Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kunszentmiklós, 1862. január 17.
 
  Kedves Barátom!  
  Már épen a hátamban borzongott az a hideg, mely pár óra múlva kilelt s szerencsésen ágyba is nyomott, mikor leveledet az Ember tragédiájával vettem. Irni fogok róla
n
Jegyzet
Irni fogok róla
Szász
Szász Károly
ismertetése és bírálata nyolc részben a SzF-ben jelent meg: 1862. febr. 13.– ápr. 3. SzF II. I. 15–22. sz.
s mikor febr. 4kén
Pest
Budapest
re megyek: magammal viszem, elöbb alig lehet belőle valami. Ha azért szükséges, addig irhatsz egy kis értesitőt róla. Abban, hogy erősb a kígondolásban, mint a képzelésben, én is tökéletesen egyet értek. Hogy az alapeszme nem Fausttól van véve (az impulsust honnan vette: azt én nem vizsgálom) bizonyos; sőt remélem kimutathatni hogy Fausténál nagyszerűbb; – de már a részletekben félek nem egy nevezetes reminíscentíát fogok találni; most hasonlitgatom össze a kettőt. A conceptióban is találok egy hibát,
n
Jegyzet
A conceptióban is találok egy hibát
– „De e conceptiót mindenben hibátlannak még sem mondhatjuk”, „
[szerkesztői feloldás]
K
ülönös dualismus van, és pedig nem csak a kivitelben, netalán ennek nehézségei miatt, hanem egyenesen a conceptio gyökerében. Vagy Évának nem kellene az egész jövőbe pillantási vágyról tudni, nem kellene elalunnia
[szerkesztői feloldás]
; vagy
[szerkesztői feloldás]
Ádámnak és Évának egy s ugyanazont kellene álmodnia, s mint Ádám egyizben felismeri Évában Évát, ugy ennek is sejtelemmel kellene birnia Ádám kilétéről s hozzá való viszonyáról, – mindenek fölött pedig az ébredés után Évának is ugyanazon öntudattal kellene birnia, melylyel Ádám bir.” ( SzF II. I. 18. sz. 1862. márc. 6. 275.)
mely az egészen átvonúl, de még ezzel nem vagyok egészen tisztában, nem különösen azzal: hogy lehetett volna jobban? stb stb.  
  A századok legendáját igen is, készitem.
n
Jegyzet
A századok legendáját igen is, készitem
– vesd össze az 1393. sz. levéllel.
De kérlek felelj nekem haladéktalanúl ezen kérdésekre meg: 1., Mennyi legyen? Elég lesz-e belőle 6–7 ív,
n
Jegyzet
Elég lesz-e belőle 6–7 ív
– 10 ívnyi jelent meg végül
mint a
Greguss
Greguss Ágost
népdalai. Vagy adjak 10–12 ívet. Inkább szeretném a kevesebbel megelégedni, de ha kívánod, lehet több is, mert anyag van benne elég. 2., Mikorra kell készen lennie? A 6–7 ivvel készen lehetek Martius közepére. Elég hamar van-e? 3., Mi a fizetség érette?  
  Mi a regény forditást illetí, angolt s legfölebb kétfüzetre terjedőt elvállalok, ugy hogy majd
Bélá
Szász Béla
v
Beszúrás
al
n
Jegyzet
Bélá
Szász Béla
val
Szász Béla (1840–1898) költő, műfordító;
Szász Károly
Szász Károly
öccse. Előbb a pesti ref. teológián, majd 1863-tól a jénai és az utrechti egyetemen tanult. Hazatértét követően, rövid pesti tartózkodása után – miközben a Konál a Vegyes rovat szerkesztésével segédkezett – a marosvásárhelyi gimnázium, majd a kolozsvári egyetem bölcselettanára lett. Főleg angolból fordított (
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
,
Longfellow
Longfellow, Henry Wadsworth
),
AJ
Arany János
mindkét folyóiratában jelentek meg munkái. A Kisfaludy Társaság 1868-ban választotta tagjai sorába.
segittetek magamnak, természetesen az kézíratát én nézem át s átalában az egészért én leszek felelős, hogy
ToldyIstvánféle
Szerkesztői feloldás: Toldy Istvánféle
bajokkal ne kelljen boszúskodnod. Hát az emilyen próza forditás
é
Beszúrás
rt mít fizet a
k.Társ.
Szerkesztői feloldás: kisfaludy Társaság
–?  
  Leveled borzasztó laconicussága, felolvasandó költemény
[szerkesztői feloldás]
em
re nézve t.i.
n
Jegyzet
felolvasandó költemény
[szerkesztői feloldás]
em
re nézve t.i.
– a Lorándfi Zsuzsána szőnyege című verses elbeszélés (vesd össze az 1387. sz. levéllel és jegyzetével)
– megijeszte
t
Beszúrás
t. Azt szagolom ki belőle, hogy csak azon óvástételemért hallgatsz, melyet írtam: hogy az egésztől nem kívánnám magamat elkedvetlenittetni…
Bélá
Szász Béla
nak, ha kéri, add át olvasás végett a kéziratot.  
 
Heckenast
Heckenast Gusztáv
, kértemre küldte hozzád a Szavalási kézikönyvet.
n
Jegyzet
a Szavalási kézikönyvet
Szász Károly
Szász Károly
: A versszavalás elméleti és gyakorlati kézikönyve (1862) (vö. 1393.)
Bocsáss meg érte. Most írok
Heckenast
Heckenast Gusztáv
nak, hogy mivel időd níncs reá, kérje vissza tőled.  
  Isten veled, tie
i
Beszúrás
ddel együtt mind ölelünk.  
 
KszMiklós
Szerkesztői feloldás:
KunszentMiklós
Kunszentmiklós
1862. Jan. 17k  
  Szerető híved  
 
SzászK.
Szerkesztői feloldás:
Szász K.
Szász Károly
 
  A minap, mikor a
kisf.
Szerkesztői feloldás: kisfaludy
Társaság újválasztandó tagjairól írtam, feledtem emlitni az örökifju
Szemere Miklós
Szemere Miklós
t.
n
Jegyzet
Szemere Miklós
Szemere Miklós
t
– Őt a Kisfaludy Társaság csak 1865-ben választotta tagjai sorába.
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 605.)