Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÁSZ KÁROLYNAK
Pest
Budapest
, januar 13. 1862.
 
  Édes barátom!  
  Ime itt küldöm az Ember tragédiáját.
Salamon
Salamon Ferenc
n
Jegyzet
Salamon
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
(1825–1892) publicista, esztéta, szerkesztő és történész. 1854-ben Nagykőrösön tanított
AJ
Arany János
kollégájaként. 1855-ben
Pest
Budapest
re költözött és különböző lapoknál dolgozott (MH, BpH, PN), a SzF-ben is rendszeresen publikált,
AJ
Arany János
egyik fő támasza volt; a Ko-ban gyérültek dolgozatai, mivel ekkor már végleg a történelem felé fordult. 1870-től a pesti egyetem magyar történeti tanszékét vezette. Az Akadémia 1859-től levelező, 1871-től rendes tagja.
akart róla irni a Figyelőbe, de már nem ir.
Gyulai
Gyulai Pál
a Budapesti Szemlébe
n
Jegyzet
Gyulai
Gyulai Pál
a Budapesti Szemlébe
1862–1865 között nem jelent meg, végül nem is készült el vele (vesd össze az 1400. sz. levél jegyzetét)
fog: így hát jó lesz, ha ráadod egész figyelmedet, és irsz róla minél bővebben, akar hány számban.
Salamon
Salamon Ferenc
nak, úgy sejtem a „Faust” reminiscentiák okoztak scrupulust. Én úgy látom, hogy itt a felfogás egészen eredeti – s
Gyulai
Gyulai Pál
azon csudálkozik, hogy ennyire tudta kerűlni a Faust reminiscentiákat, holott az impuls
u
Beszúrás
st onnan vette
Madách
Madách Imre
. Ő is elismeri, hogy igen figyelemre méltó tünemény. Hibáját mi ketten ebben látjuk, hogy erősebben gondol, mint képzel. Ezért erősebb a kigondolás, mint a költői kifejezés. Ezeket tájékozásúl, különben bánj vele meggyőződésed szerint. Csak azt se felejtsd, hogy ily példák most, ha valaha, szükségesek, midőn költészetünkből kiveszni készűl a gondolat. Most kritikák dolgában igen szegényűl állok, kérlek küldj, mihelyt lehet.  
  Felolvasandó költeményedre
n
Jegyzet
Felolvasandó költeményedre
– Ez a Lorándfi Zsuzsána szőnyege, melyet
Szász Károly
Szász Károly
a Kisfaludy Társaság nagygyűlésén olvasott fel febr. 6-án, s melynek rövid bírálatára kérte fel
AJ
Arany János
-t.
nincs semmi lényeges észrevételem. A mi egy két szó volna, azt megmondhatom később. Kivánságodat
n
Jegyzet
Kivánságodat
– A felolvasók közül Szász Károly első szeretett volna lenni, és az is lett.
a sorozatra nézve teljesítjük, ha lehet. Egyéb
[törölt]
«
i
[bizonytalan olvasat]
»
a
Beszúrás
ránt most már kevesebb próza lesz, mint gondoltuk. Úgy volt, hogy én is értekezést irok, de oly tárgyba fogtam,
n
Jegyzet
de oly tárgyba fogtam
– Ez feltehetőleg a hun-trilógia, amelyet
AJ
Arany János
1862. febr. végén kezdett el írni. 1861. okt. 20-án írta meg a bírálatot a Nádasdy-jutalomra benyújtott eposzokról, s eposzelméletének legfontosabb elemeit ebben fogalmazza meg. Keresztury Dezső szerint
AJ
Arany János
ekkor határozta el, hogy részt vesz a következő pályázaton (Keresztury 1987. 362.; Keresztury 1990. 401.).
Tompá
Tompa Mihály
nak már a Buda halála elkészülte után így számolt be: „Hogy mi a tárgya, mi lesz a címe: az még titok, – Nem Toldi, annyit megsugok” (1442.).
mely röviden semmit sem ér, szélesen nem oda való. Erről győződtem meg egyhavi sikertelen küszdés után: most már nincsen más, a mít
 [!]
[sic!]
elvegyek; így Toldiból fogok olvasni
n
Jegyzet
Toldiból fogok olvasni
AJ
Arany János
a Daliás idők második kidolgozásának II. és III. énekét olvasta fel.
egy szakaszt; annyival inkább, mert
Eötvös
Eötvös József
n
Jegyzet
Eötvös
Eötvös József
Eötvös József
Eötvös József
volt ekkor a Kisfaludy Társaság elnöke.
és a többiek is azt mondják, jobb ha költeményt olvasok ily közönség elött. Ha
Jókai
Jókai Mór
humoristicus
[törölt]
« t »
verset csinálna,
n
Jegyzet
Jókai
Jókai Mór
humoristicus verset csinálna
– A Bábel című költeményét olvasta fel.
tán ezt hagynók utól, a
tíed
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: tied
legelől, az enyém – középre. Prózában csak az elnök megnyitó beszéde s a
Toldy
Toldy Ferenc
é,
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
fölött
n
Jegyzet
a
Toldy
Toldy Ferenc
é,
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
fölött
– Ehelyett
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
emlékbeszéde hangzott el
Vachott Sándor
Vachott Sándor
ról, a
Toldy
Toldy Ferenc
é végleg elmaradt;
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
fölött
Kemény
Kemény Zsigmond
mondott emlékbeszédet 1864-ben.
maradna. Ez nem baj, mert a Kisfalud
[törölt]
« i »
y
Beszúrás
-gyűlés nem akadémia, hanem költői ünnep. Miért ne verselhetnénk ott hárman. Nagyobb baj, hogy nekem semmi új nincs. De képtelen vagyok. S lehet, hogy a közönség kiváncsi Toldira. A II. éneket olvasom, hol a lyányért vínak; vagy tán még a IIIdikat is. Egy óránál nem tart tovább.  
 
Juliska
Arany Juliska
és anyja végzik a rájuk bizottakat – de én most nem elegyítem magam abba.  
  Igen! Lesz e valami a „Század legendájából”?
n
Jegyzet
a „Század legendájából
” –
Victor Hugo
Hugo, Victor
A századok legendája (La légende des siècles) című, trilógiára tervezett versfüzérének első darabja 1859-ben készült el,
Szász Károly
Szász Károly
válogatása pedig (A századok legendájából címmel) 1862-ben, a Kisfaludy Társaság könyvilletményeként.
– S nem volna-e kedved regényt fordítani. Könnyű munka, neked csupa játék, és hozna be valamit. Nem kapok forditót.
Salamon
Salamon Ferenc
beléhalt
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: belé halt
B. Ádám
Szerkesztői feloldás: Bede Ádám
ba;
n
Jegyzet
Salamon
Salamon Ferenc
beléhalt
B. Ádám
Szerkesztői feloldás: Bede Ádám
ba
Salamon
Salamon Ferenc
George Eliot
Evans, Mary Anne
regényét fordította a Kisfaludy Társaság könyvilletményeként, de a munka lassan haladt.
most azt hittem, Valvêdre-t
n
Jegyzet
Valvêdre-t
 [!]
[sic!]
nyomatni lehet már, készen is van legnagyobb része: hát akkor látom, hogy
Toldy – István
Toldy István
„nem érti az eredetit” s „nem tudja kifejezni magyarúl”
George Sand
Sand, George
(
Amandine Lucie-Aurore Dupin
Dupin, Amandine Lucie-Aurore
, 1804–1876) 1861-ben megjelent regényét végül a fordítás hibái mellett morális kifogások miatt nem adta ki a Kisfaludy Társaság; majd 1863-ban jelent meg A tudós neje címmel. A Társaság febr. 27-i rendes ülésén a következőképpen rendelkezett: „A
[törölt]
« már »
kiadásul hasonlag elfogadott ’Valvèdre’ czimű regény erkőlcsi irányára nézve némelyek részéről kételyek merülvén föl, e regény – eredetiben, s a mennyire már elkészült, fordításban – átnézés, illetőleg egyes helyek módosítása végett
Bérczy Károly
Bérczy Károly
és Lukács Móricz tagoknak adatott ki.” Majd a márc. 27-i rendes ülés jegyzőkönyve szerint: „
Bérczy Károly
Bérczy Károly
és Lukács Móricz tagok véleménye
Sand
Sand, George
Valvèdre
[törölt]
« jének »
czimü regényéről fölolvastatván, mely Vélemény szerint e regény
[törölt]
« szebb »
megnyerőbben festi a bűnt és bűnhődést, mint az erényt és boldogságot s ennélfogva rosz hatást gyakorolhat a magyar olvasóközönség zömére: a társaság e
[törölt]
« regény »
vélemény alapján ’Valvèdre’kiadásától eláll, jövőre nézve pedig határozza, hogy minden fordítandó mű egy tag ajánlata
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
folytán két tagnak adassék ki vizsgálatra, s ha ezek javasolják, vétessék föl a
[törölt]
« kiadás »
társaság kiadványai közé.” ( MTAK Kt Ms 5767.) Vesd össze 1427.
 [!]
[sic!]
nyomatni lehet már, készen is van legnagyobb része: hát akkor látom, hogy
Toldy – István
Toldy István
„nem érti az eredetit” s „nem tudja kifejezni magyarúl”. Nagy boszúság, nagy késedelem. Veszett állapot ez. –  
  Fogadjátok legszivesb köszöntésünket – nini! – köszönetünket is a „dicső” sonkákért! Csakhogy én pár nap óta lázzal veszdöm, nem igen ehetem belőle. – Asszonyaim is kornyadoznak valami hűlés mi
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
tt. Isten áldjon meg  
  barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
  NB Mit küldözöl te pénzt commisiókra,
n
Jegyzet
commisiókra
– megbízásra (lat.)
mikor ott a
F
í
[bizonytalan olvasat]
gyelő
Szerkesztői feloldás: Figyelő
cassa, örökös adósod és hiteleződ?  
  U.i.
Heckenass
Heckenast Gusztáv
tól
 [!]
[sic!]
nálam van „Szavaló könyved”
n
Jegyzet
„Szavaló könyved”
A versszavalás elméleti és gyakorlati kézikönyve (1862)
de bizony isten nem érek rá olvasni. Az akademia drámái csőstül a nyakamon;
n
Jegyzet
Az akademia drámái csőstül a nyakamon
AJ
Arany János
Kemény Zsigmond
Kemény Zsigmond
dal és
Bérczy Károlly
Bérczy Károly
al tagja volt az Akadémia által kijelölt bíráló bizottságnak.
Szigligeti Ede
Szigligeti Ede
A trónvesztett című darabja nyerte el a Teleki-pályadíjat.
a lap
kézirathiányban
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kézirat hiányban
szenved, mint mindig, a regény forditást kell javítanom (nem tudom,
mitévö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: mitévő
legyek vele, minden harmadik sor hibás) – az ünnepélyre gyüléseznünk, készülnünk, a terem felszereléséről gondoskodnom &c. &cet. – mindez most egyszere,
 [!]
[sic!]
vagy egymás után. A mint ráérek, tüstént végiglapozom. –  
 

Megjegyzések:

A 4. lap valószínűleg
Szász Károly
Szász Károly
írásával lista A századok legendája egyes darabjaiból: La conscience
[szerkesztői feloldás]
A lelkiismeret
3.– 3. Le cèdre
[szerkesztői feloldás]
A cédrus
5 – Le mariage de Roland
[szerkesztői feloldás]
Roland házassága
7 – 7 Aymerillot
[szerkesztői feloldás]
Aymerillot
14 – Bivar
[szerkesztői feloldás]
Bivar
4 – 4 van 32 Le petit roi de Gal
[szerkesztői feloldás]
Galícia kis királya
32 – lesz 81 Zim-Zizimi
[szerkesztői feloldás]
Zim-zizimi
18 – 18 – Sultan Mourad
[szerkesztői feloldás]
Murad szultán
13 – össz 113. La rose de
l'Inf
Szerkesztői feloldás: l'Infante
[szerkesztői feloldás]
Az infánsnő rózsája
11. –Le parricide
[szerkesztői feloldás]
Az apagyilkos
6 Címzés nincs.
Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 607.) Válasz
Szász Károly
Szász Károly
1862. jan. 11-i levelére (1391.)