Aranysárkány fejléc kép
 
II. ÉVF. II. FÉLÉV  
  1862  
  4.  
  Lapunk ügyében  
  A Szépirodalmi Figyelő második évfolyama e hóval letelvén, november és december hónapokra megszűnik, hogy január 1-sőjén vá1tozott címmel, megbővitve, érdekesb és értékesb tartalommal je1enjék meg. Megszűnik, mert sem az uj lapot novemberrel kezdeni, sem e két hóra külön előfizetést nyitni nem célszerű.  
  Szándékunk oly szépirodalmi s általános műveltség terjesztő lappá alakitani át, mely, a nélkűl hogy irodalmi mozgalmainkat szemmel tartani s ellenőrzeni megszűnnék, egyszersmind anagyobb közönségnek és kivált a női olvasóknak is több, változatosb, érdekeseb olvasmányt nyujtson, mint a Figyelő, szaklapi minőségben, tette és tehette.  
  Mihelyt e változás iránt felsőbb helyre beadott folyamodványunk visszaérkezik: azonnal részletes programmot fogunk kibocsátani. Kérjük tehát tisztelt előfizetőinket, s átalában a kik lapunkat pártolni kivánják, hogy előfizetésökkel a programm megjelentét bevárni méltóztassanak.  
 
Pest
Budapest
, october 14. 1862.  
  A Sz. Figyelő tulajdonosa és  
  szerkesztője.
n
Jegyzet E felhívásban bejelentett változtatások s a folyamatosság megszakítása mögött, persze, több áll, mint amennyit
A.
Arany János
elárul: a SzF teljes anyagi csődje. Már 1862. jún. 20-án (MTA Ltár 1159.) azt írta
Tompá
Tompa Mihály
nak: a Figyelőt „kegyelem tartja,
Heckenast
Heckenast Gusztáv
kegyelme”. Ez a kegyelem, természetesen, nem is tartott a félév s a szerkesztői-kiadói szerződés lejártánál tovább.
Heckenast
Heckenast Gusztáv
szeptemberben bejelentette, hogy nem vállalja tovább a lap kiadását; „a közönség apatikus részvétlensége — úgymond — valamint a betegesen föllobbanó konkurrencia” lehetetlenné teszi. Tanácsolja
A.
Arany János
-nak, hogy lépjen föl maga a lap kiadójaként. (
A.
Arany János
-hoz, 1862. szept. 21., német nyelvű,
Voinovich
Voinovich Géza
III. köt. 37. l.; nincs meg; valószínűleg a második világháború alatt elégett).
A.
Arany János
el is fogadta a tanácsot, s egy hónappal később ezt írja
Tompá
Tompa Mihály
nak: „Most, édes barátom, körömre kell állani, mind a tizre. Kiadója vagyok lapomnak. Ha megbukom — én bukom, pedig, tudod, nem igen van miből.” (1862. okt. 21. MTA Ltár 1163.) — Az átalakítás szükségét maga is belátta, de nagyban hozzájárultak e belátáshoz barátainak ama észrevételei, hogy a lapot valami „publicum csőditőbb alakban” lehet csak eredményesen folytatni. (
Tompá
Tompa Mihály
nak, 1862. jún. 20. MTA Ltár 1159.) Jónak látták egy új, egyszerűbb és népszerűbb címet is választani, de ez még a felhívás kibocsátásakor nem volt véglegesen megállapítva. (
Voinovich
Voinovich Géza
III. köt. 33—38. 1.) — E felhíváshoz a következő, azaz az utolsó számban
A.
Arany János
még a következő szöveget csatolta: „Azon t. előfizetőink, kik lapunk hosszu életében bizván, októberen tul is, decemberig, sőt 1863. áprilisig előfizettek, méltóztassanak kijelenteni, vissza kivánják-e fölösleg pénzöket a kiadó urtól, vagy mint előleget a jövő félévi folyamra tétetni át. Ha f. é. december 15-éig semmi nyilatkozás nem történik, ezt igenlő feleletnek vesszük arra, hogy a pénz a jövő évi előfizetésbe tudandó.”
 
 

Megjegyzések:

Az előfizetési felhívásokhoz tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetők el: