Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, márcz. 8. 1868.
 
  Kedves öcsém!  
  Levelednek előbb is azon részére válaszolok, melyért szives köszönettel tartozom. A
v.
Szerkesztői feloldás: vasút
kölcsön részletet kimódoltam, és igy nem veszem igénybe szivességedet; hanem azért kérlek,
G–rt
Szerkesztői feloldás:
Geyer
Geyer Rudolf
t
hosszú pórázra nem ereszteni, mert csak úgy fizet, ha zaklatják.  
  A mi a föld eladást illeti, magam is tudom, hogy az most volna legczélszerűbben létesithető, mikor a régi árenda letelőben van, s az új még nincs megkötve. De, mint irám, épen e napok alatt keveset foglalkozhatom saját ügyeimmel a hivatalos dolgok halmaza miatt. Ha te a másik alkut – kár nélkűl – halaszthatnád valameddig, később lehetne belőle valami. Mert bár a föld – mint tőke – biztosabb minden lehető elhelyezés közt: de jövedelmét alig lehet olyanná tenni, hogy az ember pontosan, napra és órára megkapja, már pedig helyzetemben, ez után olyan jövedelemre volna szükség. De más felől, ha elgondolom, mi fekvőt lehet venni itt
Pest
Budapest
en, az én nyomorúságos nehány forintomért: akkor látom, mily koldús vagyok én itt. A napokban egy királyutczai házat hirdetett a hivatalos ujság; becsára kevés hián 17 ezer ft; curiositásból
n
Jegyzet
curiositásból
– kíváncsiságból (lat.)
megnéztem. Egy elsülyedt viskó, melynek ereszét fölérem a kezemmel, ablaka egyszinben a kövezettel, ronda piszkos zsidó lyuk, – csak a telek számit, azaz a tenyérnyi föld, melyen az épűlet áll. Így én nem leszek házi úr; valahol a juhszélen jobbat is lehetne kapni ennyi áron vagy tán olcsóbban is, hanem oda ki megy lakni? Nappal is agy
o
Beszúrás
n ütnék az embert.
Laczi
Arany László
sem járhat fél mérfőldről hivatalba. Talán, ha minden tehetségemet összeszedném, vehetnék inkább lakható házat, mert a nagyobb aránylag olcsóbb (30-40 ezer közt csinos emeletes házakat adnak) – de igy meg attól félek, hogy egy rosz fizető helyett négygyel-öttel kellene czivakodnom (a lakókkal), alig 5-ös kamatért.  
  E szerint a házvételi álmok múlni kezdenek: maradna a hitelintézet. Ez jó volna annnyiban, hogy emberi valószinűség szerint, a fekvőség után legbiztosabb; előnye pedig az, hogy kétszer egy évben pontosan, órára fizet. De ennek meg a papirjai most épen oly magasan állnak, hogy emelkedésre alíg, csak csökkenésre van kilátás; és roszul esnék majd tapasztalni, hogy a mit az ember 92 fton vett, nem ér többet 8
0
Beszúrás
. vagy 85-nél. Igaz, ha az ember soha el nem akarná adni, ez mindegy; de fordulhatna úgy, hogy el kellene adni a drágán vett papirt, olcsón is. Azért, ha lehet, akkor vesz az ember effélét is, mikor jutányosabb.  
  Ezért mondám én, hogy nem tudnék, mit csinálni a pénzzel. De a körülmények, csak pár hó alatt is, fordulhatnak úgy, hogy megejthetnők az alkut. Kivált oly módon lehetne segitni, hogy miután e nyáron már úgy sem vehetnéd a földet házi gazdálkodás alá: maradnék meg én a haszonbér élvezetében, míg az árenda
n
Jegyzet
árenda
– haszonbér (lat.)
tart; a te pénzed legyen a takarékpénztárban, s csak akkor vegyem át, mikor czélszerű lesz zálog
pap
Beszúrás
irrá convertálni; kamatja addig téged illetvén. A
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
bizonyos, fél – vagy teszem 1869-évi január 1-sőig fizetetlen maradó rész arányában szintén folyna a mostani haszonbér összeg – tehát hogy addig, mig egészen törlesztve nincs a föld ára, jövedelmem ne csökkenjen. Nem azért a pár száz forintért szólok, mi igy különbséget tesz, hanem, mert e nélkül az elhatározó lépést megtennem nem lehet.  
  A mi az árt illeti, tájékoztatásul odavetett szavam nem alapszik a körűlmények ismeretén, a mint hogy félve is ejtém ki, nehogy vadat mondjak. De a mit, igy magam fejétől, a becsre nézve, tehettem, nem mulasztám el combinálni. Már a nyáron említéd (s levélben is irtad) hogy másfél annyit megér mint a vett ár;
Pápai
Pápay Ferenc
fizetéséből is proportiót vontam;
n
Jegyzet
proportiót vontam
– arányt számítottam (lat.)
ha pedig a közdivatu becsűt alkalmazom a tőke kikeresésére (t.i. a tényleges jövedelmet hússzorozva vonni tőkéűl:) úgy a 20-ezret is haladja. Én azonban – „atyafiak közt” – a tényleges jövedelmet 6% kamatnak számitva, vettem fel a becsű árt, melyet tisztességesen kérhetek.  
  De elég is volt most ebből ennyi, – majd ha túl estem a bajokon, több időm jut széttekinteni és törni a fejemet: hogy is lenne hát jobb?  
  szerető rokonod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  No még! Hát olvastam a proclamatiót,
n
Jegyzet Hát olvastam a proclamatiót – Lásd
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
1868. márc. 8. előtt írt levelének (2169.) jegyzetét.
de sajnálom akkor, midőn már egészen ki volt nyomva. Nehány sajtó disztelenség maradt benne, a mit én nem hagytam volna úgy. Az előadás nagyjában, jó: de ha én ott vagyok a szerkesztésnél, némely aprobb incorrectséget a régi
[törölt]
« g »
b
Beszúrás
b
dolgokra nézve kijavíthattam volna. Különben valeat quantum
n
Jegyzet
valeat quantum
– valeat quantum valere potest: annyit ér, amennyit érni tud (lat.)
 
  S még egyet.
Kálmán
Széll Kálmán
nál valami gabonaféle van-e most? s nem adja-e el? Csókolom őket. Levelét megkaptuk, anyja
n
Jegyzet
Levelét megkaptuk, anyja válaszolni készül
– Feltehetőleg
Szél Kálmán
Széll Kálmán
1868. febr. 25. előtti leveléről (2163.) van szó.
válaszolni készül.  
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.