Aranysárkány fejléc kép
 
SZABÓ SÁMUEL – ARANY JÁNOSNAK Marosvásárhely 1863 24/12  
  Mélyen tisztelt  
  Kedves
János
Arany János
Bácsi!  
  Idezárva küldöm Ajgó Márton uramat, jó társaságban. Azt hiszem
Gyulai
Gyulai Pál
nak – kit barátilag üdvözlök – nem lesz ellenvetése, ha
Ajgó
Ajgó Márton
uramat
Pest
Budapest
en még egyszer kisajtolják. Én is viszonzásul szabadságot adok neki, hogy tetszése szerint toldja meg közleményet;
 [!]
[sic!]
igy eszközöljük téli időben is a mi kedves Koszorúnk virágzását!
n
Jegyzet
Idezárva küldöm Ajgó Márton uramat, jó társaságban
– Megjelent: Ko 1864. I. 23. sz. 547–550. Bevezető szövege: „Ugy hiszem kedves szolgálatot teszek közönségünknek, ha –
Gyulai Pál
Gyulai Pál
engedelmével – közlöm »Adalékainak« gyöngyét, Ajgó Mártont s mellette közvetlenül ennek gyüjteményembe jutott két változatát.” (547.)
 
 
Népdalgyüjteményem
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Népdal gyüjteményem
s ezekközt
 [!]
[sic!]
főleg a balladaneműek reménységemet tulhaladólag megszaporodtak. Elsőrangu balladaféle van eddigelő 11, nagyobbára teljesen ismeretlenek. – Az öszves gyüjtemény 600. db. körül jár; szándékoznánk bár mostanhoz 1. évre, egy 8–1
[törölt]
« 0 »
5
Beszúrás
ives füzetet
[szerkesztői feloldás]
a t-k ugyanazon vonallal húzva át
szerkeszteni belőle, mind szemenszedett darabokból. A karácsoni szünidőkre hazaoszlott ifjaktól ujra gazdag aratást várok. –  
  A Koszorú féléves előfizőtői
 [!]
[sic!]
gyanánt 1864 re bejelentem:  
  9) Fülöp Eliz
n
Jegyzet
Fülöp Eliz
– ismeretlen személy
Kisasszony, lakik 4 „  
  1) A ref. főtanodai ifjuságot 06 „  
  2)
Dósa Elekné
Dósa Elekné Gyarmati Teréz
asszonyt
n
Jegyzet
Dósa Elekné
Dósa Elekné Gyarmati Teréz
Gyarmati Teréz
Dósa Elekné Gyarmati Teréz
, a marosvásárhelyi kollégium al-, majd főgondnokává választott
Dósa Elek
Dósa Elekné Gyarmati Teréz
jogtanár felesége
06 „  
  3) Antal László orvostudort
n
Jegyzet
Antal László
– (1808–1884): marosvásárhelyi orvos, 1875-től főorvos; különböző közművelődési, irodalmi és tudományos társulatok tagja, pártolója. 1864-ben a marosvásárhelyi ref. főiskola algondnoka.
6  
  4) Horváth Gáspár könyvtárnokot
n
Jegyzet
Horváth Gáspár
– (1829–1895): főiskolai tanár és könyvtáros, a Telekikönyvtár felügyelője; publicisztikával és lapszerkesztéssel próbálkozott.
6 „  
  5) Marosvásárhelyi Casinót 6 „  
  Mind az öt innen helyből.  
  6) Fodor Elek, lakik
Mező-
Mezőmadaras
6 „  
  Madarason, u. p.
MVásárhely
Marosvásárhely
.
n
Jegyzet
Fodor Elek
– ismeretlen személy
 
  Mindezekre küldöm öszvesen ft 36. „ o. é
[szerkesztői feloldás]
.
n
Jegyzet
o. é
[szerkesztői feloldás]
.
– osztrák értékű forint (1858. nov. 1-jétől az Osztrák Császárság kizárólagosan törvényes fizetőeszköze)
 
  Továbbá a Kis faludi
 [!]
[sic!]
társaság pártoló tagjai közzül
 [!]
[sic!]
a 3 k évi illetéket befizették:  
  1) Szabó Sámuel tanár 4 „  
  2) Ref. főtanodai ifjuság 4 „  
  3) Dósa Lajos
n
Jegyzet
Dósa Lajos
Dósa Elek testvére, az 1514-es lázadás vezérének,
Dózsa György
Dózsa György
nek oldalági leszármazottja ( Nagy 1857. II. 365–366.)
4 „  
  4)
Dósa Elekné, Gyarmati Teréz
Dósa Elekné Gyarmati Teréz
4 „  
  5) Antal László orvostudor 4 „  
  6) Pávai Vajna Elek ügyvéd
n
Jegyzet
Pávai Vajna Elek
– (1820–1874): természettudós, a földtani intézet geológusa; ekkor az Erdélyi Múzeum természettudományi részlegének felügyelője
4 „  
  7) Lázár Ádám, ügyvéd
n
Jegyzet
Lázár Ádám
– l. az 1584. és 1660. sz. levél jegyzetét
4 „  
  8) Wittich József,
n
Jegyzet
Wittich József
– marosvásárhelyi könyvárus
könyváros 4 „  
  Mind a nyolcz innen helyből ft 32 „  
  Vajában; u. p.
MVásárhely
Marosvásárhely
 
  10) Szentpáli Ignácz,
n
Jegyzet
Szentpáli Ignác
– gazdálkodó birtokos ( Nagy 1857. X. 662.)
lakik 4 „  
  Aranyospolyán ban, u. p. Torda  
  11) Ifj. b. Kemény Domokos,
n
Jegyzet
Ifj. b. Kemény Domokos
– l. az 1584. sz. levél jegyzetét
lakik 4 „  
  Malomfalván, u. p.
VásárhelyM d
Msrosvásárhely
 
  Ezen tiz
enegy
Beszúrás
részvényért küldök öszvesen 44 ftot
[szerkesztői feloldás]
a két t ugyanazon vonallal húzva át
a Kis falud
[törölt]
« i »
y
Beszúrás
 [!]
[sic!]
társaság részére. – Az uj 3 éves folyamra is úgyhiszem mind a tiz megmarad. De van az általam 1861 ben bejelentett
[szerkesztői feloldás]
t-k ugyanazon vonallal áthúzva
tagok közül három: Szarvadi Lajos és Nyárádi István itt helytt, Nagy Tamás Vajda Sz. Iványon,
n
Jegyzet
Szarvadi Lajos, Nyárádi István, Nagy Tamás
– ismeretlen személyek
ezek úgy tudom még csak az első évit fizették be. Én eleget kinlódtam velök;
a
Beszúrás
véghatáridőt most új évre tették;
[szerkesztői feloldás]
t-k ugyanazon vonallal húzva át
meglátom mi lesz belőle!  
  Mihelyt a 3 k évi öszves könyvilletmény megérkezik, megkezdem az uj folyamra való gyüjtést. – Bátor vagyok azonban egy pártoló megbizásából kérdezni: hogy Bede Adám ból
 [!]
[sic!]
öszvesen csak 4 füzet jelent-e meg a Kisfaludy társaság kiadásában? van-e átalában több, s ha van mikor küldik el ide?!  
  Azon két pártolótagra nézve, kik a 2 k évben léptek be s kik többszörös
[szerkesztői feloldás]
áthúzás és ékezetelés ugyanazon vonallal
reclamatio után a 2 od évi könyvilletményt megkapták kétszer, de az első évit egyszersem: nem tudom mit csináljunk. Visszaküldjük-e a duplumot, megkapják-e végre az első-évit is? Már magam
is
Beszúrás
restellem az egész dolgot s eligazitását akkorra akartam halasztani, mikor egyszer személyesen
Pest
Budapest
re megyek
[törölt]
« . »
;
Beszúrás
ha addig is elintézhető lenne, jó lenne!
n
Jegyzet
ha addig is elintézhető lenne, jó lenne
AJ
Arany János
hosszan válaszol a Nyilt levelezésben: „Vettünk mindent s elvégeztünk mindent. Azaz egy a beküldött 4 ftok közül még 1862-re következett. Bede 4 füzetben complet. A könyvküldésben nem tudjuk, hogy történt olyas hiba: mindeniket a maga idejében expediálták. Most már az első évi példányok nincsenek teljesen.” ( Ko 1864. I. 1. sz. jan. 3. 24.
AJ
Arany János
a levélpapírra még az előző év utolsó számát jegyezte fel: először ebben tervezte a szerkesztői üzenet elküldését.)
 
  A nyáron hat egész hetet
[szerkesztői feloldás]
t-k ugyanazon vonallal húzva át
directori átadással, régibb iskolai irományok rendezésével töltöttem: munkakedvemet egészen tönkrejuttatva. September elején, midőn minden terhet következőmnek akartam átadni, azon tanártársam kinek át kellett volna venni az iskolaigazgatását
 [!]
[sic!]
véletlenül meghalt. Azóta ismét vergődöm, mint a hal a szárazon, de most a
szűnidőn
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: szünidőn
ujra rendbejövök.  
  Megtanultam hogy ezután minden igéretemhez hozzáteszem: ha lehet!  
 
Gyulai
Gyulai Pál
t családostól,
Salamon
Salamon Ferenc
t s
János
Arany János
bácsit kedves nejével együtt szivesen üdvözli sok János napokat és boldog uj évet kivánván  
 
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 604.)