Aranysárkány fejléc kép
 
KOSZORÚ. I. ÉVF. I. FÉLÉV  
  1863  
  1. sz.  
  5.  
  A Figyelő volt előfizetőihez.  
  A Figyelő azon tisztelt előfizetőit, kik e megszünt lapra novemberre és decemberre is beküldötték előfizetési pénzöket, és azt felhivásom folytán a kitett határnapig (dec. 15.) sőt a maig sem reclamálták, — ugy kell tekintenem, mint a kik hallgatva beléegyeztek, hogy a Koszorú előfizetőivé váljanak. Igy tehát a Koszorút számokra megindítom.  
  A Figyelő egy évi előfizetési díja 10 ft lévén, ebből a két hóra, szoros számitás szerint, esik I ft 66 2/3 kr. Azonban I ft 70 krjával is beszánúthatom a Koszorú díjába, a rézpénz küldés elkerülése végett.  
  Méltóztassanak tehát ily módon, az I ft 60 krt fél vagy egész évre kiegészítve beküldeni. A Koszorú előfizetése félévre 6, egy évre 12 ft.  
  Vannak, a kik a Figyelőre hosszabb időre is előfizettek: ezek szintén az előre fizetett mennyiség arányában méltóztassanak előfizetésöket megtenni a Koszorúra.  
  Többen a Koszorút. előfizetői közül nem vonták le a mi a Figyelő után még részökre járt volna: hanem egész előfizetési összeget küldöttek be a Koszorúra. Ezek neveit nem sokára közölni fogom, kimutatván a pénzmennyiséget, me1y részökre visszajár; hogy vagy a további folyamra fordítassék, vagy iránta máskép rendelkezzenek.  
  Némely t. előfizetői a Koszorúnak, a nélkül, hogy a Figyelő iránt követelésök volna, 5 frttal küldötték be a félévi járandóságot. Kérjük a hiányzó I frtot hozzánk juttatni.
n
Jegyzet A K előfizetési díja tehát évi 2 Ft-al nagyobb volt a SzFnél. Ez a terjedelem megváltozásának volt a következménye: a K másfél, mig a SzF csak egy íven jelent meg. Nemcsak a kiadó, a nyomdász is megváltozott. A Kt
A.
Arany János
maga adta ki, és Emich Gusztáv nyomdájában készítették, a SzFt
Heckenast
Heckenast Gusztáv
adta ki, s a saját,
Landerer
Landerer Lajos
-el egyesült nyomdájában állíttatta elő. — Az előlegben, többletfizetésben levő előfizetők névsorát, harmadkrajcárra kimutatva mindent, a hátsó borítólap külső oldalán közölte a K I. I. 6. sz. — Ezt a figyelmeztetést a következő, a 2. számban mégegyszer megismételte
A.
Arany János
 
  23. sz.  
  6.  
  Előfizetési felhivás  
  a  
  KOSZORÚRA  
  A Koszorú első félévi folyama junius végén lejár. Figyelmeztetjük rá tisztelt olvasóinkat, s az egész közönséget.  
  Nem állunk elé nagy szavakkal, dicsekvéssel a multra, igéretekkel a jövőre. Érezzük hiányainkat. De arról is meggyőződtünk, hogy e hiányok nagy részben mostani irodalmunk fogyatkozásai. Némely szakra nincs, vagy kevés az iró: nem lehet oly sok oldaluan szerkeszteni, mint óhajtanánk. Más szakban az erők szét vannak szórva, nehéz őket egyesíteni. Mindazáltal sikerült a jobb tehetségeket már is szép számmal fűzni össze „Koszorúnkba.” Többektől is bírunk vagy ígéretet, hogy támogatni fognak, vagy kész munkát. Igy a beálló félévet az agg, de lélekben mindig fiatal elevenségü Fáy Andrásunk egy víg beszélyével nyitjuk meg.  
  Annyit mondunk tehát, hogy igyekszünk e lapot, az elkezdett pályán haladva, tartalmilag mind jelesebbé tenni, oda munkálván hogy a nemesen mulattató, szivképző olvasmányokat jobb iróink tollából vegye a közönség: más részről, hogy az értelemnek kellemes, tanulságos táplálékot adhassunk.  
  Valamig az előfizetések száma engedi, a Magyar költők arckép csarnokának melléklését is folytatjuk.  
  Előfizetési ár az eddigi marad: a julius—decemberi félévre 6 frt, melynek idején beküldését kérjük, mert bizonytalanra nem nyomathatunk fölös példányokat nagy számmal.  
  A pénzt, bérmentve, a kiadó szerkesztőséghez (üllői ut és 3 pipa utca sarkán II. sz.) vagy Emich Gusztáv kiadó hivatalába (barátok tere 7 sz.) kérjük utasítni.  
  A „Koszorú” szerkesztője s tulajdonos kiadója.
n
Jegyzet
Fáy
Fáy András
nak igért elbeszélése: Flóris diák (K I. II. 1—4. sz.) — A Magyar Költők Arczképcsarnoka mintegy közvetítő megoldás volt a közönség igénye, folyóirateszménye, az
A.
Arany János
által annyira nem szeretett „képeskedés” s a maga elképzelése között. Barátai, főkép
Tompa
Tompa Mihály
, mindenképpen rá akarták venni, adjon képet is, hogy emelje a lap kedveltségét. (
A.
Arany János
-hoz, 1862. okt. 1. MTA Ltár 1023.). Negyedévenként adott egy-egy költői arcképet a lap, külön, keményebb, fényezett lapon; s fennállása alatt a régi irodalom sok jelesének arcképével ajándékozta meg olvasóit. (
Zrinyi
Zrínyi Miklós
,
Gyöngyösi
Gyöngyösi István
,
Ráday
Ráday Gedeon
,
Dugonics
Dugonics András
,
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
,
Batsányi
Batsányi János
stb.) Az egyes költők arcképét, ha lehetséges volt ez, akkor adta, midőn cikk is szólt az illetőről a lapban. Néha, pl.
Ráday
Ráday Gedeon
ról írt tanulmánya alciméül oda is írta: „ Kiséretül arcképéhez” (K II. I. 26. sz.; 1. még 283. gl.) — Ezt a felhívást négy számon át változatlanul közölte a szokott helyen a lap (23—26. sz.; jún. 27—28. sz.).
 
 

Megjegyzések:

Az előfizetési felhívásokhoz tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetők el: