Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK Szalonta, Nov. 8. 1864  
  Kedves bátyám!  
  Folyó hó 6án kelt levelét,
n
Jegyzet
Folyó hó 6án kelt levelét
– 1879. sz. levél
mai napon, és igy igen hamar megkaptam. S ámbár az abban kifejezett és kifejtett aggodalomra, magam részéről, tökéletesen elégnek tartanám azt mondani, hogy a kérdésben forgó ügyet illetőleg, legyen nyugodt bátyám: – mindamellett jónak látom ezennel motiválva is megnyugtatni.  
  A mit ugyanis
Fleischl
Fleischl Dániel
uram, akár saját életbölcseségéből
 [!]
[sic!]
– és törvényes jártasságából (:?:) kifolyólag fölemlitett, vagy talán ügyvéde tanácsából előadott, hogy t. i. őt, a Geyer-féle 700 fortos kincstári követelés nem terhelheti, és hogy az mi általunk lenne
Geyer
Geyer Rudolf
rel tisztábahozandó:
 [!]
[sic!]
– az oly alaptalan állitás, mit egy jóra való kancellista is kinevetne. És én ezt nem is tartom egyébnek, mint arra czélzó moralis pressio-féle
n
Jegyzet
moralis pressio
– erkölcsi nyomás (lat.)
ügyvédi- vagy zsidó fogásnak, hogy
Geyer
Geyer Rudolf
t mi is zaklassuk tartozása teljesitésére. Mert hiszen, ha a szerződvényben soha benne nem volna is, „hogy
Fl. D.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl Dániel
Fleischl Dániel
és neje irányában semmi tehernek előfordulni nem szabad”: – nemcsak a dolog törvényes rendiből, de a józanészből
 [!]
[sic!]
is önként következnék, hogy ha a megvett ingatlan vagyonon bármi nemü betáblázott adósság van: – ez, ha a vevőnek elég esze van vigyázni, és ha a vételárt már jó előre (: mielőtt a vagyon állásáról meggyőződött :) ki nem fizette, mindig az eladót, vagyis
az
Szerkesztői feloldás: azt
illeti, kinek neve alá a betáblázás beigtattatott. Vagy ha, vigyázatlanságból, ki fizetné
 [!]
[sic!]
is valamely vevő a vételárt, szavatossági vagyis viszkövetelési
 [!]
[sic!]
joga fenmaradna.
 [!]
[sic!]
Már pedig azt csak nem fogná
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
kétségbe vonni, hogy a kérdéses kincstári követelés előbb jelentetett be, mintsem mi, a vagyon-átirására folyamodtunk volna, tehát akkor, midőn a birtok még az ő nevén állott. De mindezektől eltekintve is, nagyon tisztán álló egyszerü dolog, hogy ez a
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
és
G.
Szerkesztői feloldás:
Geyer
Geyer Rudolf
között eligazitandó ügy, s reánk csak annyiban fogna tartozni, hogy ha „quo fato”
n
Jegyzet
„quo fato”
– valamilyen végzetes okból kifolyólag (lat.)
betábláztatnék azon kincstári követelés, és ha
G.
Szerkesztői feloldás:
Geyer
Geyer Rudolf
le nem tisztázná: – mi, az 1865. Nov. 1. napján majd „ólba szőkét” mondanánk.
n
Jegyzet
ólba szőkét” mondanánk
– „Hosszasan: ólamban a szőke, vagyis birtokomban van a szőke. – Ha valaki nekem adós tiz forinttal, és számára letesznek nálam tiz forintot, magamat kielégítem vele, mondván: ólamba vagy ólba szőke”. Erdélyi 1851. 7513.
 
  Egyébiránt pedig, mintegy superfluizás
n
Jegyzet
superfluizás
– kiegészítés (lat.) (1839.)
végett kivánom még következőket megjegyezni:  
  a.) Nem hiszem, mert még a mostani jó világban sem tudok rá példát, hogy egy ilyen követelés, mely egy 3ik, és nem a telekkönyvi tulajdonos ellen forog fenn, –
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
ellenében is bekebeleztethessék. Vagy ha a megyei telekkönyvi törvényszék a bekebelezést elrendelné is, és
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
, a mint hiszem, és ha esze lesz (: pedig neki van :) azon végzést felebbezendi, a
kir.
Szerkesztői feloldás: királyi
táblán bizonyosan megsemmisitnék azt. Az pedig tisztán áll, és a tekintetben is egész bizonyossággal megnyugtathatom bátyámat: hogy
Geyer
Geyer Rudolf
nek a birtok, telekkönyvileg, egy pillanatig sem volt sajátja, ő ezért nem is folyamodott, hogy nevére irassék, de nem is folyamodhatott volna sikerrel, mert a közte és
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
között létrejött szerződvény egyik pontja szerint, ő csak akkor leendett volna jogosítva az átirásért folyamodni, ha a vételárból 6- vagy 7000. f͞o͞r͞tot lefizet vala. Azt is bizonyosan mondhatom, hogy itt
Geyer
Geyer Rudolf
részéről semmi féle machinatio
n
Jegyzet
machinatio
– (rossz szándékú) mesterkedés, fondorlat (lat.)
nem történt, – hanem ő már a százalékkal két év óta tartozván, – midőn a nagy bölcse
[törölt]
« g »
s
Beszúrás
égü szalontai adóhivatal, a mi szerződvényünk bemutatásakor, látta azt, hogy a birtok már más kezére megy: – kötelességszerü hüségből folyamodhatott a
telekk.
Szerkesztői feloldás: telekkönyvi
hatósághoz, hogy a kincstár
[törölt]
« t »
érdeke megóvassék. Tette pedig azt valószinüleg azon hiedelemből, mely szerint azt hivé, hogy
Geyer
Geyer Rudolf
talán már átiratta, vagy mielőtt a bátyámék nevére menendett, átira
[törölt]
« j »
t
Beszúrás
ja saját
nee
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: neve
alá a birtokot. Hogy az igy történt onnan gyanitom, mert az adóhivatal, minden
tvénybeli
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: törvénybeli
járatlansága mellett is tudja azt, hogy a
Geyer
Geyer Rudolf
elleni követelést, egy másik halandó birtokára kebelezni nem lehet.  
  b.) Jóllehet
Geyer
Geyer Rudolf
, a mint már őt, imigy-amugy, bátyám is ismeri, saját igényeihez és kiadásaihoz képest nem sok pénzzel rendelkezhetik: mindamellett nagyon hiszem, hogy ő, az ellene fenforgó
 [!]
[sic!]
kincstári követelést ki fogja fizetni. S igy e miatt, nemhogy nekünk, de
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
uramnak sem lesz kellemetlensége. Hittem én ezt akkor is, midőn multkori levelemben e tárgyat megemlitettem, – azt pedig nagyon jól tudom és tudtam, hogy nekünk e miatt semmi bajunk, és hogy
ez
Beszúrás
legroszabb esetben
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
gondja: – de megemlitettem azért, hogy nehogy később váratlanul jusson bátyámnak tudtára.  
  Különben
Geyer
Geyer Rudolf
, 3–4. nappal ezelőtt, az első évnegyedi haszonbérilletményt 375. f͞o͞r͞tot hozzám lefizette.
n
Jegyzet
Geyer
Geyer Rudolf
, 3–4. nappal ezelőtt, az első évnegyedi haszonbérilletményt 375. fortot hozzám lefizette
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
ebből az illetményből majd csak az 1864. december 16-i,
Arany László
Arany László
hoz írt levelével küldött fel
Pest
Budapest
re mintegy 25 forintot. „Hogy ne mondhassátok, mikép a vett birtokból jövedelmetek sincs, ime itt küldök 25. fort 50. krt. Az első évnegyedi illetményt ugyanis
Geyer
Geyer Rudolf
375. fortban megfizetvén, ebből, a szintén idemellékelt fizetési meghagyásra vezetett nyugta szerint fizettem százalékul 337 fort 50 krt. Az ekként fenmaradt 37 fort 50. krból küldök részetekre 25. fort 50. krt, s
János
Arany János
részére itt hagyok 12. fortot.
[szerkesztői feloldás]
Ezen 25 ft 50 krral és a ’fizetési meghagyással’ tehát számolj be apádnak.” (
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
Arany László
Arany László
nak, töredékesen fennmaradt levél – NSzAJEM 770.)
És ezen ezen
[szerkesztői feloldás]
a sor végén és a következő elején is szerepel
összeg, további rendeltetés- és rendelkezésig itt pihen nálam. Ugyanakkor emlitette, – miről már
Pest
Budapest
re menetele előtt is tudósitott, hogy a pénzt bátyámnál lefizetni akarta, de otthon nem találván, és
Pest
Budapest
ről haza sietvén, e miatt nem mehetett másodszor is vissza. Meglehet hogy igaz, meglehet hogy pudeálta
n
Jegyzet
pudeálta
– restellte, szégyellte (lat.)
magát a 700.
fr
Szerkesztői feloldás: forint
miatt
,
Beszúrás
.
[szerkesztői feloldás]
Eredetileg ponttal lezárta, majd később a ,-t beírva folytatta a mondatot.
2szor visszamenni
Beszúrás
.  
 
Jani
Ercsey János
tehát a sályi-i
 [!]
[sic!]
magányban bölcselkedik! Erre is elmondhatni, hogy „soha több fát, mint az erdőn!”
n
Jegyzet
„soha több fát, mint az erdőn!”
– szólás; hasonló értelemben
Margalits
Margalits Ede
nál: „Fát viszen az erdőbe” ( Margalits 1896. 179.) vagy „Erdőre fát viszen.” (ugyanott 209.)
No de, ha
ex
[bizonytalan olvasat]
-mérnök létére nem mehetne még annyira, hogy egy pár ezer forintig pontosan kalkuláljon, majd felvilágositsuk
 [!]
[sic!]
őt.  
 
Vilmá
Ercsey Vilma
ra – s illetőleg minmagunkra
 [!]
[sic!]
való szives megemlékezését nagyon köszönöm. Azonban most, – miután a tavaszon valami
[törölt]
« m »
k
Beszúrás
is épitkezést is szándékozom tenni, s az ehhez szükséges anyagokra, és a vett földnél tett legszükségesebb beruházásokra a zseb fenekéig kiüritettem a mi volt, – igazán nem jutna még az ő felküldésére is. Azonban, meglehet majd későbben valamikor felküldjük.  
  Most pedig, ismetelve
 [!]
[sic!]
és legjobb lelkiismérettel mondva hogy egy hajszálnyi nyugtalanságot se csináljon bátyám magának, mert nincs ok reá, – s egyszersmind mindnyájokat csokolva vagyok  
  szerető öccse:
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
 
  A 4400. f͞ort kitáblázása iránt beadott kérvény felzetét
n
Jegyzet
felzetét
– a kérvények külső, felső borítólapját, amelyre a címzést, a folyamodó nevét, lakhelyét és a folyamodás rövid tárgyát, a mellékletek számát írják
is, mint telekkönyvi okmányt, tudomás és megtartás végett ezennel mellékelem.
[szerkesztői feloldás]
a 4. lap margóján
 
  Midőn levelemet már le is pecsételtem, akkor jutott szembe, hogy abbeli föltevésére, mintha a
Geyer
Geyer Rudolf
elleni aerarialis
n
Jegyzet
aerarialis
– kincstári (lat.)
követelés kielégitése előtt, a birtok bátyámék nevére át sem iratnék, – nem válaszoltam. Tehát arra nézve álljon válaszul: hogy ha
Geyer
Geyer Rudolf
vagy bárki ellen is, nem 700. hanem 70 000. f͞o͞r͞t követelés lenne is betáblázva, akár a kincstárnak, akár valamely más egyénnek: – a birtok átirást ezen kö- rülmény legkisebbé sem akadályoz
[törölt]
« á »
n
Beszúrás
á. Átirnak valamely birtokot a vevő nevére, ha 10. annyi teher fekszik is azon, mint a mennyi az értéke. Az ilyennel a telekkönyvi hatóság nem törődik. Az a vevő gondja hogy miképen elégitil ki. Ma is áll az „emptor debet esse cautus.”
n
Jegyzet
emptor debet esse cautus
– a vevőnek kell óvatosnak lennie (lat.)
Különben a mint már mondám tisztán álló dolog az, hogy  
  1.
Geyer
Geyer Rudolf
nek ezen egész ügyben semmi machinatiója, – hanem ő ellene akar az adóhivatal machinálni, miután a százalékkal már  
  2. év óta adós. 2. Törődjék ezen ügygyel
Fleischl
Fleischl Dániel
. Nekünk csak annyi gondunk, hogy ha azon százalék, 1865. Nov. 1sőjére, –
Geyer
Geyer Rudolf
nek előttem is tett fogadása daczára, le nem lenne tisztázva, a mit nem gondolok, – és ha az betábláztatnék, – a mit nem hiszek: – annak a hiányával fogná
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
megkapni a 7200. f͞o͞r͞tot.  
 

Megjegyzések:

Válasz
AJ
Arany János
1864. nov. 6-i levelére (1879.)