Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – MENTOVICH FERENCNEK
Pest
Budapest
, nov. 17. 1866.
 
  Édes barátom!  
  Ma egy hete mutatta be magát nálunk ügyes szép fiad, s ennek hétfordulóján alkalmat veszek válaszolni leveledre. Bizony, meg nem ismertük volna
Gyulá
Mentovich Gyula
t: s én az első szavából nem is értettem, kicsoda
Gyula
Mentovich Gyula
(kezdek nagyobbat hallani mint eddig
n
Jegyzet
kezdek nagyobbat hallani mint eddig
– „
[szerkesztői feloldás]
A
z állandó torokgyulladásokhoz társuló középfülgyulladások sorozata meghozta 40 éves korára a kóros következményt: csaknem teljesen süket lett jobb fülére. Kezelőorvosa
[szerkesztői feloldás]
...
pontosan és szépen leírta a roncsolt középfül állapotát a vastag, heges dobhártyával.” Pál 1986. 328. Vesd össze Farkas 1882.
) s idegen módra „tessékeltem”, míg nőm nem ismételte, kicsoda.
Laczi
Arany László
azonban nem rég látta, s természetesen ők mindjárt ott folytatták, a hol elmaradt az ismeretség. Azóta nem jött hozzánk
Gyula
Mentovich Gyula
, pedig kértük, hogy sűrűn látogasson. Hihető, sok dolga van, ismeretlen városban kétszer annyit kelletvén neki járni,
mintha
Szerkesztői feloldás: mint ha
ismerné a helyet. Hanem beiratásait már elvégezte, szállása, kosztja van: így ezután csak a tanulással lesz elfoglalva. Szállása egykissé drága, mint mondá 18 ftot fizetnek ketten; igaz, hogy a szállásokat igen rátartják most, de ha elmúlik az országgyűlés – melynek nyulfarknyi életet jósol mindenki
n
Jegyzet
de ha elmúlik az országgyűlés – melynek nyulfarknyi életet jósol mindenki
– Az országgyűlés 1865. dec. 10-től 1868. dec. 9-ig tartott, ám a porosz–osztrák háború miatt 1866. jún. 25-től nem ülésezett. Az országgyűlést ismét összehívó és a
Ferenc József
Ferenc József
kiegyezési feltételeit tartalmazó, nov. 17-én kibocsátott uralkodói leiratot a magyar politikusok kedvezőtlenül fogadták.
– jutányosabb szállás után nézzen
Gyula
Mentovich Gyula
. Szerettük volna úgy
[törölt]
« e »
é
Beszúrás
bédre mire is gyakran meghíni, hogy inkább a családhoz tartozónak ismerje és érezze magát: de nőm szegény nem bir állandó cselédre szert tenni, s e miatt kénytelenek vagyunk korcsmából hozatni eledelt. Hanem a tél folytán csak majd rámehetünk talán, hogy családiasabban éljünk, ne ily nagyvárosilag, mint pár hónap óta.  
  Veszteségünk iránti részvétteket, a mint megiratlan is tudtam, képzeltem; úgy most szivemből köszönöm. Igazad van: ilyenkor a vigasztalás nem sokat ér: nekünk, az első
hetekés
Szerkesztői feloldás: hetek és
hónapok alatt, valóban terhünkre is volt. Azért nem hogy vártam volna barátaimtól amaz elsö időben: de féltem tőle, azon gyötrelemtűl, hogy nekem a vigasztalásokat szépen csiszolt periodusokban
n
Jegyzet periodusokban – körmondatokban (gör.)
meg kelljen köszönnöm. – Azóta már féltünk – féltettünk többet is:
n
Jegyzet
Azóta már féltünk – féltettünk többet is
– Vesd össze
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
nak, 2066. 1866. nov. 14.: „Mi, kik az év elején, barátom, nem bántuk volna, sőt ohajtottuk: bárcsak jőne a halál minél elébb: lásd, e közréműlet idején beléestünk abba a gyöngeségbe, hogy féltünk e rút haláltól. Azaz egyikünk sem a maga személyét féltette, hanem a másikat: és elgondolta mily rettenetes lenne még egy csapás, még pusztábban maradni annak, a ki megmarad!”
ez által enyhűlt némileg annak az egynek kizárólagos volta. De azért megmarad – meg, utolsó lehelletig!  
  Találtad, hogy bajosan látom én már valaha Erdélyt: Harmincz esztendeig laktam a tövében, ifju voltam, kedvem is lett volna utazni: ha akkor nem mentem, annál kevésbbé teszek most fel magamról oly vállalkozó szellemet. Atilával és húnjaival sem sokat tördöm már: az én napjaim úgy vannak ketté szakítva derékon, hogy a mi megmarad, az már csak mosdani reggelizni, s ebéd után pipázni való. Vénűlünk édes
Feri
Mentovich Ferenc
m, legalább én, nagyon. Nekem a munkára nyugalom, gondtalan élet kellene, bú nélküli élet: subjectiv bajaimból nem sokat tudok én csinálni: a mi nekem fáj, fáj mint az oldalnyilallás, és nem ad symphonicus
n
Jegyzet
symphonikus
– összhangzó (gör.)
hangot. Más fájdalom az, a mit az ember oly szép rigmusokba tud szedni. Hogy pedig objective irhassak valamit, az kellene, hogy subjective ne zaklasson a sors, a hivatal, a gond, mint az igavonó marhát.  
  Azt okosan tennéd, ha fellátogatnál
Pest
Budapest
re, hová már több érdek is vonsz, mint eddig. De a „tilli-tullit” – én már csak
Ly
Szerkesztői feloldás:
Losonczy
Losonczy László
barátomnak hagyom.
n
Jegyzet
De a „tilli-tullit” én már csak
Ly
Szerkesztői feloldás:
Losonczy
Losonczy László
barátomnak hagyom.
– Lásd
Mentovich
Mentovich Ferenc
AJ
Arany János
-nak, 2060. 1866. okt. 28.
még a hajdaní fiatal ember: közelebb is nagy költői névnapot űlt. Irigylem a kedélyét. Akkor ugyan, mint hallom, kissé megjárta: valami nagy koszorút akasztottak volt – anyakába, mit egész este ott viselt, de kimenvén bizonyos inaestheticus helyre, ott feledte magát koszorústól – úgy keresték meg reggel. Nem tudom, mennyi belőle igaz, hanem annyi áll, hogy
L.
Szerkesztői feloldás:
Losonczy
Losonczy László
barátunk most is a régi, sőt már…. régibb.
n
Jegyzet
L.
Szerkesztői feloldás:
Losonczy
Losonczy László
barátunk most is a régi, sőt már…. régibb
– Ezt a kritikát
Losonczy
Losonczy László
önszemlélete is alátámasztja: „Én e czimem mellé: költő, több epithetont is láttam már illesztve a hazai lapokban, mint p. o. »jeles« »lelkes« »kedvelt« »ismert«; volt, ki nem régen nevem után e jelző szavakat ragasztá: »egyik elismertebb népköltőnk«. Én a t. olvasóra bizom annak megitélését: illet e, s ha igen: melyik illet engem legméltóbban ezen epithetonok közül; én csak az utolsóra, az »ismert«-re teszek némi megjegyzést, hogy t. i. sem az, a ki ezt irta, sem a hazai közönség nem ismer még engem eléggé, – de eléggé meg fog ismerni, ha itt elszámlált műveim hat kötetét szerencsésen közzétehetem; midőn egyszersmind alkalom nyilik megitélni: mennyiben vagyok népköltő, s mennyiben nemzeti.” (Losonczy László: Költői látogatás Kecskeméten és Debreczenben. Sürgöny 1866. aug. 29. )
Pedig nagy fia van, most hozta fel is
Pest
Budapest
re a
Gyulá
Losonczy Gyula
ját.  
 
Tompá
Tompa Mihály
ról régecskén hallottam – de csak roszat. Szívbaja van szegénynek, s hozzá iszonyú türelmetlen lelke. Nem reméli, hogy kigyógyúljon – s békételen hogy él. Igy múlunk el, egymás után, édes barátom.  
 
Szász Károly
Szász Károly
még nincs itt – nem láttam legalább. most a legboldogabb valamennyiünk közt.
n
Jegyzet
most a legboldogabb valamennyiünk közt
Szász Károly
Szász Károly
1863-tól szabadszállási lelkész, 1865-ben a fülöpszállási kerület országgyűlési képviselje.
Bibó Antóniá
Bibó Antónia
val kötött második házasságából (1858) ekkor már két gyermeke van:
Póla
Szász Póla
(szül. 1863) és
Károly
Szász Károly (ifj.)
(1865). LásdLevél Szemere Miklóshoz (
Szabad-Szállás
Szabadszállás
, 1866. szept. 27.) c. versét:
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
...
boldogok valánk
  Mindannyian; mindannyi közt csak én
  Vagyok, hajh, boldog, boldogabb mint akkor!
 
 
( VU 1866. 40. sz. okt. 7. 478.) Részletesebben lásd
Tompa
Tompa Mihály
AJ
Arany János
-nak, 2058. 1866. okt. 10.
Látszik is rajta: oly kövér, mint egy serfőző.  
  Azonban elég ennyi oly röst levélírótól mint – mi ketten. Szíves tiszteletemet a kedves komámasszonynak; a gyermekeket csókolom (
Juliska
Mentovich Julianna
már aprehendálná,
n
Jegyzet
aprehendálná
– zokon venné (lat.)
úgy-e?) téged pedig ölellek  
  állandó barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Válasz
Mentovich Ferenc
Mentovich Ferenc
1866. okt. 28-ilevelére (2060.)