X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Buda halála

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
Három kézirata van: 1. Első kéziratát Arany László özvegye az Orsz. Széchenyi Könyvtárnak ajándékozta. (Quart. Hung. 1535.) A teljes szöveg a címlapokkal együtt 77 negyedrét oldal. Ezek után következnek a jegyzetek, külön beragasztott négy oldal. A lapok a páratlan oldalak alsó jobb sarkában vannak irónnal megszámozva. Az első címlapon a költő kezeírásával, vörös ceruzával: Nagyobb költői beszélyek. — Tintával: Buda halála.Impurum. Az egész a költő kezeírása, tintával. Sok a törlés. A címlap után, külön beragasztott kisebb lapon (második lap) a nyomtatott kiadások előszavának szövege következik, ily felirattal: A T. bírálókhoz. — Ezen szöveg első bekezdésének harmadik mondata a kéziraton így kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is egy magasb egységbe kell összefolyni …« stb. A második bekezdés első mondatában az affectatio szó előtt a lapszélen ez a szó állt: önkéntes. A szerző kitörölte. A második mondat előbb így hangzott: »Részéről képtelenségnek…« A lapszélről van közbeszúrva: képtelen vakmerőségnek… A bekezdés végső mondata a kéziratban: »Hanem ezt és a hasonlókat t. birálói bölcs ítéletére bízza a szerző.« — Ez után még egy üres lap és azután (4. 1.) még egy címlap következik, ezzel a felirattal: Csaba királyfi. Hun rege. A kéziraton a jelige hiányzik. Az előhang után a 6. lapon újabb címlap: Csaba királyfi. — Első rész. — Buda halála. A 7. l.-on fent a 1. jobb sarkában : Első impurum. A lap közepén : Buda halála. (1862. febr. végén) A jegyzetek némely része a lapok aljára is oda van vetve, röviden, kettő híján a mű végén újra összeállította. 2. Egy másik példány a Magyar. Tud. Akadémia kézirattárában van. Az Ernst-Múzeum feloszlásakor vásárolta meg az Akadémia. Márványozott papír címlapján a költő kezével: »Pályamű az 1863-diki Nádasdy-jutalomra«. A címlapon fent az Akadémia titkárságának jelzése: 194. sz. Vettem május 20-án, 1863. — Az előszó harmadik mondata itt úgy kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is…« 3. Egy harmadik kézirat a debreceni egyetem könyvtárában. A címlap ugyanúgy, mint az első kéziraton. A példányon ott vannak a nyomda számára szóló jelzések: S(ignetur) 1., 2., stb. (ív). A jegyzetek száma a szövegbe későbben van beírva, más írással, más tintával. A jelige és az előszó hiányzik. — Az alábbi eltéréseknél az Orsz. Széchenyi Könyvtár példányának jele Sz., az Akadémiáé A., a debrecenié D., Kiad. az első nyomtatás jele. — A D . kéziraton: 1862 tavaszán kezdve.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
  • Szövegforrás III: Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
  • Szövegforrás IV: Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
  • Szövegforrás V: első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
  • Szövegforrás VI: Összes Művek

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű.
Pest
Budapest
. Ráth Mór kiadása. 1864. Másodszor és harmadszor az ÖK. köteteiben, 1867 és 1872. Negyedszer: Buda Halála. Murány ostromá-val együtt. Ráth Mórnál. 1867. Ötödször önállóan. Budapest, 1884. Hatodszor az ÖM. kiadásában. Utóbb minden új kiadásában és lenyomatában. Hetedszer
Ráth
Ráth Mór
nál, 1897. Nyolcadszor a Magyar Könyvtárban, Moravcsik Géza bevezetésével. 1900. Kilencedszer az Olcsó Könyvtárban, 1901. Tizedszer Arany János elbeszélő költeményei : Buda halála, Murány ostroma, Katalin, Szent László füve, Az első lopás, Keveháza, Bolond Istók. Budapest, 1908. Franklin Társulat. Tizenegyedszer a Nemzeti Irodalmunk c. gyűjteményben, együtt Katalin-nal, 1941. Tizenkettedszer az Uj Könyvtár-ban, Komlós Aladár előszavával, é. n. (1948). Papp Illés megállapította, hogy az újabb kiadások az elsőtől 166 helyen térnek el; nagyobbrészt a változott helyesíráshoz való alkalmazkodásban. Ponyvafüzetben: Buda, Bendeguz fiának élete és halála. Hét képpel, sűrű átvételekkel Aranyból. Bucsánszky kiadása. 1873. , 1895.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A művekhez tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetőek el:
 
  HARMADIK ÉNEK  
   
 
 
n.1
Még Budaszálláson Etele is múlat,
 
n.2
Ott tartja vigasság és rokon indúlat ;
 
n.3
Buda egyik legszebb palotáját lakja ;
 
n.4
Nem is igen készül haza Etellakra.
 
 
 
n.5
Veszi hegyes tőrét, az aranyos metszőt,
 
n.6
Puha rózsafába levelet ír, tetszőt,
 
n.7
Szeretetből írja, szeretetből küldi,
 
n.8
Szerető kivánság gondolata szűli.
 
 
 
n.9
Irja Ildikónak, Aladár anyjának,
 
n.10
Valamennyi között első asszonyának :
 
n.11
Udvara díszével
fejedelmi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hogy szerető »
fejedelmi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
társa
 
n.12
Vígadni siessen, föl Budaszállásra.
 
 
 
n.13
Buda neje,
Gyöngyvér
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet a kéziratban Buda feleségének két neve van kitörölve. Az első annyira, hogy el sem lehet olvasni. A másik Harmat lehetett. A Gyöngyvér név a lapszélen Gyöngyér alakban, utóbb, van beleírva a v betű.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
,
n
Jegyzet Gyöngyvér. Régi pogány-magyar nő-nevet alig-alig talál az ember. Én a váradi regestrum magyar jelentésű neveiben véltem ily esek nyomára akadni, hol Gyöngy, Gyönyörü stb. fordulnak elő mint nőnév. Így lőn szerkesztve a Gyöngyvér, mely annyi, mint gyöngy-testvér. Nem a hasonló nevű madárra gondoltam tehát.
is sürgeti jöttét,
 
n.14
Hogy Aladárt lássa, első fi-szülöttét ;
 
n.15
Ő maga is
sínli,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
sínli
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
hogy távol a gyermek,
 
n.16
S messzi van
egymástól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egymástol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
lobogó szerelmek.
 
 
 
n.17
Íme az esztendő tavaszi zöld szinben
 
n.18
Újulva köszönt bé, csupa öröm minden ;
 
n.19
Etelének is most esztendeje fordul :
 
n.20
Tavasza megnyílott,
szíve-teje csordul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« öröme nem csorbul »
[törölt]
«
jó kedve kicsordul
Beszúrás
»
szíve-teje csordul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.21
Örömáldomásra, írja, hogy evégett
 
n.22
Fölveri hadastul az egész hun népet,
 
n.23
Veri elébb vadra,
aztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
oztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aztán
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lakomára :
 
n.24
Hova édes társát szerelemmel várja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kötik kun kötéssel a levele tokját, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga és Ildikó tudja csupán bogját, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Veti emberének ; mondja, hamar járjon : »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fecske lován az már viszi fecske-szárnyon. »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Viszi, mintha dobta volna parittyából ; »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga (pedig) néz utána sátora nyitjából —. »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Az első sorokat v. ö. ez ének 175—176. sorával.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.25
Sátora
nyitjánál most álla meg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nyitjában most andalog »
nyitjánál most álla meg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
épen
 
n.26
S örül Detre vitéz, leli jó kedvében ;
 
n.27
Görbe szikár testét kardon alig vonja ;
 
n.28
Hanem a beszédet ügyes észszel fonja.
 
 
 
n.29
Beh jó, kinek (
ugymond
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ugymond
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
úgymond
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
) szolgál az egészség,
 
n.30
Barna piros szinben a férfiu épség ;
 
n.31
Ki érzi, jövendő számos fiak atyja :
 
n.32
Jó kedve az ollyat soha el ne hagyja.
 
 
 
n.33
De az öregember csak tövis az ágon,
 
n.34
Látja, hogy ő nem kell ezen a világon,
 
n.35
Ide-oda zsémbel, zörög mint a haraszt ;
 
n.36
Érzi, hogy oly
vendég, kit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
vendég kit
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
senkise'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« senki sem »
senki se'
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
maraszt.
 
 
 
n.37
Engem is itt únnak — érzem, tova hínak :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Magam is úgy érzem, hogy másuva hínak »
s érzem, tova hínak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Engem is itt hínnak,
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
n.38
Örömest lennék már vendége Odinnak :
n
Jegyzet Odin. A skandináv hitrege fő istene.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Az Odinhoz és Nornához csatolt jegyzetek a lap alján is, a szöveg végén is.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.39
Vada húsát enném, méhsört vele innám,
 
n.40
Háza előtt a bajt ifiodva vínám.
 
 
 
n.41
De talán engem már itt feled a Norna ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem engem »
De talán engem már itt feled a Norna ;
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
n
Jegyzet Nornák. Végzetnők, mint a párkák. Hárman vannak. Egyike a csatán elesett hősöket vezeti Odin lakába (Walkyria).
n
Jegyzet Az Odinhoz és Nornához csatolt jegyzetek a lap alján is, a szöveg végén is.
 
n.42
Velem egyívásu senki nem él korra ;
 
n.43
Fiaim a harcban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Fiaim, a harcban
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
Fiaim a harcban
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
, kedves unokáim
 
n.44
Elfogytak előttem, Bendeguz csatáin.
 
 
 
n.45
Oda vannak mind, mind ; szanaszét hevernek.
 
n.46
Lettem magam
ujra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ujra
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
újra
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
másodszori gyermek ;
 
n.47
Mint gyerek a bölcsőn néz csak tehetetlen :
 
n.48
Nézem a világot
elfolyni felettem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« folyni körülöttem »
[törölt]
«
én is
Beszúrás
»
elfolyni felettem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.49
Karom agg ; de látni, azt eleget látok :
 
n.50
Sokat ami volt már ; keveset ujságot ;
 
n.51
Mert nem is új nékem e világon semmi,
 
n.52
Kire más példát ne
tudjak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tudjak »
[törölt]
«
birjak
Beszúrás
»
tudjak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
elővenni.
 
 
 
n.53
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet az 57—60. sorok után következtek. Számozással vannak a mai rendbe cserélve.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Láttam, hogy a nap, hold, az örök menny sátra
 
n.54
Ma is az, ki tennap, s ama kéklő Mátra :
 
n.55
De az ember dolga soha nem állandó,
 
n.56
Keze-műve pusztúl, maga is halandó.
 
 
 
n.57
Láttam hiu voltát emberi dolognak,
 
n.58
Hamari felhágtát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hamari hágásból »
Hamari felhágtát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, hamar estét soknak ;
 
n.59
Királyok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fejedelmek »
n
Jegyzet (kitörölve)
Királyok
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
elestét, birodalmak vesztét ;
 
n.60
Diadallal kezdték, cudarul végezték.
 
 
 
n.61
Láttam arany béke zavaros bomlását,
 
n.62
Mialatt még
isszuk vala áldomását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« itták öröm-áldomását »
isszuk vala áldomását
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
:
 
n.63
Nosza
most
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hej »
most
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, kard-ki-kard ! haj-előre, kopja !…
 
n.64
Vértől
csurog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csorog »
csurog
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a nép
eskü-tevő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
eskütevő
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
jobbja.
 
 
 
n.65
Igazat én láttam fordulni hamisra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Igazat én láttam fordulni hamisra, »
Igazat én láttam fordulni hamisra,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.66
Drága nemes gyöngyöt éktelen kavicsra ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Büszke reménységet letörött paizsra, »
Drága nemes gyöngyöt éktelen kavicsra ;
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.67
Méhsört savanyúvá, örömet is búvá,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Édest keserűvé, örömet is búvá, »
Méhsört savanyúvá, örömet is búvá,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.68
Bátor bizodalmat riadó gyanúvá.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« Békés bizodalmat változni gyanúvá »
Bátor bizodalmat riadó gyanúvá.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Bátor bizodalmat riadó gyanúvá
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
 
 
n.69
Atyafivér vízzé, sőt
epe-méreggé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
epe-méreggé
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.70
Hogy változik
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, ezt látom örökké ;
 
n.71
Ez vagyon
árúló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
áruló
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
, sese-susa
szóktól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szóktúl »
szóktól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
:
 
n.72
Őrizd magadat te a
fülbesugóktól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fülbesugóktul »
fülbesugóktól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.73
Mert az ilyen szó bont tömör egyességet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Budának ez intést mondám vala szinte »
n
Jegyzet (kihúzva, 1. 77. sor.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.74
Vékony repedésbe feszíti az éket,
 
n.75
Feszegeti halkan, míg
hasad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (ha) szakad »
hasad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
és szétdül :
 
n.76
No tehát őrizkedj'
afféle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az olyas »
afféle
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
beszédtül.
 
 
 
n.77
Budának is én ezt mondom vala szinte,
 
n.78
Mert nálad idősebb, nem is oly öszinte :
 
n.79
Koros ember gyengül,
rebeg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« remeg »
rebeg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az mindentül,
 
n.80
Egy kicsi szellőre talpig összerendül.
 
 
 
n.81
Mert fél az erőstől titkosan a gyenge,
 
n.82
Maga gyarlóságát teszi
mindég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mindig »
mindég
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
szembe ;
 
n.83
Gondja vadul víraszt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gondjai lest állnak »
Gondja vadúl viraszt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a derekabb társon ;
 
n.84
Ki ártani tudna, nem hiszi, ne ártson.
 
 
 
n.85
Dicsérnek előtte : neki már az is seb ;
 
n.86
Azt méri titokban, mennyivel ő kissebb ;
 
n.87
Csak azon fojtódik, csak azon
evődik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet hibásan:
évődik
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
:
 
n.88
Híred szele,
füstjét leveri
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
füstjét leveri
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
füstjét, leveri
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
a földig.
 
 
 
n.89
Nem sejted-e már is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (előbb):
[törölt]
« Nem vetted-e észre »
Nem sejted-e már is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Buda elváltoztát
 
n.90
Mióta
királyul fényét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« atyáid székét »
királyul fényét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
vele osztád ?
 
n.91
Szeme rézsut pillog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kerűli személyed »
Szeme rézsut pillog
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
; húzza magát vissza
 
n.92
Még a vidám bort is hallgatagon issza.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mert tudnivaló az, nem atyafi hűség »
n
Jegyzet (kitörölve, v. ö. 108. sor)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Volt a minap, úgy-e, ama nagylelkűség »
n
Jegyzet (kitörölve, v. ö. 108. sor)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.93
Neved árnyékát ő azelőtt is félte :
 
n.94
Buda jó bátyádnak
bús gondra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csak búra »
bús gondra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
növél te,
 
n.95
Gyermekkorod óta, hogy az első haddal
 
n.96
Szájára vön a nép, szárnyára vön a dal.
 
 
 
n.97
Bokros csemetéjét fájlalta nevednek,
 
n.98
Hogy örege, ifja sürün emlegetnek,
 
n.99
Sokan emlegetnek, szeretve szeretnek ;
 
n.100
Szeme-fénye lől már az egész nemzetnek.
 
 
 
n.101
Szeme-fénye másnak, az övében szálka,
 
n.102
Lettél, akaratlan, szomorú vaksága :
 
n.103
Szárnyát maga fosztá, erejét megosztá,
 
n.104
Féltiben
a félőst
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a rosszat »
a félőst
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
tette nagyobb rosszá.
 
 
 
n.105
Ki méri
egyenlőn, omló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egyenlőn, omló
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
vizek árját ?
 
n.106
Pécére ki szabja levegő határát ?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Futni eredt szélnek ki szabja határát ! »
Pécére ki szabja levegő határát ?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.107
Fényt hova és meddig a nap is árasszon ? —
 
n.108
Az menjen, uralmot, birodalmat osszon !
 
 
 
n.109
Nem is a szeretet, atyafi szent hűség —
 
n.110
Szülte csupán tettét puha kislelkűség :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Szűlte akaratját csak puha-szívűség »
[törölt]
«
Szűlte hamar tettét csak puha-szívűség
Beszúrás
»
Szűlte csupán tettét puha kislelkűség
Beszúrás
n
Jegyzet (v. ö. 92. sor)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.111
Ha nem teszi is fél, ha teszi is bánja :
 
n.112
Ujját lemetélvén, most visszakivánja.
 
 
 
n.113
Ha még csak az ujját : azt kicsibe venné,
 
n.114
Lettet azonban már ki tehet létlenné ? —
 
n.115
Ezért
szive búval, teli sok gyanúval,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szive búval örökös gyanúval »
szive búval teli sok gyanúval
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.116
Mint nyárfa rezeg, bár szellőcske se’ fúvall.
 
 
 
n.117
Tudom szeretetben hozzá te vagy édes ;
 
n.118
Nagy lelked a húnok közt példabeszédes ;
 
n.119
Szavad is már eskü : hát még hited oztán !
 
n.120
Nem változik elméd Buda
elváltoztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megváltoztán »
elváltoztán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.121
De soká dörzsölve asszu fa is gyúlad ;
 
n.122
Hamarább ennél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hamarább embert »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az emberi indúlat ;
 
n.123
Kivált ha örökké ; »Buda így,
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ugy
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
… « hallod :
 
n.124
Isten maga volnál, mégis megsokallod.
 
 
 
n.125
Lám mondom azért, hogy sziszegő
kígyótól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kigyótul »
kigyótól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
,
 
n.126
Tarts, mondom, örökké a
fülbesugótól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fülbesugótul »
fülbesugótól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.127
Buda szavát hordja, maga is megtoldja :
 
n.128
Mit összekötétek, sima kézzel oldja.
 
 
 
n.129
Akarsz Buda hőssel meglenni királyul,
 
n.130
Ezt adom a szóhoz, szavaim zártául :
 
n.131
Nem fér soha vele az egész Etele ;
 
n.132
A mi valál eddig, légy ezután fele.
 
 
 
n.133
A mi dicső és jó, azt
közösen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« közösen »
[törölt]
«
felesen
Beszúrás
»
közösen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
osszad,
 
n.134
Egyedül
te inkább
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
te (ugy is)inkább
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
elbirod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megbirod »
elbirod
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a rosszat ;
 
n.135
Igy vele tán megférsz urasága székén,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Igy vele országát bir »
n
Jegyzet (áthúzva)
[törölt]
« Igy vele tán megférsz a hatalom székén »
n
Jegyzet (áthúzva)
Igy vele tán megférsz urasága székén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.136
Bár senyved a nagy szív a türelem fékén.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem itt elhagyván, »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Elszörnyede mindjárt Etel ábrázatján »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.137
Szóla ; de bölcs ésszel Detre bolondul járt ;
 
n.138
Etele arcától megszörnyede mindjárt :
 
n.139
Szeme a villámot kegyetlenül ontja,
 
n.140
Maga fojtott szóval fenyegetve mondja :
 
 
 
n.141
Nem tudom, Odinnak asztalához űl-e,
 
n.142
Kit felakasztottak magas ösztörűre,
 
n.143
Sátorom elébe, törvény szava nélkül,
 
n.144
Ronda repesőknek útálatos étkül.
 
 
 
n.145
Hanem azt az egyet mondom, öreg, néked :
 
n.146
Ügy verd ezután is közibünk az éket,
 
n.147
Palotám küszöbjén úgy lássalak itten :
 
n.148
Hogy
szörnyű halált
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
szolgahalált
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
szörnyü halált
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
halsz. Meglesz, bizony Isten.
 
 
 
n.149
Össze az agg ember rogy a két térdére,
 
n.150
Kegyelmet urától szava miatt kére,
 
n.151
Csókolta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
csókolva
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
ruháját, bő köntöse alját,
 
n.152
Könnyel potyogtatta bársonyos
aszalyját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
aszal
y
Beszúrás
át
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aszaly
j
Beszúrás
át
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
aszalját
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
.
n
Jegyzet Aszaly. Máig élő szó. Jelenti a népnél a női mellénynek derékon alul függő karéjait (pellempátyait). Ballaginál Zwickel, ruhaereszték. Nálam itt csipkézett, rovátkolt szegély a köntös alján.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Aszaly. Máig élő szó. Jelenti a népnél a női mellénynek derékon alul függő karéjait (pellempátyait). Ballaginál Zwickel, ruhaereszték. Nálam itt csipkézett, rovátkolt szegély a köntös alján. (a Nagy Szótár nem ismeri)
n
Jegyzet az I. kiadásban megvan.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.153
Hogy ő nem akarta, nem is
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
úgy
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
gondolta,
 
n.154
Szót nyelvire a szó hebehurgyán tolta ;
 
n.155
Öreg ember csácsog, hamar ád tanácsot,
 
n.156
S ha beszédnek indul, nem tudja, mi már sok.
 
 
 
n.157
Hogy Bendeguz és Rof élő tanu benne —
 
n.158
Azaz, élve mindjárt bizonyságot tenne :
 
n.159
Volt-e hunok iránt ő valaha rosszal,
 
n.160
Tettben avagy szóban valamely gonosszal.
 
 
 
n.161
Ily mentség ajakán rebegett a vénnek.
 
n.162
Megesett nagy
lelke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szíve »
lelke
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bátor Etelének,
 
n.163
Haragja lohadton meglohada, s fenkölt
 
n.164
Szive nem tűrhette az alant fetrengőt.
 
 
 
n.165
Állj fel, öreg —
mondta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« úgymond »
monda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, lábára segélvén —
 
n.166
Megvertelek, ugy-e, fene szókkal élvén ?
 
n.167
Nem bántalak immár. Eredj tova bátran :
 
n.168
Nincs tiltva előtted ezután se' sátram.
 
 
 
n.169
Buda vérem felől amit
eléhoztál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« előhoztál »
eléhoztál
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
,
 
n.170
Abba' lehet jó is : nyűgös az ily osztály ;
 
n.171
De, ha magát
győzvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« birván »
győzvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az erősebb enged …
 
n.172
Mondom, öreg,
nincs mért úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nincsen mért »
nincs mért úgy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
félteni minket.
 
 
 
n.173
Ezzel ereszté el a szászt nagy Etele.
 
n.174
Eszébe jutott most Ildikó levele,
 
n.175
Köti hún-kötéssel
n
Jegyzet Hún kötés. Átalában mesterséges kötést akar jelenteni, minő a húnoknál lehetett; célozva a ma is köznyelven forgó kún kötésre.
cifra selyem tokját,
n
Jegyzet v ö. a 24. sor után kitörölt sorokkal —.
 
n.176
Maga és az asszony tudja csupán bogját.
 
 
 
n.177
Köti óhajtással
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Köti szerelem … »
Köti óhajtással
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Köti ohajtással
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
. — Detre pedig mégyen,
 
n.178
Sárga fakó színét tüzeli a szégyen :
 
n.179
Gőgös Etel, jó, jó ! Ha nehezen, mégis —
 
n.180
Dörmögte magában : lám, bent van az ék is !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Sz.: A lap alján a költő írásával: 45 versszak.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n
Jegyzet
Télfy
Télfy Iván
kifogásolta, hogy az eposzban nincsen szó írásról, ami a hunok műveltségi állapotát alacsonyan állónak tünteti fel. Szalánczy Gyula rámutatott három helyre : III. én. 6., 9., 174. sor. ( Egyetemes Philológiai Közlöny, 1897. 175. 1.) Sebestyén Gyula szerint választhatott a fára rovott írás, vagy a papirosra írt hunszékelv betűsorok között.
Arany
Arany János
rovásírásos lapokból összetett könyvre gondolt. ( A hunok rovásírása Arany szerint. Ethnographia, 1916., 315. 1.)
n
Jegyzet Hogy Detre itt pogányul beszél, holott a Nibelung-énekben keresztyén, azon nem fog megütközni, ki a régibb Edda énekeket ismeri. Azok még mit sem tudnak ama nagy keresztyénségről, melyben egykorú hőseiket a mai német irók, mint a civilizáció (!) képviselőit, a barbár Etelével szemközt állitani annyira szeretik. A história Theodorich-jának semmi köze e regebeli Detrével.
 
 
  HARMADIK ÉNEK  
   
 
 
n.1
Még Budaszálláson Etele is múlat,
 
n.2
Ott tartja vigasság és rokon indúlat ;
 
n.3
Buda egyik legszebb palotáját lakja ;
 
n.4
Nem is igen készül haza Etellakra.
 
 
 
n.5
Veszi hegyes tőrét, az aranyos metszőt,
 
n.6
Puha rózsafába levelet ír, tetszőt,
 
n.7
Szeretetből írja, szeretetből küldi,
 
n.8
Szerető kivánság gondolata szűli.
 
 
 
n.9
Irja Ildikónak, Aladár anyjának,
 
n.10
Valamennyi között első asszonyának :
 
n.11
Udvara díszével
fejedelmi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hogy szerető »
fejedelmi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
társa
 
n.12
Vígadni siessen, föl Budaszállásra.
 
 
 
n.13
Buda neje,
Gyöngyvér
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet a kéziratban Buda feleségének két neve van kitörölve. Az első annyira, hogy el sem lehet olvasni. A másik Harmat lehetett. A Gyöngyvér név a lapszélen Gyöngyér alakban, utóbb, van beleírva a v betű.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
,
n
Jegyzet Gyöngyvér. Régi pogány-magyar nő-nevet alig-alig talál az ember. Én a váradi regestrum magyar jelentésű neveiben véltem ily esek nyomára akadni, hol Gyöngy, Gyönyörü stb. fordulnak elő mint nőnév. Így lőn szerkesztve a Gyöngyvér, mely annyi, mint gyöngy-testvér. Nem a hasonló nevű madárra gondoltam tehát.
is sürgeti jöttét,
 
n.14
Hogy Aladárt lássa, első fi-szülöttét ;
 
n.15
Ő maga is
sínli,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
sínli
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
hogy távol a gyermek,
 
n.16
S messzi van
egymástól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egymástol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
lobogó szerelmek.
 
 
 
n.17
Íme az esztendő tavaszi zöld szinben
 
n.18
Újulva köszönt bé, csupa öröm minden ;
 
n.19
Etelének is most esztendeje fordul :
 
n.20
Tavasza megnyílott,
szíve-teje csordul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« öröme nem csorbul »
[törölt]
«
jó kedve kicsordul
Beszúrás
»
szíve-teje csordul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.21
Örömáldomásra, írja, hogy evégett
 
n.22
Fölveri hadastul az egész hun népet,
 
n.23
Veri elébb vadra,
aztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
oztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aztán
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lakomára :
 
n.24
Hova édes társát szerelemmel várja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kötik kun kötéssel a levele tokját, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga és Ildikó tudja csupán bogját, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Veti emberének ; mondja, hamar járjon : »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fecske lován az már viszi fecske-szárnyon. »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Viszi, mintha dobta volna parittyából ; »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga (pedig) néz utána sátora nyitjából —. »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Az első sorokat v. ö. ez ének 175—176. sorával.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.25
Sátora
nyitjánál most álla meg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nyitjában most andalog »
nyitjánál most álla meg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
épen
 
n.26
S örül Detre vitéz, leli jó kedvében ;
 
n.27
Görbe szikár testét kardon alig vonja ;
 
n.28
Hanem a beszédet ügyes észszel fonja.
 
 
 
n.29
Beh jó, kinek (
ugymond
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ugymond
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
úgymond
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
) szolgál az egészség,
 
n.30
Barna piros szinben a férfiu épség ;
 
n.31
Ki érzi, jövendő számos fiak atyja :
 
n.32
Jó kedve az ollyat soha el ne hagyja.
 
 
 
n.33
De az öregember csak tövis az ágon,
 
n.34
Látja, hogy ő nem kell ezen a világon,
 
n.35
Ide-oda zsémbel, zörög mint a haraszt ;
 
n.36
Érzi, hogy oly
vendég, kit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
vendég kit
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
senkise'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« senki sem »
senki se'
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
maraszt.
 
 
 
n.37
Engem is itt únnak — érzem, tova hínak :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Magam is úgy érzem, hogy másuva hínak »
s érzem, tova hínak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Engem is itt hínnak,
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
n.38
Örömest lennék már vendége Odinnak :
n
Jegyzet Odin. A skandináv hitrege fő istene.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Az Odinhoz és Nornához csatolt jegyzetek a lap alján is, a szöveg végén is.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.39
Vada húsát enném, méhsört vele innám,
 
n.40
Háza előtt a bajt ifiodva vínám.
 
 
 
n.41
De talán engem már itt feled a Norna ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem engem »
De talán engem már itt feled a Norna ;
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
n
Jegyzet Nornák. Végzetnők, mint a párkák. Hárman vannak. Egyike a csatán elesett hősöket vezeti Odin lakába (Walkyria).
n
Jegyzet Az Odinhoz és Nornához csatolt jegyzetek a lap alján is, a szöveg végén is.
 
n.42
Velem egyívásu senki nem él korra ;
 
n.43
Fiaim a harcban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Fiaim, a harcban
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
Fiaim a harcban
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
, kedves unokáim
 
n.44
Elfogytak előttem, Bendeguz csatáin.
 
 
 
n.45
Oda vannak mind, mind ; szanaszét hevernek.
 
n.46
Lettem magam
ujra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ujra
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
újra
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
másodszori gyermek ;
 
n.47
Mint gyerek a bölcsőn néz csak tehetetlen :
 
n.48
Nézem a világot
elfolyni felettem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« folyni körülöttem »
[törölt]
«
én is
Beszúrás
»
elfolyni felettem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.49
Karom agg ; de látni, azt eleget látok :
 
n.50
Sokat ami volt már ; keveset ujságot ;
 
n.51
Mert nem is új nékem e világon semmi,
 
n.52
Kire más példát ne
tudjak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tudjak »
[törölt]
«
birjak
Beszúrás
»
tudjak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
elővenni.
 
 
 
n.53
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet az 57—60. sorok után következtek. Számozással vannak a mai rendbe cserélve.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Láttam, hogy a nap, hold, az örök menny sátra
 
n.54
Ma is az, ki tennap, s ama kéklő Mátra :
 
n.55
De az ember dolga soha nem állandó,
 
n.56
Keze-műve pusztúl, maga is halandó.
 
 
 
n.57
Láttam hiu voltát emberi dolognak,
 
n.58
Hamari felhágtát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hamari hágásból »
Hamari felhágtát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, hamar estét soknak ;
 
n.59
Királyok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fejedelmek »
n
Jegyzet (kitörölve)
Királyok
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
elestét, birodalmak vesztét ;
 
n.60
Diadallal kezdték, cudarul végezték.
 
 
 
n.61
Láttam arany béke zavaros bomlását,
 
n.62
Mialatt még
isszuk vala áldomását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« itták öröm-áldomását »
isszuk vala áldomását
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
:
 
n.63
Nosza
most
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hej »
most
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, kard-ki-kard ! haj-előre, kopja !…
 
n.64
Vértől
csurog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csorog »
csurog
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a nép
eskü-tevő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
eskütevő
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
jobbja.
 
 
 
n.65
Igazat én láttam fordulni hamisra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Igazat én láttam fordulni hamisra, »
Igazat én láttam fordulni hamisra,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.66
Drága nemes gyöngyöt éktelen kavicsra ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Büszke reménységet letörött paizsra, »
Drága nemes gyöngyöt éktelen kavicsra ;
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.67
Méhsört savanyúvá, örömet is búvá,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Édest keserűvé, örömet is búvá, »
Méhsört savanyúvá, örömet is búvá,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.68
Bátor bizodalmat riadó gyanúvá.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« Békés bizodalmat változni gyanúvá »
Bátor bizodalmat riadó gyanúvá.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Bátor bizodalmat riadó gyanúvá
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
 
 
n.69
Atyafivér vízzé, sőt
epe-méreggé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
epe-méreggé
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.70
Hogy változik
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, ezt látom örökké ;
 
n.71
Ez vagyon
árúló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
áruló
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
, sese-susa
szóktól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szóktúl »
szóktól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
:
 
n.72
Őrizd magadat te a
fülbesugóktól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fülbesugóktul »
fülbesugóktól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.73
Mert az ilyen szó bont tömör egyességet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Budának ez intést mondám vala szinte »
n
Jegyzet (kihúzva, 1. 77. sor.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.74
Vékony repedésbe feszíti az éket,
 
n.75
Feszegeti halkan, míg
hasad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (ha) szakad »
hasad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
és szétdül :
 
n.76
No tehát őrizkedj'
afféle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az olyas »
afféle
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
beszédtül.
 
 
 
n.77
Budának is én ezt mondom vala szinte,
 
n.78
Mert nálad idősebb, nem is oly öszinte :
 
n.79
Koros ember gyengül,
rebeg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« remeg »
rebeg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az mindentül,
 
n.80
Egy kicsi szellőre talpig összerendül.
 
 
 
n.81
Mert fél az erőstől titkosan a gyenge,
 
n.82
Maga gyarlóságát teszi
mindég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mindig »
mindég
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
szembe ;
 
n.83
Gondja vadul víraszt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gondjai lest állnak »
Gondja vadúl viraszt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a derekabb társon ;
 
n.84
Ki ártani tudna, nem hiszi, ne ártson.
 
 
 
n.85
Dicsérnek előtte : neki már az is seb ;
 
n.86
Azt méri titokban, mennyivel ő kissebb ;
 
n.87
Csak azon fojtódik, csak azon
evődik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet hibásan:
évődik
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
:
 
n.88
Híred szele,
füstjét leveri
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
füstjét leveri
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
füstjét, leveri
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
a földig.
 
 
 
n.89
Nem sejted-e már is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (előbb):
[törölt]
« Nem vetted-e észre »
Nem sejted-e már is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Buda elváltoztát
 
n.90
Mióta
királyul fényét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« atyáid székét »
királyul fényét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
vele osztád ?
 
n.91
Szeme rézsut pillog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kerűli személyed »
Szeme rézsut pillog
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
; húzza magát vissza
 
n.92
Még a vidám bort is hallgatagon issza.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mert tudnivaló az, nem atyafi hűség »
n
Jegyzet (kitörölve, v. ö. 108. sor)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Volt a minap, úgy-e, ama nagylelkűség »
n
Jegyzet (kitörölve, v. ö. 108. sor)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.93
Neved árnyékát ő azelőtt is félte :
 
n.94
Buda jó bátyádnak
bús gondra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csak búra »
bús gondra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
növél te,
 
n.95
Gyermekkorod óta, hogy az első haddal
 
n.96
Szájára vön a nép, szárnyára vön a dal.
 
 
 
n.97
Bokros csemetéjét fájlalta nevednek,
 
n.98
Hogy örege, ifja sürün emlegetnek,
 
n.99
Sokan emlegetnek, szeretve szeretnek ;
 
n.100
Szeme-fénye lől már az egész nemzetnek.
 
 
 
n.101
Szeme-fénye másnak, az övében szálka,
 
n.102
Lettél, akaratlan, szomorú vaksága :
 
n.103
Szárnyát maga fosztá, erejét megosztá,
 
n.104
Féltiben
a félőst
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a rosszat »
a félőst
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
tette nagyobb rosszá.
 
 
 
n.105
Ki méri
egyenlőn, omló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egyenlőn, omló
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
vizek árját ?
 
n.106
Pécére ki szabja levegő határát ?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Futni eredt szélnek ki szabja határát ! »
Pécére ki szabja levegő határát ?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.107
Fényt hova és meddig a nap is árasszon ? —
 
n.108
Az menjen, uralmot, birodalmat osszon !
 
 
 
n.109
Nem is a szeretet, atyafi szent hűség —
 
n.110
Szülte csupán tettét puha kislelkűség :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Szűlte akaratját csak puha-szívűség »
[törölt]
«
Szűlte hamar tettét csak puha-szívűség
Beszúrás
»
Szűlte csupán tettét puha kislelkűség
Beszúrás
n
Jegyzet (v. ö. 92. sor)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.111
Ha nem teszi is fél, ha teszi is bánja :
 
n.112
Ujját lemetélvén, most visszakivánja.
 
 
 
n.113
Ha még csak az ujját : azt kicsibe venné,
 
n.114
Lettet azonban már ki tehet létlenné ? —
 
n.115
Ezért
szive búval, teli sok gyanúval,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szive búval örökös gyanúval »
szive búval teli sok gyanúval
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.116
Mint nyárfa rezeg, bár szellőcske se’ fúvall.
 
 
 
n.117
Tudom szeretetben hozzá te vagy édes ;
 
n.118
Nagy lelked a húnok közt példabeszédes ;
 
n.119
Szavad is már eskü : hát még hited oztán !
 
n.120
Nem változik elméd Buda
elváltoztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megváltoztán »
elváltoztán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.121
De soká dörzsölve asszu fa is gyúlad ;
 
n.122
Hamarább ennél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hamarább embert »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az emberi indúlat ;
 
n.123
Kivált ha örökké ; »Buda így,
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ugy
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
… « hallod :
 
n.124
Isten maga volnál, mégis megsokallod.
 
 
 
n.125
Lám mondom azért, hogy sziszegő
kígyótól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kigyótul »
kigyótól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
,
 
n.126
Tarts, mondom, örökké a
fülbesugótól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fülbesugótul »
fülbesugótól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.127
Buda szavát hordja, maga is megtoldja :
 
n.128
Mit összekötétek, sima kézzel oldja.
 
 
 
n.129
Akarsz Buda hőssel meglenni királyul,
 
n.130
Ezt adom a szóhoz, szavaim zártául :
 
n.131
Nem fér soha vele az egész Etele ;
 
n.132
A mi valál eddig, légy ezután fele.
 
 
 
n.133
A mi dicső és jó, azt
közösen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« közösen »
[törölt]
«
felesen
Beszúrás
»
közösen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
osszad,
 
n.134
Egyedül
te inkább
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
te (ugy is)inkább
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
elbirod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megbirod »
elbirod
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a rosszat ;
 
n.135
Igy vele tán megférsz urasága székén,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Igy vele országát bir »
n
Jegyzet (áthúzva)
[törölt]
« Igy vele tán megférsz a hatalom székén »
n
Jegyzet (áthúzva)
Igy vele tán megférsz urasága székén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.136
Bár senyved a nagy szív a türelem fékén.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem itt elhagyván, »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Elszörnyede mindjárt Etel ábrázatján »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.137
Szóla ; de bölcs ésszel Detre bolondul járt ;
 
n.138
Etele arcától megszörnyede mindjárt :
 
n.139
Szeme a villámot kegyetlenül ontja,
 
n.140
Maga fojtott szóval fenyegetve mondja :
 
 
 
n.141
Nem tudom, Odinnak asztalához űl-e,
 
n.142
Kit felakasztottak magas ösztörűre,
 
n.143
Sátorom elébe, törvény szava nélkül,
 
n.144
Ronda repesőknek útálatos étkül.
 
 
 
n.145
Hanem azt az egyet mondom, öreg, néked :
 
n.146
Ügy verd ezután is közibünk az éket,
 
n.147
Palotám küszöbjén úgy lássalak itten :
 
n.148
Hogy
szörnyű halált
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
szolgahalált
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
szörnyü halált
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
halsz. Meglesz, bizony Isten.
 
 
 
n.149
Össze az agg ember rogy a két térdére,
 
n.150
Kegyelmet urától szava miatt kére,
 
n.151
Csókolta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
csókolva
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
ruháját, bő köntöse alját,
 
n.152
Könnyel potyogtatta bársonyos
aszalyját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
aszal
y
Beszúrás
át
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aszaly
j
Beszúrás
át
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
aszalját
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
.
n
Jegyzet Aszaly. Máig élő szó. Jelenti a népnél a női mellénynek derékon alul függő karéjait (pellempátyait). Ballaginál Zwickel, ruhaereszték. Nálam itt csipkézett, rovátkolt szegély a köntös alján.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Aszaly. Máig élő szó. Jelenti a népnél a női mellénynek derékon alul függő karéjait (pellempátyait). Ballaginál Zwickel, ruhaereszték. Nálam itt csipkézett, rovátkolt szegély a köntös alján. (a Nagy Szótár nem ismeri)
n
Jegyzet az I. kiadásban megvan.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.153
Hogy ő nem akarta, nem is
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
úgy
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
gondolta,
 
n.154
Szót nyelvire a szó hebehurgyán tolta ;
 
n.155
Öreg ember csácsog, hamar ád tanácsot,
 
n.156
S ha beszédnek indul, nem tudja, mi már sok.
 
 
 
n.157
Hogy Bendeguz és Rof élő tanu benne —
 
n.158
Azaz, élve mindjárt bizonyságot tenne :
 
n.159
Volt-e hunok iránt ő valaha rosszal,
 
n.160
Tettben avagy szóban valamely gonosszal.
 
 
 
n.161
Ily mentség ajakán rebegett a vénnek.
 
n.162
Megesett nagy
lelke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szíve »
lelke
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bátor Etelének,
 
n.163
Haragja lohadton meglohada, s fenkölt
 
n.164
Szive nem tűrhette az alant fetrengőt.
 
 
 
n.165
Állj fel, öreg —
mondta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« úgymond »
monda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, lábára segélvén —
 
n.166
Megvertelek, ugy-e, fene szókkal élvén ?
 
n.167
Nem bántalak immár. Eredj tova bátran :
 
n.168
Nincs tiltva előtted ezután se' sátram.
 
 
 
n.169
Buda vérem felől amit
eléhoztál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« előhoztál »
eléhoztál
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
,
 
n.170
Abba' lehet jó is : nyűgös az ily osztály ;
 
n.171
De, ha magát
győzvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« birván »
győzvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az erősebb enged …
 
n.172
Mondom, öreg,
nincs mért úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nincsen mért »
nincs mért úgy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
félteni minket.
 
 
 
n.173
Ezzel ereszté el a szászt nagy Etele.
 
n.174
Eszébe jutott most Ildikó levele,
 
n.175
Köti hún-kötéssel
n
Jegyzet Hún kötés. Átalában mesterséges kötést akar jelenteni, minő a húnoknál lehetett; célozva a ma is köznyelven forgó kún kötésre.
cifra selyem tokját,
n
Jegyzet v ö. a 24. sor után kitörölt sorokkal —.
 
n.176
Maga és az asszony tudja csupán bogját.
 
 
 
n.177
Köti óhajtással
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Köti szerelem … »
Köti óhajtással
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Köti ohajtással
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
. — Detre pedig mégyen,
 
n.178
Sárga fakó színét tüzeli a szégyen :
 
n.179
Gőgös Etel, jó, jó ! Ha nehezen, mégis —
 
n.180
Dörmögte magában : lám, bent van az ék is !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Sz.: A lap alján a költő írásával: 45 versszak.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n
Jegyzet
Télfy
Télfy Iván
kifogásolta, hogy az eposzban nincsen szó írásról, ami a hunok műveltségi állapotát alacsonyan állónak tünteti fel. Szalánczy Gyula rámutatott három helyre : III. én. 6., 9., 174. sor. ( Egyetemes Philológiai Közlöny, 1897. 175. 1.) Sebestyén Gyula szerint választhatott a fára rovott írás, vagy a papirosra írt hunszékelv betűsorok között.
Arany
Arany János
rovásírásos lapokból összetett könyvre gondolt. ( A hunok rovásírása Arany szerint. Ethnographia, 1916., 315. 1.)
n
Jegyzet Hogy Detre itt pogányul beszél, holott a Nibelung-énekben keresztyén, azon nem fog megütközni, ki a régibb Edda énekeket ismeri. Azok még mit sem tudnak ama nagy keresztyénségről, melyben egykorú hőseiket a mai német irók, mint a civilizáció (!) képviselőit, a barbár Etelével szemközt állitani annyira szeretik. A história Theodorich-jának semmi köze e regebeli Detrével.
 
 
  HARMADIK ÉNEK  
   
 
 
n.1
Még Budaszálláson Etele is múlat,
 
n.2
Ott tartja vigasság és rokon indúlat ;
 
n.3
Buda egyik legszebb palotáját lakja ;
 
n.4
Nem is igen készül haza Etellakra.
 
 
 
n.5
Veszi hegyes tőrét, az aranyos metszőt,
 
n.6
Puha rózsafába levelet ír, tetszőt,
 
n.7
Szeretetből írja, szeretetből küldi,
 
n.8
Szerető kivánság gondolata szűli.
 
 
 
n.9
Irja Ildikónak, Aladár anyjának,
 
n.10
Valamennyi között első asszonyának :
 
n.11
Udvara díszével
fejedelmi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hogy szerető »
fejedelmi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
társa
 
n.12
Vígadni siessen, föl Budaszállásra.
 
 
 
n.13
Buda neje,
Gyöngyvér
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet a kéziratban Buda feleségének két neve van kitörölve. Az első annyira, hogy el sem lehet olvasni. A másik Harmat lehetett. A Gyöngyvér név a lapszélen Gyöngyér alakban, utóbb, van beleírva a v betű.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
,
n
Jegyzet Gyöngyvér. Régi pogány-magyar nő-nevet alig-alig talál az ember. Én a váradi regestrum magyar jelentésű neveiben véltem ily esek nyomára akadni, hol Gyöngy, Gyönyörü stb. fordulnak elő mint nőnév. Így lőn szerkesztve a Gyöngyvér, mely annyi, mint gyöngy-testvér. Nem a hasonló nevű madárra gondoltam tehát.
is sürgeti jöttét,
 
n.14
Hogy Aladárt lássa, első fi-szülöttét ;
 
n.15
Ő maga is
sínli,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
sínli
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
hogy távol a gyermek,
 
n.16
S messzi van
egymástól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egymástol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
lobogó szerelmek.
 
 
 
n.17
Íme az esztendő tavaszi zöld szinben
 
n.18
Újulva köszönt bé, csupa öröm minden ;
 
n.19
Etelének is most esztendeje fordul :
 
n.20
Tavasza megnyílott,
szíve-teje csordul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« öröme nem csorbul »
[törölt]
«
jó kedve kicsordul
Beszúrás
»
szíve-teje csordul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.21
Örömáldomásra, írja, hogy evégett
 
n.22
Fölveri hadastul az egész hun népet,
 
n.23
Veri elébb vadra,
aztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
oztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aztán
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lakomára :
 
n.24
Hova édes társát szerelemmel várja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kötik kun kötéssel a levele tokját, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga és Ildikó tudja csupán bogját, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Veti emberének ; mondja, hamar járjon : »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fecske lován az már viszi fecske-szárnyon. »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Viszi, mintha dobta volna parittyából ; »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga (pedig) néz utána sátora nyitjából —. »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Az első sorokat v. ö. ez ének 175—176. sorával.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.25
Sátora
nyitjánál most álla meg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nyitjában most andalog »
nyitjánál most álla meg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
épen
 
n.26
S örül Detre vitéz, leli jó kedvében ;
 
n.27
Görbe szikár testét kardon alig vonja ;
 
n.28
Hanem a beszédet ügyes észszel fonja.
 
 
 
n.29
Beh jó, kinek (
ugymond
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ugymond
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
úgymond
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
) szolgál az egészség,
 
n.30
Barna piros szinben a férfiu épség ;
 
n.31
Ki érzi, jövendő számos fiak atyja :
 
n.32
Jó kedve az ollyat soha el ne hagyja.
 
 
 
n.33
De az öregember csak tövis az ágon,
 
n.34
Látja, hogy ő nem kell ezen a világon,
 
n.35
Ide-oda zsémbel, zörög mint a haraszt ;
 
n.36
Érzi, hogy oly
vendég, kit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
vendég kit
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
senkise'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« senki sem »
senki se'
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
maraszt.
 
 
 
n.37
Engem is itt únnak — érzem, tova hínak :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Magam is úgy érzem, hogy másuva hínak »
s érzem, tova hínak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Engem is itt hínnak,
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
n.38
Örömest lennék már vendége Odinnak :
n
Jegyzet Odin. A skandináv hitrege fő istene.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Az Odinhoz és Nornához csatolt jegyzetek a lap alján is, a szöveg végén is.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.39
Vada húsát enném, méhsört vele innám,
 
n.40
Háza előtt a bajt ifiodva vínám.
 
 
 
n.41
De talán engem már itt feled a Norna ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem engem »
De talán engem már itt feled a Norna ;
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
n
Jegyzet Nornák. Végzetnők, mint a párkák. Hárman vannak. Egyike a csatán elesett hősöket vezeti Odin lakába (Walkyria).
n
Jegyzet Az Odinhoz és Nornához csatolt jegyzetek a lap alján is, a szöveg végén is.
 
n.42
Velem egyívásu senki nem él korra ;
 
n.43
Fiaim a harcban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Fiaim, a harcban
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
Fiaim a harcban
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
, kedves unokáim
 
n.44
Elfogytak előttem, Bendeguz csatáin.
 
 
 
n.45
Oda vannak mind, mind ; szanaszét hevernek.
 
n.46
Lettem magam
ujra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ujra
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
újra
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
másodszori gyermek ;
 
n.47
Mint gyerek a bölcsőn néz csak tehetetlen :
 
n.48
Nézem a világot
elfolyni felettem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« folyni körülöttem »
[törölt]
«
én is
Beszúrás
»
elfolyni felettem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.49
Karom agg ; de látni, azt eleget látok :
 
n.50
Sokat ami volt már ; keveset ujságot ;
 
n.51
Mert nem is új nékem e világon semmi,
 
n.52
Kire más példát ne
tudjak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tudjak »
[törölt]
«
birjak
Beszúrás
»
tudjak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
elővenni.
 
 
 
n.53
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet az 57—60. sorok után következtek. Számozással vannak a mai rendbe cserélve.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Láttam, hogy a nap, hold, az örök menny sátra
 
n.54
Ma is az, ki tennap, s ama kéklő Mátra :
 
n.55
De az ember dolga soha nem állandó,
 
n.56
Keze-műve pusztúl, maga is halandó.
 
 
 
n.57
Láttam hiu voltát emberi dolognak,
 
n.58
Hamari felhágtát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hamari hágásból »
Hamari felhágtát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, hamar estét soknak ;
 
n.59
Királyok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fejedelmek »
n
Jegyzet (kitörölve)
Királyok
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
elestét, birodalmak vesztét ;
 
n.60
Diadallal kezdték, cudarul végezték.
 
 
 
n.61
Láttam arany béke zavaros bomlását,
 
n.62
Mialatt még
isszuk vala áldomását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« itták öröm-áldomását »
isszuk vala áldomását
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
:
 
n.63
Nosza
most
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hej »
most
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, kard-ki-kard ! haj-előre, kopja !…
 
n.64
Vértől
csurog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csorog »
csurog
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a nép
eskü-tevő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
eskütevő
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
jobbja.
 
 
 
n.65
Igazat én láttam fordulni hamisra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Igazat én láttam fordulni hamisra, »
Igazat én láttam fordulni hamisra,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.66
Drága nemes gyöngyöt éktelen kavicsra ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Büszke reménységet letörött paizsra, »
Drága nemes gyöngyöt éktelen kavicsra ;
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.67
Méhsört savanyúvá, örömet is búvá,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Édest keserűvé, örömet is búvá, »
Méhsört savanyúvá, örömet is búvá,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.68
Bátor bizodalmat riadó gyanúvá.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« Békés bizodalmat változni gyanúvá »
Bátor bizodalmat riadó gyanúvá.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Bátor bizodalmat riadó gyanúvá
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
 
 
n.69
Atyafivér vízzé, sőt
epe-méreggé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
epe-méreggé
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.70
Hogy változik
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, ezt látom örökké ;
 
n.71
Ez vagyon
árúló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
áruló
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
, sese-susa
szóktól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szóktúl »
szóktól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
:
 
n.72
Őrizd magadat te a
fülbesugóktól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fülbesugóktul »
fülbesugóktól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.73
Mert az ilyen szó bont tömör egyességet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Budának ez intést mondám vala szinte »
n
Jegyzet (kihúzva, 1. 77. sor.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.74
Vékony repedésbe feszíti az éket,
 
n.75
Feszegeti halkan, míg
hasad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (ha) szakad »
hasad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
és szétdül :
 
n.76
No tehát őrizkedj'
afféle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az olyas »
afféle
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
beszédtül.
 
 
 
n.77
Budának is én ezt mondom vala szinte,
 
n.78
Mert nálad idősebb, nem is oly öszinte :
 
n.79
Koros ember gyengül,
rebeg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« remeg »
rebeg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az mindentül,
 
n.80
Egy kicsi szellőre talpig összerendül.
 
 
 
n.81
Mert fél az erőstől titkosan a gyenge,
 
n.82
Maga gyarlóságát teszi
mindég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mindig »
mindég
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
szembe ;
 
n.83
Gondja vadul víraszt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gondjai lest állnak »
Gondja vadúl viraszt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a derekabb társon ;
 
n.84
Ki ártani tudna, nem hiszi, ne ártson.
 
 
 
n.85
Dicsérnek előtte : neki már az is seb ;
 
n.86
Azt méri titokban, mennyivel ő kissebb ;
 
n.87
Csak azon fojtódik, csak azon
evődik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet hibásan:
évődik
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
:
 
n.88
Híred szele,
füstjét leveri
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
füstjét leveri
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
füstjét, leveri
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
a földig.
 
 
 
n.89
Nem sejted-e már is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (előbb):
[törölt]
« Nem vetted-e észre »
Nem sejted-e már is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Buda elváltoztát
 
n.90
Mióta
királyul fényét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« atyáid székét »
királyul fényét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
vele osztád ?
 
n.91
Szeme rézsut pillog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kerűli személyed »
Szeme rézsut pillog
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
; húzza magát vissza
 
n.92
Még a vidám bort is hallgatagon issza.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mert tudnivaló az, nem atyafi hűség »
n
Jegyzet (kitörölve, v. ö. 108. sor)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Volt a minap, úgy-e, ama nagylelkűség »
n
Jegyzet (kitörölve, v. ö. 108. sor)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.93
Neved árnyékát ő azelőtt is félte :
 
n.94
Buda jó bátyádnak
bús gondra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csak búra »
bús gondra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
növél te,
 
n.95
Gyermekkorod óta, hogy az első haddal
 
n.96
Szájára vön a nép, szárnyára vön a dal.
 
 
 
n.97
Bokros csemetéjét fájlalta nevednek,
 
n.98
Hogy örege, ifja sürün emlegetnek,
 
n.99
Sokan emlegetnek, szeretve szeretnek ;
 
n.100
Szeme-fénye lől már az egész nemzetnek.
 
 
 
n.101
Szeme-fénye másnak, az övében szálka,
 
n.102
Lettél, akaratlan, szomorú vaksága :
 
n.103
Szárnyát maga fosztá, erejét megosztá,
 
n.104
Féltiben
a félőst
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a rosszat »
a félőst
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
tette nagyobb rosszá.
 
 
 
n.105
Ki méri
egyenlőn, omló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egyenlőn, omló
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
vizek árját ?
 
n.106
Pécére ki szabja levegő határát ?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Futni eredt szélnek ki szabja határát ! »
Pécére ki szabja levegő határát ?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.107
Fényt hova és meddig a nap is árasszon ? —
 
n.108
Az menjen, uralmot, birodalmat osszon !
 
 
 
n.109
Nem is a szeretet, atyafi szent hűség —
 
n.110
Szülte csupán tettét puha kislelkűség :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Szűlte akaratját csak puha-szívűség »
[törölt]
«
Szűlte hamar tettét csak puha-szívűség
Beszúrás
»
Szűlte csupán tettét puha kislelkűség
Beszúrás
n
Jegyzet (v. ö. 92. sor)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.111
Ha nem teszi is fél, ha teszi is bánja :
 
n.112
Ujját lemetélvén, most visszakivánja.
 
 
 
n.113
Ha még csak az ujját : azt kicsibe venné,
 
n.114
Lettet azonban már ki tehet létlenné ? —
 
n.115
Ezért
szive búval, teli sok gyanúval,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szive búval örökös gyanúval »
szive búval teli sok gyanúval
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.116
Mint nyárfa rezeg, bár szellőcske se’ fúvall.
 
 
 
n.117
Tudom szeretetben hozzá te vagy édes ;
 
n.118
Nagy lelked a húnok közt példabeszédes ;
 
n.119
Szavad is már eskü : hát még hited oztán !
 
n.120
Nem változik elméd Buda
elváltoztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megváltoztán »
elváltoztán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.121
De soká dörzsölve asszu fa is gyúlad ;
 
n.122
Hamarább ennél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hamarább embert »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az emberi indúlat ;
 
n.123
Kivált ha örökké ; »Buda így,
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ugy
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
… « hallod :
 
n.124
Isten maga volnál, mégis megsokallod.
 
 
 
n.125
Lám mondom azért, hogy sziszegő
kígyótól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kigyótul »
kigyótól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
,
 
n.126
Tarts, mondom, örökké a
fülbesugótól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fülbesugótul »
fülbesugótól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.127
Buda szavát hordja, maga is megtoldja :
 
n.128
Mit összekötétek, sima kézzel oldja.
 
 
 
n.129
Akarsz Buda hőssel meglenni királyul,
 
n.130
Ezt adom a szóhoz, szavaim zártául :
 
n.131
Nem fér soha vele az egész Etele ;
 
n.132
A mi valál eddig, légy ezután fele.
 
 
 
n.133
A mi dicső és jó, azt
közösen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« közösen »
[törölt]
«
felesen
Beszúrás
»
közösen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
osszad,
 
n.134
Egyedül
te inkább
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
te (ugy is)inkább
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
elbirod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megbirod »
elbirod
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a rosszat ;
 
n.135
Igy vele tán megférsz urasága székén,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Igy vele országát bir »
n
Jegyzet (áthúzva)
[törölt]
« Igy vele tán megférsz a hatalom székén »
n
Jegyzet (áthúzva)
Igy vele tán megférsz urasága székén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.136
Bár senyved a nagy szív a türelem fékén.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem itt elhagyván, »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Elszörnyede mindjárt Etel ábrázatján »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.137
Szóla ; de bölcs ésszel Detre bolondul járt ;
 
n.138
Etele arcától megszörnyede mindjárt :
 
n.139
Szeme a villámot kegyetlenül ontja,
 
n.140
Maga fojtott szóval fenyegetve mondja :
 
 
 
n.141
Nem tudom, Odinnak asztalához űl-e,
 
n.142
Kit felakasztottak magas ösztörűre,
 
n.143
Sátorom elébe, törvény szava nélkül,
 
n.144
Ronda repesőknek útálatos étkül.
 
 
 
n.145
Hanem azt az egyet mondom, öreg, néked :
 
n.146
Ügy verd ezután is közibünk az éket,
 
n.147
Palotám küszöbjén úgy lássalak itten :
 
n.148
Hogy
szörnyű halált
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
szolgahalált
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
szörnyü halált
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
halsz. Meglesz, bizony Isten.
 
 
 
n.149
Össze az agg ember rogy a két térdére,
 
n.150
Kegyelmet urától szava miatt kére,
 
n.151
Csókolta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
csókolva
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
ruháját, bő köntöse alját,
 
n.152
Könnyel potyogtatta bársonyos
aszalyját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
aszal
y
Beszúrás
át
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aszaly
j
Beszúrás
át
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
aszalját
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
.
n
Jegyzet Aszaly. Máig élő szó. Jelenti a népnél a női mellénynek derékon alul függő karéjait (pellempátyait). Ballaginál Zwickel, ruhaereszték. Nálam itt csipkézett, rovátkolt szegély a köntös alján.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Aszaly. Máig élő szó. Jelenti a népnél a női mellénynek derékon alul függő karéjait (pellempátyait). Ballaginál Zwickel, ruhaereszték. Nálam itt csipkézett, rovátkolt szegély a köntös alján. (a Nagy Szótár nem ismeri)
n
Jegyzet az I. kiadásban megvan.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.153
Hogy ő nem akarta, nem is
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
úgy
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
gondolta,
 
n.154
Szót nyelvire a szó hebehurgyán tolta ;
 
n.155
Öreg ember csácsog, hamar ád tanácsot,
 
n.156
S ha beszédnek indul, nem tudja, mi már sok.
 
 
 
n.157
Hogy Bendeguz és Rof élő tanu benne —
 
n.158
Azaz, élve mindjárt bizonyságot tenne :
 
n.159
Volt-e hunok iránt ő valaha rosszal,
 
n.160
Tettben avagy szóban valamely gonosszal.
 
 
 
n.161
Ily mentség ajakán rebegett a vénnek.
 
n.162
Megesett nagy
lelke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szíve »
lelke
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bátor Etelének,
 
n.163
Haragja lohadton meglohada, s fenkölt
 
n.164
Szive nem tűrhette az alant fetrengőt.
 
 
 
n.165
Állj fel, öreg —
mondta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« úgymond »
monda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, lábára segélvén —
 
n.166
Megvertelek, ugy-e, fene szókkal élvén ?
 
n.167
Nem bántalak immár. Eredj tova bátran :
 
n.168
Nincs tiltva előtted ezután se' sátram.
 
 
 
n.169
Buda vérem felől amit
eléhoztál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« előhoztál »
eléhoztál
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
,
 
n.170
Abba' lehet jó is : nyűgös az ily osztály ;
 
n.171
De, ha magát
győzvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« birván »
győzvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az erősebb enged …
 
n.172
Mondom, öreg,
nincs mért úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nincsen mért »
nincs mért úgy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
félteni minket.
 
 
 
n.173
Ezzel ereszté el a szászt nagy Etele.
 
n.174
Eszébe jutott most Ildikó levele,
 
n.175
Köti hún-kötéssel
n
Jegyzet Hún kötés. Átalában mesterséges kötést akar jelenteni, minő a húnoknál lehetett; célozva a ma is köznyelven forgó kún kötésre.
cifra selyem tokját,
n
Jegyzet v ö. a 24. sor után kitörölt sorokkal —.
 
n.176
Maga és az asszony tudja csupán bogját.
 
 
 
n.177
Köti óhajtással
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Köti szerelem … »
Köti óhajtással
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Köti ohajtással
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
. — Detre pedig mégyen,
 
n.178
Sárga fakó színét tüzeli a szégyen :
 
n.179
Gőgös Etel, jó, jó ! Ha nehezen, mégis —
 
n.180
Dörmögte magában : lám, bent van az ék is !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Sz.: A lap alján a költő írásával: 45 versszak.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n
Jegyzet
Télfy
Télfy Iván
kifogásolta, hogy az eposzban nincsen szó írásról, ami a hunok műveltségi állapotát alacsonyan állónak tünteti fel. Szalánczy Gyula rámutatott három helyre : III. én. 6., 9., 174. sor. ( Egyetemes Philológiai Közlöny, 1897. 175. 1.) Sebestyén Gyula szerint választhatott a fára rovott írás, vagy a papirosra írt hunszékelv betűsorok között.
Arany
Arany János
rovásírásos lapokból összetett könyvre gondolt. ( A hunok rovásírása Arany szerint. Ethnographia, 1916., 315. 1.)
n
Jegyzet Hogy Detre itt pogányul beszél, holott a Nibelung-énekben keresztyén, azon nem fog megütközni, ki a régibb Edda énekeket ismeri. Azok még mit sem tudnak ama nagy keresztyénségről, melyben egykorú hőseiket a mai német irók, mint a civilizáció (!) képviselőit, a barbár Etelével szemközt állitani annyira szeretik. A história Theodorich-jának semmi köze e regebeli Detrével.
 
 
  HARMADIK ÉNEK  
   
 
 
n.1
Még Budaszálláson Etele is múlat,
 
n.2
Ott tartja vigasság és rokon indúlat ;
 
n.3
Buda egyik legszebb palotáját lakja ;
 
n.4
Nem is igen készül haza Etellakra.
 
 
 
n.5
Veszi hegyes tőrét, az aranyos metszőt,
 
n.6
Puha rózsafába levelet ír, tetszőt,
 
n.7
Szeretetből írja, szeretetből küldi,
 
n.8
Szerető kivánság gondolata szűli.
 
 
 
n.9
Irja Ildikónak, Aladár anyjának,
 
n.10
Valamennyi között első asszonyának :
 
n.11
Udvara díszével
fejedelmi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hogy szerető »
fejedelmi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
társa
 
n.12
Vígadni siessen, föl Budaszállásra.
 
 
 
n.13
Buda neje,
Gyöngyvér
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet a kéziratban Buda feleségének két neve van kitörölve. Az első annyira, hogy el sem lehet olvasni. A másik Harmat lehetett. A Gyöngyvér név a lapszélen Gyöngyér alakban, utóbb, van beleírva a v betű.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
,
n
Jegyzet Gyöngyvér. Régi pogány-magyar nő-nevet alig-alig talál az ember. Én a váradi regestrum magyar jelentésű neveiben véltem ily esek nyomára akadni, hol Gyöngy, Gyönyörü stb. fordulnak elő mint nőnév. Így lőn szerkesztve a Gyöngyvér, mely annyi, mint gyöngy-testvér. Nem a hasonló nevű madárra gondoltam tehát.
is sürgeti jöttét,
 
n.14
Hogy Aladárt lássa, első fi-szülöttét ;
 
n.15
Ő maga is
sínli,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
sínli
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
hogy távol a gyermek,
 
n.16
S messzi van
egymástól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egymástol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
lobogó szerelmek.
 
 
 
n.17
Íme az esztendő tavaszi zöld szinben
 
n.18
Újulva köszönt bé, csupa öröm minden ;
 
n.19
Etelének is most esztendeje fordul :
 
n.20
Tavasza megnyílott,
szíve-teje csordul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« öröme nem csorbul »
[törölt]
«
jó kedve kicsordul
Beszúrás
»
szíve-teje csordul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.21
Örömáldomásra, írja, hogy evégett
 
n.22
Fölveri hadastul az egész hun népet,
 
n.23
Veri elébb vadra,
aztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
oztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aztán
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lakomára :
 
n.24
Hova édes társát szerelemmel várja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kötik kun kötéssel a levele tokját, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga és Ildikó tudja csupán bogját, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Veti emberének ; mondja, hamar járjon : »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fecske lován az már viszi fecske-szárnyon. »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Viszi, mintha dobta volna parittyából ; »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga (pedig) néz utána sátora nyitjából —. »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Az első sorokat v. ö. ez ének 175—176. sorával.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.25
Sátora
nyitjánál most álla meg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nyitjában most andalog »
nyitjánál most álla meg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
épen
 
n.26
S örül Detre vitéz, leli jó kedvében ;
 
n.27
Görbe szikár testét kardon alig vonja ;
 
n.28
Hanem a beszédet ügyes észszel fonja.
 
 
 
n.29
Beh jó, kinek (
ugymond
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ugymond
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
úgymond
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
) szolgál az egészség,
 
n.30
Barna piros szinben a férfiu épség ;
 
n.31
Ki érzi, jövendő számos fiak atyja :
 
n.32
Jó kedve az ollyat soha el ne hagyja.
 
 
 
n.33
De az öregember csak tövis az ágon,
 
n.34
Látja, hogy ő nem kell ezen a világon,
 
n.35
Ide-oda zsémbel, zörög mint a haraszt ;
 
n.36
Érzi, hogy oly
vendég, kit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
vendég kit
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
senkise'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« senki sem »
senki se'
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
maraszt.
 
 
 
n.37
Engem is itt únnak — érzem, tova hínak :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Magam is úgy érzem, hogy másuva hínak »
s érzem, tova hínak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Engem is itt hínnak,
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
n.38
Örömest lennék már vendége Odinnak :
n
Jegyzet Odin. A skandináv hitrege fő istene.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Az Odinhoz és Nornához csatolt jegyzetek a lap alján is, a szöveg végén is.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.39
Vada húsát enném, méhsört vele innám,
 
n.40
Háza előtt a bajt ifiodva vínám.
 
 
 
n.41
De talán engem már itt feled a Norna ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem engem »
De talán engem már itt feled a Norna ;
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
n
Jegyzet Nornák. Végzetnők, mint a párkák. Hárman vannak. Egyike a csatán elesett hősöket vezeti Odin lakába (Walkyria).
n
Jegyzet Az Odinhoz és Nornához csatolt jegyzetek a lap alján is, a szöveg végén is.
 
n.42
Velem egyívásu senki nem él korra ;
 
n.43
Fiaim a harcban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Fiaim, a harcban
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
Fiaim a harcban
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
, kedves unokáim
 
n.44
Elfogytak előttem, Bendeguz csatáin.
 
 
 
n.45
Oda vannak mind, mind ; szanaszét hevernek.
 
n.46
Lettem magam
ujra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ujra
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
újra
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
másodszori gyermek ;
 
n.47
Mint gyerek a bölcsőn néz csak tehetetlen :
 
n.48
Nézem a világot
elfolyni felettem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« folyni körülöttem »
[törölt]
«
én is
Beszúrás
»
elfolyni felettem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.49
Karom agg ; de látni, azt eleget látok :
 
n.50
Sokat ami volt már ; keveset ujságot ;
 
n.51
Mert nem is új nékem e világon semmi,
 
n.52
Kire más példát ne
tudjak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tudjak »
[törölt]
«
birjak
Beszúrás
»
tudjak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
elővenni.
 
 
 
n.53
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet az 57—60. sorok után következtek. Számozással vannak a mai rendbe cserélve.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Láttam, hogy a nap, hold, az örök menny sátra
 
n.54
Ma is az, ki tennap, s ama kéklő Mátra :
 
n.55
De az ember dolga soha nem állandó,
 
n.56
Keze-műve pusztúl, maga is halandó.
 
 
 
n.57
Láttam hiu voltát emberi dolognak,
 
n.58
Hamari felhágtát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hamari hágásból »
Hamari felhágtát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, hamar estét soknak ;
 
n.59
Királyok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fejedelmek »
n
Jegyzet (kitörölve)
Királyok
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
elestét, birodalmak vesztét ;
 
n.60
Diadallal kezdték, cudarul végezték.
 
 
 
n.61
Láttam arany béke zavaros bomlását,
 
n.62
Mialatt még
isszuk vala áldomását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« itták öröm-áldomását »
isszuk vala áldomását
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
:
 
n.63
Nosza
most
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hej »
most
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, kard-ki-kard ! haj-előre, kopja !…
 
n.64
Vértől
csurog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csorog »
csurog
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a nép
eskü-tevő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
eskütevő
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
jobbja.
 
 
 
n.65
Igazat én láttam fordulni hamisra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Igazat én láttam fordulni hamisra, »
Igazat én láttam fordulni hamisra,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.66
Drága nemes gyöngyöt éktelen kavicsra ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Büszke reménységet letörött paizsra, »
Drága nemes gyöngyöt éktelen kavicsra ;
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.67
Méhsört savanyúvá, örömet is búvá,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Édest keserűvé, örömet is búvá, »
Méhsört savanyúvá, örömet is búvá,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.68
Bátor bizodalmat riadó gyanúvá.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« Békés bizodalmat változni gyanúvá »
Bátor bizodalmat riadó gyanúvá.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Bátor bizodalmat riadó gyanúvá
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
 
 
n.69
Atyafivér vízzé, sőt
epe-méreggé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
epe-méreggé
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.70
Hogy változik
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, ezt látom örökké ;
 
n.71
Ez vagyon
árúló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
áruló
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
, sese-susa
szóktól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szóktúl »
szóktól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
:
 
n.72
Őrizd magadat te a
fülbesugóktól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fülbesugóktul »
fülbesugóktól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.73
Mert az ilyen szó bont tömör egyességet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Budának ez intést mondám vala szinte »
n
Jegyzet (kihúzva, 1. 77. sor.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.74
Vékony repedésbe feszíti az éket,
 
n.75
Feszegeti halkan, míg
hasad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (ha) szakad »
hasad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
és szétdül :
 
n.76
No tehát őrizkedj'
afféle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az olyas »
afféle
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
beszédtül.
 
 
 
n.77
Budának is én ezt mondom vala szinte,
 
n.78
Mert nálad idősebb, nem is oly öszinte :
 
n.79
Koros ember gyengül,
rebeg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« remeg »
rebeg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az mindentül,
 
n.80
Egy kicsi szellőre talpig összerendül.
 
 
 
n.81
Mert fél az erőstől titkosan a gyenge,
 
n.82
Maga gyarlóságát teszi
mindég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mindig »
mindég
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
szembe ;
 
n.83
Gondja vadul víraszt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gondjai lest állnak »
Gondja vadúl viraszt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a derekabb társon ;
 
n.84
Ki ártani tudna, nem hiszi, ne ártson.
 
 
 
n.85
Dicsérnek előtte : neki már az is seb ;
 
n.86
Azt méri titokban, mennyivel ő kissebb ;
 
n.87
Csak azon fojtódik, csak azon
evődik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet hibásan:
évődik
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
:
 
n.88
Híred szele,
füstjét leveri
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
füstjét leveri
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
füstjét, leveri
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
a földig.
 
 
 
n.89
Nem sejted-e már is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (előbb):
[törölt]
« Nem vetted-e észre »
Nem sejted-e már is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Buda elváltoztát
 
n.90
Mióta
királyul fényét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« atyáid székét »
királyul fényét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
vele osztád ?
 
n.91
Szeme rézsut pillog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kerűli személyed »
Szeme rézsut pillog
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
; húzza magát vissza
 
n.92
Még a vidám bort is hallgatagon issza.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mert tudnivaló az, nem atyafi hűség »
n
Jegyzet (kitörölve, v. ö. 108. sor)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Volt a minap, úgy-e, ama nagylelkűség »
n
Jegyzet (kitörölve, v. ö. 108. sor)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.93
Neved árnyékát ő azelőtt is félte :
 
n.94
Buda jó bátyádnak
bús gondra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csak búra »
bús gondra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
növél te,
 
n.95
Gyermekkorod óta, hogy az első haddal
 
n.96
Szájára vön a nép, szárnyára vön a dal.
 
 
 
n.97
Bokros csemetéjét fájlalta nevednek,
 
n.98
Hogy örege, ifja sürün emlegetnek,
 
n.99
Sokan emlegetnek, szeretve szeretnek ;
 
n.100
Szeme-fénye lől már az egész nemzetnek.
 
 
 
n.101
Szeme-fénye másnak, az övében szálka,
 
n.102
Lettél, akaratlan, szomorú vaksága :
 
n.103
Szárnyát maga fosztá, erejét megosztá,
 
n.104
Féltiben
a félőst
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a rosszat »
a félőst
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
tette nagyobb rosszá.
 
 
 
n.105
Ki méri
egyenlőn, omló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egyenlőn, omló
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
vizek árját ?
 
n.106
Pécére ki szabja levegő határát ?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Futni eredt szélnek ki szabja határát ! »
Pécére ki szabja levegő határát ?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.107
Fényt hova és meddig a nap is árasszon ? —
 
n.108
Az menjen, uralmot, birodalmat osszon !
 
 
 
n.109
Nem is a szeretet, atyafi szent hűség —
 
n.110
Szülte csupán tettét puha kislelkűség :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Szűlte akaratját csak puha-szívűség »
[törölt]
«
Szűlte hamar tettét csak puha-szívűség
Beszúrás
»
Szűlte csupán tettét puha kislelkűség
Beszúrás
n
Jegyzet (v. ö. 92. sor)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.111
Ha nem teszi is fél, ha teszi is bánja :
 
n.112
Ujját lemetélvén, most visszakivánja.
 
 
 
n.113
Ha még csak az ujját : azt kicsibe venné,
 
n.114
Lettet azonban már ki tehet létlenné ? —
 
n.115
Ezért
szive búval, teli sok gyanúval,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szive búval örökös gyanúval »
szive búval teli sok gyanúval
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.116
Mint nyárfa rezeg, bár szellőcske se’ fúvall.
 
 
 
n.117
Tudom szeretetben hozzá te vagy édes ;
 
n.118
Nagy lelked a húnok közt példabeszédes ;
 
n.119
Szavad is már eskü : hát még hited oztán !
 
n.120
Nem változik elméd Buda
elváltoztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megváltoztán »
elváltoztán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.121
De soká dörzsölve asszu fa is gyúlad ;
 
n.122
Hamarább ennél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hamarább embert »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az emberi indúlat ;
 
n.123
Kivált ha örökké ; »Buda így,
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ugy
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
… « hallod :
 
n.124
Isten maga volnál, mégis megsokallod.
 
 
 
n.125
Lám mondom azért, hogy sziszegő
kígyótól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kigyótul »
kigyótól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
,
 
n.126
Tarts, mondom, örökké a
fülbesugótól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fülbesugótul »
fülbesugótól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.127
Buda szavát hordja, maga is megtoldja :
 
n.128
Mit összekötétek, sima kézzel oldja.
 
 
 
n.129
Akarsz Buda hőssel meglenni királyul,
 
n.130
Ezt adom a szóhoz, szavaim zártául :
 
n.131
Nem fér soha vele az egész Etele ;
 
n.132
A mi valál eddig, légy ezután fele.
 
 
 
n.133
A mi dicső és jó, azt
közösen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« közösen »
[törölt]
«
felesen
Beszúrás
»
közösen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
osszad,
 
n.134
Egyedül
te inkább
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
te (ugy is)inkább
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
elbirod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megbirod »
elbirod
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a rosszat ;
 
n.135
Igy vele tán megférsz urasága székén,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Igy vele országát bir »
n
Jegyzet (áthúzva)
[törölt]
« Igy vele tán megférsz a hatalom székén »
n
Jegyzet (áthúzva)
Igy vele tán megférsz urasága székén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.136
Bár senyved a nagy szív a türelem fékén.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem itt elhagyván, »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Elszörnyede mindjárt Etel ábrázatján »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.137
Szóla ; de bölcs ésszel Detre bolondul járt ;
 
n.138
Etele arcától megszörnyede mindjárt :
 
n.139
Szeme a villámot kegyetlenül ontja,
 
n.140
Maga fojtott szóval fenyegetve mondja :
 
 
 
n.141
Nem tudom, Odinnak asztalához űl-e,
 
n.142
Kit felakasztottak magas ösztörűre,
 
n.143
Sátorom elébe, törvény szava nélkül,
 
n.144
Ronda repesőknek útálatos étkül.
 
 
 
n.145
Hanem azt az egyet mondom, öreg, néked :
 
n.146
Ügy verd ezután is közibünk az éket,
 
n.147
Palotám küszöbjén úgy lássalak itten :
 
n.148
Hogy
szörnyű halált
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
szolgahalált
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
szörnyü halált
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
halsz. Meglesz, bizony Isten.
 
 
 
n.149
Össze az agg ember rogy a két térdére,
 
n.150
Kegyelmet urától szava miatt kére,
 
n.151
Csókolta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
csókolva
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
ruháját, bő köntöse alját,
 
n.152
Könnyel potyogtatta bársonyos
aszalyját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
aszal
y
Beszúrás
át
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aszaly
j
Beszúrás
át
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
aszalját
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
.
n
Jegyzet Aszaly. Máig élő szó. Jelenti a népnél a női mellénynek derékon alul függő karéjait (pellempátyait). Ballaginál Zwickel, ruhaereszték. Nálam itt csipkézett, rovátkolt szegély a köntös alján.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Aszaly. Máig élő szó. Jelenti a népnél a női mellénynek derékon alul függő karéjait (pellempátyait). Ballaginál Zwickel, ruhaereszték. Nálam itt csipkézett, rovátkolt szegély a köntös alján. (a Nagy Szótár nem ismeri)
n
Jegyzet az I. kiadásban megvan.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.153
Hogy ő nem akarta, nem is
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
úgy
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
gondolta,
 
n.154
Szót nyelvire a szó hebehurgyán tolta ;
 
n.155
Öreg ember csácsog, hamar ád tanácsot,
 
n.156
S ha beszédnek indul, nem tudja, mi már sok.
 
 
 
n.157
Hogy Bendeguz és Rof élő tanu benne —
 
n.158
Azaz, élve mindjárt bizonyságot tenne :
 
n.159
Volt-e hunok iránt ő valaha rosszal,
 
n.160
Tettben avagy szóban valamely gonosszal.
 
 
 
n.161
Ily mentség ajakán rebegett a vénnek.
 
n.162
Megesett nagy
lelke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szíve »
lelke
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bátor Etelének,
 
n.163
Haragja lohadton meglohada, s fenkölt
 
n.164
Szive nem tűrhette az alant fetrengőt.
 
 
 
n.165
Állj fel, öreg —
mondta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« úgymond »
monda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, lábára segélvén —
 
n.166
Megvertelek, ugy-e, fene szókkal élvén ?
 
n.167
Nem bántalak immár. Eredj tova bátran :
 
n.168
Nincs tiltva előtted ezután se' sátram.
 
 
 
n.169
Buda vérem felől amit
eléhoztál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« előhoztál »
eléhoztál
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
,
 
n.170
Abba' lehet jó is : nyűgös az ily osztály ;
 
n.171
De, ha magát
győzvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« birván »
győzvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az erősebb enged …
 
n.172
Mondom, öreg,
nincs mért úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nincsen mért »
nincs mért úgy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
félteni minket.
 
 
 
n.173
Ezzel ereszté el a szászt nagy Etele.
 
n.174
Eszébe jutott most Ildikó levele,
 
n.175
Köti hún-kötéssel
n
Jegyzet Hún kötés. Átalában mesterséges kötést akar jelenteni, minő a húnoknál lehetett; célozva a ma is köznyelven forgó kún kötésre.
cifra selyem tokját,
n
Jegyzet v ö. a 24. sor után kitörölt sorokkal —.
 
n.176
Maga és az asszony tudja csupán bogját.
 
 
 
n.177
Köti óhajtással
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Köti szerelem … »
Köti óhajtással
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Köti ohajtással
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
. — Detre pedig mégyen,
 
n.178
Sárga fakó színét tüzeli a szégyen :
 
n.179
Gőgös Etel, jó, jó ! Ha nehezen, mégis —
 
n.180
Dörmögte magában : lám, bent van az ék is !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Sz.: A lap alján a költő írásával: 45 versszak.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n
Jegyzet
Télfy
Télfy Iván
kifogásolta, hogy az eposzban nincsen szó írásról, ami a hunok műveltségi állapotát alacsonyan állónak tünteti fel. Szalánczy Gyula rámutatott három helyre : III. én. 6., 9., 174. sor. ( Egyetemes Philológiai Közlöny, 1897. 175. 1.) Sebestyén Gyula szerint választhatott a fára rovott írás, vagy a papirosra írt hunszékelv betűsorok között.
Arany
Arany János
rovásírásos lapokból összetett könyvre gondolt. ( A hunok rovásírása Arany szerint. Ethnographia, 1916., 315. 1.)
n
Jegyzet Hogy Detre itt pogányul beszél, holott a Nibelung-énekben keresztyén, azon nem fog megütközni, ki a régibb Edda énekeket ismeri. Azok még mit sem tudnak ama nagy keresztyénségről, melyben egykorú hőseiket a mai német irók, mint a civilizáció (!) képviselőit, a barbár Etelével szemközt állitani annyira szeretik. A história Theodorich-jának semmi köze e regebeli Detrével.
 
 
  HARMADIK ÉNEK  
   
 
 
n.1
Még Budaszálláson Etele is múlat,
 
n.2
Ott tartja vigasság és rokon indúlat ;
 
n.3
Buda egyik legszebb palotáját lakja ;
 
n.4
Nem is igen készül haza Etellakra.
 
 
 
n.5
Veszi hegyes tőrét, az aranyos metszőt,
 
n.6
Puha rózsafába levelet ír, tetszőt,
 
n.7
Szeretetből írja, szeretetből küldi,
 
n.8
Szerető kivánság gondolata szűli.
 
 
 
n.9
Irja Ildikónak, Aladár anyjának,
 
n.10
Valamennyi között első asszonyának :
 
n.11
Udvara díszével
fejedelmi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hogy szerető »
fejedelmi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
társa
 
n.12
Vígadni siessen, föl Budaszállásra.
 
 
 
n.13
Buda neje,
Gyöngyvér
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet a kéziratban Buda feleségének két neve van kitörölve. Az első annyira, hogy el sem lehet olvasni. A másik Harmat lehetett. A Gyöngyvér név a lapszélen Gyöngyér alakban, utóbb, van beleírva a v betű.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
,
n
Jegyzet Gyöngyvér. Régi pogány-magyar nő-nevet alig-alig talál az ember. Én a váradi regestrum magyar jelentésű neveiben véltem ily esek nyomára akadni, hol Gyöngy, Gyönyörü stb. fordulnak elő mint nőnév. Így lőn szerkesztve a Gyöngyvér, mely annyi, mint gyöngy-testvér. Nem a hasonló nevű madárra gondoltam tehát.
is sürgeti jöttét,
 
n.14
Hogy Aladárt lássa, első fi-szülöttét ;
 
n.15
Ő maga is
sínli,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
sínli
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
hogy távol a gyermek,
 
n.16
S messzi van
egymástól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egymástol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
lobogó szerelmek.
 
 
 
n.17
Íme az esztendő tavaszi zöld szinben
 
n.18
Újulva köszönt bé, csupa öröm minden ;
 
n.19
Etelének is most esztendeje fordul :
 
n.20
Tavasza megnyílott,
szíve-teje csordul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« öröme nem csorbul »
[törölt]
«
jó kedve kicsordul
Beszúrás
»
szíve-teje csordul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.21
Örömáldomásra, írja, hogy evégett
 
n.22
Fölveri hadastul az egész hun népet,
 
n.23
Veri elébb vadra,
aztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
oztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aztán
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lakomára :
 
n.24
Hova édes társát szerelemmel várja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kötik kun kötéssel a levele tokját, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga és Ildikó tudja csupán bogját, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Veti emberének ; mondja, hamar járjon : »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fecske lován az már viszi fecske-szárnyon. »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Viszi, mintha dobta volna parittyából ; »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga (pedig) néz utána sátora nyitjából —. »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Az első sorokat v. ö. ez ének 175—176. sorával.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.25
Sátora
nyitjánál most álla meg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nyitjában most andalog »
nyitjánál most álla meg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
épen
 
n.26
S örül Detre vitéz, leli jó kedvében ;
 
n.27
Görbe szikár testét kardon alig vonja ;
 
n.28
Hanem a beszédet ügyes észszel fonja.
 
 
 
n.29
Beh jó, kinek (
ugymond
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ugymond
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
úgymond
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
) szolgál az egészség,
 
n.30
Barna piros szinben a férfiu épség ;
 
n.31
Ki érzi, jövendő számos fiak atyja :
 
n.32
Jó kedve az ollyat soha el ne hagyja.
 
 
 
n.33
De az öregember csak tövis az ágon,
 
n.34
Látja, hogy ő nem kell ezen a világon,
 
n.35
Ide-oda zsémbel, zörög mint a haraszt ;
 
n.36
Érzi, hogy oly
vendég, kit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
vendég kit
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
senkise'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« senki sem »
senki se'
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
maraszt.
 
 
 
n.37
Engem is itt únnak — érzem, tova hínak :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Magam is úgy érzem, hogy másuva hínak »
s érzem, tova hínak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Engem is itt hínnak,
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
n.38
Örömest lennék már vendége Odinnak :
n
Jegyzet Odin. A skandináv hitrege fő istene.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Az Odinhoz és Nornához csatolt jegyzetek a lap alján is, a szöveg végén is.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.39
Vada húsát enném, méhsört vele innám,
 
n.40
Háza előtt a bajt ifiodva vínám.
 
 
 
n.41
De talán engem már itt feled a Norna ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem engem »
De talán engem már itt feled a Norna ;
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
n
Jegyzet Nornák. Végzetnők, mint a párkák. Hárman vannak. Egyike a csatán elesett hősöket vezeti Odin lakába (Walkyria).
n
Jegyzet Az Odinhoz és Nornához csatolt jegyzetek a lap alján is, a szöveg végén is.
 
n.42
Velem egyívásu senki nem él korra ;
 
n.43
Fiaim a harcban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Fiaim, a harcban
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
Fiaim a harcban
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
, kedves unokáim
 
n.44
Elfogytak előttem, Bendeguz csatáin.
 
 
 
n.45
Oda vannak mind, mind ; szanaszét hevernek.
 
n.46
Lettem magam
ujra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ujra
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
újra
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
másodszori gyermek ;
 
n.47
Mint gyerek a bölcsőn néz csak tehetetlen :
 
n.48
Nézem a világot
elfolyni felettem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« folyni körülöttem »
[törölt]
«
én is
Beszúrás
»
elfolyni felettem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.49
Karom agg ; de látni, azt eleget látok :
 
n.50
Sokat ami volt már ; keveset ujságot ;
 
n.51
Mert nem is új nékem e világon semmi,
 
n.52
Kire más példát ne
tudjak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« tudjak »
[törölt]
«
birjak
Beszúrás
»
tudjak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
elővenni.
 
 
 
n.53
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet az 57—60. sorok után következtek. Számozással vannak a mai rendbe cserélve.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Láttam, hogy a nap, hold, az örök menny sátra
 
n.54
Ma is az, ki tennap, s ama kéklő Mátra :
 
n.55
De az ember dolga soha nem állandó,
 
n.56
Keze-műve pusztúl, maga is halandó.
 
 
 
n.57
Láttam hiu voltát emberi dolognak,
 
n.58
Hamari felhágtát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hamari hágásból »
Hamari felhágtát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, hamar estét soknak ;
 
n.59
Királyok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fejedelmek »
n
Jegyzet (kitörölve)
Királyok
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
elestét, birodalmak vesztét ;
 
n.60
Diadallal kezdték, cudarul végezték.
 
 
 
n.61
Láttam arany béke zavaros bomlását,
 
n.62
Mialatt még
isszuk vala áldomását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« itták öröm-áldomását »
isszuk vala áldomását
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
:
 
n.63
Nosza
most
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hej »
most
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, kard-ki-kard ! haj-előre, kopja !…
 
n.64
Vértől
csurog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csorog »
csurog
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a nép
eskü-tevő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
eskütevő
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
jobbja.
 
 
 
n.65
Igazat én láttam fordulni hamisra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Igazat én láttam fordulni hamisra, »
Igazat én láttam fordulni hamisra,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.66
Drága nemes gyöngyöt éktelen kavicsra ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Büszke reménységet letörött paizsra, »
Drága nemes gyöngyöt éktelen kavicsra ;
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.67
Méhsört savanyúvá, örömet is búvá,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Édest keserűvé, örömet is búvá, »
Méhsört savanyúvá, örömet is búvá,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.68
Bátor bizodalmat riadó gyanúvá.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« Békés bizodalmat változni gyanúvá »
Bátor bizodalmat riadó gyanúvá.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Bátor bizodalmat riadó gyanúvá
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
 
 
n.69
Atyafivér vízzé, sőt
epe-méreggé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
epe-méreggé
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.70
Hogy változik
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, ezt látom örökké ;
 
n.71
Ez vagyon
árúló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
áruló
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
, sese-susa
szóktól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szóktúl »
szóktól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
:
 
n.72
Őrizd magadat te a
fülbesugóktól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fülbesugóktul »
fülbesugóktól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.73
Mert az ilyen szó bont tömör egyességet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Budának ez intést mondám vala szinte »
n
Jegyzet (kihúzva, 1. 77. sor.)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.74
Vékony repedésbe feszíti az éket,
 
n.75
Feszegeti halkan, míg
hasad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (ha) szakad »
hasad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
és szétdül :
 
n.76
No tehát őrizkedj'
afféle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az olyas »
afféle
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
beszédtül.
 
 
 
n.77
Budának is én ezt mondom vala szinte,
 
n.78
Mert nálad idősebb, nem is oly öszinte :
 
n.79
Koros ember gyengül,
rebeg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« remeg »
rebeg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az mindentül,
 
n.80
Egy kicsi szellőre talpig összerendül.
 
 
 
n.81
Mert fél az erőstől titkosan a gyenge,
 
n.82
Maga gyarlóságát teszi
mindég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mindig »
mindég
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
szembe ;
 
n.83
Gondja vadul víraszt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gondjai lest állnak »
Gondja vadúl viraszt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a derekabb társon ;
 
n.84
Ki ártani tudna, nem hiszi, ne ártson.
 
 
 
n.85
Dicsérnek előtte : neki már az is seb ;
 
n.86
Azt méri titokban, mennyivel ő kissebb ;
 
n.87
Csak azon fojtódik, csak azon
evődik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet hibásan:
évődik
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
:
 
n.88
Híred szele,
füstjét leveri
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
füstjét leveri
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
füstjét, leveri
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
a földig.
 
 
 
n.89
Nem sejted-e már is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (előbb):
[törölt]
« Nem vetted-e észre »
Nem sejted-e már is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Buda elváltoztát
 
n.90
Mióta
királyul fényét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« atyáid székét »
királyul fényét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
vele osztád ?
 
n.91
Szeme rézsut pillog
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kerűli személyed »
Szeme rézsut pillog
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
; húzza magát vissza
 
n.92
Még a vidám bort is hallgatagon issza.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mert tudnivaló az, nem atyafi hűség »
n
Jegyzet (kitörölve, v. ö. 108. sor)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Volt a minap, úgy-e, ama nagylelkűség »
n
Jegyzet (kitörölve, v. ö. 108. sor)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.93
Neved árnyékát ő azelőtt is félte :
 
n.94
Buda jó bátyádnak
bús gondra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csak búra »
bús gondra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
növél te,
 
n.95
Gyermekkorod óta, hogy az első haddal
 
n.96
Szájára vön a nép, szárnyára vön a dal.
 
 
 
n.97
Bokros csemetéjét fájlalta nevednek,
 
n.98
Hogy örege, ifja sürün emlegetnek,
 
n.99
Sokan emlegetnek, szeretve szeretnek ;
 
n.100
Szeme-fénye lől már az egész nemzetnek.
 
 
 
n.101
Szeme-fénye másnak, az övében szálka,
 
n.102
Lettél, akaratlan, szomorú vaksága :
 
n.103
Szárnyát maga fosztá, erejét megosztá,
 
n.104
Féltiben
a félőst
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a rosszat »
a félőst
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
tette nagyobb rosszá.
 
 
 
n.105
Ki méri
egyenlőn, omló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egyenlőn, omló
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
vizek árját ?
 
n.106
Pécére ki szabja levegő határát ?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Futni eredt szélnek ki szabja határát ! »
Pécére ki szabja levegő határát ?
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.107
Fényt hova és meddig a nap is árasszon ? —
 
n.108
Az menjen, uralmot, birodalmat osszon !
 
 
 
n.109
Nem is a szeretet, atyafi szent hűség —
 
n.110
Szülte csupán tettét puha kislelkűség :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Szűlte akaratját csak puha-szívűség »
[törölt]
«
Szűlte hamar tettét csak puha-szívűség
Beszúrás
»
Szűlte csupán tettét puha kislelkűség
Beszúrás
n
Jegyzet (v. ö. 92. sor)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.111
Ha nem teszi is fél, ha teszi is bánja :
 
n.112
Ujját lemetélvén, most visszakivánja.
 
 
 
n.113
Ha még csak az ujját : azt kicsibe venné,
 
n.114
Lettet azonban már ki tehet létlenné ? —
 
n.115
Ezért
szive búval, teli sok gyanúval,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szive búval örökös gyanúval »
szive búval teli sok gyanúval
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.116
Mint nyárfa rezeg, bár szellőcske se’ fúvall.
 
 
 
n.117
Tudom szeretetben hozzá te vagy édes ;
 
n.118
Nagy lelked a húnok közt példabeszédes ;
 
n.119
Szavad is már eskü : hát még hited oztán !
 
n.120
Nem változik elméd Buda
elváltoztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megváltoztán »
elváltoztán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.121
De soká dörzsölve asszu fa is gyúlad ;
 
n.122
Hamarább ennél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hamarább embert »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az emberi indúlat ;
 
n.123
Kivált ha örökké ; »Buda így,
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ugy
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
… « hallod :
 
n.124
Isten maga volnál, mégis megsokallod.
 
 
 
n.125
Lám mondom azért, hogy sziszegő
kígyótól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kigyótul »
kigyótól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
,
 
n.126
Tarts, mondom, örökké a
fülbesugótól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fülbesugótul »
fülbesugótól
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.127
Buda szavát hordja, maga is megtoldja :
 
n.128
Mit összekötétek, sima kézzel oldja.
 
 
 
n.129
Akarsz Buda hőssel meglenni királyul,
 
n.130
Ezt adom a szóhoz, szavaim zártául :
 
n.131
Nem fér soha vele az egész Etele ;
 
n.132
A mi valál eddig, légy ezután fele.
 
 
 
n.133
A mi dicső és jó, azt
közösen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« közösen »
[törölt]
«
felesen
Beszúrás
»
közösen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
osszad,
 
n.134
Egyedül
te inkább
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
te (ugy is)inkább
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
elbirod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megbirod »
elbirod
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
a rosszat ;
 
n.135
Igy vele tán megférsz urasága székén,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Igy vele országát bir »
n
Jegyzet (áthúzva)
[törölt]
« Igy vele tán megférsz a hatalom székén »
n
Jegyzet (áthúzva)
Igy vele tán megférsz urasága székén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.136
Bár senyved a nagy szív a türelem fékén.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem itt elhagyván, »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Elszörnyede mindjárt Etel ábrázatján »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.137
Szóla ; de bölcs ésszel Detre bolondul járt ;
 
n.138
Etele arcától megszörnyede mindjárt :
 
n.139
Szeme a villámot kegyetlenül ontja,
 
n.140
Maga fojtott szóval fenyegetve mondja :
 
 
 
n.141
Nem tudom, Odinnak asztalához űl-e,
 
n.142
Kit felakasztottak magas ösztörűre,
 
n.143
Sátorom elébe, törvény szava nélkül,
 
n.144
Ronda repesőknek útálatos étkül.
 
 
 
n.145
Hanem azt az egyet mondom, öreg, néked :
 
n.146
Ügy verd ezután is közibünk az éket,
 
n.147
Palotám küszöbjén úgy lássalak itten :
 
n.148
Hogy
szörnyű halált
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
szolgahalált
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
szörnyü halált
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
halsz. Meglesz, bizony Isten.
 
 
 
n.149
Össze az agg ember rogy a két térdére,
 
n.150
Kegyelmet urától szava miatt kére,
 
n.151
Csókolta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
csókolva
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
ruháját, bő köntöse alját,
 
n.152
Könnyel potyogtatta bársonyos
aszalyját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
aszal
y
Beszúrás
át
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aszaly
j
Beszúrás
át
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
aszalját
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
.
n
Jegyzet Aszaly. Máig élő szó. Jelenti a népnél a női mellénynek derékon alul függő karéjait (pellempátyait). Ballaginál Zwickel, ruhaereszték. Nálam itt csipkézett, rovátkolt szegély a köntös alján.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Aszaly. Máig élő szó. Jelenti a népnél a női mellénynek derékon alul függő karéjait (pellempátyait). Ballaginál Zwickel, ruhaereszték. Nálam itt csipkézett, rovátkolt szegély a köntös alján. (a Nagy Szótár nem ismeri)
n
Jegyzet az I. kiadásban megvan.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.153
Hogy ő nem akarta, nem is
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
úgy
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
gondolta,
 
n.154
Szót nyelvire a szó hebehurgyán tolta ;
 
n.155
Öreg ember csácsog, hamar ád tanácsot,
 
n.156
S ha beszédnek indul, nem tudja, mi már sok.
 
 
 
n.157
Hogy Bendeguz és Rof élő tanu benne —
 
n.158
Azaz, élve mindjárt bizonyságot tenne :
 
n.159
Volt-e hunok iránt ő valaha rosszal,
 
n.160
Tettben avagy szóban valamely gonosszal.
 
 
 
n.161
Ily mentség ajakán rebegett a vénnek.
 
n.162
Megesett nagy
lelke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szíve »
lelke
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bátor Etelének,
 
n.163
Haragja lohadton meglohada, s fenkölt
 
n.164
Szive nem tűrhette az alant fetrengőt.
 
 
 
n.165
Állj fel, öreg —
mondta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« úgymond »
monda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, lábára segélvén —
 
n.166
Megvertelek, ugy-e, fene szókkal élvén ?
 
n.167
Nem bántalak immár. Eredj tova bátran :
 
n.168
Nincs tiltva előtted ezután se' sátram.
 
 
 
n.169
Buda vérem felől amit
eléhoztál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« előhoztál »
eléhoztál
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
,
 
n.170
Abba' lehet jó is : nyűgös az ily osztály ;
 
n.171
De, ha magát
győzvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« birván »
győzvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az erősebb enged …
 
n.172
Mondom, öreg,
nincs mért úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nincsen mért »
nincs mért úgy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
félteni minket.
 
 
 
n.173
Ezzel ereszté el a szászt nagy Etele.
 
n.174
Eszébe jutott most Ildikó levele,
 
n.175
Köti hún-kötéssel
n
Jegyzet Hún kötés. Átalában mesterséges kötést akar jelenteni, minő a húnoknál lehetett; célozva a ma is köznyelven forgó kún kötésre.
cifra selyem tokját,
n
Jegyzet v ö. a 24. sor után kitörölt sorokkal —.
 
n.176
Maga és az asszony tudja csupán bogját.
 
 
 
n.177
Köti óhajtással
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Köti szerelem … »
Köti óhajtással
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Köti ohajtással
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
. — Detre pedig mégyen,
 
n.178
Sárga fakó színét tüzeli a szégyen :
 
n.179
Gőgös Etel, jó, jó ! Ha nehezen, mégis —
 
n.180
Dörmögte magában : lám, bent van az ék is !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Sz.: A lap alján a költő írásával: 45 versszak.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n
Jegyzet
Télfy
Télfy Iván
kifogásolta, hogy az eposzban nincsen szó írásról, ami a hunok műveltségi állapotát alacsonyan állónak tünteti fel. Szalánczy Gyula rámutatott három helyre : III. én. 6., 9., 174. sor. ( Egyetemes Philológiai Közlöny, 1897. 175. 1.) Sebestyén Gyula szerint választhatott a fára rovott írás, vagy a papirosra írt hunszékelv betűsorok között.
Arany
Arany János
rovásírásos lapokból összetett könyvre gondolt. ( A hunok rovásírása Arany szerint. Ethnographia, 1916., 315. 1.)
n
Jegyzet Hogy Detre itt pogányul beszél, holott a Nibelung-énekben keresztyén, azon nem fog megütközni, ki a régibb Edda énekeket ismeri. Azok még mit sem tudnak ama nagy keresztyénségről, melyben egykorú hőseiket a mai német irók, mint a civilizáció (!) képviselőit, a barbár Etelével szemközt állitani annyira szeretik. A história Theodorich-jának semmi köze e regebeli Detrével.
 
 
  HARMADIK ÉNEK  
   
 
 
n.1
Még Budaszálláson Etele is múlat,
 
n.2
Ott tartja vigasság és rokon indúlat ;
 
n.3
Buda egyik legszebb palotáját lakja ;
 
n.4
Nem is igen készül haza Etellakra.
 
 
 
n.5
Veszi hegyes tőrét, az aranyos metszőt,
 
n.6
Puha rózsafába levelet ír, tetszőt,
 
n.7
Szeretetből írja, szeretetből küldi,
 
n.8
Szerető kivánság gondolata szűli.
 
 
 
n.9
Irja Ildikónak, Aladár anyjának,
 
n.10
Valamennyi között első asszonyának :
 
n.11
Udvara díszével
fejedelmi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hogy szerető »
fejedelmi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
társa
 
n.12
Vígadni siessen, föl Budaszállásra.
 
 
 
n.13
Buda neje,
Gyöngyvér
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet a kéziratban Buda feleségének két neve van kitörölve. Az első annyira, hogy el sem lehet olvasni. A másik Harmat lehetett. A Gyöngyvér név a lapszélen Gyöngyér alakban, utóbb, van beleírva a v betű.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
,
n
Jegyzet Gyöngyvér. Régi pogány-magyar nő-nevet alig-alig talál az ember. Én a váradi regestrum magyar jelentésű neveiben véltem ily esek nyomára akadni, hol Gyöngy, Gyönyörü stb. fordulnak elő mint nőnév. Így lőn szerkesztve a Gyöngyvér, mely annyi, mint gyöngy-testvér. Nem a hasonló nevű madárra gondoltam tehát.
is sürgeti jöttét,
 
n.14
Hogy Aladárt lássa, első fi-szülöttét ;
 
n.15
Ő maga is
sínli,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
sínli
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
hogy távol a gyermek,
 
n.16
S messzi van
egymástól
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egymástol
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
lobogó szerelmek.
 
 
 
n.17
Íme az esztendő tavaszi zöld szinben
 
n.18
Újulva köszönt bé, csupa öröm minden ;
 
n.19
Etelének is most esztendeje fordul :
 
n.20
Tavasza megnyílott,
szíve-teje csordul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« öröme nem csorbul »
[törölt]
«
jó kedve kicsordul
Beszúrás
»
szíve-teje csordul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
.
 
 
 
n.21
Örömáldomásra, írja, hogy evégett
 
n.22
Fölveri hadastul az egész hun népet,
 
n.23
Veri elébb vadra,
aztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
oztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aztán
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lakomára :
 
n.24
Hova édes társát szerelemmel várja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kötik kun kötéssel a levele tokját, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga és Ildikó tudja csupán bogját, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Veti emberének ; mondja, hamar járjon : »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Fecske lován az már viszi fecske-szárnyon. »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Viszi, mintha dobta volna parittyából ; »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga (pedig) néz utána sátora nyitjából —. »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Az első sorokat v. ö. ez ének 175—176. sorával.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.25
Sátora
nyitjánál most álla meg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nyitjában most andalog »
nyitjánál most álla meg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
épen
 
n.26
S örül Detre vitéz, leli jó kedvében ;
 
n.27
Görbe szikár testét kardon alig vonja ;
 
n.28
Hanem a beszédet ügyes észszel fonja.
 
 
 
n.29
Beh jó, kinek (
ugymond
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ugymond
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
úgymond
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
) szolgál az egészség,
 
n.30
Barna piros szinben a férfiu épség ;
 
n.31
Ki érzi, jövendő számos fiak atyja :
 
n.32
Jó kedve az ollyat soha el ne hagyja.
 
 
 
n.33
De az öregember csak tövis az ágon,
 
n.34
Látja, hogy ő nem kell ezen a világon,
 
n.35
Ide-oda zsémbel, zörög mint a haraszt ;
 
n.36
Érzi, hogy oly
vendég, kit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
vendég kit
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
senkise'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« senki sem »
senki se'
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
maraszt.
 
 
 
n.37
Engem is itt únnak — érzem, tova hínak :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Magam is úgy érzem, hogy másuva hínak »
s érzem, tova hínak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Engem is itt hínnak,
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
n.38
Örömest lennék már vendége Odinnak :
n
Jegyzet Odin. A skandináv hitrege fő istene.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Az Odinhoz és Nornához csatolt jegyzetek a lap alján is, a szöveg végén is.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.39
Vada húsát enném, méhsört vele innám,
 
n.40
Háza előtt a bajt ifiodva vínám.
 
 
 
n.41
De talán engem már itt feled a Norna ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem engem »
De talán engem már itt feled a Norna ;
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
n
Jegyzet Nornák. Végzetnők, mint a párkák. Hárman vannak. Egyike a csatán elesett hősöket vezeti Odin lakába (Walkyria).
n
Jegyzet Az Odinhoz és Nornához csatolt jegyzetek a lap alján is, a szöveg végén is.
 
n.42
Velem egyívásu senki nem él korra ;
 
n.43
Fiaim a harcban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Fiaim, a harcban
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
Fiaim a harcban
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
, kedves unokáim
 
n.44
Elfogytak előttem, Bendeguz csatáin.
 
 
 
n.45
Oda vannak mind, mind ; szanaszét hevernek.
 
n.46
Lettem magam
ujra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ujra
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
újra
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
másodszori gyermek ;
 
n.47
Mint gyerek a bölcsőn néz csak tehetetlen :
 
n.48
Nézem a világot
elfolyni felettem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« folyni körülöttem »
[törölt]
«
én is
Beszúrás
»
elfolyni felettem
Beszúrás
*
Sz