X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A hun trilóga töredékei

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
A töredékben maradt dolgozatok kézirata megvolt a költő hátrahagyott iratai közt. Ráírta: Hun monda, 1853. Legelső töredékek. A három dolgozat kéziratát a költő együtt tartotta; az ostromban mind elégett. Törlések, javítások nem voltak rajtok; tisztába írta. Fennmaradt a legelső kezdetből három sor. Tanítványainak sikerült néha a költő papírkosarából egy-egy eldobott cédulát megszerezni és eltenni. Ilyenről közölte Benkó Imre ezt a három sort: (Arany János tanársága Nagykőrösön, 183. l.) Csaba királyfiról mondok új éneket, Attila fiáról egyszerü verseket, Hogyan vitte vissza amaz őshazába.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Arany László közölte a HV-ben; másodszor Voinovich G. A. J. összes művei, I—IV. köt., Franklin Társ. kiadása, 1924. Mindegyik kiadásból hiányzik egy lap, ezt a lapot Voinovich Arany János életrajza közölte, hasonmásban, a II. kötetben; a második dolgozat III. részének első énekébe való, a 25-65. sorok más fogalmazása.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A műhöz tartozó jegyzetek az alábbi linkeken érhetőek el:
 
  MÁSODIK ÉNEK  
  Krimhilde.  
 
 
n.1
Fordula hát egyet vas-homloku Detre,
 
n.2
Neki lévén az nap gondja őrizetre,
 
n.3
Megszemlélte kivűl a jeles őrhadat,
 
n.4
Mely ott táboroza színes sátrak alatt.
 
 
 
n.5
És ha vészén észre csak egy szálnyi hibát,
 
n.6
Megdorgálja, bizony, bárki apja-fiát,
 
n.7
Legyen tiszt, közember, idegen, vagy szittya :
 
n.8
Kemény feddő szóval a porig leszidja.
 
 
 
n.9
Onnan pedig indúl a kapun befelé,
 
n.10
Melynek két bálványa egymást úgy ölelé,
 
n.11
Mint ha két hegyi bük lombos tetejével,
 
n.12
Össze lenne fonva bokrétás fejével.
 
 
 
n.13
Önegész udvarán vitte végig útja,
 
n.14
Hol e fő személynek márvány fürdő-kútja,
n
Jegyzet Priszkosz után.
 
n.15
Díszes faragványú sátorai állnak ;
 
n.16
Nincs különb lakhelye csupán a királynak.
 
 
 
n.17
Mert a főfő kunok udvarai görbe
 
n.18
Rácsozattal veszik a királyét körbe,
 
n.19
S ettől amazokat tér-mező választja,
 
n.20
Melyen kettő ággal foly körül a Zagyva.
 
 
 
n.21
Túl pedig e rónán, Zagyva szigetében,
 
n.22
A királyi palánk emelkedik szépen,
 
n.23
Sűrü tornyozattal, recésen faragva,
 
n.24
Ezerféle színű fából összerakva.
 
 
 
n.25
Itt legel a ménes, a szép anya-kancák,
 
n.26
Remekbe azokat szűlte egy-egy ország ;
 
n.27
Partra jön a csikó, látja magát vízben ;
 
n.28
Megriadva fut, fut — s így tesz gyakor izben.
 
 
 
n.29
Kétfelől az úton, kétfelől a hidon,
 
n.30
Sátrak lengedeznek puha zöld pázsiton,
 
n.31
Messzünnét sereglő követek számára,
 
n.32
Kik ott ácsorognak, Etelére várva.
 
 
 
n.33
De a kapu előtt, mely a várba viszen,
 
n.34
Síma gyepes földön, túl a folyó vizen,
 
n.35
Csaba és Aladár, királyi leventék,
 
n.36
Fegyverforgatásban erejök' nevelték.
 
 
 
n.37
Számos ifjú van ott, idegen és szittya,
 
n.38
Egy korosabb őket vezérli, tanítja,
 
n.39
Vitéz Odoaker, fia Edekónak,
 
n.40
Lehetne röviden nevezni Odónak.
 
 
 
n.41
Nyilazás, lovaglás, kopj a, dárda vetés,
 
n.42
Van ezer mulatság, hősi vetélkedés ;
 
n.43
Erejét az ifju nem szokta sajnálni :
 
n.44
Buja fű még jobban nő, ha megkaszálni.
 
 
 
n.45
S támada nevetség az Oresztesz fián,
 
n.46
Időnap előtti kövér hasa mián,
 
n.47
Melyért Odoáker fogta koplalóra,
 
n.48
Amíg hogy fel nem bír pattanni a lóra.
 
 
 
n.49
Most ugyan felmászott, valami nehezen,
 
n.50
Volt is tréfa elég, volt is kacaj ezen ;
 
n.51
Bokros lova lábát megcsapkodta Odó,
 
n.52
És monda kajánul : hadd lám, milyen futó !
 
 
 
n.53
Farkához rugott az, szűk volt neki a rét,
 
n.54
A lovag elhányta ostorát, fegyverét,
 
n.55
Kantár helyett öllel fogódzott nyakába,
 
n.56
Potrohát szegénynek gyötri gombos kápa.
 
 
 
n.57
Aztán ríni kezde, vastag férfi hangon,
 
n.58
Keresé a kengyelt lábbal a cafrangon,
 
n.59
Vérzi a ló hasát lógó sarkantyúja,
 
n.60
Melybe anekül is hét ördög van bújva.
 
 
 
n.61
Mígnem egyszer a ló, Zagyva folyam mellett,
 
n.62
Lerázta nyakából az unalmas terhet ;
 
n.63
Legördült a vízbe (nagyobb volt a sárja) :
 
n.64
Így lovaglott Róma leendő császárja.
n
Jegyzet 45—64. sor : Oresztesz fia, a későbbi Romulus Augustulus császár.
 
 
 
n.65
Mindnyájan nevették ; hanem a bölcs Detre
 
n.66
Szerzőjét e csínynak komolyan megfeddte ;
 
n.67
Azután gyönyörrel a többi játékot :
 
n.68
Csaba, Odó harcát soká nézte még ott.
 
 
 
n.69
Aladár azonban állt egymaga félre,
 
n.70
Míg Odót izzasztá ifiabb testvére ;
 
n.71
Odamene a szász, megfogá a kezét,
 
n.72
S mutatóujját így kisérte a beszéd :
 
 
 
n.73
»Én lehettem ollyan, gyermek-ember lévén,
 
n.74
Apáid hónában, kincses Rajna szélén,
 
n.75
Hol anyád ösének állt királyi széke,
 
n.76
Fiatal koromban ott valék, vendége.
 
 
 
n.77
Akkor voltam ollyan, mint jelenleg Csaba :
 
n.78
Kardom egy ifjú csert könnyen kettészaba ; —
 
n.79
De azóta sok víz folyt le már előttem :
 
n.80
Fölfelé is, meg haj ! lefelé is nőttem«.
 
 
 
n.81
Aladár a kezét halkan visszavonta,
 
n.82
Detre beszédére ő semmit se monda,
 
n.83
Távolabb huzódott négy vagy öt lépéssel,
 
n.84
S nézte a játékot, mint előbb kevéssel.
 
 
 
n.85
Csaba pedig aztán lováról leszálla,
 
n.86
S odavezeté azt, ahol Detre álla ;
 
n.87
Bal karját keresztül vette a ló nyakán,
 
n.88
Szép sörénye alatt kézzel tapogatván.
 
 
 
n.89
Egyszersmind a jobbot nyujtotta Detrének ;
 
n.90
Az öreg, az ifjú összenevetének !
 
n.91
Pej lován, Odó is hamar előterme,
 
n.92
Tette magát szörnyen, mintha neheztelne.
 
 
 
n.93
»Ezt ugyan — kiálta — fejemre tanítám !
 
n.94
Mert, ha nem vigyázok, a földre terít ám ;
 
n.95
Illik az, így bánni köszönet dijába?
 
n.96
No csak, jótétedért ne várj jót, hiába !«
 
 
 
n.97
Így kötődött az, hogy nevessenek rajta,
 
n.98
Hanem Csaba egyet jó nagyot sohajta :
 
n.99
»Könnyű nekem — úgymond — itthon vitézkedni,
 
n.100
Fecske paripámon a szelet kergetni.
 
 
 
n.101
Esztendeje múlt el, nem is egy, de három,
 
n.102
Mióta Etelét, az atyámat, várom,
 
n.103
Hogy csatába vigyen, amikép igérte ;
 
n.104
Visszajön, azt mondá, nyolc vagy kilenc hétre.
 
 
 
n.105
S ím ! negyedszer nyilt ki a szép új esztendő,
 
n.106
Négyszer jött a gólya elébb haza, mint ő ;
 
n.107
Ki tudja, mikor fog ismét hadba kelni !
 
n.108
Mert méltán pihen az, aki megérdemli.«
 
 
 
n.109
Sohse búsulj, szolgám !« monda neki Detre,
 
n.110
»Nem fog atyád űlni puha kerevetre !
 
n.111
Visszafordul ismét, Honória végett,
n
Jegyzet Attila a császárral, kivel sűrű izenetváltásban volt, egyenrangú akart lenni. Húgát követelte III. Valentinianustól, mint a mesében : a fele birodalommal. ( Váczy Péter: A hunok Európában.Attila és hunjai c. kötetben. , Szerk. Németh Gyula, 131. 1.) Más mendemonda szerint Honoria küldött volna egy gyűrűt Attilának, hogy öt bátyja hatalmából — aki apácamódra elzárva tartotta — kiszabadítsa.
Kézai
Kézai Simon
nál (I. 4. fej. 6.) Honoria a Csaba anyja.
 
n.112
Hogy kivíja karddal a szép feleséget.
 
 
 
n.113
Mert a testvérhúga római császárnak
 
n.114
Gyűrüjét küldötte Etele királynak ;
 
n.115
Gyűrüjét, szerelmét, szíve gerjedelmét,
 
n.116
Férjeűl ohajtván hunok fejedelmét.
 
 
 
n.117
Aztán meg is kérte a lányt feleségűl,
 
n.118
(Csaba ezt nem hallá arcpirulás nélkűl),
 
n.119
S egybe pedig kérte a nagy ország felét :
 
n.120
Megilleti ennyi hozomány Etelét.
 
 
 
n.121
Nem adá a császár ; tudom megsiratja,
 
n.122
Lesz a gyászruhának kelete, divatja,
 
n.123
Sok szűz marad otthon ez egy mátka végett, —
 
n.124
Akkor, a násznéppel, elvisz atyád téged.
 
 
 
n.125
Akkor válik el, hogy Csaba már nem gyermek,
 
n.126
Sőt beillik harcon embernyi embernek :
 
n.127
Apja pedig aztán az első leánnyal,
 
n.128
Megajándékozza gyönge Delilánnal,«
 
 
 
n.129
Alig ejté az ki szép Delilán nevet :
 
n.130
Paripára pattan Csaba, mint egy evet ;
 
n.131
Lova lódul könnyen, sarkalá, hogy menjen :
 
n.132
Az öreg embertől szégyenlette szörnyen.
 
 
 
n.133
Ha valaki már most nem is tudja talán,
 
n.134
Megmondom ki volt a szűzi szép Delilán :
 
n.135
Nagy király leánya, káspi tengeren túl,
 
n.136
Honnan reggelente a nap utnak indúl.
 
 
 
n.137
Ott lakott egy néptörzs, a neve korozmán,
n
Jegyzet A korozmán törzsről 1. Buda Halála.
 
n.138
(Körülbelől annyi, mint török vagy ozmán),
 
n.139
A király e népnek volt hatalmas kánja :
 
n.140
A leány e kánnak szerelmes leánya.
 
 
 
n.141
Onnan hozta egykor Etele Csabának,
 
n.142
Megszerette a lányt kedves kis fiának,
 
n.143
Ríka sátorában szépen fölnevelte,
 
n.144
Ríka után gondját viseli Krimhilde.
 
 
 
n.145
S az összekelésből már nem múlna semmi,
 
n.146
De Csabának, harcon, próbát kell még tenni ;
 
n.147
Akkor ölelheti gyenge testét lánynak :
 
n.148
Ez volt a szokása szittyai pogánynak.
 
 
 
n.149
Detre pedig, a szász, ment, fel az udvarba,
n
Jegyzet (L. : Keveháza jegyzetét és itt az I. éneket.) Detrét az Edda is egyetértésben mutatja Gudrunnal. (III. Gudrun ének.) A Nibelung-énekben kétszínű : Attilával Tulnáig elébe megy a Cesimomál várakozó Krimhildnek (Nibelungének, XXI.—XXII. kaland), de a burgund vitézeket meginti, le ne tegyék fegyvereiket Attila udvarában (XXVIII.). Krimhildet kimenti az öldöklésből (XXXIII.), de végül ő kötözi meg Hagent és Gunther királyt, hogy kiszolgáltassa Krimhild bosszújának. — Csaba királyfi utolsó tervvázlatában is Krimhild az ő tanácsára és segítségével öldösteti le vendégeit.
Arany
Arany János
egy vonással enyhíti jellemét: a gótok szabadulásáért cselekszik. — A magyar mondabeli Detréről
Thierry
Thierry Amadé
nem tud. Beállítása
Arany
Arany János
nál Négyesy szemében ’Vid szerepének mintájára történt', de felsőbbrendű érdekből »szövi cseleit«. (Árpádkori motivumok a Buda Halálában.Philol. dolg. a magyar-német érintkezésekről.)
 
n.150
Krimhild asszonysághoz, a derék sátorba,
 
n.151
Szép ruhás leventék őrzik a nagy sátort,
 
n.152
Visszarántják egymást, úgy adnak sikátort.
 
 
 
n.153
Nem silány hajlék ez, minden ember tudja,
n
Jegyzet Krimhild palotáját l. Buda Halála, X. 287—308.
 
n.154
Szellős tág folyosó környöskörül futja,
 
n.155
Síma gyallott fáit messze földről hozták,
 
n.156
Tornyait és kúpját meg is aranyozták.
 
 
 
n.157
Nagy terembe lépni, mely derűlt, világos,
 
n.158
Tizenkét sorjával benne karcsu ágas
 
n.159
Felfelé kigyódzik, mint valamely inda,
 
n.160
Kivirágzik feljül a hosszú gerenda.
 
 
 
n.161
Merevűl a pallót fedi puha szőnyeg,
 
n.162
Tenyérnyi parasztja sincsen ott a földnek,
 
n.163
Sajnálná az ember megtaposni lábbal,
 
n.164
Ráborulna inkább fényes homlokával.
 
 
 
n.165
Tiszta mint a pohár, minden szöge-zugja ;
 
n.166
Fala, hogy fából van, szépen elhazudja,
 
n.167
A barna diófa habzik, mint a márvány,
 
n.168
Közte kecskerágó van elhintve sárgán.
 
 
 
n.169
A szőke juharnak, piros tiszafának,
 
n.170
Gyenge fonadéki összesímulának,
 
n.171
Vizben a nehéz tölgy feketére ázott,
 
n.172
Belőle a mester nagy gonddal cifrázott.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
Itt megszakad a kézirat; de ugyanez ének további folytatásából a következő tíz versszak maradt fenn. h Itt megszakad a kézirat; de ugyanez ének további folytatásából a következő tíz versszak maradt fenn.
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: ismeretlen
 
 
 
n.173
»Mert a vad nem sejti, amely tőr megejti,
 
n.174
Farka elvágását kígyó sem felejti ;
 
n.175
Férjednek is ára meglett nem sokára,
 
n.176
Jó testvéreidet, híttad lakomára.
 
 
 
n.177
S alájöve Gunter csak nehány ezerrel,
 
n.178
Mind a három király Gernot és Gizelher,
 
n.179
Alá a vad Hágen, így ohajtád régen,
 
n.180
Megörűlt a szíved ennyi szép vendégen.
 
 
 
n.181
Könnyű összeveszni, galibát szerezni,
 
n.182
Lappangó parázsból nagy tüzet élesztni ;
 
n.183
Bor a szót kihozta, szó a kardot húzta,
 
n.184
Sok vitéz embernek halálát okozta.
 
 
 
n.185
Ott esének el mind egy erős felházban
 
n.186
Kunok fegyverétől lovagok tíz százan,
n
Jegyzet 176—186. sor : A Nibelung-ének szerint, XXXIII—XXXIX . kaland. — Előzményei Buda Halála, IX. én. 163—195. , Nibelungének XVI—XX II. kaland.
 
n.187
S kilencezer szolga, széllyel mindenfelé :
 
n.188
Egy se ment ezekből Rajna vize mellé.
 
 
 
n.189
Kettő vala már csak : Gunter, a testvéred
 
n.190
És a szörnyü Hágen, ki megölte férjed ;
 
n.191
Foglyúl adta isten őket a kezedbe :
 
n.192
Senkire se bíztad, jut-e még eszedbe ?
 
 
 
n.193
Lefejezéd őket hosszu véres karddal,
 
n.194
Hurcolád a két főt gyenge női karral,
 
n.195
Fehér könyökidről … hanem elég, elég ! —
 
n.196
Az a kard, az a kéz vajjon megvan-e még ?
 
 
 
n.197
Mert avval a kézzel könnyű lesz ölelned
 
n.198
A királyt, ha majdan nyugszol teste mellett ;
 
n.199
Ölelned … elölnöd … mit mondok ?— Valóban
 
n.200
Kevés a különbség ebben a két szóban !«
 
 
 
n.201
Felelt a királyné : »Mi módon tehetném ?
 
n.202
Ily nagy gonoszságra hogyan vetemedném ?«
 
n.203
Felelt vissza Detre : »Minden fejedelmek
 
n.204
Mint egy kőfal, állnak a te fiad mellett.
 
 
 
n.205
Ardarik, a tüzes gepida, vezér lesz,
 
n.206
Walamir, a jámbor, én tudom, hogy érez,
 
n.207
Most a hívet játsza, de ha kell a résen,
 
n.208
Én tudom, első lesz a kenyértörésen.
 
 
 
n.209
A többi ? a többi — felelek azokról —
 
n.210
Ámbár még kevesen tudnak e dologról,
 
n.211
Mert, noha legtöbben megvan az indúlat,
 
n.212
Nem áll benne a szó, — mint a rosta, hullat.«