Aranysárkány fejléc kép
 
KOSZORÚ. III. ÉVF. I. FÉLÉV  
  1865  
  24. sz.  
  10.  
  A t. c. előfizetőkhöz  
  Körülményeim úgy alakultak, hogy a Koszorú szerkesztésére elegendő időt és gondot többé nem fordíthatván, e lapot a jelen félév lefolytával meg kell szüntetnem.  
  E szerint juliusra már nem fogadhatok el előfizetést. Az egész éves, s átalában minden, júniuson túlterjedő előfizetések fölösleg részei, valamint a julius—decemberre már beküldött előfizetések, az illető nevekre s helyekre cimezve, készpénzben és bérmentve, junius 1-ső napján mind postára tétettek. Ha valaki a maga illetményét a rendes posta idő alatt meg nem kapná, méltóztassék azonnal reclamálni, hogy én is a postán utána nézhessek; különben az elkésett reclamatiókat csak annyiban vehetem tekintetbe, a mennyiben magam a postahivatal részéről még kárpótlást nyerhetek.  
  Fogadják minden rendü t. előfizetőim az eddigi pártolásért forró köszönetemet.  
 
Pest
Budapest
en, jun. 3-kán, 1865.  
 
A.
Arany János
Koszorú szerkesztője  
  és kiadója
n
Jegyzet A „körülmények” ily alakulásában legfőbb tényező
A.
Arany János
-nak az Akadémia titoknokává való választása volt. (1865. jan. 26.); akkor, a választás idején ugyan még azt írta a K: „Lapunk szerkesztésére e változás semmi érezhető hátránnyal nem leend.” ( K III. I. 5. sz. Vegyes.) Közben azonban az előfizetők száma is folyton apadt, 700 alá esett, s gy valóban nem lett volna értelme a vesződséges titoknokság mellett fönntartani.
A.
Arany János
előcikkben külön is búcsút vett ez utolsó számban az olvasóktól (A kegyes olvasóhoz). — Igéretéhez s jelleméhez híven valóban pontosan, pedánsan intézte el a fönnmaradt előfizetések ügyét, mint több ily tárgyú fönnmaradt levele is bizonyítja. Egyet ezek közül kiadott
Voinovich
Voinovich Géza
(
Voinovich
Voinovich Géza
III. köt. 41—42. 1.). Egy másik, azóta előkerült, saját kézzel irt pedig így hangzik: „Méltóságos Grófné! Miután szerkesztésre elegendő időt és gondot nem fordíthatok; a Koszorut e félév lejártával meg kell szüntetnem. E szerint a jul.—dec. hónapokra eső előfizetési fölösleget, 5 Frt 40 krt (minthogy könyvárusi uton 10% levonással kaptam) szerencsém van idezárva köszönettel visszaküldeni. Tisztelettel Arany János szerkesztő
Pest
Budapest
, jun. 1. 1865.” (Bethlen Miklósnéhoz, MTA Ltár) — E felhívás a lap utolsó 3 számában olvasható (24—26., jún. 11. — 25.).
 
 

Megjegyzések:

Az előfizetési felhívásokhoz tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetők el: