Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK Pest, oct. 22. 1865.  
  Kedves öcsém!  
  Tegnap, leveled érkezte után, csakugyan elmentem
Görgei
Görgey István
hez. Figyelemmel megolvasta a szerződést, mind a
Geyer
Geyer Rudolf
ét mind a mienket, előkérte a telekkönyvi kivonatot stb. s határozott véleménye ez:  
  1., Mi a földet nem vettük
Fleischl
Fleischl Dániel
től, hanem vettük
Geyer
Geyer Rudolf
től. A törvény ismer telekkönyvön kivűli birtokost is, s hogy
Geyer
Geyer Rudolf
ilyen volt, bizonyság az 1862-ki szerződés, meg az átiratás iránt tett lépései. Mint ilyen, tartozott ugyan
Fleischl
Fleischl Dániel
nek egy csomó pénzzel, de a föld birtokosa ő volt s így ő adhatta el is.
Fleischl
Fleischl Dániel
beléegyezése csak annyiban volt szükséges, a mennyiben pénzének biztosíttatnia kellett. Hogy pedig ez így van, világos a szerződésünk kezdetéből: „mi
Geyer
Geyer Rudolf
és neje –
Fleischl
Fleischl Dániel
és neje beléegyezéséveleladjuk stb. Tehát az eladó
Geyer
Geyer Rudolf
, és nekünk bármely viszkeresetünk csak
Geyer
Geyer Rudolf
iránt lehet.  
  2.
Fleischl
Fleischl Dániel
a szerződésben csak annyiban szerepel, a mennyiben neki pénzkövetelései maradnak fenn. E pénzkövetelés még határozottabb alakot nyer az által, hogy mi magunk a szerződésben felosztjuk, elkülönitjük: mennyi jár
Geyer
Geyer Rudolf
nek és mennyi
Fleischl
Fleischl Dániel
nek; s az utóbbit az 1836. XX. által tiszta adósságkép jelöljük meg.
Fleischl
Fleischl Dániel
irányunkban semmi nemű evictiót
n
Jegyzet
evictiót
– evictio: szavatosság, kezesség; esetleg: törvényes visszaszerzés, a tényleges tulajdonjog érvényesítése a birtoklóval szemben (lat.)
nem vállal; sőt azt a fatális clausulát ellenünk allegálhatja.
n
Jegyzet azt
a fatális clausulát ellenünk allegálhatja
– azt a szerencsétlen záradékot ellenünk állíthatja, fordíthatja (lat.)
 
  3. Az a tény, hogy a kincstári 703 ft. követelés a
Fleischl
Fleischl Dániel
 [!]
[sic!]
nevére is elébb tábláztatott be, mint a birtok mireánk átiratott volna, nem változtat a dolgon semmit. Igaz, hogy ha a birtok tovább is a
Fleischl
Fleischl Dániel
 [!]
[sic!]
nevén marad, a kincstárnak joga lett volna a 703 ftot őrajta – respective
n
Jegyzet
respective
– illetőleg (lat.)
a birtokból – behajtani, nemcsak azért, mert e kincstári tartozásra nézve, – bárhogy szóljon a szerződésök – az eladó (
Fleischl
Fleischl Dániel
) és a vevő (
Geyer
Geyer Rudolf
) együtt solidariter
n
Jegyzet
solidariter
– közösen (lat.)
köteleztetnek; hanem az 1850-ki bélyegpátens
n
Jegyzet
1850-ki bélyegpátens
– A hivatalos lapnak számító MHírl 1850. jan. 27-i száma közölt ugyan egy rendeletet a hivatalos részben: Ideiglenes rendelet a telek- s betáblázásikönyveket illetőleg a kerületi törvényszékeknél, de a közlemény első felét (42 paragrafus jelent meg) az ígértek ellenére sem követte az újabb rész.
szerint is, (melynek 72-k §át
Görgey
Görgey István
nagy jártassággal felütötte) mely azt rendeli, hogy az ily illeték mindig a birtokot terheli, és minden magán követelést megelőz, úgy hogy lett légyen bár előttünk a tizedik birtokos, ki e kincstári illetékkel adós maradt, ezt a kincstár a mi birtokunkra
ma
Beszúrás
épen úgy
be táblázhatja
Szerkesztői feloldás: betáblázhatja
, illetöleg rajtunk behajthatja, mint ama tizediken; a mi dolgunk lévén viszkeresetet formálni amaz ellen. Tehát a kincstár irányában az adósok ma mi vagyunk, mert a birtok épen a mi nevünkön van; a kincstár irányában
Fleischl
Fleischl Dániel
csak addig volt adós, mig a birtok neve alatt volt. Mi, mint magán személyek,
Fleischl
Fleischl Dániel
 [!]
[sic!]
ellen nem indíthatunk keresetet (annál kevésbbé
 [!]
[sic!]
foghatjuk le ólba szőke czímen
n
Jegyzet
ólba szőke czímen
– „Hosszasan: ólamban a szőke, vagyis birtokomban van a szőke. – Ha valaki nekem adós tiz forinttal, és számára letesznek nálam tiz forintot, magamat kielégítem vele, mondván: ólamba vagy ólba szőke”. Erdélyi 1851. 7513. Vesd össze az 1880. sz. levéllel.
) a 703 ftra nézve, mert a
Geyer
Geyer Rudolf
-
Fleischl
Fleischl Dániel
féle szerződésben e teher
Geyer
Geyer Rudolf
nyakába van róva, s
Fleischl
Fleischl Dániel
ennek fizetésétől határozott szavakban föl van mentve: a mit tehát a kincstár tehetett
Fleischl
Fleischl Dániel
-lel, míg nevén volt a birtok, hogy t.i. solidarisnak tekintse
Geyer
Geyer Rudolf
rel
, azt mi, magán szerződők nem tehetjük.  
  Ezek szerint határozott véleménye
Görgei
Görgey István
nek, hogy mi,
Fleischl
Fleischl Dániel
ellenében mindenesetre veszteni fogunk: nemcsak hogy szóperen követelését egészen be fogja hajthatni, hanem jogi perrel sem kényszerithetjük arra, hogy a kincstári tartozást ő hozza tisztába.  
  Látván
Görgei
Görgey István
, hogy mégis ragaszkodom a 703 forint levonásához, s azt gondolva, hogy talán nem szeretnék most egészen megfizetni, egy kisegitő módot ajánlott, t.i. azt: fizessem most meg a 3600 ftot levonás nélkül, s az így nyerendő egy év alatt szorítsam rá
Geyer
Geyer Rudolf
t a kincstári adósság letisztázására. De figyelmeztetvén, hogy ebben alig nyernék valamit, sőt más oldalról bizonyosan vesztenék: mert meg kellene fizetnem először a 7200 ftnak egy évi kamatját, a mi 432 ft, másodszor a még fenmaradó 3600 ftnak is egy évi kamatját, a mi 216 ft; ez már 648 ftra megy, tehát annyira majd nem, mint
a
Beszúrás
kincstári követelés; melynek
Geyer
Geyer Rudolf
en behajthatása még különben sem épen desperált
n
Jegyzet
desperált
– reménytelen (lat.)
ügy, lévén neki tücski-hajtskija
n
Jegyzet
tücski-hajtskija
– „Se tücs ki, se hajts ki! – azaz nagy szegénységben van (nincs marhája, melyet kihajthat). Jelen esetben van anyagi háttere.” ( Czuczor–Fogarassy VI. 3. 509.)
ez idő szerint elég: midőn ezekre figyelmeztetém, mondok, határozottan azt javasolta, fizessem ki
Fleischl
Fleischl Dániel
t egészen, ne tegyek birói kézbe semmit, aztán szorítsam
Geyer
Geyer Rudolf
t minden lehető módon a kincstári adósság letisztázására. Megkisérthetem ugyan
Fleischl
Fleischl Dániel
t, ha rábirhatnám, hogy e hiával
 [!]
[sic!]
fölvegye (bár ehhez, hallva tőlem, hogy
Kr.
Szerkesztői feloldás:
Kralovánszky
Kralovánszky István
eszeli
n
Jegyzet
eszeli
– látja el ésszel
a zsidót, nem sok reménye
[törölt]
« m »
van): de ha magától nem teszi, ne hagyjam törésre menni a dolgot, mert ha ő,
Görgei
Görgey István
, lenne a biró, ő is elmarasztana, a fennálló törvények és rendeletek szerint.  
  Ama záradékra nézve, hogy t.i. „
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
irányában semmi tehernek elöfordúlni nem szabad” – azt mondá, hogy az,
elöleg
[bizonytalan olvasat]
előleg , és úgy tekintve, a mint hangzik, nem okozhatott gyanút a szerződés kötésekor, mert a biró előleg ugy értelmezhette volna, mintha
Fleischl
Fleischl Dániel
az ellen tenne óvást, hogy időközben semmi se tábláztassék az ö nevére, s igy mintha még a mi javunkra tette volna azt belé: de utólag véve a dolgot, szándékos mesterkedésnek tűnik föl, s arra mutat, mintha (legalább
Geyer
Geyer Rudolf
és
Kr-ky
Szerkesztői feloldás:
Kralovánszky
Kralovánszky István
) egyet értettek volna. Utólag minden esetre káros nekünk, mert
Fl.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
allegálhatja 7200 ft. követelésének tisztaadóssági minősége mellett, a mi egyébaránt fölösleges.  
  Ezek igy lévén, kedves öcsém, én nem tudom, járjak-e még tovább.
Horváth
Horváth Boldizsár
oz restelek
 [!]
[sic!]
menni, mert nem akarnám hogy a dolog itt
Pest
Budapest
en nagy publicitásra menjen; már pedig
ő
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ö
, Csengeryékkel stb. való egybeköttetéseinél fogva, elterjeszthetné épen azon körökben, hol még semmit sem tudnak s nem akarnám hogy tudjanak róla. Meg vagyok győzödve, hogy
G.
Szerkesztői feloldás:
Görgei
Görgey István
teljes lelkéből szólott: s összehasonlítva véleményét a tiéddel, annyit bizonyosan látok, hogy az ügy megnyerése legalább is kétes, mert íme két tapasztalt és bizalmas ügyéd,
 [!]
[sic!]
ki mindenik javamat akarja, egészen eltérő véleményt mond: nem akarom magamat kitenni a harmadik risicónak, a biró itéletének. Ha
Fleischl
Fleischl Dániel
fölvenné is circa 800 ft hijával, és csak ez iránt indítna is pert, akkor is megítélnének 432 ft kamatot és a perköltséget: minek riskirozz
u
Beszúrás
k ezt is? Úgy gondoltam, megpróbálom capacitálni a zsidót, vegye fel e hiával,
 [!]
[sic!]
s ha nem veszi, az 1sö novembert nem hagyom elmúlni fizetés nélkűl. Akkor aztán téged instállak
n
Jegyzet
instállak
– esedezve kérlek, könyörgöm
alássan, és kérlek minden szentekre, légy rajta, hogy
Geyer
Geyer Rudolf
től bekaphassuk a már kamatjával 800 ftra menő járadékot, s letisztázhassuk. Ha tudtuk volna, mondja
Görgei
Görgey István
, abból a 4600 ftból kellett volna ezt levonnunk brevi manu,
n
Jegyzet
brevi manu
– rövid úton (lat.)
melyet
Geyer
Geyer Rudolf
Beszúrás
a szerződés alkalmával kapott, s melynek megfizetése által ki hagytuk bújni a 703 ft rögtöni letisztázása alól. Nem lehetne-e, ha most a 900 ftot meg találja fizetni, azt mondani neki: ebből 800 ft a kincstáré; nyugtatjuk az urat hogy letisztázta becsűlettel; tessék az árendát is behozni? Ha ez nem lehet, akkor pörölnünk kell vele.  
  Ime leirtam mindent, a mit
G.
Szerkesztői feloldás:
Görgei
Görgey István
mondott, s a mi
[törölt]
« nt »
r
Beszúrás
e én elhatá- 100 roztam magamat. Ne véld pedíg, mintha én tégedet
[törölt]
« , »
legkissebbé
 [!]
[sic!]
is vádolnálak magamban, a szerződés
körűli
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: körüli
eljárásodért.
Görgei
Görgey István
azt mondja, a szerződés jól van kötve: oly helyzetben – nem tudva semmit a kincstári adósságról – másképen nem is lehetett. Nem mi
szerződök
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: szerződők
vagyunk az oka, hogy így ellenünk fordúlt a körűlmény, hanem az a kivételes előjog, melylyel a kincstári követelés bir. Ha ezt tudjuk, bizonyosan nem engedtük volna
Geyer
Geyer Rudolf
elszabadúlni a 3600 fttal. Legveszélyesb, ugymond, a szerzödés keltétől az átírásig terjedő idő szak: akkor a vevő le ne vegye szemét a telekkönyvről soha, ha tiszta birtokot akar kapni.  
  Áldjon meg az isten, édes öcsém. A mit közelebb deákúl irtam volt,
n
Jegyzet
A mit közelebb deákúl irtam volt
– vesd össze
AJ
Arany János
korábbi, 1865. okt. 17-i levelének (2010.) latin kifejezéseivel
arra nézve, a nélkűl hogy egészen nyiltan beszéltem volna, megnyugtatott
Görgei
Görgey István
. Bocsáss meg a sok irka-firkáért, és fogadd, őszinte köszönetem mellett, mindenkori rokoni jó indulatom kifejezését. Ölellek a tieiddel  
  szerető süved
n
Jegyzet
süved
– sógorod
 
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Válasz
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
1865. okt. 19-i levelére (2011.)