Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
Szalonta
Nagyszalonta
, Octob. 23. 1865.  
  Kedves bátyám!  
  Ámbár én
G-nek
Szerkesztői feloldás:
G-örgey
Görgey Artúr
nek
, igen szép és szabatos véleményét,
n
Jegyzet
G-nek
Szerkesztői feloldás:
Görgey
Görgey Artúr
nek
, igen szép és szabatos véleményét
– l. a 2012. sz. levelet
a fenforgó ügyre nézve, sajátommá még most sem tehetem, me
rt
Beszúrás
hogy az ügyet, magok
Fl-ék
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
ék
is legalább kétes-nek látják, mutatja az,
h
Beszúrás
ogy bátyám körül, az egy év lefolyása óta, mind
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
, mind
Kr.
Szerkesztői feloldás:
Kralovánszky
Kralovánszky István
kapaczitáló szándékkal többször megfordultak, mit bizonyosan nem tevének vala, ha a dolgot, magokra nézve, minden kétségen kivül állónak látják: – mindamellett nem ellenzem, hogy
G.
Szerkesztői feloldás:
Görgey
Görgey Artúr
véleménye elfogadtatván, a zsidó atyafi egészen kifizettessék.  
  Annyival kevésbé kivánom pedig ezt ellenezni, mert
[törölt]
« nem egy »
a helyett, hogy mi
Geyer
Geyer Rudolf
rel, a 703. f͞o͞r͞t végett, hosszadalmasabban perlekedjünk, van egy könnyebb és egyszerübb módja is annak, hogy a kincstárnak azon követelése behajtassék.  
  Ugyanis
Geyer
Geyer Rudolf
re azon százalék, mint a telekkönyvi kivonat is igazolja, még 1862-ben kivettetett. S azóta neki, részint folyamodgatás, részint az exequálásra
n
Jegyzet
exequálásra
– behajtásra (lat.)
megbizott adóhivatalnokok lekenyerezése által, sikerült a végrehajtást egész mostanig elkerülnie. Hogy a kincstári közegek,
Geyer
Geyer Rudolf
irányában, nem tisztán, vagy legalább nem „erélyesen” jártak el: erre elegendő bizonyiték azon tény, hogy bár
Geyer
Geyer Rudolf
nek több ezer forintot érő ingósága, egyebek között 2-3000. d͞b birkája folyamatosan volt és van: mindamellett a 703. f͞o͞r͞tot tőle, 3–4. év alatt nemcsak be nem hajtották, de azt, minden valódi ok és alap nélkül csupán a mult évi Septemberben, akkor tábláztatták be, midőn valahogyan tudomásukra jutott, hogy
Geyer
Geyer Rudolf
és
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
a birtokot eladni akarják.  
  Ha hát
Geyer
Geyer Rudolf
, a közelebbi napokban hozzá intézett figyelmeztető levelem daczára is, folyó hó végeig
Pest
Budapest
en meg nem jelenik, és a 703. f͞o͞r͞tot tisztába nem hozza: – az esetben bátyám, a
Fl-
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
tól nyerendő nyugtát ugy szerkeztesse,
 [!]
[sic!]
miszerint abban nyilvánosan benfoglaltassék, hogy
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
a 703 f͞o͞r͞tot, annak ellenére, hogy az az ő terhéül lett betáblázva, mint egyenesen
Geyer
Geyer Rudolf
és nejére kirótt százalékot, a fizetésnél, levonás utján, letisztázni nem engedte, hanem azt
Geyer
Geyer Rudolf
és bátyám között tisztába hozandó ügy gyanánt fenhagyta.
 [!]
[sic!]
 
  Ezen nyugtatványnak és a megküldött telekkönyvi kivonatnak okmányokul leendő felhasználása – s a fentebb érintett körülmények leirása mellett aztán, a
Pest
Budapest
en székelő pénzügyi ügyészséget, mint a kincstárnak, Bihar megyé
re n
Beszúrás
ézve is képviselőjét, biróilag meg kell intet
[törölt]
« t »
n
Beszúrás
i
, hogy
Geyer
Geyer Rudolf
től, a nála 4. év óta hátrányban lévő százalékot, haladék nélkül, hajtassa be. Jó lesz azon intőlevélbe egyszersmind beletétetni azt is, hogy
Geyer
Geyer Rudolf
nek és nejének, több ezret érő ingóságai vannak, s hogy a végrehajtásnak, irányukban semmi akadálya.  
  Én teljesen hiszem, hogy az ily módon történendő eljárásnak kivánt eredménye fog lenni; annyival inkább, mert
G.
Szerkesztői feloldás:
Geyer
Geyer Rudolf
irányában a kincstárnak egyenes végrehajtási joga van, – mig ellenünkben a kincstári ügyészségnek, ha a százalékot mi rajtunk akarná megvonni, perlekednie kellene. – Ez által aztán egyszersmind, a
Geyer
Geyer Rudolf
rel való perlekedéstől, mi is menekülni fogunk.  
  S ha a
[törölt]
«
Geyer
Geyer Rudolf
»
kincstári ü:
Szerkesztői feloldás:
kincstári ü:
Beszúrás
gyészség
megintésének csak úgyan
 [!]
[sic!]
meg kell történni, sürgessék meg azt bátyámék, hogy a
G.
Szerkesztői feloldás:
Geyer
Geyer Rudolf
és neje
[szerkesztői feloldás]
a bal margóra írva,
besz.
[bizonytalan olvasat]
a bal margóra írva,
exequalása végett haladék nélkül intézkedjék. S mihelyt ezen intézkedés megtörténik, ez iránt értesitsen engem bátyám, hogy a helybeli
cs. k.
Szerkesztői feloldás: császári királyi
adóhivatalnál, a végrehajtás foganatositását sürgethessem.  
  A Jani 3000. f͞o͞r͞tját, még folyó hó 16án utnak inditottam. Ugyhiszem ezóta megkapta azt bátyám?  
  Azt sem tudom hogy
Laczi
Arany László
szives volt-e Czégély Ferencznek
n
Jegyzet
Czégély Ferencnek
– l. a 2008. sz. levél jegyzeténél
átadni azon levelet, melyet én a 3000. f͞o͞r͞ttal együtt küldtem volt; holott pedig őt ismét meg kell kérnem, hogy a mellékelt levelet „a Hon” szerkesztőségéhez minélelőbb juttassa el.  
  Mindnyájok
 [!]
[sic!]
ölelvén, vagyok  
  tisztelő öccse  
 
ErcseySándor
Szerkesztői feloldás:
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
 
 

Megjegyzések:

Válasz
AJ
Arany János
1865. okt. 22-i levelére (2012.)