Aranysárkány fejléc kép
 
HALMÁGYI SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár, febr. 28-án 1863.  
  Tisztelt szerkesztő ur!  
  Utobbi becses levelére,
n
Jegyzet
Utobbi
 [!]
[sic!]
becses levelére
– a levél elveszett (1622.)
ugy intéztem válaszom elküldését, hogy az a kitüzött napra, u. m. a mult szombatra megérkezhessék, s ahozképest
 [!]
[sic!]
a „Koszoru” 9-dik száma vagy az „Elv és Előitélet” meginditásával vagy a nélkül szerkesztethessék. Ez a 9-dik szám holnap, vasárnap jelenik meg
Pest
Budapest
en, de mi kolozsváriak, tudja Isten miért, csak szeredán kapjuk, holott a vasárnap megjelen pesti lapokat már hétfőn este olvassuk. Nem tudom indul-e elbeszéllésem
 [!]
[sic!]
vagy nem.
n
Jegyzet
indul-e elbeszéllésem vagy nem
– Az Elv és előítélet nem jelent meg a Ko-ban. Vesd össze 1621.
De hogy válaszomban tett megjegyzéseim a
szerk.
Szerkesztői feloldás: szerkesztő
ur által nem tekintettek olyaknak, a melyeknél fogva szükségesnek látta volna kéziratom visszaküldése iránti kérésemet teljesitni, következtetem onnan, hogy egy egész heti várakozás után nem kaptam semminemü küldeményét. A sajtóviszonyok miatt tett oly nevezetes kifogásai ellenében tehát nem tekintetnének méltányolhatlanoknak az én csekély ellen-kifogásaim is, melyeket egy s más eszme megmentése, le
g
Beszúrás
alább modositott
 [!]
[sic!]
alakbani fentartása érdekében tettem? Jól következtetek-e? Indul-e a 9k számban e beszély, mely – szerénytelenség nélkül legyen sejtegetve – talán jobb sorsra lett volna méltó? Nem tudom bizonyosan. De miután kéziratomat vissza nem kaptam, s azon esetre ha válaszom nem tenné lehetetlenné a további egyezkedést, azt igértem volt, hogy 5-6 nap alatt kéziratot küldök, tehát még utnak indítok 30 lapot. Többet nem birtam leirni. Sok ez, mert sürü
 [!]
[sic!]
irás és nehéz a copizalás,
n
Jegyzet
copizalás
– másolás (lat.)
 [!]
[sic!]
mint a favágás. De a többit is rövid időn kézhez juttathatom, ha meg kell lenni.  
  Most megy tehát az V-dik fejezet. Aesthetikai és moral tekintetében talán nem félthetem, miután az elöbbi fejezetek méltányoltattak, s ez nézetem szerint megfelel amazoknak. Egyszerü, természetes rajz egészen az életből. Poezis, mely nem a levegőben kereskedik. Morál, a melynek csak egy értelme lehet, s hirdetni haszon. De előre rettegek, hogy ismét gondot okozok egy pár tétellel, pedig sok mindent kihagytam egészen, vagy szeliditettem, nehogy a sajtórendörség beleakadjon. Én azt hiszem, Csallószegi megfordulása a Kreisgerichtnél
n
Jegyzet
Kreisgerichtnél
– helyesen Kriegsgerichtnél: hadbíróságnál (né.)
 [!]
[sic!]
elég simán van keresztülvive. Egy régi már csak volt hivatal, s volt hivatalnokok, a kik nem ócsároltatnak, sőt az elnök megdicsértetik, a mit az meg is érdemel, mert valóban udvarias mivelt ember volt, személyesen ismertem. Nem hihetem, hogy ez a rész át ne mehetne ugy a mint van, legfölebb egy pá
r
Beszúrás
tétel ellen gondolom, hogy
szerk.
Szerkesztői feloldás: szerkesztő
ur kifogást teend. Melyik lesz az nem tudom? De megegyezünk arra nézve is. Csak azt sajnálom, hogyha ujabb alkalmatlanságot okozok; mert a levelezés nem hiszem, hogy egyikünknek is legkedvesebb szenvedélye lenne. Azonban ha valamire való dolgot akarunk, egy kis áldozat nem a világ. Tudnék én irni minden két hétben egy ártatlan novellát, ha az olcsó dicsőségen kivül valami magasabb érdek felé nem törne becsületes ösztönöm. Instálom aláson,
 [!]
[sic!]
ne unatkozzék meg rám, hogy annyi bajt okozok. A baj oka tulajdonkép a
[törölt]
« p »
P
Beszúrás
reszgesetz;
n
Jegyzet
Preszgesetz
– Pressegesetz: sajtótörvény (né.)
mert az nem baj, ha iróink eszmék körül matatnak, s pedig magyar eszmék körül, mert részemről épen azt találom én sajnosnak szépirodalmunkban, hogy iróink nem magyar eszmék, sőt legtöbbnyire egyáltalában nem is eszméket fejeznek ki műveikben. Van novella elég, regény is, vers is, mint a polyva, mely közül alig alig válik egy egy mag, Arany-szemek! Bocsánat a nagy Á-ért; reament
 [!]
[sic!]
a pennám, s azt gondolat, igazság, meggyőződés, nem silány hizelkedési ösztön vezette;
a
Beszúrás
mióta pennát forgatok ez az első ortographiai hiba, ha hiba! De hogy visszatérjek a dologra, én tisztelem a más szerénységét, de magam se vagyok szerénytelen, s kinyilatkoztatom, hogy elbeszéllésemet
 [!]
[sic!]
nem tartom remeknek, de szabad magamnak is látnom benne azt az érdemet, hogy nem üres mesemesemeskete, hanem egy komolyabb kisérlet, mely eszméket nyujt, eszméket akar ébreszteni, egy kép az életből, mely sokakat gondolkozóvá tehet, s tán tanácscsal láthat el vagy éppen megment azörvény
 [!]
[sic!]
szelén, mert a hamis moral örvénybe vezet, a vesztegető, a rosz hazafi, a közönyös, a nagyravágyó stb. elsűlyed
 [!]
[sic!]
stb.  
  A VI-dik és utolsó fejezetet ujbóldolgozom,
 [!]
[sic!]
azért, hogy ne kel
[törölt]
« j »
l
Beszúrás
jen parlamenterozni. Átlátom, hogy ez
szerk.
Szerkesztői feloldás: szerkesztő
urnak is alkalmatlan s idővesztegetésbe kerül; innen pedig nagyon bajos
Pest
Budapest
en lévő keziratot
 [!]
[sic!]
módositni. A „Corollarium”
n
Jegyzet
Corollarium
– következmény; logikai tétel, mely egy előbbiből minden bizonyítás nélkül következik (lat.)
pedig ha nem jön is ki a lapban, nem baj. E szerint a VI-dik fejezetre nézve előre is nyugodtak lehetünk „biztonsági” szempontból, s hogy a compositio kereksége nem lesz mokánykerék,
n
Jegyzet
mokánykerék
– kicsi kerék; jelentése itt: gyengébb
a befejezés nem valami sületlen, talán bizhatni az eddigi fejezetekben nyilvánult műalkotosi
 [!]
[sic!]
elvek után, vagy hogy is mondjam.  
  Nem sokára igen érdekes apróságokat fogok küldeni,
n
Jegyzet
érdekes apróságokat fogok küldeni
Halmágyi
Halmágyi Sándor
tól (aláírt) munka nem jelent meg a Ko-ban.
ha kell; székely népéleti ismertető leirást, egy sajátszerü vidor népregét, melyet egy székely „mondó-ember” ajakáról mondhatni szóról szóra irtam le stb. Jók lesznek ott hatul,
 [!]
[sic!]
a hol a forditmányok jőnek, s utirajzok stb.  
  Egész tisztelettel maradok  
  alázatos szolgája  
 
Halmágyi Sándor
Halmágyi Sándor
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 597.
AJ
Arany János
-t jelölve levélírónak).