Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
Szalonta
Nagyszalonta
, Octob. 19. 1865.  
  Kedves bátyám!  
  Mind két levelét vettem. S az elsőre, megvallom, nem szándékoztam válaszolni, ugy hivén, hogy arra, általam, a 3000. f͞o͞r͞ttal ugyancsak
f.
Szerkesztői feloldás: folyó
16án útnak inditott levelem válaszul is szolgálhat.  
  A mai napon vett 2ik levelére azonban bátyámnak sietek válaszolni s illetőleg véleményemet előadni nehány szóval, a következőkben.  
  Én mindig azon véleményben voltam és vagyok most is hogy a
Geyer
Geyer Rudolf
miatt betáblázott 703. f͞o͞r͞t s ennek, a kincstár által bizonyosan követelendő kamatja, minket egyátaljában nem, de egyenesen
Flt
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
t
illetheti, vagyis ő tartozik azt tisztába hozni. Mert igaz ugyan, hogy
Kr.
Szerkesztői feloldás:
Kralovánszky
Kralovánszky István
ügyvéd, az én eredeti fogalmozványomat
 [!]
[sic!]
akként változtatta meg, mint a hogyan az most már a szerződvényben áll. Azonban, az én vélekedésem szerint, ezen jezuisztikus
n
Jegyzet
jezuisztikus
– a jezsuitákra jellemző, itt: körmönfont, agyafúrt
változtatásból sem lehet, a világ bármely elfogulatlan birájának is egyebet kiértelmezni, mint azt, hogy,
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
, a birtokot tisztán, vagyis tehermentesen tartozik átadni. Mit még bővebben igazol aztán az, mi az érintett kifejezés után a szerződvényben közvetlenül áll, hogy t.i.
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
, a vételárhátrányt a vevőkre, teher gyanánt, átiratni kivánja.  
  De meg ugy áll az bármely adás-vételnél a közéletben és gyakorlatban, hogy ha a vevő, valamely terhet későbben vesz is észre, mint a midőn a szerződvény készül, és ezen körülmény a szerződvénybe be nem íratik is, – föltévén hogy a vételárt előre egészben ki nem fizette; biz a betáblázott teher hiányával szokta azt megfizetni. Hogy pedig jelen esetnél, a 703. f͞o͞r͞t
százalék
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: hátralék
tisztába hozatala
Geyer
Geyer Rudolf
nel,
 [!]
[sic!]
nem minket, hanem
Fl
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
-t illeti, – ez önként következik abból, hogy ezen teher, több évvel azelőtt keletkezett, mint a mi vételünk. S mi, tulajdonképen, nem is
Geyer
Geyer Rudolf
rel, hanem
Fl
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
-vel szerződtünk, és
Geyer
Geyer Rudolf
a szerződvénybe, csak „per tangentem”
n
Jegyzet
„per tangentem”
– érintőlegesen, mellékesen (lat.)
– jött be, sokkal inkább
Fleischl
Fleischl Dániel
t, mint minket érdeklőleg.  
  Arról is teljesen meg vagyok győződve, hogy ha
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
csakugyan oda engedné is menni a dolgot, hogy a pénz fölvételére biróilag intessék meg: – ez sem szolgálna neki arra nézve jogi alapul, hogy e miatt, a 7200. f͞o͞r͞tnak kamatjára nézve követelést formálhatna. Sőt én hiszem is, hogy ő, legroszabb esetben is a pénzt, a 703. f͞o͞r͞t hiányával is fölveendi, s csupán ezen 703. f͞o͞r͞tot engedi birói eldöntés tárgyává tenni.  
  Különben pedig, hogy bátyám, e tárgyban, még nagyobb megnyugvást szerezhessen, jó lesz ha az ügy állását bizalmasan, akár
Görgeÿ
Görgey István
n
Jegyzet
Görgey
Görgey István
Görgey István, Görgey Artúr öccse, pesti ügyvéd.
AJ
Arany János
a nála tett látogatások alkalmával találkozhatott Görgey Bertával (vagy annak emlékkönyvével) – Görgey Artúr leányával –, akinek egy kis verset jegyzett könyvecskéjébe. ( AJÖM VI. 138., illetve Scheiber 1983. 20.)
ügyvéddel, akár Horvát Boldizsárral,
n
Jegyzet
Horvát Boldizsárral
Horváth Boldizsár (1822–1898): jogi doktor, 1861-től az Akadémia levelező, 1868-tól tiszteleti tagja, a Kisfaludy Társaság tagja. 1863-tól a Földhitelintézet jogtanácsosa, majd a jogi osztály igazgatója, 1865-től Szombathely országgyűlési képviselője.
vagy mind kettővel is, közli. Ők bizonyosan elfogulatlanabb, mindenesetre pedig elfogadhatóbb és okosabb véleményt fognak ehhez adni. Hiszem, hogy bátyámra nézve elég kellemetlen ezen dolog; de tul kell már ezen esni. Alig van ilyes nagyobbacska vétel, mely kisebb-nagyobb mértékben kellemetlenséggel
nics
Szerkesztői feloldás: nincs
kapcsolatban.  
  Végre is a dolog ugy áll, hogy, a mennyiben én
Geyer
Geyer Rudolf
helyzetét ismerem, rajta ezen 703. f͞o͞r͞t behajtható lenne. Azonban az is igaz, hogy miután erre nézve, a sommás birói eljárást
G.
Szerkesztői feloldás:
Geyer
Geyer Rudolf
ellenébe, alkalmazni nem lehet, évekig el foghatnánk vele perlekedni.  
  Én ugyan hajlandó vagyok hinni, hogy miután már neki tudtára van, hogy ezen dolog égetővé vált, ő azt mostanában tisztába hozandja. Mert igaz ugyan, hogy ő, rendezetlen állapota miatt, rosz fizető, mit én nem épen mostanában tapasztalok, az is igaz, hogy ő
[törölt]
« m »
a
Beszúrás
haszonbéri hátrány
t
Beszúrás
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
illetőleg is odakényszeritett, hogy tegnap ellene a citatoriát
n
Jegyzet
citatoriát
– idézést (lat.)
beadtam: – mindamellett egész bizonyossággal mondhatom, hogy őt eddig lelkiismeretlen és becsületével nem gondoló embernek nem ismertem. S épen ez okból, ugyanez alkalommal, írtam neki, hogy ha a 703. f͞o͞r͞tot rögtön fizetni nem tudná is, – haladéktalanul menjen
Pest
Budapest
re, és a dolgot
Fl-vel
Szerkesztői feloldás:
Fl-eischl
Fleischl Dániel
vel
, vagy váltó utján, vagy valami más módon, hozza tisztába, nehogy a dolog zavart idéz
z
Beszúrás
en elő. Hiszem, hogy ő ezt meg is fogja tenni a fizetési terminusig, de azért, mint még sem egészen bizonyos, ne tartóztassa ez bátyámat vissza, hogy ha jónak látja, másnak véleményét is megtudja.  
  Szokott igaz jó indulattal vagyok  
  szerető öccse  
 
ErcseySándor
Szerkesztői feloldás:
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
 
 

Megjegyzések:

Válasz
AJ
Arany János
1865. okt. 16-i és 17-i leveleire (2009., 2010.)