Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – NAGY MIKLÓSNAK
Buda-Pest
Budapest
, 1878. márcz. 6.  
  Tisztelt Szerkesztő ur,  
  Én a Vasárnapi Ujságtól azért a kis versért
n
Jegyzet
azért a kis versért
Vásárban. VU 1878. 9. sz. márc. 3. 134.
nem vártam és nem fogadok el semmi tiszteletdijat; sokkat többel tartozom én már a V. Vasárnapi Ujságnak.  
  Hogy
Gyulai
Gyulai Pál
nekem ez egyszer oly exorbitans dijt fizetett,
n
Jegyzet
Hogy
Gyulai
Gyulai Pál
nekem ez egyszer oly exorbitans dijt fizetett
– exorbitans: mértéktelen (lat.). A Tetemrehívás c. ballada tiszteletdíjának fejében fizetett
Gyulai
Gyulai Pál
50 forintot. A Tölgyek alatt, A pesti ligetben, s a Hídavatás c. költeményekért
Gyulai
Gyulai Pál
egy szőnyeget csempészett
AJ
Arany János
lakásába. Vesd össze: AJLÍ II. 451–453. és
Gyulai
Gyulai Pál
Arany
Arany János
nak, 2509. 1878. okt. 3.
abból nem következik semmi. Én ő tőle sem akartam elfogadni semmit, de miután mindig vett holmi (rám nézve szükségtelen) csecsebecsét, azt mondtam neki, jövőre ilyesmit ne vegyen, hanem az utobbi költeményért ha valamit szánt, adja a bölcsész ifjak segéd
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
gyletének. Igy adta ő, a hirhedett 50 ftot.
n
Jegyzet
az utobbi költeményért ha valamit szánt, adja a bölcsész ifjak segédegyletének. Igy adta ő, a hirhedett 50 ftot
– A Tetemrehívás „a Kisfaludy-társaságban is felolvastatván, ez alkalommal az egyetemi ifjúság a költőt ezüst babérkoszorúval tisztelte meg. Ő, némi viszonzásúl, az egyetemi ifjak segélyegyletének alapítótagjai sorába lépett s az alapítványi összeget, 50 frtot, a SZEMLÉ-től járó honoráriumából,
Gyulai
Gyulai Pál
tette le.” ( AJLÍ II. 451.) – „
Arany János
Arany János
a »Tetemre hivás« czimü balladájának tiszteletdiját a bölcsészettanhallgatók segélyegyletének ajándékozta. Ez összeg ötven forint, vagy is annyi, mint a segélyegyletnél egy alapitvány. Ennélfogva a nagy költőt az alapitók sorába iktaták.” ( VU 1878. 9. sz. márc. 3. 144.) – Nagy Miklós, a Vasárnapi Ujság szerkesztője még
AJ
Arany János
válasza előtt közölte ezt a hírt, amelyről a következő dokumentum maradt fenn: „Kivonat a Kir. magy. tud. egyetemi bölcselethallgatókat segélyző egyesűlet bizottsága f. évi ápril. hó 3-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 2-ik pont: Elnök, jelentésében, örömmel értesiti a bizottságot, hogy Nságos
Arany János
Arany János
úr »Tetemre hívás« czimű s a »Budapesti szemle« f. év. márc–ápril. havi kötetében megjelent költeményének tiszteletdiját – 50 o. é. forintot – egyesűletünknek adományozta s ezzel az egyesűlet alapitó tagjai sorába lépett. A bizottság, lelkes éljennel fogadva ez örvendetes jelentést, hálája és köszönete nyilvánitása végett, Ngos
Arany János
Arany János
urnak jegyzőkönyvi kivonat megküldését határozza. Kelt Budapesten 1878. ápr. 3. Ifj.
Szinnyei József
Szinnyei József
elnök.
[szerkesztői feloldás]
Moruzsák
[bizonytalan olvasat]
Pál főjegyző.” (A NSzAJM -ból 1977. ápr. 12-én „restaurálás és jobb megőrzés végett” az Arhivele Naţionale tulajdonába került. Jelzete: Colecţia de documente a Muzeului Memorial „
Arany Janos
Arany János
Salonta
Nagyszalonta
.)
 
  E szerint a 3 aranyat köszönettel visszaküldöm, legyen szives valami úton megnyugtatni, hogy megkapta.  
  Szives üdvözlettel  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Válasz Nagy Miklós 1878. márc. 6-i I. levelére (2496.)