Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1863. június 5. körül
 
  Tisztelt barátom,  
  A ki, mint író és ember egyiránt, oly mértékben bírja nagyrabecsűlésemet, mint Te, azelőtt
 [!]
[sic!]
valódi „színemben” állani, vagyis attól nem értetni félre, annyira érdekemben áll, hogy e pillanatban vett leveledet azonnal – megválaszolni sietek.  
  Amint azon fölt
e
Beszúrás
vésednek, hogy levelemen a
Beszúrás
neheztelésnek
Beszúrás
árnyéka látszik, alapja nincs, úgy kell némely más nézeteidet is rectificálnom.
n
Jegyzet
rectifikálnom
– kiigazítanom, helyesbítenem (lat.)
 
  Előre bocsátva, hogy én arról,
a
Beszúrás
ki engem a „literátorok” közé számítana, vajmi kevés belátást tennék fől,
 [!]
[sic!]
kérlek, hogy mind azt, a mit mondtam, vedd egy illiterator táblabíró őszinte baráti „duzzogásának”. És pedig:  
  No 1) A mi az általam híresnek mondott honoráriumot illeti.
n
Jegyzet
az általam híresnek mondott honoráriumot illeti
– A drámafordításokért járó honoráriumot 1859 körül említhette meg a Kisfaludy Társaság, amikor még
AJ
Arany János
Nagykőrösön élt.
 
  Soha én szerkesztőtől, lett legyen akárki, egy fillért sem vettem, sem kértem, sem kaptam
[törölt]
« soha »
azon Lückenbüszerekért,
n
Jegyzet
Lückenbüszerekért
– hézagpótlókért (né.)
a miket a „magam contentumáért”
n
Jegyzet
„magam contentumáért”
– magam gyönyörségéért, kedvtelésből (lat.)
nekik küldöttem; nem még Kossuthtól sem, mikor
P. Hirlapja
Szerkesztői feloldás: Pesti Hirlapja
pénzügyileg culminált,
n
Jegyzet
Kossuthtól sem, mikor
P. Hirlapja
Szerkesztői feloldás: Pesti Hirlapja
pénzügyileg culminált
Kazinczy
Kazinczy Gábor
a PH első évétől, 1841-től publikált a lapban; mind a tárcarovatban (pl. Tükörkép-másolatok, 1841. dec. 15., 841–842., 1842-ben Felföldi levelek, jan. 6., 14–15.) jelentek meg írásai, mind a megyei levelezések rovatban, főleg Zemplén és ritkábban Ung megyéből küldött tudósításokat (kezdetben „-
inczy
Kazinczy Gábor
-” szignóval, később nevét kiírva).
s engem benne eleláraszgata koszorúival. Ne
h
Beszúrás
ogy azt véld tehát, hogy a honoráruim
 [!]
[sic!]
mennyiségét apprehendálom;
n
Jegyzet
apprehendálom
– neheztelem, zokon veszem (lat.)
annál inkább nem, miután épen eme (
Toldy
Toldy Ferenc
által kizaklatott)
n
Jegyzet
Toldy
Toldy Ferenc
által kizaklatott
– l. a XVII. kötet 1212. sz. levelét
dolgozatok kiadásában nem is voltam a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
Társaságra szorúlva, ha magamforma cynicus embernél
[törölt]
«
szorás
[bizonytalan olvasat]
»
szorúlásról, mint az aranyér gyötrelmei által okozott, szó lehetne is. Nem, édes
Jancsi
Arany János
m! hanem valódi mendikás
n
Jegyzet
mendikás
– kolduló, kéregető (lat.)
dolognak tartottam, s tarto
[törölt]
« ttam »
m
Beszúrás
ez idő szerént is, azt, a mit Te is érintesz, ama „elhírlelést”, ami oly zsidó alkudozás színében (
h
Beszúrás
ogy megalázóbbat ne mondjak) tüntetett föl, a mi erkölcsileg késztetett vagy 1) oda dobni azt a híres tagságot magát is, vagy 2) nem tehetni egyebet mint, tetszik nem tetszik, oda adni a darabokat. – Mint debut,
n
Jegyzet
debut
– début: bemutatkozás, első fellépés (fr.)
 [!]
[sic!]
két füzetke fordítás, a mi mostani, koszorúkkal beaggatott piaczunkon, egy kisé
 [!]
[sic!]
nevetséges; mint „honorárium”, az az öszvegcse, még nevetségesebb, s mind e kettőnek egész „világítása” énreám vettetett, a ki az egészről semmit nem tudtam, tehát „kínálkozásom” által felsem
 [!]
[sic!]
jogosítottam az illetőket.  
  Mentsen Isten, hogy mind ez alatt, csak közvetve is, Téged értettelek volna, nem csak azért, mert tudtam, hogy
Pest
Budapest
en sem valál, hanem azért, mert Téged egyéniségednek az az oldala, mely kell hogy a szeretet tárgyává tegyen minden valamirevaló ember előtt aki, bár futtában is, ismer: a
[törölt]
« g »
d
Beszúrás
elicatesse,
n
Jegyzet
delicatesse
– délicatesse: tapintat, gyengédség (fr.)
 [!]
[sic!]
incapaxxá tesz
n
Jegyzet
incapaxxá tesz
– fogékonyságomat elveszi (lat.)
az effélékre.  
  Tehát: oda vetém a szót, mert épen „eszembe jutott” az a bosszuságom, mely akkor felzaklatott volt.  
  No 2. Hogy a két közleményt ki nem adtad, azt sérelmeműl nem lehetne vennem, ha még oly irritabilis
n
Jegyzet
irritábilis
– ingerlékeny, betegesen érzékeny (lat.)
poeta volnék is. Génirozott az, hogy a Figyelőt megszolgálni pro forma
n
Jegyzet
pro forma
– látszatra (lat.)
sem tudtam, küldtem valamit
n
Jegyzet
küldtem valamit
– l. az 1389. sz. levél három küldeményét
a mit én érdekesnek hittem; Te nem; csupán szerkesztői szabadságés kötelességeddel éltél, mikor félretetted.  
  N o 3.
Olvasatsz-e
Szerkesztői feloldás: Olvashatsz-e
Tartuffeből? e kérdésre nem feleltem; mert fölöslegesnek tartottam
Szerkesztői feloldás: a
választ. A Társaság tulajdona az; Te, ezért, a Fösvényből is olvashattál s olvastál, tudtom nélkül: ép oly jogosan tehetéd
[törölt]
« a »
Tartuffeel
 [!]
[sic!]
is. Annál inkább, miután ama „felolvasások” úgy sem egyéb mint formalitás, önáldozat, midn Izsákunkat
n
Jegyzet
Izsákunkat
– Ábrahám pátriárka agg korában, feleségétől, Sárától született gyermeke, akit apja – az Úr parancsára – feláldozni készült erős hite bizonyságául.
az úntatás oltárára czipeljük a „felsőség” iránti tiszteletből.  
  Tégy hát Tartuffeel
 [!]
[sic!]
amit akarsz; sőt, ha netalán helypótló kell, közölj belőle
n
Jegyzet
közölj belőle
– Ez nem történt meg.
annyit vagy azt, a mennyit t
ets
Beszúrás
zik.  
  N o 4. Nem a „
r
Beszúrás
everentia”
n
Jegyzet
reverentia
– tisztelet, hódolat (lat.)
szólt belőlem a correcturákra nézt,
 [!]
[sic!]
hanem azon „nehezen-esés”, ha oly
embeeket
Szerkesztői feloldás: embereket
mint Te és
Toldy
Toldy Ferenc
, correctoroknak látok; már csak azért is,
nehezen,
Beszúrás
mert én inkább gályarab volnék.  
  Hogy a
Szász
Szász Károly
bugyogó előszavának Te voltál correctora, most tudom; a megrovás
miatta
Beszúrás
tehát Téged nem illethetett.
n
Jegyzet
a megrovás miatta tehát Téged nem illethetett
– l. az 1674. sz. levél magyarázatánál
 
  No 5. Toldy. Vannak dolgok, miket magokban, külön tekint
v
Beszúrás
e semmiségnél többnek nézni józan észszel nem lehet; mint beilleszthető, egy rámába tehető, folytatólagos lánczszemek etc. más tekintet alá jőnek. Rég az ideje, hogy feltűnt nekem,
mennyir
Szerkesztői feloldás: mennyire
keresik egy némelyek hogy
Toldy
Toldy Ferenc
n egyet döfhessenek, mióta a „trónról leszállott”.
n
Jegyzet
mióta a „trónról leszállott”
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
1835–1860 között az Akadémia titkára, így a kulturális és irodalmi közélet meghatározó vezéralakja volt.
Megjósolám neki. Míg az irodalom, mint egy Augias-ól,
n
Jegyzet
Augias-ól
– Augiász, görög mitológiai alak, akinek tömérdek marhával teli istállóját – próbái egyikeként – Héraklésznak kellett megtisztítania a trágyától. Ezt a 10 napos határidő előtt, az Alphaiosz és Péneiosz folyók istállón át vezetésével meg is tette.
tárt kebellel várja az effélékre vállalkozó Heracleseket; mig charlatanság és butaság, csalás és phrasisok etc. oly könny dicsőség és közhasznú aratást igérnek: némi idétlen legénykedést mutat, ha valaki – gustusa jővén lóhátról beszélni – épen a legérdemesb embereket választja ki, petulans
n
Jegyzet
petulans
– pajkos, dévaj, fajtalan (lat.)
oldaldöfései tárgyaúl. Tisztelem becsűlöm én
Gyulay Pál
Gyulai Pál
n
Jegyzet fölé kék ceruzával írva: X Y.
Arany László
Arany László
először csak ezt módosította, majd az egész bekezdést kihagyta, ceruzával húzva azt át.
urat, de azt hiszem, hogy soká kell még neki nőni, míg joga lesz oly hangon leczké
z
Beszúrás
tetni
valakit, mint tevé.
n
Jegyzet
soká kell még neki nőni, míg joga lesz oly hangon leczkéztetni valakit, mint tevé
Gyulai
Gyulai Pál
a Két ó-székely ballada című munkájában ( SzF II. 1862. II. 12–16. sz., 1862. júl. 24. 177–179., júl. 31. 193–197., aug. 7. 209–211., aug. 14. 225–227., aug. 21. 241–145.)
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
és
Toldy
Toldy Ferenc
népiességfelfogását bírálta.
Mi ok volt reá, hogy a Zrinyi-képről oly hangon beszéljen a Koszorú?
n
Jegyzet
Mi ok volt reá, hogy a Zrinyi-képről oly hangon beszéljen a Koszorú?
AJ
Arany János
a Ko 1863. I. 8. számában (febr. 22. 191.), a Vegyes rovatban bírálta a
Toldy
Toldy Ferenc
által a Nemzeti Könyvtár sorozatában megjelent Zrínyi képet.
vagy ha volt, miért nem adta ki
Toldy
Toldy Ferenc
válaszát?
n
Jegyzet
miért nem adta ki
Toldy
Toldy Ferenc
válaszát
Toldy
Toldy Ferenc
Nyilt levél Arany János úrhoz c. válasza ( MTAK Kt 887.) csak
AJ
Arany János
helyreigazításával és az erre való hivatkozás nélkül jelent meg a Ko-ban.
Mondott-e
Szilágyi S.
Szerkesztői feloldás:
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
valamit
Mikes
Mikes Kelemen
ről,
n
Jegyzet
Mondott-e
Szilágyi S.
Szerkesztői feloldás:
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
valamit
Mikes
Mikes Kelemen
ről
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
: Mikes Kelemen (Ko 1863. I. 12., 13. márc. 22. 265–267., márc. 29. 289–292.)
mint hogy lenyomatott egy levelét (nálam
Mikes
Mikes Kelemen
t illető dolog egy csomó van)? s nem úgy néz-e ki e semmit nem mondott czik,
 [!]
[sic!]
mint ha csak azért volt volna írva, hogy
Toldy
Toldy Ferenc
t, fonákúl értelmezve, megdöfje? S rögtön reá
Salamon Ferencz
Salamon Ferenc
úr
n
Jegyzet
rögtön reá
Salamon Ferencz
Salamon Ferenc
úr
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
dolgozata, a Zrínyi a költő, négy részben jelent meg a Ko-ban ( 1863. I. 17–20. sz. 1863. ápr. 26. 385–390., máj. 3. 409–412., máj. 10. 433–436. máj. 17. 457–460.)
miért ír össze
Zrinyi
Zrínyi Miklós
ről –
Arany
Arany János
után
n
Jegyzet
Arany
Arany János
után
Zrínyi és Tasso. AJÖM X. 330–439., AJTK 112–192.
– egy rakást, hogy a
Toldy
Toldy Ferenc
által leggyöngébbnek állított rész classicaiságát megmutassa? – Nem is említem az
ffélét
Szerkesztői feloldás: affélét
, miért adtak
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
kiadásánál elsőséget egy
Gyulay
Gyulai Pál
nak
Toldy
Toldy Ferenc
fölött,
Gyulay
Gyulai Pál
na, ki
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
t „tulajdonkép költőnek sem tartja”,
n
Jegyzet
ki
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
t „tulajdonkép költőnek sem tartja”
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
e kijelentése azzal magyarázható, hogy
Gyulai
Gyulai Pál
, ellentétben
Toldy
Toldy Ferenc
val (és nyomában
Kazinczy
Kazinczy Gábor
val), nem
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
ban és a romantikában látta az irodalmi fejlődés betetőzését.
ki
Vt
Szerkesztői feloldás:
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
t
nem ist ismerte,
Tval
Szerkesztői feloldás:
Toldy
Toldy Ferenc
val
szemben obscurus
n
Jegyzet
obscurus
– homályos, sötét, zavaros (lat.)
ember, és
Toldy
Toldy Ferenc
fölött, ki
Vnak
Szerkesztői feloldás:
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
nak
leghívebb, legcselekvőbb barátja volt, a ki munkáit,
V.
Szerkesztői feloldás: Vörösmarty
akaratából, négy ízben adta ki etc. etc.  
  Abba hagyom. Egyéniségemben van a baj. Én képesebb volnék rosz tettet követni el, mint véteni a pietas
n
Jegyzet
pietas
– kegyelet (lat.)
ellen, melylyel mindazok iránt tartozom, kikkel józan fejjel nem mérközhetem. Egyébiránt az efféle „gustus dolga”. Tudom hogy az enyém arra kárhoztatja az embert, hogy „famulusi”
n
Jegyzet
famulus
– segít, tanítvány (lat.)
alárendeltségéből ne akarjon kigebeszkedni;
n
Jegyzet
kigebeszkedni
– kimagasodni látszani
de
Beszúrás
valyon a gebeszkedés megnövesztett-e valakit, ha a jó Isten legénynyé nem nyújtotta?  
  N o 6. Én kétszer küldök postára hetenként, s becsűletemre mondom, hogy a correctúra sohasem maradt
nálam
Beszúrás
a postanapnál tovább. A II kötet utolsó ívét elküldték
z
Beszúrás
irat nélkül
, azt írva, hogy „már egyszer” elküldték ugyan, de talán elveszett. Igenis, azaz hogy nem küldték el, de e pénzkérő jurátusi fogáshoz nyúltak. Állítom, hogy az utolsó ív vevényét senki sem mutathatja elé, s ha valamely vevényemet arra fog, azt hamisan teszi.  
  Rajtam tehát semmi sem múlik, s bánt csupán az, hogy, úgy látszik, a hónapokon keresztűl meg sem moczczant nyomdának több hitelt adsz talán, mint nekem. A mi sok oknál fogva nem eshetik jól. Annál inkább, miután meglehetősen jóllaktam a Kisfaludyskodással.  
  De Te légy meggyőződve, hogy nemes egyénisége
d
Beszúrás
még azon érdemeidnél is becsesb előttem, miket egész szívvel ismer el az ahoz
 [!]
[sic!]
ért, s tátott szájjal hirdet az is, ki, mint nyálkás hasával a csiga, fertészi
n
Jegyzet
fertészi
– fertőzi
azon ösvényt, mit Te oly tiszta fénnyel futsz.  
 
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
 
  szombat.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.) Válasz
Arany
Arany János
1863. június 3-i levelére (1674.)