Aranysárkány fejléc kép
 
KOSZORÚ. I. ÉVF. II. FÉLÉV  
  1863  
  366.  
  — A magyar akadémiának közelebbi szerdán — jul. l. — rendkivüli összes űlése volt, ez lévén a határidő, melyen a Hölgyekdijából kitűzött jutalmakra beérkezendett pályaművek iránt a titoknok jelentést vala teendő. Az idei pályázatra három feladat levén kitűzve, kettőre most sem jött pályamunka, mint tavaly sem. E kettő az „ujabb nevezetes utazók története” a historiai — és a „felfedezések története” a természettudományi osztályból. Valóban csoda, hogy ez aránylag könnyű és kellemes munkára senki sem vállalkozik. Az akadémiában kérdés tétetett; nem volna-e jobb az ily népszerű könyveket nem pályázás, hanem megbizás utján állitni elő; s az illető bizottmány utasittatott, hogy arra nézve, mi történjék ezután a pályázatokkal, javaslatot készítsen. —
[szerkesztői feloldás]
...
n
Jegyzet A Hölgyek díját 1859-ben alapították Almási Balogh Pál (1. 247. gl.) buzdítására. Negyvenöt főrangú hölgy évente 3 aranyat adakozott azzal a meghagyással, hogy adassék ki az ebből összejövő összeg évente 4 tudománynépszerűsítő könyvnek. Szerződésük: „Arany-könyv”. (MTA Ltár)
 
  367.  
  * Ormós Zsigmond hg. Eszterházy Pál nagyszerű bécsi képtárának — mely a hg. nemes adományából, az akad. palotája elkészültével, méltó helyére, fővárosunkba fog költözni — részletes leirását készíté el. E műtörténelmi leirás, mint mondják, igen érdekes s a herceg saját költségén fogja kiadni. Különben — erről jut eszünkbe — az akad. palotája is szépen halad, már az első emelet egészen megvan s télire tán az egész épület fedél alá fog jőni.
n
Jegyzet Esterházy Pál hercegről (1786—1866), a Batthyány-kormány hamar megfutamodott külügyminiszteréről van szó, aki gróf Dessewffy Emilnek, az Akadémia ekkon elnökének a rábeszélésére 1861-ben az Akadémiának adta át megőrzésre képtárát, amely 1865-től a közönség számára is megtekinthetővé lett az új palotában.
Ormós
Ormós Zsigmond
ra 1. 74. mj.
Ormós
Ormós Zsigmond
jelzett munkája meg is jelent: A herceg Esterházy-képtár műtörténelmi leírása.
Bp
Budapest
. 1864.
 
  368.  
  — A Magyar Sajtó e félévben megkisebbedett, hanem ez nem válik kisebbségére. Mig oly nagy volt, nem látott az egész magyar irodalomban oly üldözni való botrányt, mint épen a mi szegény Koszorúnk. Isten bocsássa meg neki!
n
Jegyzet A MS-t e félévig Vajda János szerkesztette; ezután 1863. júl. 1-től Pákh Albert és Greguss Ágost (1. 559. gl.).
 
  2. sz.  
  369.  
  — Az alakulandó
Magyarhon
Magyarország
ban élő zenészeket segélyző egylet alapszabályainak: megvitatása végett f. év julius 13-án esti hét órakor a tigris szálloda teremében közgyűlés fog tartatni — igy hirdeti Bartay Ede választmányi elnök úr. (Bár teljesednék a stilhiba e Meghívás elején, valamint a segélyegyletnek jó sikert óhajtunk!)
n
Jegyzet Bartay Ede (1825—1901) zeneszerző fia, maga is foglalkozott zeneszerzéssel, de inkább mint zenetanár szerzett nevet, s mint ilyen egy ideig a Nemzeti Zenedét is igazgatta. Az általa szorgalmazott egylet az
A.
Arany János
— említette néven meg is alakult. — A Tigris szálló épülete ma is áll, a Nádorutcában.
 
  3. sz.  
  370.  
  — A nyelvtudományi osztály ülése hétfőn (jul. 13) az akadémiában, bár nem népes, de igen érdekes volt. B.
Eötvös
Eötvös József
József alelnök tarta emlékbeszédet Reguly Antal elhunyt tag, a hires utazó fölött, ki miután egész ifju életét a haza tudományos érdekének szentelte, a célnál roskadott össze. A lelkest lelkesen méltányló emlékbeszéd felolvasott részei már megjelentek a nagyobb lapokban, t. olvasóinkat oda utasítjuk. — Ezután
Toldy
Toldy Ferenc
Ferenc szintén nagyérdekű s a nyelvtudományra nézve nevezetes fontosságu előadása következett egy Königsbergben ujonnan feltalált régi magyar nyelvemlékről, mely idősorban a „halotti beszéd” után következik. A csak nehány sorból álló szöveg valamely egyházi tanitás végsorait képezi a Boldogságos szűzről, melynek pergamenét a könyvkötő egy XIV-ik századbeli latin irott könyv (codex) bekötésére használta, igy maradt fenn e magyar töredék, melyet e szerint előbbre, a XIII-dik századra bizvást tehetni. A korhoz mérve igen olvasható, mondhatni szép betűkkel van irva; legbecsesb azért, mert mintegy hidacskát képez a „halotti beszéd” s későbbi nyelvemlékeink között. A „halotti beszéd” némely helyesirási s hangejtési formái még ebben is láthatók; de másrészt annyira könnyű értelmét venni, hogy az osztály egyik tagja,
Ballagi
Ballagi Mór
Mór, alkalmat vőn kimondani meggyőződését, mely szerint a magyarban nincs régi nyelv, uj nyelv, hanem a mi különbség a régiekben látható, az csupán a helyesirás tapogatódzó ingatagságára esik.
Toldy
Toldy Ferenc
ez ily általánosságban meg nem állható véleményt szintén élénken utasítá vissza; s mi sem fogadhatnók el, mert egyes tájszólásokban maig fenmaradt régi formák és hangoztatások igazolják egyrészt nyelvemlékeink formáit. —
[szerkesztői feloldás]
..
n
Jegyzet Reguly Antal (1819—1858) oroszországi rokonainknál gyűjtött, és hazahozott hatalmas anyagát folytonos betegeskedése s halála miatt nem dolgozhatta fel. Nyilván erre gondolt
A.
Arany János
Eötvös
Eötvös József
emlékbeszéde megjelent műveinek 1893-as Ráth-féle kiadásában az Emlék- és ünnepi beszédei c. kötetben. — A Kőnigsbergi töredékeket 1862-ben lelte föl Julius Zacher kőnigsbergi professzor, s
A. Pott
Pott, August
, hallei professzor közvetítette a fölfedezést a magyar tudományos világnak, elsősorban
Toldy
Toldy Ferenc
nak. A Mária siralom s a Gyulafehérvári glosszák ez időben még nem voltak ismeretesek, s ezért sorolja
A
Arany János
az újonnan fölfedezett nyelvemléket közvetlenül a Halotti Beszéd után.
Toldy
Toldy Ferenc
előadása, változott alakban kiadva: Irodalomtörténeti olvasókönyv.
Pest
Budapest
1868. 1. köt.
 
  371.  
  — E lapok szerkesztőjének megbocsátják olvasói, ha nem mellőzheti a balhirt, hogy
Szalontá
Nagyszalonta
nak
egy része ismét leégett. Az 1847-iki nagy tűzvész alkalmával egy szöglete maradt volt épen: most az a rész lőn a lángok martalékává.
Szalonta
Nagyszalonta
az alföldi inség által is sujtva van, igy most kétszeresen érzi a csapást. A szerkesztőség elfogad könyöradományokat a tűz által tönkre jutottak számára s az aláirást maga megnyitja 20 fttal.
n
Jegyzet Már az előző két esztendő is száraz és igen gyenge termésű volt országszerte; 1863. évben azonban az évszázad egyik legnagyobb szárazsága gyötörte az országot, főképp pedig az Alföldet.
 
  5. sz.  
  372.  
  Az akadémia ülése utolsó volt a szünidő előtt. A mathematikai és természettudományi osztályok ülése volt ez.
[szerkesztői feloldás]
...
Szabó
Szabó József
József előadása vonta magára a közfigyelmet, ki saját vizsgálata nyomán a hengermalmi és kőmalmi rendszer közötti különbséget deríté fel, elemezvén a pesti hengermalom és két legjobb, kővel örlő malom liszt készítményeit. A különbség (köznyelven szólva) leginkább az, hogy a hengermalmi őrleményben valamivel több vizrészecske marad, és igy a liszt sikeresebb, belőle a tészta nyulósabb, mint a kővel örlöttben. Kiemelte értekező a magyar lisztgyártás nagy tökélyét, melytől az angol s francia is még hátra van; az első nem vetekedhetik a mi legfinomabb, sőt másodrendű lisztünkkel sem, a francia mindenek előtt fehérséget kiván s igy tisztjében keményítő a túlnyomó; a német tud finom lisztet őrleni, de búzájában kevesebb a siker, mint a miénkben. Megigérte a t. értekező, hogy e nagyon is életbe vágó tudományos fejtegetést népszerű formában kidolgozza a Koszorú olvasóinak
[szerkesztői feloldás]
...
n
Jegyzet Szabó Józsefre 1. 181. gl. — Igért cikkét, sajnos, nem írta meg a K-nak.
 
  373.  
  * Egy ura „V. U.” szerkesztőségéhez egy csomó ujdon faragott szót küldött be, terjesztés végett. Mi is közlünk nehányat a „V. U.” által közbe-közbe szurt felkiáltó és kérdő jelek elhagyásával, mivel azok mindenik után odaillenének. Ime: Akadémia = tanmütc; colleginm = tangyülde; ekklézsia = vallda; templom = = imárda; presbyterium = népkorda; rector = intész; curator = = gondász; protestans = hitóvár; senior = óbbár; presbyter = = népkorász (jó, hogy nem éhen korász.) superintendens = hitfelügyelő; reformatus = hitjavitonc; kantor = éneklész; togatus = hitmeczér; orgona= ájtzora; empiria = oktonda (kéretik a szedő az a helyett nem i-t szedni) stb. stb. Tanulj magyar!
n
Jegyzet A javasolt új szavak beküldőjét a VU sem nevezi meg. ( 1863. jún. 26. 30. sz., Mi újság rovat.)
 
  6. sz.  
  374.  
  — A budai népszinház igazgatósága szives volt a lapok szerkesztőségeit meghívni a szerdai (aug. 5.) szellem-productiókra, „hogy a lapokban itt-ott felmerülő gáncsolások és kicsinylő ócsárlások megszünjenek.” Mi, ha olykor szót tettünk, nem a szellemábrák jóságában kételkedtünk, miattunk lehetnek nagyon jók; hanem az egész machineriát igen alárendelt dolognak tartjuk, s kivált igy pusztán, drámai szöveg nélkül mutogatva épen olybá nézzük, mintha egy-egy uj diszitményt, vagy a függönyök felvonására szolgáló kötélgépezet ügyességét mutogatnák. Mint segédeszköze a drámai előadásnak jó lehet, s ha a szinpadi csalódást neveli, az ellen sincs szavunk; de se a drámai, se a szinművészet maga valami óriási haladást e szellemábrák feltalálásával nem tett. Ennyit akartunk mondani.
n
Jegyzet Molnár György (1. 56. gl.) a Budai Népszínház igazgatója egy sor technikai, mechanikai újítást tanult el Párizsban, ahova e célból előző
 
  375.  
  — A szalontai tüzkárvallottak számára az enyingi uradalom részéről 20 frt adomány küldetett be szerkesztőségünkhöz. Sietünk a kellő helyre átszolgáltatni.
n
Jegyzet A szalontai tűzkárra l. 371. gl.
 
  7. sz.  
  376.  
  — Megjelent, Pfeifer kiadásában: „Magyar könyvészeti Közlöny 1862-ről.” E cim azt sejteti velünk, hogy buzgó könyvárosunk folytatni fogja e nagy hézagot pótló közlöny évenkinti kibocsátását. Azonban, minden nagy teljessége mellett egy pár lényeges hiányt meg kell jegyeznünk. Az 1862-ki folyóiratok közt, valamint az abc. rendű cimsorban is, hiába keressük — nem csak a Szépirodalmi Figyelő t (melynek 10 havi élete talán nem ér föl 2 havi halálával), hanem a Budapesti Szemlé t is. Már pedig ez utóbbi legalább is annyi joggal helyt foglalhatna az encyclopaediai munkák s folyóiratok közt, mint akár a
Toronyai
Tornyai Károly
Tolvajnyelve.” A Sárospataki Füzetek et sem vettük észre. Ugy látszik, az erdőtől. épen a fákat nem látta meg a „Könyvészeti Közlöny” szerkesztője.
n
Jegyzet Tornyai Károlyra l. 276. gl. — A Magyar Könyvészeti Közlöny 1962-ből címmel az OSZK-ban nem található semmiféle kiadvány. — A Szépirodalmi Figyelő 1862. novemberében és decemberében már nem jelent meg (l. 4. sz. felh.).
 
  377.  
  — A lipcsei „Europában” Tátra hegységünk ismertetése jelent meg, vagy inkább kivonat egy könyvből, mely e cimmel: Karpathen-Bilder von F. W. Hildebrandt Gloggauban láta világot. Majd csak hozzánk kapnak már a touristák.
n
Jegyzet ”Europa; Chronik der gebildeten Welt. — 1845—46 között Stuttgartban, 1847 óta Lipcsében jelent meg ez a VU-hoz hasonló, de annál tudományosabb színezetű, s ugyanakkor mozgékonyabb, liberális folyóirat, amely az
A.
Arany János
által állandóan olvasott lapok közé tartozott. — Külföldi híreinek egy részét, főképp a művelődési és művészeti életet illetőket ebből merítette. Míg azonban a sokkal nehezebb fajsúlyú angol Athenaeumot bizonyos respektussal emlegette, ezt szerette megcsipkedni tájékozatlanságáért éppúgy, mintahogy tudós, németes fölényéért, elfogultságaiért is. — FW. Hildebrandt kilétéről nem tudunk bővebbet.
 
  378.  
 
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
levelezése Károly Ágosttal, melyet a német közönség oly feszülve várt, immár megjelent két jó nagy kötetben. De a várakozás mennyire csalódott. Azt hitték, ez eddig oly igen rejtegetett levelek uj fényt fognak deríteni
Goethé
Goethe, Johann Wolfgang von
re és az egész korra, s ime most a német ismertető fájdalommal mondja ki, hogy „elég szoros ismeretségünk ama feledhetetlen korral, e levelezés által, egy fontos lépéssel sem ment előbb.” Azok is felsültek, kik némi cronique scandaleuse-ét a weimari udvarnak várták e levelektől.
n
Jegyzet Hol olvasott
A.
Arany János
e levelezéskötetről, nem tudjuk, talán éppen a lipcsei Európában (l. előztő gl.) — chronique scandaleuse: botránykrónika.
 
  379.  
  A müncheni nemzetközi műtárlat javában áll. A kiállító művészek száma 162, ebből 48 killföldi, a többi német. Franciaországra esik 14, Belgiumra 14,
Holland
Hollandia
ra 8, Olaszországra 7, Svájcra 4, a scandináv országokra 3. — A német városok: Karlsruhe, Berlin, Düsseldorf, s főleg München. Az utóbbiak során vártuk —
Pest
Budapest
et, de nem találtuk. Nem tudjuk ott van-e, vagy művészeinknek elég a pesti két műtárlat.
n
Jegyzet
Pest
Budapest
en ez időben két állandó tárlat volt: a Nemzeti Múzeum Képtára és az Esterházy-képtár; s két kiállító egyesület: az 1840-ben alapított Pesti Műegylet, mely ez időben jobbára az abszolutizmus szolgálatában állt és az 1961-ben alapított magyar szellemű Képzőművészeti Társulat.
 
  8. sz.  
  380.  
  — Figyelemre méltó az a természeti tünemény, melyről egy somlyóvidéki levelező értesíti a lapokat. A Somlyó-hegy 3/4 résznyi magaslatán, 40 öles kútban, öt hét óta valami fény látszik, mely a népnek sokféle balhiedelemre szolgáltat alkalmat. „Természet tudomány, jőjön el a te országod!” kiált föl erre vagy a levelező vagy az ujdonság irója. A „természet tudomány országa” még annyira soká fog eljőni, hogy a köznép egy még soha nem látott s csodásnak tetsző természeti jelenséget meg tudjon magyarázni; de annyira csakugyan eijöhetett volna már, hogy szakférfiaink közül valaki az ilyet megvizsgálja, vagy, ha ismeretes tünemény, róla a közönséget értesítse. Elvárjuk szünetező tudósaink valamelyikétől.
n
Jegyzet A Somló-hegy e tüneményét szinte minden lap említette; megvizsgálta-e valaki, nem tudjuk.
 
  381.  
  — Mint a lapok említették, Dobsa LajosAttila” cimű szomorujátékát a hires tárcairó
Jules Janin
Janin, Jules
ismerni óhajtja, igérvén annak bemutatását a francia közönség előtt. A forditást francia nyelvre most Wohl Janka vette műbe, kinek e nyelvbeli jártassága kis kora óta ismeretes. Reméljük, hogy e forditás képessé teszi
Janin
Janin, Jules
t felfogni és méltányolni a magyar szerző munkáját annyira, hogy becsületet valljunk ez első nagyobb fajta költeménnyel, mely nyelvünkből a francia irodalomba átültettetik.
n
Jegyzet Dobsa Lajos Attila és Ildikó c. drámájának e fordítása létrejött-e, könyvészeti munkák nem adnak felvilágosítást. — Janin, Jules (1804—1874) liberáis író és kritikus. Különösen a színi bírálat terletén volt neve közismert. Wohl Janka (1846—1901) az ismert testvérpár közül az idősebbik volt.
A.
Arany János
már Kőrösön kapcsolatba került velük — Ballagi Móron keresztül, akinek rokonai voltak — (l. A. krk VI. köt. 227. l.), s
Stefániá
Wohl Stephanie
nak már egy elbeszélését is közölte
A.
Arany János
lapjában ( SzF II. II. 8—9 sz.);
Janká
Wohl Janka
nak pedig három versét ( SzF II. II. 11. sz.).
 
  382.  
  Halm Frigyes, a „Griseldis” és „Ravennai Viador” szerzője, uj drámát irt a hindu életből, „Begum Somru” cim alatt, de nem igen dicsérik benne a drámaiságot. Lyrai pathoszból van felfúva ez is, minden valódi élet nélkül.
n
Jegyzet Halm, Friedrich (tulajdonképpen München-Bellinghausen báró, 1806—1871) német drámaíró és elbeszélő, aki
Schiller
Schiller, Johann Christoph Friedrich
és
Grillparzer
Grillparzer, Franz
eszményítő modorát egyseítette az epigon romantika lirizmusával és patetizálásával. Ravenna: Der Fechter von Ravenna: A ravennai hős, Ravenna megvívója.
 
  383.  
  — A szegény hazánkat ostorozó inség és nyomor krónikájához nem örömest szolgáltatunk adatokat; nem núntha érzéketlen volnánk édes mieink szenvedése s az annyiakat fenyegető végpusztulás iránt; de mert a csapás oly iszonyú mérvű, hogy egy jámbor szózattal több vagy kevesebb rajta nem segít; és mert a szépirodalom, a költészet (melyet lapunk is képvisel) oly tér, hová a zaklatott emberi sziv — iróé olvasóé egyaránt — nem leverődni, hanem felüdülni menekszik. De meg nem állhatjuk, hogy egy hátszegvidéki levélből, melyet egészben nem közölhettünk, ide ne írjunk egy pár sort, melyben az Erdélyországba menekült és most onnan visszafelé lézengő alföldiek szomoru sorsát festi. „Kitakarodván, ugymond, hajlékaikból, hol éhező s nyomorral küzdő családot hagytak hátra, ide jőnek Erdélybe munkát keresni, de az itteni viszonyokkal ismeretlenek, nem tudják, hogy a gazdálkodás csak kicsinyben űzetik, hogy az apró birtokosnak házi cselédje is elvégzi az aratást, a csépelést pedig télire szokták hagyni; így a szegény lesújtott emberek borzasztóan kétségbeesett arcokkal járnak tétova, munkát sehol sem találva. Egy részök már visszafelé indul, s valóban égbekiáltó látvány ezekkel az időjárás és éhség által összeszáradt, fekete képű, szerencsétlen rongyos emberekkel az országúton találkozni, kikre otthon csak a bizonyos éhhalálnak kinja vár.” De hogy mindez a „szűkkeblűség, ocsmány önzés, ember társa iránti érzéketlenség eredménye” volna, ezt, a levél iróval, nem állithatjuk.
n
Jegyzet Az 1863-as ínségre l. 371. gl. — Ki írta e levelet, nem tudjuk;
A.
Arany János
levelezésében nem található meg. Hogy azonban ő volt a címzett, bizonyítja, hogy a Nyilt levelezésben is válaszolt e levél írójának (l. 251. üz.).
 
  9. sz.  
  384.  
  — A magyar aristocratia egyik diszét, a haza egyik leglelkesb leányát vesztette el. Nádasdi gr. Nádasdy Lipótné , soborsini gróf Forray Julia aug. 22-kén életének. 51-ik, boldog házasságának 28-ik évében hosszas betegeskedés következtében, szeretett férje és fia karjai közt
Pest
Budapest
en elhunyt. A boldogult mind jótékonyságá- ról, núnd honleányi érzelmeiről, mind pedig a hazai. művészet és irodalom iránti részvétéről ismeretes volt. Mint Komárommegye örökös főispánjának neje, Komáromban jótékony intézetek felállítása körül fáradozott, pesti salonjában festményeket és szobrokat lehetett látni hazai művészeinktől, s nem egy iró volt nála szivesen látott vendég azon érdekeltségnél fogva, melyet a nemzeti irodalom iránt tanusított. Hideg tetemei aug. 23-án szenteltettek be a családi palotában, s vitettek utolsó kivánsága szerint Agárdra Fehérmegyébe, hol 26-kán el is temettettek. Az engesztelő szent mise áldozatok Agárdon aug. 26-kán,
Pest
Budapest
en aug. 29-kén tartattak meg. Nyugodjanak békén porai, emléke lebegjen köztünk lelkesitésül és vigaszkép.
n
Jegyzet Forray Júlia (1812—1863) délvidéki arisztokrata, grófi család gyermeke, aki családjából hozta a művészet szeretetét, a közügyek iránti érdeklődését: anyja Brunswick-leány volt, s ő meg mint a hazafias érzületű Nádasdy Lipót gróf felesége s mint az ország egyik legelőkelőbb asszonya, sokféle közhasznú intézmény létrehozásában tevékenykedett (lelencház, javítóintézet, menhely, s szívesen mecénáskodott). Fiát, aki ifjan meghalt,
Gyulai
Gyulai Pál
nevelte egy ideig, s nagy rokonszenvvel és tisztelettel emlegette a grófnőt.
 
  385.  
  — Az „Ország Tükrében” ezt olvassuk 1844-ről: „akkori időben. . a költők, az egy Csokonai kivételével, mythologiai istenekkel népesiték hazánk berkeit és pusztáit s humorosan írni vakmerőség volt.” Lám, mily nagyot haladtunk azóta! Oly nagyot, hogy a
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
,
Garay
Garay János
, sőt már
Tompa
Tompa Mihály
és
Petőfi
Petőfi Sándor
kora csak a távol mythologiai ködében borong előttünk s összefoly a
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
éval.
n
Jegyzet Az Ország Tükrére l. 174. gl. — Ez a cikk Ágai Adolf tollából jelent meg; Pákh Albertet ünnepelte 40. születésnapja alkalmából. Többek között így írt: ”1844. év óta az olvasók többször találkoztak Pákh Albert álnevével (Kaján Ábel) a lapokban. Ép humora, metsző gunyja egészen új hang volt az akkori időben, hol a költők az egy
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
kivételével”… stb. (1863. aug. 21. 24. sz.)
 
  386.  
  — A nemzeti muzeum madárterme számára a szükséges szekrények elkészülvén, a madárgyüjtemény felállíttatott. A régiségosztály nem rég egy mult századi egyenes kardot kapott ajándékba Zenta városától, melynek egyik felén: „Vivat Carolus VI.” a másikon: „Vivat Eugenius Princeps” feliratot olvashatni. A P. N. midőn ez ujdonságot közli, megemlíti, hogy tud egy igen nevezetes, jelenleg eladó régiséget, melynek legméltóbb helye szintén a nemzeti muzeum. E régiség I-ső Rákóczy Györgynek teljesen ép fejedelmi buzogánya aranyozott ezüstből, nehéz, tömör, gyönyörűen dolgozott mű. Markolatja s óriási gombja gyémántokkal, smaragdokkal és rubinokkal van kirakva s felül a
Rákóczy
Rákóczy György
ak szép cimere diszlik e felirattal: Sali deo gloria. 1631. E régiséget jelenlegi tulajdonosa 2000 frtra tartja, de a nemzeti intézetnek talán olcsóbban is átengedné.
n
Jegyzet A Zenta városától ajándékozott kardon III. Károly magyar király neve s híres hadvezéréé, Savoyai Jenő hercegé áll. III. Károly a német-római birodalomban VI.-nak számított. — Rákóczy György buzogányának fölirata: egyedül Istennek (Istené) dicsőség.
 
  11. sz.  
  387.  
  — Az alakulandó magyar protestans irodalmi társulat alapszabályainak terve megjelent s hozzánk is beküldetett. E terv szerint „a magyar protestans irodalmi társulat célja, általában a magyar protestáns közönség művelődését, a protestantismus szellemében és érdekei szerént, irodalmi téren előmozdítani; különösen pedig az egyházi életre vonatkozó tudományokat művelni, s magyar nemzeti nyelvünkön irodalmilag terjeszteni.” Ily egyesületre kiáltó szükség volt.
n
Jegyzet A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság alapítását 1863. szept. 13-i keltezésű felhívással adja tudtul Révész Imre (l. 225. gl.) debreceni főiskolai tanár;kifejti a Társulat rendeltetését: ”írói erők szövetkezése”, hogy ”nemzeti és egyházi irodalmunk még kopár téreit buzgalommal művelés alá fogjuk s oly gyümölcsöket hozzunk létre, amelyeket a közönség valódi haszonnal élvezhet.” Sajnos, e négyhasábos, öblös hangú, kenetesen papos cikkből, amelyben gályarabság, rablánc és máglya és minden egyéb protestáns prédikációs kellék előfordul, konkrétan semmit nem lehet a Társaságra vonatkozóan megtudni. ( Nehéz idők és a Magyar Prot. Irodalmi Társulat. Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1863. szept. 20. 38. sz.) — Az adakozások már e számtól fogva megindultak, s hamarosan megkezdte működését is a Társulat.
 
  12. sz.  
  388.  
  * Heckenast Gusztáv kiadásában épen most jelent meg Toldy FerencMagyar költészet története” német forditásban, szerző arcképével. Örülünk, hogy
Heckenast
Heckenast Gusztáv
e pénzszük időben sem szünik meg a kiadástól s arra ép ily művet választott, módot nyujtván a nagy német közönségnek ez irányban is ismerkedhetni velünk.  
  389.  
  * Kaulbachnak a hajdani „Szépirodalmi Közlöny” mellett megjelent „Hunnok harca” cimü remek eszményi képe rézmetszeteiből a megmaradt 140 példányt a m. képzőművészeti társulat vette át eladás végett, s nagyhidutcai — 8-dik szám — műcsarnokában kapható; egy példány 2 frt 10 kr, mig a németországi műárusoknál 19 frt. Ajánljuk művészetkedvelő olvasóink figyelmébe.
n
Jegyzet
W. Kaulbach
Kaulbach, Wilhelm von
nak (1804—1874) ez a némiképp klasszicizáló modorban, de alapjában romantikus-eklektikus felfogással festett, a berlini Neues Museum-ot díszítő felképe nagyon megfoghatta
A.
Arany János
képzeletét; egy évtized múltán még fiát is, aki nyilván apa által ismerte meg, megijlette, híres, hasonló című költeményének írásakor. E képpel alighanem
Eötvös
Eötvös József
ismertette meg baráti körét. ( Sőtér István: Eötvös József.
Bp
Budapest
. 1953. 370. l.) — ”Szépirodalmi Közlöny” (1857—59) előbb Szelestey László, később Székely József (l. 13. mj.) szerkesztette ezt a hetenkint kétszer megjelenő lapot, mely a divatlapokkal szemben tisztán irodalmi kíván lenni. A Gyulai—Csengery-féle csoport eleinte támogatta, de iránytalansága láttán visszahúzódott tőle, s a divatlapok nívóján maradt a lap.
 
  390.  
  * Duchenne francia doctor már régóta tanulmányozza az emberi arc idegeit, s szorgos kutatásainak sikerült végre minden érzelem kifejezésére szolgáló ideg tökéletes ismeretére jutni, ugy hogy többször tőn kisérletet — villanygépet alkalmazva egy halott arcához, mely aztán az ő tetszése szerint sirt, nevetett, haragudott stb. stb. Most M. Z. párisi gépész, ez idegismeretet hasznára forditván, egy kis terjedelmű gépet készített, melyet a szinészek politikai és egyházi szónokok könnyen elrejthetnek magoknál s a villany alkalmazásával a szerephez megkivántató érzéskifejezést lesznek képesek arcukra varázsolni. A francia képes ujság — honnan e hirt vesszük — azt jegyzi meg, hogy a diplomatiai körök nagy feszültséggel várják ez uj találmányt. Mi lesz igy a művészetből, ha minden mesterséggé válik! (Se baj! a művészet maga soha sem válik mesterséggé. Szerk.)
n
Jegyzet Duchenne, Guillamme-Benjamin-Armand (1804—1875) ünnepelt francia orvos, aki az idegrendszer kutatásában és gyógyításában az elektromossággal kísérletezett. — Melyik francia magazinban olvashatta e hírt
A.
Arany János
és fia, nem tudni; a gl. ugyanis nyilván kettőjüké, mint a bizalmas lezáró szerkesztői mj. mutatja.
 
  (?)  
  13. sz.  
  391.  
  * Vajda János költő szüleit a megbokrosodott lovak egy lejtőn elkapván a kocsi felborult s mindketten egyszerre haltak meg e gyászos eset következtében. Enyhítse a közrészvét a fiu fájdalmát.  
  15. sz.  
  392.  
  * Pauer Iván Kisfaludy Sándornak drámairói zsengéjét fedezte fel egy drámában, melyet a Kesergő szerelem költője 18 éves korában irt; a mű cime: „Seneca tragoediája, három felvonásban, Kisfaludi Kisfaludy Sándor által, Pozsonyban.” A drámát egy alkalomszerü hazafias jelige s az iró atyjához intézett szivélyes és szerény ajánlólevél előzi meg. Alig merjük remélni, hogy az irodalomtörténetileg érdekes mű egyhamar a közönség kezébe jusson. (Nem tudjuk, mennyiben uj e fölfödözés, miután Toldy Ferenc kézi könyvében már van említve „Seneca halálaKisfaludy Sándortól. Egyébaránt, irodalom történeti érdekén kivül, nem sokat várhatni ez ifjui kisérlettől. Szerk.)
n
Jegyzet Pauer Ivánról bővebbet nemtudni; Kisfaludy Sándor e zsengéje tulajdonképpen Ewald Kleist Seneca-jának fordítása. E gl. is mint az előző
A.
Arany János
-é s fiáé vagy Szász Béláé.
 
  393.  
  * Dr. Rómer Flóris érdekes archaelogiai levelei a „V. U.”- ban figyelmessé tévén az illetőket a
Turnicsé
Turnicse
n és Veleméren lelt falfestészeti maradványokra: a n. szinház rögtön
Turnicsé
Turnicse
re küldé festészét — Telepi Károlyt, hogy ott, az ötszázados, és igy az Árpádok korabeli nemzeti viseletünket ábrázoló képeket lemásolja. Mindenesetre igen nagy szerencsének tekinthetjük a n. szinház jelmeztárára nézve, mert eddig bizony jóformán csak a képzelet szüleményei valának a sinóros, sujtásos kacagányok. Vizkeleti Béla és Maszák Hugó szintén e festmények technikai tanulmányozása végett indultak az emlitett helyekre; az akadéinia archaeologiai osztálya pedig Stornó Ferenc urat bizá meg e képek régészeti szempontból való lemásolására, ki már több izben tanusitá jártasságát e téren. Mi csak azt adjuk hozzá, hogy vajha minden, hazánkban rejlő régiség ily szerencsés kutatóra akadna, mint
Rómer
Rómer Flóris
.
n
Jegyzet
Turnicse
Turnicsa
, illetőleg Turnicsa dél-zalai kisközség; Velemér pedig kisközség Vas megye délnyugati sarkában. Mindkettőnek a templomában XIV. századi falfestmények találhatók .— Rómer Flóris cikke: Archeológiai levél Zala-megyéből. VU. 1864. szept. 6. 36. sz., 1864. szept. 13. 37. sz. — Telepi Károly (1828—1906) Telepi Györgynek, a Színház neves díszlettervezőjének fia, Münchenben és Velencében tanult; jelentős szerepet vitt a művészeti közéletben, s főépp érzelmi hangoltságú, enyhén klasszicizáló tájképeket festett. — Vízkelety Béla (1825—1864) erdélyi kisnemesi családból született festő, aki előbb autodidakta módon tanult, majd bécsi Akadémia növendéke volt, s hazatérve a kor romantikus fölfogásában, de némi klasszicizáló modorral történelmi képeket festett. A történeti ruhaviselet kutatásában elismert tekintély volt. — Masszák Hugó (1831—1916) neves erdélyi polgári származású újságíró, aki pályája elején rajzolt s festett is és művészeti cikkeket írt. Később vette föl neve elé anyja nevét, a Szedegy-t. A Magyar Távirati Irodát ő alapította meg. — Storno Ferenc (1820—1907) ismert soproni polgárcsaládból született festő; Bajorországban és Ausztriában tanult; történeti, vallásos és tájképeket festett klasszicizáló modorban. De mint kitűnő restaurátor nagyobb nevet szerzett magának. — A gl. aligha egészében
A.
Arany János
-é, de része lehetett benne.
Rómer
Rómer Flóris
t kedvelte, s minden aélkalommal dícsérettel említette, másrészt a magyar viselet múltja és jelene egyik kedvenc, folyton ébren tartott témája voltlapjai e rovatának. Később egy adakémiai tudósításában pedig szinte szó szerint ismételte e gl. zárómondatait (l. 490. gl.).
 
  394.  
  — Bár mint hetilap elkésve, nem hagyhatjuk emlitetlen a gyászhirt, hogy Bezerédi Bezerédj György, udv. tanácsos és a dunántuli kerületi tábla nyugalmazott elnöke, a néhai dicső emlékezetű hazafi Bezerédj István lelkes özvegyének édesatyja, élete 85-ik évében, mult hó 23-ikán meghalálozott. Oly korban hunyt el, midőn a halál már csöndes átmenetel a mindenkivel közös enyészetbe: vigasztalja ez a honleány megkeseredett nemes szivét!
n
Jegyzet Bezerédj György (1779—1863) magas rangú bíró. Leányára, Bezerédj Istvánné Bezerédj Amáliára l. 119. gl.
 
  395.  
  * Két igen csekély adományt emlitünk meg, mely az alföldi szűkölködőkön nem sokat fog segiteni, de a mérleget alább billenti, mint a Murád szultán disznaja. Az egyik adomány — 10 frt — mit a hidjai puszta pásztorai gyűjtöttek a Sz. Mihálynapi búcsú alkalmával — a másik 5 frt. s ezt Bossányi Rudolf birtokos lonthói cselédei kértére küldte be, mivel ezek az idén, a szokásos szüreti táncvigalomról lemondtak, s igy a cigányoknak nem kellett fizetni.
n
Jegyzet Hidja Tolna megyei község, Bezerédj István, illetőleg özvegyének birtoka; Lontó Hont megyei község. Bossányi Rudolfról bővebbet nem tudunk.
 
  17. sz.  
  396.  
  * A Vas Gereben szerkesztette „Népbarát”-ban ilyeneket is lehet olvasni: „A szent István-rendnek száz éves fönállását a jövő évben fogják megülni. Nagyon aggódunk, hogy
Ballagi
Ballagi Mór
addig bebizonyitja, hogy szent
István
I. István
nem volt szent; mert
Ballagi
Ballagi Mór
semmit sem hisz. (Ebből ismerjük meg, hogy
Ballagi
Ballagi Mór
zsidó volt; mert creditre még most sem ád semmit.)” Ilyen sorok írójának irodalmi creditjére, bizony jól teszi, ha nem ád is semmit.
n
Jegyzet Vas Gereben iránt már 48-as, közös szerkesztősködésük alatt bizonyos ellenérzést mutatott
A.
Arany János
, s ez erősbödött, hogy Vas Gereben tevékenysége egyre jobban klerikális s provinciálisan s kelmeien népies jelleget öltött. — A Szent István Rendet Mária Terézia alapította 1764-ben. — ”A Népbarát; Politikai és szépirodalmi néplap; Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő Vas Gereben.” Hetilap, amely a klérus politikai irányvonalát követte; a Pesti Hirnök népiesebb változata, csahogy annak kenetességét rosszízű népies sallangra, leereszkedő atyafiskodásra váltotta át. — Az említett mondat egy, ”Szerk.” megjelöléssel ellátott széljegyzetben található, a Mi hír Budán c. gl.-rovatban. (1863. okt. 18. 42. sz.) — credit: hitel; szójáték a latin credit (hisz) igealakkal s a credit (hitel) francia—német szakkifejezéssel.
 
  397.  
  * Egyik kolozsvári lap szerint RenanJézus élete” cimű munkáját két fiatal író magyarra szándékszik fordítani, s már folyamodtak is engedélyért a kancelláriához. Renan most a 12 apostol élettörténetének megírásával foglalkozik. Különben az egész nagyhirű munka nem sok ujat mond; Strausz sokkal tudományosabban, számtalan ujkori rationalista pedig sokkal szebben és szabadabban irta meg már régen az egészet.
n
Jegyzet Melyik kolozsvári lap, nem tudni; a két fiatal ember nevét sem. — A Jézus élete magyarul a következő évben anonim fordításban jelent meg Bécsben.
Renan
Renan, Ernest
apostolokról szóló műve — Les apotres1866-ban jelent meg, s ugyanez évben magyarul is.
Renan
Renan, Ernest
ra Szász Károly hívta fel
A.
Arany János
figyelmét (1860. aug. 15. MTA Ltár 520.). Két évvel később Arany László: Mahomet-tanulmányához forrásul használata
Renan
Renan, Ernest
egyik művét ( ÖM III. köt. 5. l.). A gl. aligha teljesen
A.
Arany János
-é; de a
Renan
Renan, Ernest
iránti érdeklődés gyakran nyilvánult
A.
Arany János
lapja e rovatában. Így, ha csak részben is az övé, jellemző reá. Vagy fiától, vagy Szász Bélától való, aki ez időben már foglalkozott filozófiai kérdésekkel (l. 511. üz.).
 
  (?)  
  18. sz.  
  398.  
  — Az akadémia hétfői ülése (oct. 26.) nehány gyérebben látható tag s a szokottnál nagyobb hallgatóság jelenléte által élénkebbnek tünt fel, mint az osztályülések rendesen szoktak lenni. Két székfoglaló értekezés volt bejelentve. Először
Hornyik
Hornyik János
János lev. tag értekezett „az idéző pecsétről”: azon törvényes szokásról mely több honi községben maig fenmaradt, hogy t. i. a biróság egyszerű pecsét-jegy által idézi törvénybe a feleket. Hornyik e szokást az Árpádok koráig felviszi s kimutatja, hogy régen ez sokkal általánosabb volt mint ma és a törvénykezés magasb regióiban is gyakoroltatott. Bemutatá egyszersnúnd a Kecskemét városában ily célra szokásban levő pecsét-jegyeket. Mi hozzátehetjük, hogy az idézés e módja Tiszán tul, jelesen Biharban is divatozott a községeknél 48 előtt; néhol még pecsét sem volt hozzá szükséges, csak a biró nevének kezdő betüi egy darabka papírra irva ilyformán. N. N. V. F. B. (N. N. Város Fő Birája. —
[szerkesztői feloldás]
...
n
Jegyzet Hornyik Jánosra l. 292. gl. — A mésik székfoglaló Falk Miksáé volt: A menedékjogról; de ennél szigorúan tartalmi összefoglalásra korlátozódik a gl.
 
  399.  
  * Az egyetemi ifjuság kérelmet szándékszik előljáróságához benyujtani, az egyetemi könyvtár kezelésének, helyiségének, használhatásának gyökeres javítását kérvén. Erre csakugyan régóta nagy szükség van, mi is hallottunk panaszt, hogy törekvő ifju emberek, ha tanulmányaikhoz adatokat kerestek, holmi dibdáb versek olvasására utasíttattak, hogy jó nekik az is.  
  (?)
n
Jegyzet Nyilván fiától származik e gl.-hoz az értesülés; a pártfogó hang azonban inkább magára
A.
Arany János
-ra utal.
 
  19. sz.  
  400.  
  * Heckenast Gusztáv kiadásában megjelent és szerkesztőségünkhoz beküldetett: „Alexander Petőfi's lyrische Gedichte. Deutsch von Theodor Opitz.” Az első kötet az 1842—1846-ig irt költeményeket tartalmazza, s Deák Ferencnek van ajánlva a forditó által; a második pedig — 1847—1849Grimm Árminnak,
Michel Angelo
Buonarroti, Michelangelo
életirójának. Addig is, mig tüzetesebben szólanánk róla irodalmi rovatunkban, annyit mondhatunk, lapozgatás után, hogy sikerült helyeket találtunk benne, a mi
Petőfi
Petőfi Sándor
müveinek forditására nem kis dicséret. Ára az igen szép kiállitásu s a költő arcképével diszitett két terjedelmes kötetnek 4 frt 50 kr.
n
Jegyzet
Theodor Opitz
Opitz, Theodor
ra s munkájára 1. 389. üz. — A gl., bár csillagos, mégis
A.
Arany János
-tól származhat;
Opitz
Opitz, Theodor
ez évben két levélben is hozzáfordult ( 1863. jun. 10., 1863. okt. 20. MTA Ltár 1286., 1287.), s ő a szerk. üzenetekben válaszolt (1. 389. üz.); s szíves gesztusként a magyar irodalomért lelkesülő
Opitz
Opitz, Theodor
iránt nyilván rögtön megírta e gl.-t is. — A tüzetes ismertetés azonban úgy látszik nem jött létre.
 
  20. sz.  
  401.  
  — Az akadémia nov 9-én tartott nyelv- és széptud. osztályülésében Ballagi Mór r. tag olvasá Vadnay Lajos ur (a közelebbi országgyülésen képviselő) értekezését: „a magyaros szórendről.” Sajnáljuk, hogy csupán csak egy részét hallhattuk, s az a mondat legelemeivel foglalkozván, nem oly természetű, hogy itt nehány sorban wkjét adhassuk. Annyi bizonyos, hogy a magyar syntaxis kérdése égető kérdés, s örvendünk, ha minél többen foglalkoznak vele. A szókötési nyelvérzék mindegyre homályosul, valami erőszakos szórend kapott fel; az igék vonzata bizonytalanná mosódik s germanismussá fajul, a nyelv intensiv ereje szétmállik. Volt idő, midőn egy-egy idegen szólam meghonositása nyereség vala, mert általa a mondat tömöttebbé, rövidebbé lőn; de most oly kitételek hatalmoznak el, melyek a nyelv erélyét, szabatosságát, eredeti zománcát tönkre teszik; ugy hogy valamint régebben az ujitás, ugy most conservatio a feladata minden nyelve mellett buzgó magyarnak. Tehát ne hagyjuk a nyelv történeti jogait!
[szerkesztői feloldás]
...
n
Jegyzet Vadnay Lajos (1804—1888) középnemesi származású magas rangú bíró, aki passzióból nyelvészkedett is. Értekezését A magyar szórendről címmel Joannovics György 1867-ben külön is közzétette.
 
  22. sz.  
  402.  
  * „Irodalmi körben — irja a Győri lap pesti levelezője — sokat foglalkoznak ismét a már több izben fölmerült „Petőfi-társaság” eszméjével, melynek egyik valósitójaul most Vas Gereben urat emlitik. A társaság jelszava „munkásság”. A tagság nem szolgálna cimül vagy rangul, hanem arra, hogy mindenki járuljon hozzá a társaság, illetőleg az irodalom gyarapitásához. A társaság kizárólag csak eredeti munkák kiadásával foglalkoznék és a forditást azok számára hagyná, kik forditmányokban szeretik gazdagitani a hazai irodalmat, — és pedig azon ürügy alatt, „hogy az eredeti többnyire rosz stb.” Csak azt szeretnők tudni, mi féle „irodalmi köröket” ért a t. levelező, — és hogy mit csinál a szegény nép, ha barátja elfordul tőle, s minden erejét az irodalom megmentésére forditja.
n
Jegyzet A győri lap tulajdonképpen a „Győri Közlöny (1857—1896); Vegyes tartalmú hetilap; A győr-vidéki gazdasági egylet és a győri zenede hivatalos lapja; felelős szerkesztő és kiadó Nagy Endre.” Hosszú fönnállása idején egy tucat szerkesztő kezén ment át, s eszerint változott elég gyakran iránya, arculata és színvonala. Ez időben arculatát nem annyira szerkesztője, mint inkább Csukássy Józsefformálta (1. 460. gl.). — Irodalmi rokonszenveit is is
Csukássy
Csukássi József
határozta meg, valószínűleg pesti levelezője is ő volt. ő pedig Gyulai-ellenes, Kisfaludy Társaság-ellenes, s az Uj Nemzedék-féle baráti körhöz tartozott (1. 251. gl.). — A tudósítás Vas Gereben mellett Degrét is említi, a terv valósitójául. A K által idézett szövegrész e jellegzetes A.-, Gyulai-, s Akadémia-ellenes mondattal folytatódik: „Pedig a titok abban rejlik, hogy az illetők nagyobbára csupán reprodukciónak köszönhetik nimbusukat”; s emellett, mint az Akadémia-ellenes körben szokásos volt, szól lamentáló hangnemben „süllyedező irodalmi viszonyainkról” is (1863. nov. 22. 94. sz.
A.
Arany János
és Vas Gereben viszonyára s A nép barátjára 1.396. gl.).
 
  403.  
  * Báró Eötvös József rebesgetett lapja, hir szerint, nem fog megindulni, — de meg a „Fővárosi LapokTóth Kálmán szerkesztése mellett. Bizony van is szükség egy élénk, eleven szépirodalmi napilapra. (Csak máskép ne volna szükség.)
n
Jegyzet Az Eötvös lapjáról való rebesgetés nem lehetett minden alap nélkül. Két esztendő múltán — 1865. júl. 2-án — valóban lapot indított, Politikai Hetilap címmel, mégpedig mint életírója, Ferenczi Zoltán említi, nem utolsósorban anyagi helyzetén akarván ezáltal segíteni; ez az ok pedig már ekkor is fönnállott. ( Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József.
Bp
Budapest
. 1903. 248. 1.) — Tóth Kálmán a következő esztendőben meg is indította nevezetes, hosszú életű lapját. — A zárójeles mondat: utalás a szárazság okozta nagy ínségre, s ha a gl. nem teljesen, ez bizonyosan
A.
Arany János
-é.
 
  23. sz.  
  404.  
  — Közeledvén az idő, mikor a Kisfaludy-társaság ujabb pártfogásért lesz kénytelen fordulni a tisztelt közönséghez, némely lap már kezdi a zajgást, hogy a társaság, mellőzve az eredeti műveket, csupa forditásokat ad ki. A társaságnak semmi szabálya nincs, mely kizárná az eredeti műveket: de mióta ujra szervezte magát, több mint három év alatt, egyetlen eredeti regény sem adatott be hozzá, másféle szépirodalmi mű is alig egy pár utasíttatott vissza. Hogy pedig a társaság maga keresse föl a harmad-negyedrangú eredetiségeket (mert az első rangúak nem szorulnak rá), és műveiket látatlanból, minden birálat nélkül, neve alatt kiadja, az talán mégsem feladata egy „szépirodalmi intézetnek.”
n
Jegyzet A Kisfaludy Társaság kiadói tevékenységét ért vádakra 1. 405., 413. gl.
 
  24. sz.  
  405.  
  A „Hölgyfutár” ugy okoskodik, hogy mivel az irói segélyegylet, alapszabályai értelmében, nem közli a segélyezettek neveit: tehát a segélyegyletnek nem is sok haszna van. A „Hr” észrevehette volna, hogy az egylet eddig is közölte számadásait, bennök azt is, mennyit fordit segélyezésekre, csupán az egyes segélyezettek neveit hallgatja el, oly discretióból, melyet talán a „Hr” sem kárhoztat, talán ő sem akarja hogy özvegyek, árvák arcpirulással egyék azt a szük falatot is, melyet a segélyegylet nyujt nekik. Ha a „Hr” keveset ennyi nyilvánosságot: van mód meg győződni róla, hogyan jár el az egylet segélyezéseiben. A „Hr” vezérei, szerkesztői és munkatársai közt bizonyára többen lesznek, kik a segélyegyletnek alapitó vagy évdijas tagjai: minden tagnak jogában áll megtekinteni az egylet számadásait, s meggyőződni (kellő discretio megtartásával) kik részesülnek időnkint a segélyben. — A Kisfaludy-társaságra azt mondja, hogy szigorú az eredeti regények birálásában. De honnan tudja, mikor e társaságnak még sehogy sem volt alkalma birálni eredeti regényeket?
n
Jegyzet A Hfr arról adott hírt, hogy Degré Alajos és Vas Gereben Petőfi Társulat-ot kívánnak szervezni a szerényebb tehetségek és az összeköttetésekkel nem rendelkező szegényebb írók művei kiadásának fölkarolására. Hírét így végzi: „Talán ennek több haszna lesz, mint eddig az írói segélyegyletnek” ( 1863. nov. 26. 64. sz.). — A Kisfaludy Társaság szigorát ezekben a hetekben a Hfr két gl.-jában is gáncsolta, a Hírharang c. rovatában. Az egyikben többek közt így irt gúnyosan: „Nem mondjuk, hogy éppen a Kisfaludy-társaság jelszava az: hogy a mi eredeti, az rossz”, s azért igyekszik csakis fordított munkákkal gazdagítani a hazai irodalmat, „hanem az való, hogy rég óhajtott szükség: egy oly Társulat létrehozatala, amely feladatául tűzné ki jobb, eredetibb művek kiadását,
[szerkesztői feloldás]
..
s egy-egy szerény írónak kiadóhoz juttatását” ( 1863. nov. 26. 64. sz.). A második így szól, a MS-val vitázva: ...„a közepszerű közt temérdek mű van, melyet a Kisfaludy Társaság elvénél fogva talán el nem fogadhat, de megjelenése az irodalom ügyét talán mégis előbbre vihetné. Az irodalom nagy csatamezején, hogy foglalást tegyünk nemcsak geniális tábornokokra, van szükség, de derék seregre is.” ( 1863. dec. 1. 66. sz.) —
A.
Arany János
e gl.-jára válaszolt a Hfr., s visszautasítja azt az állítást, mintha kétségbe vonta volna az Irói Segélyegylet hasznát, vagy a támogatottak nevének közzétételét követelte volna. ( 1863. dec. 15. 72. sz.)
 
  406.  
  Németh községi jegyző ur a mult héten 180 frt. segélyadományt küldött hozzánk „a tiszavidéki testvérek” számára, mely összegből 158 ft 53 kr.
Marczali
Marcali
község, 21 ft 47 kr. pedig Gomba község adakozásából gyült be; s az adakozók egyike 120 frtot 400 db. negyedforintos ezüst pénzre váltott fel, hogy külföldi vásárlásoknál célszerűbben lehessen használni. Legalkalmasbnak láttuk a Pesti Napló utján juttatni e pénzt rendeltetési helyére, azért is, mert igy hamarább nyilvánosságra jöhetett az adakozás, azért is, mert az országos adományok nagy része ama tekintélyes lap utján foly be. Megnyugtatásul azonban itt is megemlitjük, s köszönetet mondunk a nemeslelkű adakozóknak s gyűjtőknek, szenvedő véreink nevében.
n
Jegyzet A tiszavidéki éhínségre 1. a 371. gl.
 
  407.  
  * Erdélyi János, Komáromból Sárospatakra utaztában, fővárosunkban hirtelen roszúl lett, s még most — midőn e sorokat irjuk — betegen fekszik a „Magyar király”-nál. A legjelesebb orvosok őrködvén fölötte, reméljük, hogy mire lapunk megjelenik, már túl lesz minden veszélyen. Adja isten!
n
Jegyzet
Erdélyi
Erdélyi János
nél valóban csak múló rosszullétről volt szó.
 
  26. sz.  
  408.  
  — Az akadémia hétfői (dec. 21.) ülésében
Preisz
Preisz Mór
Mór levelező tag olvasta székfoglalóját. Egy oly tárgynak tudományos vizsgálatára vonatkozott értekezése, melynek elméleti kifejtése a gyakorlatra is, s épen hazánkban, igen sok haszonnal járna: a szőlő és bor. Azt akará megmutatni, hogy a borkezelés nálunk részint a régihez tapadás, részint ismereteink hiánya miatt még igen tökéletlen. Elmondá, hogy a Borászati Lapokban régebben közrebocsátott felhivása folytán a hazai bortermesztőkhöz, 192 féle bor küldetett be hozzá, melyeket más tudósok és tanitványai segélyével már mind megvizsgált. Itt azonban e vizsgálat eredményét, mely leginkább számokból áll, fel nem olvasta; hanem általában a bor vegyrészeiről értekezett, miből kitűnik, hogy a szerves vegytan még nincs tisztában egészen mindazon alkatrészekkel, melyek a bor lényegét teszik, némelyeket még nem, vagy nem kellően vizsgáltak meg, s e részben értekező is előadja vegykémletei eredményét. Az értekezés meg fog jelenni az akadémia Értesítőjében, oda utasítjuk az e tárgy iránt érdeklett olvasókat. — Azután dr.
Pólya
Pólya József
r. tag „a hallószerv félkörű csatornáinak szerepéről” tartott rövid előadást, melynek lényege oda megy ki, hogy észleletei és tapasztalása szerint a fülben külön eszköz van a hang s külön a zörr (zörgő, kopogó stb. hangok) meghallására; amaz az ugynevezett csiga, ez a félkörü csatornák.
n
Jegyzet Preisz Mór (illetőleg Preysz, 1829—1877) Sopron megyei német eredetű gazdatiszti család fia, vegyész, lelkes magyar, elnyíihetetlen energiájú és kezdeményező kedvű ember, akinek a borászatban éppenúgy jelentős érdemei vannak, mint a főváros vizvezetékének kiépítésében vagy a Balaton vizének vegyi vizsgálatában. — „Borászati Lapok (1858—1861); Szőlőmívelés, borkezelés, pinczegazdászat s borkereskedés érdeke előmozdítására és emelésére; Felelős szerkesztő s kiadótulajdonos Gyürky Antal.” Heti szaklap. — Pólya József (1802—1873) felföldi szegény zsellércsalád fia, aki küzdelmes tanulóévek után
Pest
Budapest
egyik legkeresettebb, legsikeresebb orvosa volt ez időben, tudományos munkássága — tetemes része fölvilágosító, népművelő jellegű szintén jelentős. Az Akadémiában a
Brassai
Brassai Sámuel
által képviselt militans idealizmus egyik jelentős ellenfele; egész működését materialisztikus, racionalista szellem hatja át.
 
 

Megjegyzések:

Az előfizetési felhívásokhoz tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetők el: