Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Szabadszállás, 1863. december 25.
 
  Kedves Barátom!  
  Tudtoddal van tán hogy a
N.
Szerkesztői feloldás: Nemzeti
Szinház megbízásából történt hogy én – csaknem háromhavi munkával – előbb II Rikhárdot azután VIII Henriket leforditottam.
n
Jegyzet
előbb II. Rikhárdot azután VIII Henriket leforditottam
– vesd össze 1728.
Miután azonban czélom velök nem csak a szinházi előadás, sőt föképen is nem az hanem a Kisfaludy-Társasági
Sh
Szerkesztői feloldás: Shakespeare
-kiadás volt, s mitán
 [!]
[sic!]
mindkét darabom a színházi elöadásra nézve bizonytalan idöre elisnapoltatott,
n
Jegyzet
bizonytalan idöre elisnapoltatott
 [!]
[sic!]
– A Shakespeare-jubileumon e fordítások helyett A Szent Iván-éji álmot mutatták be 1864. ápr. 23-án, amelynek elkészültét
AJ
Arany János
a Kisfaludy Társaság 1863. nov. 26-i ülésén jelentette be. Az eset nagyon elszomorította
Szász Károly
Szász Károly
t, amint az – a dec. 11-én
Egressy
Egressy Gábor
nek írott leveléből kitűnik: „Valóban jól mondja Ön, nem épen kellemes, mit Shakspere-fordításaim irányában tapasztalok. S csekély önérzetemet méltán sérthetné, ha meg nem tanultam volna: a közügynek mindig szivesen alárendelni személyes érdekeimet, sőt sérelmeimet is. Hogy
Arany
Arany János
elől, kényszerüség nélkül is, teljes jószántomból is, legszivesben visszaléptem volna, azt mondanom sem kell Ön előtt, a ki tudja,
Arany
Arany János
t mennyire tisztelem, bámulom, s mindenek fölött pedig mennyire szeretem. De épen azért, igen rosszúlesett
 [!]
[sic!]
nekem, hogy még ő is oly könnyü szerrel
 [!]
[sic!]
nyujtott segédkezet ahoz,
 [!]
[sic!]
hogy rajtam, – s csaknem három havi éjjel-nappali munkámon, – így tudtomon kivül üssék el a port. Irói tehetségem az övé mellé állitva, teljesen megérdemli e kicsinylő eljárást részéről; de barátságunk mást érdemelt volna tőle: azt nevezetesen, hogy először-is
 [!]
[sic!]
az én nyilatkozatomat kivánja – s csak akkor egyezzék bele, hogy az én már hivatalosan minden lapban kikürtölt forditásom félredobassék az ő, azután elkészült forditásáért! – No de ez utoljára is puszta etiquette-kérdés s nem első eset, hogy én ilyesmit szépen elnyelni és zsebredugni kényszerülök.” ( Egressy 1908. 150–151.)
Egressy
Egressy Gábor
dec. 18-án válaszolt: „Tisztelt barátom! Ismételnem kell, egyedül én vagyok az oka, hogy a Shakspeare-ünnep terve megváltozott, s így Önnek méltó neheztelését egyedül én érdemlem, senki más.
Arany
Arany János
, mikor a darabot e czélra kértem tőle, zavarba jött, habozott és kifogásokat tett. Ezt
Greguss
Greguss Ágost
is tanusíthatja, a ki jelen volt. De én nem tágítottam. Néhány nap mulva, mikor a darab kéziratáért hozzá elmentem, ismét láttam, mily küzdelmébe kerül, hogy azt átadja. Ekkor
Gyulai
Gyulai Pál
volt nála, ki engem támogatott, mint előbb
Greguss
Greguss Ágost
. Mind a két izben szó volt Önről. Mondták, hogy hátha ez Önnek majd nehezére esik? De én azzal nyugtattam meg őket, hogy VIII. Henriket a színház mindenesetre díjazni fogja, miután megrendelte, mihelyt Ön azt beküldi, s a bíráló választmány elfogadja.
[szerkesztői feloldás]
Mondtam azt is, hogy itt nem a forditások közötti különbség teszi a kérdés lényegét, hanem hogy melyik darab látszik, külső sajátságainál fogva is, érdekesebbnek, csiklandóbbnak egy ünnepi közönségre nézve”. (Ugyanott 151.) A VIII. Henrik első bemutatója: Nemzeti Színház, 1867. máj. 17. ( Bayer 1909. II. 220). A II. Richárd első bemutatója: Kolozsvár, 1889. jan. 19. (Ugyanott 238.).
Szász Károly
Szász Károly
II. Richárd-fordítása a sorozat XIV. kötetében (1867) a János királlyal együtt (ford.
AJ
Arany János
), VIII. Henrik-fordítása a XVIII. kötetben (1868) a III. Richárddal együtt (ford.
Szigligeti Ede
Szigligeti Ede
) jelent meg.
 [!]
[sic!]
– szeretném ha háromhavi sürgetett munkám, mely miatt fájdalom más egyebet szoritottam háttérbe, legalább a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
Társaság révén mielöbb átmenne.
n
Jegyzet
legalább a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
Társaság révén mielöbb átmenne
– A II. Richárdot a Társaság 1863. dec. 31-i ülésén elfogadták (l. az 1728. jegyzetét) és a szerzőt néhány kisebb javításra kérték, aminek megtörténtéről
AJ
Arany János
az 1864. jan. 28-i ülésen be is számolt: „igazgató jelenti, hogy
Szász Károly
Szász Károly
tag az általa fordított ’II. Richard’ot a birálók véleményében foglalt megjegyzések figyelembe vételével átjavította, s mind a darabot, mind a birálói véleményeket visszaküldte, mi örvendetes tudomásul vétetik.” (KTjegyz)
Az levén ugyanis a szabály hogy a
Sh
Szerkesztői feloldás: Shakespeare
-forditás elfogadtatásakor fizeti
Tomory A.
Szerkesztői feloldás:
Tomory Anasztáz
Tomori Anasztáz
n
Jegyzet
Tomory A.
Szerkesztői feloldás:
Tomory Anasztáz
Tomori Anasztáz
Tomori Anasztáz
Tomori Anasztáz
a Shakespeare-kiadás mecénása (vesd össze 1907.)
a 200 ft͞ ot, miután e pénzre február elejére szükségem lenne, igen kivánatos volna rám nézve, ha e két darabra a
Kisf. T.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy Társaság
mielöbb kimond
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
ná az „Elfogadtatik”-ot. Remélem, hogy II. Rikhárdra nézve ez már most Deczemberben megtörténik. S igen kérlek, eszközöld és sürgesd hogy VIII. Henrikkel is, Januári gyülésen megtörténjék.
n
Jegyzet
VIII. Henrikkel is, Januári gyülésen megtörténjék
AJ
Arany János
szerkesztői levele is jelzi, hogy a bírálatra bocsátás már csak januárban történhet meg: „
Sz. K.
Szász Károly
nak
Sz. Szállás
Szabadszállás
. Későn kaptuk 1-jén. Már most mit csináljunk ujabb gyülésig? ( Ko 1864. I. 1. sz. jan. 3. 24.; AJÖM XII. 241., 567.) A Kisfaludy Társaság 1864. jan. 28-i ülésén
Bérczy Károly
Bérczy Károly
t és
Egressy Gábor
Egressy Gábor
t jelölték bírálónak, de a fordítást végleg csak szept. 28-án fogadták el. A Nemzeti Színház már korábban (1864 februárjában) elfogadta a darabot ( Bayer 1909. II. 216–218.).
Ezáltal, némileg kárpótolva lennék azon mulasztásomért, mit épen e két darab miatt tettem, – kinálkozó munkát Novemb. és Deczemberben, csak azért utasítva vissza, mert a Szinháznál igéretet tettem hogy ezekkel készen leszek.  
  Bízom szíves közben járásodban, s boldog Karácsont és Ujesztendőt kívánva, vagyok  
 
Sz Szállás
Szerkesztői feloldás:
Szabad Szállás
Szabadszállás
. 1863 Decz 25k  
  szerető barátod  
 
SzászKá
Szerkesztői feloldás:
Szász Ká
Szász Károly
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.)