeledik Etele várossa.
 
 
 
n.269
Budaszállás ahhoz, gondolom én, semmi,
 
n.270
Ahogy itt a népség jőni szók és menni,
 
n.271
Ahogy palotái gazdag Etelének,
 
n.272
Mérföldnyi mezőben, tornyodzva kelének.
 
 
 
n.273
Nagy legelő, mellyen szűz-ménese futhat,
 
n.274
Térség vala közben, hol hadi nép futtat,
 
n.275
Azután felváltva paloták, karámok :
 
n.276
Nehéz volna, bizony, megmondani számok'.
 
 
 
n.277
Legszélén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Legkívül »
Legszélén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a szolgák sátorai voltak,
 
n.278
Egyszerü fenyvekből boronába róttak ;
 
n.279
Azután beljebb mint csinosodni kezde
 
n.280
Gyaluval a hajlék símán beeresztve.
 
 
 
n.281
Csoportosan itt-ott
hún fők
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« a fők »
hun fők
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
palotái,
 
n.282
Megannyi kevély lak, megannyi királyi ;
 
n.283
Város a városban elegyűl mezővel,
 
n.284
Közte szabad térség nagy távola zöldell.
 
 
 
n.285
Külön egy-egy várost asszonyai laknak,
 
n.286
Udvari népestül, melyen uralkodnak ;
 
n.287
Legközelebb Krimhild Etele sá. rához,
 
n.288
Függő folyosón jár, ha tetszik, urához.
 
 
 
n.289
Mindez csuda művel remeken alkotva,
 
n.290
Vésű hegye által virágzik a holt fa,
 
n.291
Hajt levelet, lombot, de nem úgy, mint hajdan,
 
n.292
Idegen sok színre van festve olajban.
 
 
 
n.293
Vérpiros
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Vérveres »
Vérpiros
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a zöldje, arany a virága,
 
n.294
Sziszegő
sárkánnyá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« kigyókká »
sárkánnyá
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fonódik az ága,
 
n.295
Zöld madarak közte hallgatva megűlnek,
 
n.296
Madárszavu csengők a helyett csendűlnek.
 
 
 
n.297
Középütt nagy dombon Etele hajléka,
 
n.298
Fedi a legcsúcsát ős Turul árnyéka,
 
n.299
Emelinti roppant szárnyát repülőre,
 
n.300
Aranybul egészen, verte ki szerzője.
 
 
 
n.301
Oszlopok a
sátor- mennyezetig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
sátor-mennyezetig
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sátor mennyezetig
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
folynak,
 
n.302
Indázva hol erre, hol arra hajolnak,
 
n.303
Arany lemez a fát csillogva boritja,
 
n.304
Közte
nehéz bársony' dagadó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« dagad bársony' lefolyó »
nehéz bársony dagadó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kárpitja.
 
 
 
n.305
De, ki azt leirná, nincs az az irótoll,
 
n.306
Szem is elkáprádznék a látnivalótól ;
 
n.307
Mint egy mesevilág, oly ragyogó minden,
 
n.308
Oly csuda, formákban,
oly különös
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
oly (különös) csuda
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, szinben.
n
Jegyzet 287–308. sor: Krimhild palotájának leírása ' Priszkosznál »jól gyállott s csinosan összeeresztett deszkákból, részint meghántott s alkalmason kifaragott gerendákból, melyek csúcsban végződő cölöpökbe voltak eresztve. Itt mulatott Attila neje, puha kereveten ülve, a padozat gyapjú szőnyegekkel bevonva«. ( Uj Magyar Múzeum 617. 1.Csaba kir., első dolg., II. én. 156— 172. sor. )
 
 
 
n.309
Jár sokaság ki s bé, valahol csak járhat,
 
n.310
Pezseg a nép szerte
s ló, a nemes állat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« s a ló, nemes állat »
s ló, a nemes állat
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.311
Az egész egy főnek fordul akaratján :
 
n.312
Mint
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
Mind
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mind
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Mint
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Etele kedvén, esze gondolatján.
 
 
 
n.313
Lakozás egy hétig vala most, nagy ünnep ;
 
n.314
Reggel, az új karddal, áldozat Istennek,
 
n.315
Azután hős torna, befejezve torral,
 
n.316
Este kemény vívás a bajnoki borral.
 
 
 
n.317
Háromszoros ünnep öröme gyűlt össze :
 
n.318
Etele mén hadba : búcsupohár lesz e ;
 
n.319
Meg az Istenkardnak vagyon avatása ;
 
n.320
Idvezlő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Üdvözlő »
Idvezlő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
követek fényes fogadása.
 
 
 
n.321
Jöttek vala, messze Ázsia-szélektől,
 
n.322
Követek nagy számmal atyafi népektől,
 
n.323
Valakik a húnnal egy fej alá tartnak,
 
n.324
Lakói a tenger- és az Etel-partnak.
 
 
 
n.325
A besenyő, bolgár, jász, kazar, — a
várkun
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« várhun »
várkun
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.326
Mely védi
tanyáit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« tanyáját »
tanyáit
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kilencszeres árkon,
 
n.327
Lapos nyelvü palóc, küldi barátságát,
 
n.328
Hódolva köszönti Etele' országát.
 
 
 
n.329
Jöttek ajándékkal, egy sem üres kézzel,
 
n.330
Kiki
maga földjén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hazájában »
maga földjén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ami
becsesb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
böcsösb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
becsesb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ékszer :
 
n.331
Hoza nyusztot, hölgyet, kinek
ege
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hona »
ege
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
téli ;
 
n.332
Drága szövött
árút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« marhát »
árut
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, tevéken, a déli.
 
 
 
n.333
Magyar is, magyarok vezér fejedelme.
 
n.334
Ki nagy országot bir Etel folyam elve,
n
Jegyzet Folyam elve. Folyamon túl. Régi. Kolozsvárnak egy része ma is Hid-elve. így régen Havas-elve.
 
n.335
Külde ajándékot, amineműt egy sem :
 
n.336
Illő bizony, ezt hogy énekbe' lefessem.
 
 
 
n.337
Vad ménes akárhány, vad anyáktul ellett,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Ménes, vadon él … »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.338
Barangol a síkon, Etel vize mellett,
 
n.339
Vemhedzik a kanca viharos széllángtól,
 
n.340
Fene tátos-méntől, futosó villámtól.
 
 
 
n.341
Pányvával ezekből, ha mikor kell, fognak,
 
n.342
Hajítva kötését repülő huroknak ;
 
n.343
Veszedelmes játék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Veszedelmes (kocka) játék
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mivel a bősz csorda
 
n.344
Lovat és lovagját levágja gyakorta.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Lovagot lovastul levágj »
Lovat és lovagját levágja gyakorta.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.345
Magyar
egész ménest
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« egy ily ménest (hallatlan!) »
n
Jegyzet (kitörölve)
egész ménest
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
haddal foga közre,
 
n.346
Terelé, (hallatlan!) mint a csikós, össze,
 
n.347
Küldte ajándékon Etele királynak ;
 
n.348
Híre soká fönn lesz ennek a hajszának.
 
 
 
n.349
Üstökös ifjú had, zúgó karikással,
 
n.350
Kerüli a ménest
rohanó futással
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« rohanó futással »
[törölt]
«
szilaj rohanással
Beszúrás
»
rohanó futással
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.351
Szelid paripájok a vadat elgyőzi,
 
n.352
Körül, örvény módra, száguldja, előzi.
 
 
 
n.353
Horkanva, prüszögve
megtódul az állat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« megtódul (a ménes) a vad faj »
megtódul (a ménes) az állat
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.354
Rúg, harap és tombol, rést még se' találhat,
 
n.355
Szép kis fejök egymást tetőzi halomban ;
 
n.356
Indulni az ostor kényteti azonban.
 
 
 
n.357
S valamint
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Valamint »
S valamint
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
forgószél, mely sivatag pusztán
 
n.358
Porfelleget üldöz, maga körülfutván,
 
n.359
Forog is halad is utjában előre :
 
n.360
Ugy halad a ménes, száguldozik őre.
 
 
 
n.361
Országokon által mind űzve rohannak,
 
n.362
Verik úszni gyakran, dagadó folyamnak,
 
n.363
Olykor legelőre pihenni eresztik,
 
n.364
Ha nem áll, a hajtást újra
elülkezdik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
előlkezdik
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
 
 
n.365
Ily módon Etellak rónáihoz értek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
úgy Etele földjén
n
Jegyzet kitörölve
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.366
Volt az egész útban nézője temérdek,
 
n.367
»Magyarok ménessét« hirdeti mindenki,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« »Magyarok ménessét« emlegeti minden, »
»Magyarok ménessét« hirdeti mindenki,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.368
Unokák is tudják, dal is egyre zengi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Híre soká fönn lesz azon egész menten »
(Maradék is tudja) Unokák is tudják, dal is egyre zengi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.369
Etele nagy néven ezt az ajándékot,
 
n.370
S fogadá szívből a rokon ivadékot,
 
n.371
Dicsérte vezérök’ dalia népestül,
 
n.372
Fogadá egy vérül, fogadá egy testül.
 
 
 
n.373
Indúlása előtt ez okon mindennap
 
n.374
Foly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
(Áll) Foly
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vala nagy vígság ; de utolsó e nap ; —
 
n.375
Követekkel vígad, s felváltva határoz :
 
n.376
Eszébe’ se fordul, hogy küldje Budához.
 
 
 
n.377
Buda emberei hogy oda érkeztek,
 
n.378
Lakoma utolján öreg ivást kezdtek
 
n.379
Odabenn a hősök ; nem is énekszóval —
 
n.380
Múlattanak immár nyavalyás Cerkóval.
 
 
 
n.381
Kicsi vala Cerkó, éktelen és görbe,
 
n.382
Szálas daliák közt kacaj ez a törpe ;
 
n.383
Áëtiosz küldé rabul Etelének ;
 
n.384
Vele vídul
gyakran
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« mindég »
gyakran
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a szomorú ének.
 
 
 
n.385
Most is szomorú dalt vere Zángó kobzán,
 
n.386
Keve, Béla
gyászát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« estét »
gyászát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, Kadosát felhozván ;
 
n.387
Sírt
vele
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« vala »
vele
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
minden hős : de legott Cerkónak
 
n.388
Nevetett, hogy törpe, s ily habarék szónak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Kacagott »
[törölt]
«
Kacaga
Beszúrás
»
Nevetett
Beszúrás
, mely törpe,
[törölt]
« s (a) e habarék »
s ily habarék
Beszúrás
szónak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
 
 
n.389
»Borju nyeritését, uraim! kergettem,
 
n.390
Nyúl köhögős álmát agyon is ütöttem,
 
n.391
Vereb árnyékába szalma nyilat lőttem,
 
n.392
Vén fa csikorgással tarsolyt teli
szödtem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« szedtem »
szödtem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
…«
 
 
 
n.393
Igy kezdé, s hahota nagy
zendüle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« recsegett »
zendüle
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rája ;
 
n.394
De királynak el sem
mosolyodott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« mosolyodék »
mosolyodott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szája,
 
n.395
Ülve
magasb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« magas »
[törölt]
«
külön
Beszúrás
»
magasb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
polcán, fő gondokat érlel,
 
n.396
Hagyja boros népét játszani törpével.
n
Jegyzet 380–396. sor:Priszkosz részletesen leírta Attila lakomáját. A lakoma végén két énekes hadi énekeket mondott. »Azok után egy féleszű skytha lépett be, ki csodálatos és képtelen sületlenségeket hadarva mindnyáj okát nevetésre fakasztotta … Attelast kivéve … « A törpe habarék-beszédének mintájára Lehr Albert (MNy. I. 456.) rátalált
Erdélyi
Erdélyi János
gyűjteményének egyik vőfély-tréfájában. (Népdalok és Mondák, I. 112 .1., 170. sz.) Ott így van :
 
  A disznó ugatást majd két nap kergettem,
  A nyulfekvést gyakran agyon is ütöttem,
  A veréb árnyékát halálra üldöztem,
  Vén fa csikorgását sokszor fel is szedtem.
 
Erdélyi
Erdélyi János
a II . kötet értekezésében (383. 1.) kiemelte, hogy »ama balgatag, csodálatos s érthetetlen beszédek lármázója … udvari bolond lehetett, s oly tréfás, nevettető verseket, mint ő mondhatott, mai nap is találunk a magyar népköltészetben, minő az I. kötet 170. sz. dala, mely szinte vendégség alkalmával szokott felmondatni.« (Ezt már
Tolnai V.
Tolnai Vilmos
is idézte, It., 1912. 253. 1.)
 
 
 
n.397
Ekkor nyit a, félvén, Szömöre közzéjök,
 
n.398
Tar homloka gyöngye aggodalom-bélyög :
 
n.399
Elmondja, ne mondja, Buda követségét? …
 
n.400
Nem mondja! bajának ezzel veti végét.
 
 
 
n.401
Bajában azóta
ért vala már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« vetne bizony »
[törölt]
«
vet vala már
Beszúrás
»
ért vala már
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
véget,
 
n.402
Ha Buda küldöttje gazon el nem téved,
 
n.403
De belé-bódorgott Tisza mocsárjába,
 
n.404
Hírével a hirnök
csavarog hiába
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
[törölt]
« hazament hijába »
csavarog hijába
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csavarog hiába
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
.
 
 
 
n.405
Nosza, hogy megláták Szömörét pajtási,
 
n.406
Lőn kacaj, a hún fők harsány riadási :
 
n.407
Tréfára vevék hogy zavarodva ott áll :
 
n.408
»Tiszteletes kádár, monddsza, mi jót hoztál?«
 
 
 
n.409
Ő pedig, aggódó szemeit oldalra —
 
n.410
S forditá, hol Etel komolyan ül, arra ;
 
n.411
Kacagák e nézést s minden egyéb dolgát :
 
n.412
Bölcs kádár, jer igyál, s mondj valami mókát!«
 
 
 
n.413
Tisztelet adassék Etele királynak!
 
n.414
Engeded-é, uram, hogy igyam s tréfáljak?
 
n.415
Szömöre így kezdé ; Etel igen-t inte,
 
n.416
S amaz ekkép szólott, miután hörpinte :
 
 
 
n.417
Buda
nagy királytól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
nagy-királytól
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
mi jövünk, követség …
 
n.418
E szóra megint
lőn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
lön
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
jóízü
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
jó izü
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nevetség
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« kacagás »
sok tréfa
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.419
(Csak Detre hegyezte róka fülét köztök,)
 
n.420
S valaki felmordult : »
szöktök
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Szöktök
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, uram, szöktök!«
n
Jegyzet Ebben némi személyes emlékezés van, 1.
Voinovich
Voinovich Géza
A. J. I. 250. 1.
 
 
 
n.421
Nagy hangon a kádár,
és szólt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« szólott »
és szólt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
komoly arccal,
 
n.422
De csak a jókedvet gyarapítá azzal,
 
n.423
Elmondta keményen Buda úr parancsát :
 
n.424
Tetszős vala nékik e tréfa-bolondság.
 
 
 
n.425
Mikor oda
ére, hogy Etel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« ért, hogy Etele »
ére, hogy Etel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a haddal
 
n.426
Indulni ne merjen, se az Istenkarddal :
 
n.427
Kitört az egész nép hosszas hahotába,
 
n.428
S Etele béfordult benyiló sátrába.
 
 
 
n.429
Váltig Szömörének innia most kelle,
 
n.430
Hogy a nehéz tréfát nyomtassa eve le :
 
n.431
De még józanodott minden ital bortul,
 
n.432
Rettegve, királlyal dolga hová fordul.
 
 
 
n.433
Csakugyan, még aznap Etele hivatta,
 
n.434
Lakomát a kádár végig sem ihatta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Félszinek elsárgult Szömöre miatta
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.435
Királya szemébe tekinteni átall,
 
n.436
De érzi, hogy éget, szeme héján átal.
 
 
 
n.437
Róka! eszes voltál : nem csippen a farkad :
 
n.438
Buda bolondságát hímezni akartad :
 
n.439
De nem javasolnám — Etele király szól —
 
n.440
Se neked, se másnak, hogy ezt tegye másszor!
 
 
 
n.441
Esdekve a jobbágy békélle
n
Jegyzet Kezéhez békéll v. békélik. Számtalanszor előfordul régi könyvekben, s az engesztelés módját jelenti, rendesen kézcsókkal, vagy legalább kézfogással.
kezéhez :
 
n.442
Hogy ő nem is úgy jött ura-Eteléhez :
 
n.443
Vissza se’ mén többé, marad itten nála,
 
n.444
Valamig ő ő lesz, Etelét szolgálja.
 
 
 
n.445
Sőt vissza — Etel mond — friss nyomotok menjen :
 
n.446
Buda nekem többé ilyet ne
izenjen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
üzenjen
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
izenjen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.447
Mert leteszem, csúfra, mint régi ruhámat :
 
n.448
Csak egyéb ne érje : veszedelem s bánat.
 
 
 
n.449
Hogy az
Istenkarddal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
Isten-karddal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Istenkarddal
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
… Enyim az!
ki-másé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
ki másé
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ki-másé
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
? …
 
n.450
Ideje majd megjön, világ-aratásé!
 
n.451
Sátrom alatt addig hüvelyében áll az ;
 
n.452
Budának,
urától
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
urátol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
, e legyen a válasz.
 
 
 
n.453
Örvend vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Örvendez a »
Örvend vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kádár ily szabadulásnak,
 
n.454
Paripáját reggel könnyen ülé másnap ;
 
n.455
Etele meg
ifju
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
ifjú
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
seregét mozdítja :
 
n.456
Örül az, hogy megnyílt a dicsőség hídja.
 
 
 
n.457
Őneki, utjában,
hintenek és
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hintenek és »
[törölt]
«
hintnek vala
Beszúrás
»
hintenek és
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fűznek
 
n.458
Fátyol-ivet a nők, virágot a szűzek ;
 
n.459
Zene búcsu-hanggal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Dal és zene búcsú »
Zene búcsu-hanggal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kiséri azonba' —
 
n.460
Úgy mennek a hadra, mint lakodalomba.
n
Jegyzet 456–460. sor: Priszkosz írta : »Amint Attelas ezen faluhoz ért, leányok jöttek elébe, soronként lépdelve egymásután, fehér patyolat fátylak alatt, melyek oly igen hosszan terültek, hogy különkülön mindegyik fátyol alatt, melyeket mindkét felől asszonyok tartottak fölöttük (sok ilyen fátyoltartó asszony volt pedig) hét vagy több leány is lépdelhetett, scytha dalokat énekelve.« ( Szabó Károly ford., Uj Magyar Múzeum, 564. 1.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
n
Jegyzet A lap alján: Vsz. : 115 + 503 618
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
  TIZEDIK ÉNEK  
  Etele hadba mén.  
 
 
n.1
Amely nap Etele megvála
Budától
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Budátol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.2
Nem vált köszönetlen jó szittya
hadától
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
hadátol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
:
 
n.3
Mentében irányzá lova fékét arra,
 
n.4
Hol serge ma felgyűlt játszó viadalra.
 
 
 
n.5
Megálla, királyul, tömött hadak élén,
 
n.6
Hangja erős, bár nem kiálta beszélvén,
 
n.7
A legutolsó is hallotta közeinek
 
n.8
Domboru melléből hangját nagy Etelnek.
 
 
 
n.9
Mondotta, bucsúzni seregéhez jött el,
 
n.10
Bocsátani őket haza, szeretettel ;
 
n.11
Dicsérte a népet összesen, egyenkint,
 
n.12
Zokszóval a multért nem illete senkit.
 
 
 
n.13
Nevezte apának, nevezte fiának,
 
n.14
Fiatalt öccsének, öreget bátyjának :
 
n.15
Örül az is e szón, ki maga hozzá jut,
 
n.16
S ki látja becsülve a maga-formájut.
 
 
 
n.17
Mondotta, hogy immár vége vadászatnak,
 
n.18
Édes övéikhez kiki oszolhatnak :
 
n.19
E szóra felörvend hirtelen a népség,
 
n.20
Öleli, képzetben, váró feleségét.
 
 
 
n.21
De megint a szónak fordul vala rendi :
 
n.22
Háboru' szándékát Etele jelenti,
 
n.23
Hova, ugymond, készül válogatott haddal,
 
n.24
Maga jószántából maradó csapattal.
 
 
 
n.25
Erre, miként tóba ha nehéz kő loccsan,
 
n.26
Pillanatig nagy zaj, s csend álla be mostan,
 
n.27
Pillanatig habját a sokaság verte :
 
n.28
Azután : »menjünk mind!« — riad ezerszerte.
 
 
 
n.29
Senkit haza özvegy szerelem nem csábit,
 
n.30
Senki nem óhajtja ő gyenge családit ;
 
n.31
Óhajtja : Etelnek szárnyán hadakozni,
 
n.32
Drága dicsőséggel zsákmányt haza hozni.
 
 
 
n.33
De király engesztő szavára lohadnak,
 
n.34
Lesz módja, igéri, ezután a hadnak ;
 
n.35
E mostani : játék ; fiatal gyakorlat,
 
n.36
Szoknia fegyverhez, ki először forgat.
 
 
 
n.37
Ti, büszke hún ágak ifju nemes vére!
 
n.38
Tanítalak immár a magam kezére :
 
n.39
Hadd mondják az apák : »mi csak egy országot,
 
n.40
Birják ezek, íme, az egész világot!«
 
 
 
n.41
Holnap az ifjú had — rendeli — kövessék,
 
n.42
Tízre öreg harcos, nyíllal,
n
Jegyzet Nyillal nem felkészülve, hanem nyilhúzás vagy sorsvetés útján.
egy-egy essék ;
 
n.43
Bulcsura e dolgot úr-Etele bízza,
 
n.44
S forditja fakóját asszonyihoz vissza. —
 
 
 
n.45
Buda király pedig,
szomorú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
szomoru
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
-magában,
 
n.46
Űl vala, mint egy pók, palota zugában,
 
n.47
Képzelete gyászos szőnyegeit fonta,
 
n.48
Árnyas
szögeletben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
szegeletben
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szögeletben
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
űl vala naponta.
 
 
 
n.49
Egy reggel a nője monda neki Gyöngyvér
 
n.50
— Letevé a hímzést potyogó sok könnyér' —
 
n.51
Ide-oda holmit keze gyorsan rakván,
 
n.52
Háttal ura-felé, így monda, forogván :
 
 
 
n.53
Mit ér az az ember, ki egész nap ásit,
 
n.54
Ülvén gondolatok here záptojásit!
 
n.55
Sok idejét tölti, soha ki nem költi ;
 
n.56
Halott az az ember, halála előtti.
 
 
 
n.57
Már a vak is látja, süket is már hallja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Már a vak is látja, süket is már hallja
n
Jegyzet (külön papíron vannak az első fogalmazás fölé ragasztva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.58
Buda király dolgát : hogy' van feje-
alja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
alya
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
alyja
n
Jegyzet (így javítva)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
alja
*
Szövegforrás:
Összes Költemények
 
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
n
Jegyzet (külön papíron vannak az első fogalmazás fölé ragasztva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.59
De azért ő napról-napra megént bízik,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
De azért ő napról-napra megént bízik,
n
Jegyzet (külön papíron vannak az első fogalmazás fölé ragasztva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.60
Heverő bánatban eszik, alszik, hízik.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Heverő bánatban eszik, alszik, hízik.
n
Jegyzet (külön papíron vannak az első fogalmazás fölé ragasztva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.61
Férfi vagy? Az volnál. Király vagy-e? — Szégyen!
 
n.62
Hol embered, egy csak, ki felálljon s védjen?
 
n.63
Mind, az utolsó is,
odaáltal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
odaátal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
vannak,
 
n.64
Isten csudakardját leli Bulcsu annak!
 
 
 
n.65
Ezt is fölemelted, jobbágy neme nélkül,
 
n.66
Adván neki tennen
húgod'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« véred »
húgod
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
feleségül ;
 
n.67
Most ez is a kardot — ihon a hálája! —
 
n.68
Mintha nem is volnál, más kézre találja! . . .
 
 
 
n.69
Vagy, had ura, Isten, részre te is
hajlól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hajlasz »
hajlól
Beszúrás
n
Jegyzet (szélén, áthúzva):
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
?
 
n.70
Buda gyalázatján
szíved örül, tapsol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« kárörömet vallasz »
szíved örül, tapsol
Beszúrás
n
Jegyzet (szélén, áthúzva):
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
?
 
n.71
Húnok fejedelmét nézed üres bábnak?
 
n.72
Ajándékod adod, fő helyen, a lábnak? …
 
 
 
n.73
Nem adta, bizony nem! egynek ajándékul,
 
n.74
Se bolond asszonynak gyermeki játékul ;
 
n.75
Adta egész nemzet fényére, javára :
 
n.76
És te vagy a nemzet elsője, királya.
 
 
 
n.77
Első! nosza állj ki, legelül a sorba ;
 
n.78
Király! ne tapodtasd magad' önkint porba ;
 
n.79
Gyújts hadat és készülj — vagy aléltan várod,
 
n.80
Míg fejeden végkép telyesül a károd?
 
 
 
n.81
Jön a keserű gyász, utol is ér nyomban,
 
n.82
Ja j, látom örökké riadós álomban!
 
n.83
Jaj, érzem örökké ímette a szörnyet!
 
n.84
Most is eremben fut,
lázhidege
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
láz-hidege
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lázhidege
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
környez.
 
 
 
n.85
Ember! valamerre, míg van idő, mozdulj ;
 
n.86
A sors hadszekere — hallod üvölt — pusztulj :
 
n.87
Félre az utjából! mert bizony elgázol
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.88
Ha te kövér gondban szunnyadsz s lakomázol. —
 
 
 
n.89
Háborodék lassan jó Buda ezekre,
 
n.90
Ajzotta
n
Jegyzet Ajzotta. Nyitotta. Ajtó, ajak.
nem egyszer száját feleletre,
 
n.91
Most, mint olyan
ember, kit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
ember kit
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
méreg eröltet,
 
n.92
Felugra, döfölvén botjával a földet.
 
 
 
n.93
Elég már! — rivalá — legyen immár vége!
 
n.94
Ne szutyongass mindig, Ármány felesége!
 
n.95
Mert, haa tovább a szót ellenem így hajtod,
 
n.96
Megmutatom, meglásd, ki a fréfi, rajtad.
 
 
 
n.97
Te vagy oka ennek, a te gonosz nyelved,
 
n.98
— Mert nem fér soha két asszony egymás mellett —
 
n.99
És most te pirongatsz, mintha eléggé nem
 
n.100
Marna kegyetlen bú anélkül is
éngem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
engem
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
éngem
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
 
 
n.101
Könnyen, rövid ésszel, szerez a nő patvart,
 
n.102
De tanácsa nincsen, ha megteszi a bajt,
 
n.103
A mit összekuszált, soha ki nem bontja :
 
n.104
Hadd álljon elő a férfi esze s gondja! —
 
 
 
n.105
Megnémula Gyöngyvér, szavain férjének,
 
n.106
Nem halla hasonlót, míg boldogan éltek,
 
n.107
Azelőtt szép szóval bánt vele s gyöngéden :
 
n.108
Most sír vala
belül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« bentrül »
belrül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a durva beszéden. —
 
 
 
n.109
Buda meg
a főket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« a vén szászt »
a főket
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hívatja tanácsra,
 
n.110
Készteti bús
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Berzengeti »
Készteti bus
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lelkét komoly elszánásra ;
 
n.111
De
alig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« soká »
alig
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egy-kettő, vontatva, jelent meg,
 
n.112
Mind látogatóba Eteléhez mentek.
 
 
 
n.113
Nem vala ősz Torda, se
Szalárd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Szoárd »
Szalárd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, sem Bulcsu,
 
n.114
Még Detre is elment, a
cselfe
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« görbe »
cselfe
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tanácsu ;
 
n.115
Szömöre a kádár, az is indulóban,
 
n.116
S vele négy-öt jobbágy volt még,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« És a gyula volt még, mintegy »
S vele négy-öt jobbágy volt még,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
habozóban.
 
 
 
n.117
Ezek, úgy
dél tájatt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« déltájban »
déltájatt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, mikor összegyűltek,
 
n.118
S
ide-oda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
ide-oda,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ide-oda
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
gyéren, hallgatva
leűltek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
leültek
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
leűltek
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
:
 
n.119
Mindjárt üresebb
lőn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« lett »
lőn
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a nagy üres sátor,
 
n.120
S jobban mutatá, mily népes vala
másszor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
másszor
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
[törölt]
« másszor »
máskor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
.
 
 
 
n.121
Kin Buda gerjedve haragra idétlen,
 
n.122
Vétkesekért szidja vala, aki vétlen,
 
n.123
Azért, ki jelen nincs, a nála levőket ;
 
n.124
Keserü zokszóval
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Nagy marcona hangon »
Keserű zokszóval
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
így feddi meg őket :
 
 
 
n.125
Kijöttetek? aj no!
nagy nehezen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« valahára »
nagynehezen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
. Csuda!
 
n.126
Hamarább gyülnétek, tudom én azt, oda,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Mért nem folyamodtok inkább ti is oda? »
[törölt]
«
Hamarább gyülnétek, s örömestebb oda
Beszúrás
»
Hamarább gyülnétek, tudom én azt, oda,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.127
Hol Bulcsu vezér van, meg az a vén táltos,
 
n.128
Vele mind a többi hiteszegett pártos.
 
 
 
n.129
Tudom én, árúló bennetek az elme,
 
n.130
Fél lábatok immár vagyon a kengyelbe',
 
n.131
Buda király nektek, az ő szava, ennyi!
 
n.132
Pártos Eteléhez
vágytok igen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« kiki óhajt »
vágytok igen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
menni.
 
 
 
n.133
De megnő Buda még, bizony Isten! megnő ;
 
n.134
Parancsol is, és nem panaszol mint ag nő ;
 
n.135
Ollyat riad egyszer, hogy messzire hallik,
 
n.136
Mire sok kevély nyak
törik avagy hajlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« vagy törik, vagy hajlik »
törik avagy hajlik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.137
Ki az a hatalmas? mi joga van hozzá?
 
n.138
Etelét én tettem, a micsodás, azzá ;
 
n.139
Etelét én köptem : s ha fejére hágok …
 
n.140
Mit szólatok ehhez, dölyfös uraságok? !
 
 
 
n.141
Nem szólt bizony erre ott senki Budának,
 
n.142
Hanem összenézvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Egymásra tekintvén »
Hanem összenézvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vállat vonitának ;
 
n.143
Ő pedig, egy kissé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Buda, mérgét kissé »
Ő pedig, egy kissé
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
miután kifújta,
 
n.144
Így tüzelé mérgét nyavalyásan újra :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Beteges haragját így tüzelé újra »
n
Jegyzet (az egész sor kitörölve)
Igy tüzelé
[törölt]
« magát, betegesen »
mérgét nyavalyásan
Beszúrás
, ujra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.145
Hallgattok? nem akar jőni a szó végre?
 
n.146
Összebomolt, ugy-é, a tanács, az íge?
 
n.147
No, beszélek hát én! és nem hiu szélnek :
 
n.148
Meghallja, ki mostan s kik ezután élnek.
 
 
 
n.149
Nem lesz Buda többé, az
Égre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
égre
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Égre
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
! nevetség. —
 
n.150
Induljon Etelhez e nyomba' követség :
 
n.151
Szömöre! mint első, te leendsz a szónok :
 
n.152
Parancsolom, ezt mondd ama
lázadónak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« lázadónak »
lázzadónak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
 
 
n.153
Vérhit köti hozzám, Isten előtt eskü,
 
n.154
Hadurat nem játssza halandó eszes ki,
 
n.155
Sem eszes, sem bátor, sem dölfös erőszak :
 
n.156
Ameddig ereszti, addig
mehet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
[törölt]
« megy el »
[törölt]
«
mehet
Beszúrás
»
megyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mehet
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ő csak.
 
 
 
n.157
Ittam az ő vérét, ő is az én cseppem',
 
n.158
Hógy velem országol, mint öcse, legszebben,
 
n.159
Mint ifiabb testvér, kit alacsony ágból
 
n.160
Magamhoz emeltem, atyafi jóságból.
 
 
 
n.161
De az ő hálája hiteszegett ármány,
 
n.162
Gonddal tömi nékem az éjjeli párnám,
 
n.163
Reggel is, ágyamból üdületlen kelve,
 
n.164
Tegnapi gondjával vívódik az elme.
 
 
 
n.165
Se hetig, se napig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Se hete, sem napja »
Se hetig, se napig
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Se hetig se napig
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
hű nem vala hozzám,
 
n.166
Mióta
uralmom vele híven
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« uralmam vele ketté »
uralmom vele híven
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
osztám ;
 
n.167
Gyűjte hadat mindjár’, rebegésben tartott,
 
n.168
Mit adék, fordítá ellenem a kardot.
 
 
 
n.169
Háboru, békesség : fő hatalom tiszte,
 
n.170
Hátam mögött ezt is egyedül intézte,
 
n.171
Követekkel végez, hadra ihon készül :
 
n.172
Nekem a bosszúság marad
ebben részül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« osztályrészül »
ebben részül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.173
Mondjad
azért, kádár, izenő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« neki, Kádár, királyi »
azért, Kádár, izenő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szavammal :
 
n.174
Indulni ne merjen szép ifju hadammal ;
 
n.175
Külön amit
végzett
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« végez »
végzett
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, az előttem semmi :
 
n.176
Máskép — amit adtam, vissza tudom venni.
 
 
 
n.177
Azt is neki megmondd, úgy akarom, bátran
 
n.178
Hogy az
Istenkardnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
Isten-kardnak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Istenkardnak
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
illő helye sátram ;
 
n.179
Kérkedve magánál ne tartsa továbbat ;
 
n.180
Illeti a főt az, nem pedig a lábat.
 
 
 
n.181
Nem adta Hadúr, nem!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Nem adta, nem, Isten, »
Nem adta Hadúr, nem!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egynek ajándékul,
 
n.182
Se
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Sem »
Se
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hiu asszonynak gyermeki játékul :
 
n.183
Adta egész ország fényére, javára :
 
n.184
S én vagyok az ország elsője, királya.
 
 
 
n.185
Azért
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Azért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
hadi népem' mind'
haza szélessze
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« szélyel eressze »
hazaszélessze
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.186
Derekára
Isten kardját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Isten-kardját
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Isten kardját
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
se övezze :
 
n.187
Máskép a kötött szert szálára kibontom,
 
n.188
Vérrel adott esküm visszafelé mondom. —
 
 
 
n.189
E
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Ily »
E
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szóval ereszté Buda el tanácsát,
 
n.190
Előbb Szömörének kijelölvén társát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Előbb Szömörének (kimuta … ) kijelölvén
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.191
Sátorbul egyenkint hallgatva kimentek,
 
n.192
Künn tompa morajjal távoztak a rendek.
 
 
 
n.193
Aznap Buda lelke hajtja magát, mint a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Igy sokszor az égen fekete nagy felhő, »
n
Jegyzet (az egész kitörölve)
Aznap Buda lelke hajtja magát, mint a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.194
Kézzel nekilódult fűggő tereh, hinta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Ő maga »
n
Jegyzet (az egész kitörölve)
Kézzel nekilódult fűggő tereh, hinta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.195
Haragja sehogy nem bir szünni sokáig,
 
n.196
Mint a megütött hab, ereje fogytáig.
 
 
 
n.197
De
mikor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« midőn »
mikor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
estenden
csillapodott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
[törölt]
« csillapodott »
csilapodott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csilapodott
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
csillapodott
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
vére,
 
n.198
Nagy félelem állt bé, a harag helyére,
 
n.199
Félelem és bánat kezdte szivét vájni,
 
n.200
Mint seb, ütéskor nem, azután szok fájni.
 
 
 
n.201
Lassítja menését, járván palotában,
 
n.202
Meg-meg is áll olykor,
tűnődni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« tünődve »
tünődni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
magában ;
 
n.203
Este, miként gyermek búvik az anyjához,
 
n.204
Csüggedve imígy szól
hites
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hütös »
hites
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
asszonyához :
 
 
 
n.205
Rettegek én, Gyöngyvér, — rettegek és fázom.
 
n.206
Hogy e
mai lépés
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
mai (tettem) lépés
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sietteti gyászom' ;
 
n.207
Eteléhez nagy szót viszen a követség :
 
n.208
Félek, hogy a súlya rám vissza ne essék.
 
 
 
n.209
Hallván e beszédet Buda királynéja,
 
n.210
Szép barna szemének felvirrada héja,
 
n.211
Rá bánatos arcát emelte szelíden,
 
n.212
Szánólag
az asszony
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« a hű nő »
az asszony
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megszólala ígyen :
 
 
 
n.213
Jer, édes uram, jer! ülj ide mellém le,
 
n.214
Szegény bús fejedet, így, hajtsd az enyémre ;
 
n.215
Ifjú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Ifju
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
örömidben
részem vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« vala részem »
részem vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
hajdan :
 
n.216
Feles feleséged hadd legyek a bajban.
 
 
 
n.217
Hibáztál ; a harag vesztedre tanácsolt :
 
n.218
De ne félj, nem késő,
Buda, hogy megmásold
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hogy utóbb »
Buda, hogy megmásold
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.219
Lovas ember rögtön lovadat nyergelje,
 
n.220
Követid útjokból hogy visszaterelje.
 
 
 
n.221
Etelét csak szóval ingerleni félős,
 
n.222
Mert vele tart, ládd-e, sok
csalfa kevély
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Összes Költemények
 
csalfa, kevély
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
csalfa kevély
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hős ;
 
n.223
Gyűjts hadat,
azt mondom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« és készülj »
azt mondom
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, míg oda lesz hadban,
 
n.224
Hogy, mire ő megtér, te se légy magadban.
 
 
 
n.225
Arany-ezüst kinccsel teli
nagy sok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
sok nagy
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nagy sok
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vermed :
 
n.226
Minek e holt marhát így élire verned?
 
n.227
Őseid
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
Öseid
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
rád hagyták : de te kire szánod?
 
n.228
Meghalsz : neki gyűjtél : se fiad,
se
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« sem »
se
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lyányod.
 
 
 
n.229
Vagy azért kíméled, hogy magamat végre
 
n.230
Megfosszon, ha
talán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« előbb »
talán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jutok özvegységre?
 
n.231
Add! kinek egy részét, kinek a más részét :
 
n.232
Ha nem szeret ingyen, hű kutya lesz pénzért.
 
 
 
n.233
Adj sokat, és igérj többet is, a főknek ;
 
n.234
Meglásd, valamennyi, pártodra szegődnek.
 
n.235
Most a követséget forditsd haza utján ;.
 
n.236
Azután ne
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Azután ne »
[törölt]
«
Oz'tán sohse'
Beszúrás
»
Azután ne
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
búsulj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
búsulj
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, édes uram, hagyján!
 
 
 
n.237
Így szólt a királyné, nyájas okos szókkal,
 
n.238
Rá'dásul öregjét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« S öregét egyszersmind »
[törölt]
«
Végezve, öregjét
Beszúrás
»
Rá'dásul öregjét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
megapolá
n
Jegyzet Megapolá : Régiesen ; megcsókolá.
csókkal ;
 
n.239
Buda
is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« meg »
is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vissz' adta melegen, hálásan,
 
n.240
Azzal sietett, hogy
hírnök
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« ember »
hirnök
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
után lásson. —
 
 
 
n.241
Szömöre azonban s vele küldött társa
 
n.242
Járnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Járnak »
[törölt]
«
Mennek
Beszúrás
»
Járnak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vala immár jó futamodásra :
 
n.243
Tisza sodrát éjjel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Tisza sodró (habját) ágyát »
Tisza sodrát éjjel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
paripán meguszták ;
 
n.244
Keletre, homályban, végnélküli puszták.
 
 
 
n.245
Szótalan egymással nagy utat menének,
 
n.246
Hallgatva dobajját az ügető ménnek ;
 
n.247
Végre
Kadarcs
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
n
Jegyzet (Kadarcs neve előbb más volt. Az átírás alatt kivelietetlen)
Kadarcs
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
(ez volt a Szömöre társa)
 
n.248
Megkívánta igen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Nem birta odább »
Megkívánta igen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, hogy szavait váltsa.
 
 
 
n.249
Pajtás uram! — ekkép fordul a bíróhoz —
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Mi az oka, biró »
n
Jegyzet (áthúzva)
Pajtás uram! —
[törölt]
« (ekként) »
ekképp
Beszúrás
fordul a bíróhoz —
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Pajtás uram! — ekkép fordul a biróhoz —
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.250
Mi oka,
hangod sincs, legföleb'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« szavad sincs, legfölyebb »
hangod sincs, legfölebb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a lóhoz?
 
n.251
Máskor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
Másszor
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Máskor
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tied a szó, ha tanácsot űlünk,
 
n.252
S lakomán ha tréfálsz, mind kétfele dűlünk.
n
Jegyzet Két fele dűlünk. Két oldalra ; egyik egy, másik más felé t. i. a nevetés miatt; de amit nem szükség hozzátenni.
 
 
 
n.253
Felele a kádár :
Ajh no! . . . szeretném
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Jaj no! … Szeretném »
Ajh no! … Szeretném
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ha
 
n.254
Törpe bolond volnék, vagy született néma,
 
n.255
Semhogy Etelének ezt az izét mondjam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Hogysem Etelének ezt az izét mondjam »
Semhogy Etelének
[törölt]
« az olyat meg »
ezt az izét
Beszúrás
mondjam
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.256
Haragos nézését magam ellen vonjam. —
 
 
 
n.257
Így, ritka
beszéd közt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« beszéddel »
beszéd közt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, azon éjjel s másnap
 
n.258
Kerülik zsombékját tenger
Tiszalápnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Tisza-lápnak »
Tisza lápnak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.259
Délest
vala már, hogy felkaptak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« vala, hogy kivergődtek »
vala már, hogy felkaptak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a hátra :
 
n.260
Látszott is Etellak, Etele nagy sátra.
 
 
 
n.261
Mint ha ki méheshez közelít
távunnan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« távulnan »
távunnan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.262
Szálingani egyes bogarat lát onnan,
 
n.263
Azután mind sűrűbb a repesők rajja,
 
n.264
Cikázik a tánca, és zümmög a zajja ;
 
 
 
n.265
Bong a tele kaptár ; ki-be a nyiláson
 
n.266
Sok ezer fényes hát hentereg egymáson :
 
n.267
Úgy hemzseg az ember
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hemzseg(e) a nép most »
Úgy hemzseg az ember
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sűrűje, zajossa,
 
n.268
Amint közeledik Etele várossa.
 
 
 
n.269
Budaszállás ahhoz, gondolom én, semmi,
 
n.270
Ahogy itt a népség jőni szók és menni,
 
n.271
Ahogy palotái gazdag Etelének,
 
n.272
Mérföldnyi mezőben, tornyodzva kelének.
 
 
 
n.273
Nagy legelő, mellyen szűz-ménese futhat,
 
n.274
Térség vala közben, hol hadi nép futtat,
 
n.275
Azután felváltva paloták, karámok :
 
n.276
Nehéz volna, bizony, megmondani számok'.
 
 
 
n.277
Legszélén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Legkívül »
Legszélén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a szolgák sátorai voltak,
 
n.278
Egyszerü fenyvekből boronába róttak ;
 
n.279
Azután beljebb mint csinosodni kezde
 
n.280
Gyaluval a hajlék símán beeresztve.
 
 
 
n.281
Csoportosan itt-ott
hún fők
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« a fők »
hun fők
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
palotái,
 
n.282
Megannyi kevély lak, megannyi királyi ;
 
n.283
Város a városban elegyűl mezővel,
 
n.284
Közte szabad térség nagy távola zöldell.
 
 
 
n.285
Külön egy-egy várost asszonyai laknak,
 
n.286
Udvari népestül, melyen uralkodnak ;
 
n.287
Legközelebb Krimhild Etele sá. rához,
 
n.288
Függő folyosón jár, ha tetszik, urához.
 
 
 
n.289
Mindez csuda művel remeken alkotva,
 
n.290
Vésű hegye által virágzik a holt fa,
 
n.291
Hajt levelet, lombot, de nem úgy, mint hajdan,
 
n.292
Idegen sok színre van festve olajban.
 
 
 
n.293
Vérpiros
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Vérveres »
Vérpiros
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a zöldje, arany a virága,
 
n.294
Sziszegő
sárkánnyá
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« kigyókká »
sárkánnyá
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fonódik az ága,
 
n.295
Zöld madarak közte hallgatva megűlnek,
 
n.296
Madárszavu csengők a helyett csendűlnek.
 
 
 
n.297
Középütt nagy dombon Etele hajléka,
 
n.298
Fedi a legcsúcsát ős Turul árnyéka,
 
n.299
Emelinti roppant szárnyát repülőre,
 
n.300
Aranybul egészen, verte ki szerzője.
 
 
 
n.301
Oszlopok a
sátor- mennyezetig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
sátor-mennyezetig
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sátor mennyezetig
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
folynak,
 
n.302
Indázva hol erre, hol arra hajolnak,
 
n.303
Arany lemez a fát csillogva boritja,
 
n.304
Közte
nehéz bársony' dagadó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« dagad bársony' lefolyó »
nehéz bársony dagadó
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kárpitja.
 
 
 
n.305
De, ki azt leirná, nincs az az irótoll,
 
n.306
Szem is elkáprádznék a látnivalótól ;
 
n.307
Mint egy mesevilág, oly ragyogó minden,
 
n.308
Oly csuda, formákban,
oly különös
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
oly (különös) csuda
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, szinben.
n
Jegyzet 287–308. sor: Krimhild palotájának leírása ' Priszkosznál »jól gyállott s csinosan összeeresztett deszkákból, részint meghántott s alkalmason kifaragott gerendákból, melyek csúcsban végződő cölöpökbe voltak eresztve. Itt mulatott Attila neje, puha kereveten ülve, a padozat gyapjú szőnyegekkel bevonva«. ( Uj Magyar Múzeum 617. 1.Csaba kir., első dolg., II. én. 156— 172. sor. )
 
 
 
n.309
Jár sokaság ki s bé, valahol csak járhat,
 
n.310
Pezseg a nép szerte
s ló, a nemes állat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« s a ló, nemes állat »
s ló, a nemes állat
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.311
Az egész egy főnek fordul akaratján :
 
n.312
Mint
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Költemények
 
Mind
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mind
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Mint
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Etele kedvén, esze gondolatján.
 
 
 
n.313
Lakozás egy hétig vala most, nagy ünnep ;
 
n.314
Reggel, az új karddal, áldozat Istennek,
 
n.315
Azután hős torna, befejezve torral,
 
n.316
Este kemény vívás a bajnoki borral.
 
 
 
n.317
Háromszoros ünnep öröme gyűlt össze :
 
n.318
Etele mén hadba : búcsupohár lesz e ;
 
n.319
Meg az Istenkardnak vagyon avatása ;
 
n.320
Idvezlő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Üdvözlő »
Idvezlő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
követek fényes fogadása.
 
 
 
n.321
Jöttek vala, messze Ázsia-szélektől,
 
n.322
Követek nagy számmal atyafi népektől,
 
n.323
Valakik a húnnal egy fej alá tartnak,
 
n.324
Lakói a tenger- és az Etel-partnak.
 
 
 
n.325
A besenyő, bolgár, jász, kazar, — a
várkun
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« várhun »
várkun
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.326
Mely védi
tanyáit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« tanyáját »
tanyáit
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kilencszeres árkon,
 
n.327
Lapos nyelvü palóc, küldi barátságát,
 
n.328
Hódolva köszönti Etele' országát.
 
 
 
n.329
Jöttek ajándékkal, egy sem üres kézzel,
 
n.330
Kiki
maga földjén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hazájában »
maga földjén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ami
becsesb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Költemények
 
böcsösb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
becsesb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ékszer :
 
n.331
Hoza nyusztot, hölgyet, kinek
ege
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« hona »
ege
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
téli ;
 
n.332
Drága szövött
árút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« marhát »
árut
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, tevéken, a déli.
 
 
 
n.333
Magyar is, magyarok vezér fejedelme.
 
n.334
Ki nagy országot bir Etel folyam elve,
n
Jegyzet Folyam elve. Folyamon túl. Régi. Kolozsvárnak egy része ma is Hid-elve. így régen Havas-elve.
 
n.335
Külde ajándékot, amineműt egy sem :
 
n.336
Illő bizony, ezt hogy énekbe' lefessem.
 
 
 
n.337
Vad ménes akárhány, vad anyáktul ellett,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Költemények
 
[törölt]
« Ménes, vadon él … »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.338
Barangol a síkon, Etel vize mellett,