Aranysárkány fejléc kép
 
SZEMERE MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK 6. Jul. 862.  
  Édes
Jancsi
Arany János
m!  
  Ez már a 4 dik level,
 [!]
[sic!]
– hármat eltéptem. Ma, hajnalkor a harmadíkat gyalog emberrel postára kűldtem, félóra múlva lovas legénnyel visszahozattam. Hogy meg ne sértselek: barátomat, – bár én sértve vagyok általad – el is mondjam nyíltan a’ mi bánt, ez nehéz dolog.  
  Én, egy bötűt sem változtatok czikkemen! Nem, mert:
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
azt tőlem nem érdemli. Nem, mert: míg őt élességeimtől, söt még holmi apróságoktól is
meg óvni
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: megóvni
igyekszel, engemet legnagyobb impertinentiáitól
n
Jegyzet
impertinentiáitól
– arcátlanságaitól (lat.)
sem igyekvél meg óvni. Nekem fájt hogy czikkét úgy adtad, az fájt hogy te adtad úgy, – s nemde nem is szólltam? Gondolám: azon lap, melly e’ neveletlenségeket adhatta ellenem, adni fogja gúnyos czáfomat ís, ha színte az hasonló modorú lessz is, vagy: lenne is. Csak ez egyetlen föltét alatt lehettem képes – még csak nem is kérdeni tőled: mínt lehettél erántam, barátod iránt oly kiméletlen?  
  S ime, te, ki azon nemtelen modort megengedéd neki, ellenem, – töllem ellene még azt is sokallod hogy azon modort mellyet leveledben magad is „gorombának” czímzesz „inhumanus”nak nevezem. Sőt még csak ezt se mondjam: „Muscas captat
n
Jegyzet
„Muscas captat”
– szó szerint: ’legyekre vadászik’ (lat.). Utalás a latin közmondásra, mely szerint „Aquila non captat muscas”: ’A sas nem vadászik legyekre’.
(Nero legyei). – !!!  
  Pellengérre állítani egyik dolgozótársamat – gondolj erre pajtás! ez – még sem megy!” De az „ment”, hogy engemet, „egyik dolgozótársadat pellengérre állíttas
[törölt]
« d »
.” E két sorban kijegyzéd a’
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
értékét szemedben, s az én értékemet. – S e’ lealázó megkülönböztetést köztem s közte még folytatod: „
Brassai
Brassai Sámuel
, még gorombábban támadna meg, és én nem tehetném czikkével hogy ki neadjam,
 [!]
[sic!]
vagy megheréljem, miután a’ tiedet közöltem a’ mint írva vólt. Engem kárhoztatna hogy nem vagyok eránta anyi
 [!]
[sic!]
respectussal mint dolgozótárs eránt lenni kell.” – Tehát! azt nem tehetnéd h
[szerkesztői feloldás]
ogy
az ő válaszát ne add változatlanúl, ha enyémet szinte úgy adnád, – ellenben: azt teheted, hogy az enyémet ne add változatlanúl, bár az övét – mire enyém válasz – adtad. – Az, hogy ő kárhoztatna, vissza tart czikkem
[törölt]
« czikk »
adásá
Beszúrás
tól, – az, hogy én kárhoztathattalak, nem tartott vissza czikke adásától. – Iránta
[törölt]
« m »
mint dolgozótárs iránt érzed hogy respectussal tartozol, – írántam mint dolgózotárs
 [!]
[sic!]
iránt nem érzéd hogy respectussal tartozál. –  
  Tekintve azt, hogy mindezt te írod, s hozzám, több bántó van rövid leveledben, mint
Brassai
Brassai Sámuel
egész czikkében. Mert magyaráznád bár ezerszer, sem mondassz itt egyebet nekem, mint: „te olly kicsiny vagy szememben, hogy eltűrheted
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
gúnyait, ő olly nagy hozzád képest hogy nem lehet eltűrnie a’ tieidet. De, nyílvánítod is vílágosan, hogy
Brassai
Brassai Sámuel
t
félsz elvesztení (ha
í
Beszúrás
gy
adnad
 [!]
[sic!]
czikkemet) miattam. – Miután tehát engemet nem féltél elveszteni miatta, – határozottan választál közöttünk!; s így én elfogok
 [!]
[sic!]
maradni örökre.
E
Beszúrás
l, még azon esetben is ha czikkem adatik. Mert valamint nem nagyobbíthatja nyílatkozatodat a nem adás, úgy nem enyhítheti többé az adás. – Ha azt hiszed hogy mint iró nem lehetek büszke, engedd meg hogy mint ember az legyek!  
  Állítod „némit” kitöröltél
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
czíkkéből. Óhajtanám látni e’ kihagyásokat, – nem ismerve azokat, semmit sem lehet adnom rájok. – Ez állitás tehát engemet nem nyugtathat meg. Ha azt hiszed hogy: megnyugtathat, nyugtassd meg őt is ugyan illy állítással. Ekkor, mint az övét adhattad, színtúgy adhatod az enyémet.  
  Neki, ki úgy irt ellenem (s minden
oknélkül
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ok nélkül
; nem a leghumanusabb modorban írtam e én
S.
Szerkesztői feloldás:
S.alamon
Salamon Ferenc
elleni czikkemet?
n
Jegyzet
nem a leghumanusabb modorban írtam e én S.[alamon] elleni czikkemet
– Ez a kritika-vita során írt Nyilt levél Arany Jánoshoz ( SzF I. 51., 52 sz. 1861. okt. 24. 801–802., okt. 31. 817–820.). Vesd össze az 1414. sz. levéllel.
) s neked, ki azt adhatta, nincs jogotok meg róvni engemet hasonló (bár én tagadom hogy hasonló legyen, enyém satyrikusabb gúnyosabb, övé nemtelenebb, s ő: kezdette, én
:
Beszúrás
csak vissza adom) modorom’ miatt: nekem ellenben jogom van követelni: hogy ha övét úgy adtad, enyémet is így add. És pedig: magadat mentegető csíllagozás nélkül, mert azt, erányomban sem tetted. – E követeléssel, tartozom, meg sértett önérzetemnek. – Neked
Jancsi
Arany János
m nem szabad megkülömboztétéseket
 [!]
[sic!]
tenned! Minden dolgozótársad hasonló joggal bír; s szerkesztöi kötelléseged
 [!]
[sic!]
mindenik eránt ugyan az. Ha már nem méltányolsz mint mint
[szerkesztői feloldás]
új lapon folytatta, de az első nem őrszó
 [!]
[sic!]
Beszúrás
lgozótársadat,
 [!]
[sic!]
s barátodat, legalább kötelességedet tellyesítsd
 [!]
[sic!]
irántam.  
  Én nem akarok szavadban kétkedni, h
[szerkesztői feloldás]
ogy
mít
 [!]
[sic!]
kitöröltél
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
czikkéből; de
!
Beszúrás
, egyszersmin
d
Beszúrás
benn is hagytad mindazt mi engemet sért; én, illy hangú czikket ellened, mint szerkesztö, nincs olly anyagi haszon mellyért kinyomatni tudtam vólna. Koros, sőt vén ember vagyok én már, nem érdemlek é
[szerkesztői feloldás]
e'
[bizonytalan olvasat]
én tőled,
[törölt]
« ennyi »
kíméletet?
Brassai
Brassai Sámuel
uram pedig tudja meg, hogy:
meg becsűlést
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: megbecsűlést
csak az érdemel, ki mást megbecsűl. – Vedd csak ez egyet
[törölt]
« ; »
:
Beszúrás
ha én nem bírtam vólna meg czáfolní őt, kettős megaláztatás szárad rajtam – ti: meg is piszkolt, szellemileg is rövidebbet húztam vólna. – Az, pedig
[törölt]
« hogyha »
hogy ha
Beszúrás
neveletlenségeit kihagyatod vele, az „egésznek szelleme változik meg általa, s mind ezt kitörölnöd nem lehete” – nem áll. Illy üres mentséget ismét nem tudnék mo
n
Beszúrás
dani ellened. Nézz végig czikk
[törölt]
« én »
ein
Beszúrás
: paczkázásai, pár sorban rendesen elől vannak, ha te engemet kímélni vágysz, az e’ féléket nagyon könnyen kihagyhat
á
Beszúrás
d, a’ nélkül hogy az egésznek szelleme legkissebbet
 [!]
[sic!]
változzék. Ha pedig változnék – vegyük ez esetet, akkor követeltem vólna tőlle
 [!]
[sic!]
hogy: humanus modorban írja az egészet. De nem bírtál vólna
Brassai
Brassai Sámuel
val? Ha ez
:
Beszúrás
ok czikke adására,
[törölt]
« legyen »
: ok az enyém adására is, me
[törölt]
« g »
rt
Beszúrás
velem sem bírsz. – Kihagyjam egy részét annak, mi, nevetségessé teszi őt? Hisz ép az a’ szándékom föladatom, hogy nevetségessé tegyem! nem pedíg csupán hogy meg czáfoljam. Ha engemet ő nem tett olly nevetségessé, mint én teszem őt, korántsem akaratján múlt, csupán azon, hogy: ő nevetségesebb alak, mint én vagyok. A nyúlkiugratás félét koránsem azért nem engedném én kitöröltetni, mintha istentudja milly elmésséget látnék e’ haszontalanságban, de azért nem, mert e haszon
[törölt]
« l »
t
Beszúrás
alanságt színte nevetségessé tételére szolgál. Mindegy, és ha tízszer ennyit mondanék is – érdemli: tanúljon mórest!
n
Jegyzet
mórest
– illemet, becsületet (lat.)
 
  Az sem igaz, hogy ő „öntudatlanúl goromba”. óh
 [!]
[sic!]
de mennyire tud modest
n
Jegyzet
modest
– szerény (lat.)
lenni hol hiszi: – kell. Ismered
Peti Jósef
Peti József
ellen irt Pamphletjét,
n
Jegyzet
Peti Jósef
Peti József
ellen irt Pamphletjét
Peti József Az eszmeelviség védelme. Tapasztalati s értelmi álláspontu bölcsészeink ellen (1860) c. kis dolgozatában, az idealizmust védelembe véve, többek között
Brassai
Brassai Sámuel
ellen is hadakozott; ezért nem kerülhette el annak haragját és válaszát.
Brassai
Brassai Sámuel
pamfletjét, Irodalmi pör a filozófia ügyében címmel a Korunk c. kolozsvári lapban (1861. márc. 19–24.) publikálta (később, még 1861 folyamán önálló füzetben is megjelentette). Erre
Peti
Peti József
Tájékozás a bölcsészet ügyében fenforgó vitához című értekezésével felelt (ProtEgyhIskL 1861. 16–22. sz. ápr. 21.– jún. 2. ).
Brassai
Brassai Sámuel
éles hangú, néhol lekicsinylő, személyeskedő válaszát ( Világositó szó e lapok t. közönségéhez. Ugyanott 1861. 23. és 25. sz. jún. 9. 726–729., jún. 25. 783–784.)
Ballagi
Ballagi Mór
szerkesztői megjegyzése kísérte: „Hogy e nyilatkozat lenéző és az illedelemmel aligha összeférő hangja által várakozásomat végkép meghiusitva lenni látom, ez, megvallom, kellemetlenül hatott meg; azonban nem éreztem magamat jogositva sem arra, hogy ne közöljem, sem arra, hogy egy
Brassai
Brassai Sámuel
müvén legkisebb változást tegyek.” (Ugyanott 726.) A vitát
Peti
Peti József
záró megszólalása fejezte be. (Ugyanott 1861. 25. sz. jún. 23. 783–784.)
tehát azt
is
Beszúrás
(pedig jó hosszan tart) mit – bár igen sértve érzi magát –
Sz.
Erdélyi János
ellen beszéll;
 [!]
[sic!]
ő jól tudja ki az az
Sz.
Erdélyi János
n
Jegyzet
ki az az Sz.
Erdélyi János
Erdélyi János
volt
Sz.
Erdélyi János
, azaz a
Szemlész
Erdélyi János
, aki a Sárospataki Füzetekben ( 1861. jan. 27. 72–85.) ismertette
Peti
Peti József
1860-ban megjelent dolgozatát, megcsipkedve maga is
Brassai
Brassai Sámuel
t. Ez
Erdélyi
Erdélyi János
Szemeré
Szemere Miklós
hez írt leveléből derül ki: „E kis bölcsészeti munkát most esztendeje én ismértettem a Pataki Füzetekben.
[szerkesztői feloldás]
Brassai
Brassai Sámuel
ezen persze megharagudott és mind a pataki bírálót (szelíden), mind
Peti
Peti József
t (gorombán) visszabírálta.” (Perényi 1905. 352.)
s minda’ mellett még e keserű labdacsot
is
Beszúrás
„új bor ó tömlője”
n
Jegyzet
„új bor ó tömlője”
– „És senki sem tölté az új bort ó tömlőkbe; mert különben az új bor megszakasztja a tömlőket, és a bor kiömöl, és a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad.” (Máté 9:17, ill. Márk 2:22, Lukács 5:37)
mint lenyeli,! milly humanus! milly meg lippenő! mint nem mer
legkissebbé
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: leg kissebbé
 [!]
[sic!]
is paczkázni! – óh a’ ki
[törölt]
« i »
e
Beszúrás
gy helyt, még sértés ellenében is tud humanus lenni, tudjon ott is, hol nem sértetik.  
  Mínél csekélyebb szúrásokat akarsz te általam kíhagyatni, annál nagyobb rám nézve a’ lealázás, mert más értelme nincsen mint ez: te még csak a csekélységeket sem m
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
rheted ellene, véleményem szerént.  
  A hány fokkal
v
Beszúrás
ólt az ő czikke az enyémnél sértőbb, ugyan anyi
 [!]
[sic!]
fokkal lehetne mostani czikkem az övénél sértöbb, a’ nélkül hogy
meg rovattathassam
[bizonytalan olvasat]
megrovattathassam miatta. Ez nagyon természetes, és jogos! Ha én példaúl
Salamon
Salamon Ferenc
ra vesszővel egyet ütnék, (de én egyet sem ütöttem) – s
Brassai
Brassai Sámuel
nekem állván tízet üt rám,
n
Jegyzet
Salamon
Salamon Ferenc
ra vesszővel egyet ütnék,
[szerkesztői feloldás]
Brassai
Brassai Sámuel
nekem állván tízet üt rám
– Vesd össze 1414.
Szemere
Szemere Miklós
Salamon
Salamon Ferenc
véleményével szállt vitába a kritika-vita során, amikor
Brassai
Brassai Sámuel
Salamon
Salamon Ferenc
mellett fellépve megtámadta
Szemeré
Szemere Bertalan
t.
Salamon
Salamon Ferenc
cikke ( Az ember és iró. SzF I. 42–43. sz. 1861. aug. 22. 657–659., aug. 29. 673–675.)
Szemere Miklós
Szemere Miklós
t késztette szólásra: Nyilt levél Arany Jánoshoz. (Ugyanott I. 51–52. sz. 1861. okt. 24. 801–802., okt. 31. 817–820.)
Brassai
Brassai Sámuel
még
Salamon
Salamon Ferenc
válasza előtt fellépett
Szemeré
Szemere Miklós
vel szemben: Nincs már ismerettyű! (Ugyanott II. I. 6–7. sz. 1861. dec. 12. 85–87., dec. 19. 103–105.), majd maga
Salamon
Salamon Ferenc
védte meg álláspontját és próbálta a lezárás felé terelni a polémiát: Nyilt levél Szemere Miklós urhoz. (Ugyanott II. I. 9. sz. 1862. jan. 2. 134.)
sokkal igaztalanabb, mint
[törölt]
« h »
vagyok én, ha a tíz meg torlására, huszal
 [!]
[sic!]
viszonzom. Mindezt te ép oly jól tudod, mint én.  
  Czikkem adása
v
Beszúrás
agy nem adása pedíg, úgy: mint írva van, rajtad áll. Én nem: kérem, –
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
de követelem adását. Ha tudod mivel tartozol mint dolgozótársadnak, barátodnak,
a
Beszúrás
dni fogod, ha nem tudod, nem fogod adni. Én természetesen nem kényszeríthetlek.  
  Ezen második esetben, retourrecepisse
n
Jegyzet
retourrecepisse
– visszaküldési nyugta (fr.)
mellett légy szives vissza küldeni. Bár elégett három hét elött: csűröm, pajtám, s egy házam, s kölcsönt vettem föl hogy fölépíthessem, kinyomatom még is okvetlen, elmondván okát, miért nem jelenhetett meg lapodban?
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
[szerkesztői feloldás]
Két és fél soros szöveg kitörölve, helyére x-szel jelölve másfél soros szöveg beszúrva. A beszúrt szöveg a lap bal oldalán elforgatva található.
Hogy kellő világításba ne
ál
Beszúrás
litsam mind azt, mit okúl adál czikkem nemadásául, azt lehetlen tennem. –
[szerkesztői feloldás]
az 5. lap szélére írva besz.
 
  Azon esetre, ha
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
magam
Beszúrás
leszek kénytelen kinyomatni, – s
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
válaszolni talál, – mindehez
 [!]
[sic!]
mi történt velem, már
[törölt]
« nincs »
nem hiányzik egyébb,
 [!]
[sic!]
mint hogy: bár enyémet nem adod, az ö válaszát lapodban add. –  
  Élj szerencsésen édes
Jancsi
Arany János
m!  
  szeretö barátod  
 
Szemere Miklós
Szemere Miklós
.  
  uí.
[szerkesztői feloldás]
az 5. lap szélén és alján („a’ másik fele is…”-től) besz.
Meg róvhatnák lapodat, ha élességeimet adod? Különös! hogy ezt csak az én válaszomnál fedezed fel, – a
Brassai
Brassai Sámuel
énál még nem jutott eszedbe. – Ha mind azon intést, mit most nekem adál, neki adod, most nem vólna szükség intéseidre. – Ha az egyík fele meg járhatta lapodban, megjárhatja a’ másik fele is. – Mint meg járhatták
Szász
Szász Károly
és
Dobos
Dobos János
szinte illy nemü harczai,
Ballagi
Ballagi Mór
protestans
[szerkesztői feloldás]
tsg
[bizonytalan olvasat]
lapjában.
n
Jegyzet
Szász
Szász Károly
és
Dobos
Dobos János
szinte illy nemü harczai,
Ballagi
Ballagi Mór
„protestans tsg lapjában
Ballagi Mór
Ballagi Mór
szerkesztette a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapot (1858–1888). „Ebben jelent meg Dobos János református lelkész és
Szász Károly
Szász Károly
vitája.” (Perényi 1934. 79.) Ilyen vitára azonban nem bukkantam a lapban. Mind
Szász
Szász Károly
, mind
Dobos
Dobos János
(utóbbi az ötvenes évek végén) gyakran jelentkezett a lap hasábjain.
 
  Nb
n
Jegyzet
Nb
– nota bene: ’jegyezd meg jól’ (lat.)
 [!]
[sic!]
Ezen
csíllagozás
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: csillagozás
(nevemmel)
[törölt]
« az e »
ha annyira félsz
Brassai
Brassai Sámuel
tól, mentségedre elég vólna; tréfás modorban kell irn
[törölt]
« ó »
o
Beszúrás
m,
[törölt]
« de »
mert
Beszúrás
másként elütő vólna czikkem szellemétöl. Mihelyt e’ pár sort ítten elnyírod, nyomdába lesz adható.  
  *). E’ laphoz különben is
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
sokára kűldött
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
jelen Kritikám’ adása, a’ szerkesztő úr s köztem történt barátságos feleselés következtében, még továbbra napoltatott el. A tisztelt szerkesztő úr által az kivántatott tőlem,
hogy
Beszúrás
bár
Brassai
Brassai Sámuel
úr, mint sárdobáló szekerkerék,
 [!]
[sic!]
bánt velem, én ellenben
Brassai
Brassai Sámuel
úrral, mint himes tojással bánjak. Hisz úgy bánok vele
[törölt]
« , »
!
Beszúrás
de, hogy a’ tojás, karczolás közben itt ott betört, nem tehetek rólla.
 [!]
[sic!]
Szemet szemért! s „egyenlő fegyverek!” a’ jogosság ezt parancsolja. S én, csak viszonzó vagyok, a’ kezdő
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
Úr! –  
 
Sz. M.
Szemere Miklós
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 607.) Válasz
AJ
Arany János
1862. jún. 29-i levelére (1446.)