Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, nov. 14. 1866.
 
  Kedves jó barátom!  
  Huszonötöt szeretnék magamra csapni, ha elgondolom, milyen régen irtad hozzám kedves-fájdalmas leveledet, s hogy én arra mindeddig nem válaszoltam. Élsz-e, éltek-e? kérded: most már talán mondhatjuk: igen! Akkor bajos lett volna oly feleletet adni, a mi igaz maradjon, mire te olvasod. Mi, kik az év elején, barátom, nem bántuk volna, sőt ohajtottuk: bárcsak jőne a halál minél elébb: lásd, e közréműlet idején beléestünk abba a gyöngeségbe, hogy féltünk e rút haláltól.
n
Jegyzet
e közréműlet idején beléestünk abba a gyöngeségbe, hogy féltünk e rút haláltól
Pest
Budapest
en a kolerajárvány 1866 augusztusától november közepéig tartott (vesd össze
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2053. 1866. aug. 20.,
Tompá
Tompa Mihály
nak, 2054. 1866. aug. 20.,
Tompa
Tompa Mihály
AJ
Arany János
nak, 2058. 1866. okt. 10.,
AJ
Arany János
Szinyeiné Jekelfalussy Valériá
Szinyeiné Jekelfalussy Valéria
nak, 2062. 1866. nov. 3.). –
Czuczor Gergely
Czuczor Gergely István
1866. szept. 9-én,
Gyulai Pál
Gyulai Pál
felesége, Szendrey Mária szept. 10-én halt meg kolerában ( AJÖM XIV. 213. 203. illetv Papp Ferenc 1941. II. 37.)
Azaz egyikünk sem a maga személyét féltette, hanem a másikat: és elgondolta mily rettenetes lenne még egy csapás, még pusztábban maradni annak, a ki megmarad! Különben én tűrhető egészségi állapottal úsztam meg e fatalis időszakot; kétszer háromszor megizzasztott, de többre nem ment velem. Mert azt tudnod kell, hogy itt most csaknem minden ember érzett cholerás változásokat. A hasmenést lehetetlen volt elkerűlni a legrendesebb életű embernek is, még annak is, ki egészen ellenkező nyavalyában szokott szenvedni. Ilyenkor aztán természetes vagy mesterséges izzadás segített az emberen. Rajtam, mondom, csak kétszer-háromszor fordult ily crisis elő: de szegény elgyöngűlt feleségem minden harmadnap el- fogta valami efféle, sohse hittem, hogy elkerűlje a nagyját. Hála istennek, megőrzött, megmaradtunk,együtt maradtunk még valameddig. Most egy hónap óta engem hurút kinoz,
n
Jegyzet
engem hurút kinoz
AJ
Arany János
betegségeiről lásd
Tompá
Tompa Mihály
hoz 1866. febr. 18-án írt levele (2039.) jegyzetét.
s a mitől félek, épen erre a rosz mellemre vette magát…. de tán majd csak kiheverem.  
  Az ám! kiheverem. Nem elég volt a titoknokság, most még a jegyzői tollat ís a nyakamba sózták egy időre.
n
Jegyzet
most még a jegyzői tollat ís a nyakamba sózták egy időre
– „A magyar tudományos akadémiában tegnap volt a szünidő után első ülés.
[szerkesztői feloldás]
A beküldöttek közt a titkár felolvasá a többek közt
Csengery Antal
Csengery Antal
levelét, melyben jelenti, hogy a földhitelintézetnél levő elfoglaltatása miatt az akadémiai jegyzőségről le kell mondania. Az elnök a közsajnálkozásnak s méltányló elismerésnek szavaival vette tudomásul a jelentést, s a titkárra ruházta át a nagy gyülésig a jegyzői teendők vezetését.” PN 1866. nov. 7. (Különfélék ) – A következő nagygyűlésen (1867. jan. 29–30.) Rónay Jácintot választották jegyzőnek ( AkÉrt 1867. 48.).
Pedig firkálni is szeretnék még valamit, bevégzeni egyet-mást töredék munkáimból. E három havi rettegés alatt semmit sem csinálhattam: de fogadást tettem, hogy ha e cholera-visitatio
n
Jegyzet
e cholera-visitatio
– „visitatio”: eredetileg katonaorvosi szemle, amely eldöntötte, hogy valaki alkalmas vagy nem a szolgálatra. Lásd még: „meg eshetik, hogy a visitatio és sorozás elébb megtörténik, mint a megváltás ügye eldőlne.
[szerkesztői feloldás]
Amott el találják fogadni a pénzt, mikor itt már untauglichra
[szerkesztői feloldás]
alkalmatlanra, né.
tettünk szert.” (
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2080. 1867. jan. 4.)
még az életre „taglich”-nak
n
Jegyzet
„taglich”-nak
– alkalmasnak (né.)
talál: hát igyekszem csonkabéna munkáimat kiegészíteni. De mikor tegyem? Én már némi kényelemmel szeretnék dolgozgatni; egy kis séta, egy pár stropha – De hogy kiállva, mint a ló,
n
Jegyzet
kiállva, mint a ló
– értsd: abbahagyva a fáradságos munkát
itthon nekiűljek: az már nem megy.  
  A te bajodról, édes
Miská
Tompa Mihály
m, csak gondolkozom, sokat gondolkozom: de nem merek irni. Talán te sem szeretnéd. Vigasztalást úgysem adhatok, ha már te magadban nem találsz. Durum, sed levius fit patientiâ quidquid corrigere est nefas.
n
Jegyzet
Durum, sed levius fit patientiâ
[szerkesztői feloldás]
patientia
quidquid
[szerkesztői feloldás]
quicquid
corrigere est nefas.
Horatius
Horatius Flaccus, Quintus
: Carm. 1.24.19. „Fájdalmad szelidebb lesz, ha belényugodsz, nem másíthatod úgyse meg” (Bede Anna ford.)
– Törődjél belé, mint én évek óta, fél ember lenni, negyedrész ember lenni. Ilyen fractiókban
n
Jegyzet
ilyen fractiókban
– ilyen töredékes voltunkban (lat.)
húzzuk már mi az életet. Én is eleget szenvedek, szégyent pironságot
n
Jegyzet
pironságot
– pirulást. Vesd össze „Mert te éretted viselek gyalázatot, és borítja pironság az én orcámat.” Zsolt 69:8;
 
 
  Hirtelen eléjök álla Veselényi:
  „Szégyen és pironság” így kezdett beszélni.
  „Szégyen és pironság víni olyan várat,
  Melyben asszonyi kar vezet gyeplüszárat.
 
 
(
AJ
Arany János
: Murány ostroma, I.)
állok ki hibás testi (subseque:
n
Jegyzet
subseque
– következésképpen (lat.)
szellemi) constitutiom
n
Jegyzet
constitutiom
– állapotom (lat.)
miatt. – Tűröm.  
  Odavetett gondolatodat levelezésünk tárgyában nem ellenzem: de talán korán lenne még. Sajnálnám, ha már meg kellene válnom ezektől. Aztán meg, emberi valószinűség szerint, itt talán nem fognának bokáig gázolni az ily lomban. Isten megtartja tán az én jó fiamat, ki sokkal komolyabb és solidabb ember, hogysem ily örökséget ne tudna megbecsűlni értéke szerint. Ad vocem!
n
Jegyzet
Ad vocem!
– Erről jut eszembe! (lat.)
Laczi
Arany László
october 21-én graduáltatott juris utriusque doctorrá.
n
Jegyzet
Laczi
Arany László
october 21-én graduáltatott juris utriusque doctorrá.
Laci
Arany László
t október 21-én léptették el mindkét jog doktorává (lat.). – Vesd össze
Arany Jánosné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
Rozvány Erzsébetnek, 1866. nov. 10.: „
Laczi
Arany László
m az én páratlan jó fiam, szinte fojtatja a maga köteleségét, híven és szorgalommal, tiztől ketőig a Hitelintézetnél, azon tull, egy részét idejének magán dologra fordítja, más részét a királyi táblánál adott perek ki dólgozássával tölti el; de mindég hasznossal, nem henyelve.” ( Sáfrán 1960.a 102.)
Nem sok hasznát veszi konyhára, de szépen ment keresztűl: miért ne lenne különb ember mint az apja, ki iskolai bizonyítványokat is csak gyéren tudna előmutatni. Most már csak a prókátori censura
n
Jegyzet
prókátori censura
– ügyvédi vizsga (lat.)
van hátra, melyért még egy évig praktizálnia kell. Egyébiránt már önálló hivatalnok: rendes fizetéses fogalmazó a magyar földhitel intezetnél. Van neki 600 forintja: már képes volna magát fentartani szülei segély nélkül is. Csak megint „a révnél ne törnénk hajót!”
n
Jegyzet
Csak megint „a révnél ne törnénk hajót!”
 
 
  Megvakúlva, siketűlve,
  Szándékom kormányján űlve
  Kergettem a drága jót,
  S a révnél törtem hajót!
 
 
(
Csokonai Vitéz Mihály
Csokonai Vitéz Mihály
: Az utolsó szerencsétlenség)
 
  Miről irjak még, édes szeretett barátom, a mi egy kissé szórakoztatna téged is, hosszadalmas unalom nélkl? Nőm szegény, beteges; de azért mozog, közöttünk a legfrisebb. Unokámról csak jót és kedvest hallok. Épen ma kaptunk
Kálmán
Széll Kálmán
tól egy kis szalontai gyümölcsöt: ha itt volnátok, mily örömmel részesítnénk belőle. Turót is kaptam, szepesi jó asszonyomtól megint
n
Jegyzet
Turót is kaptam, szepesi jó asszonyomtól megint
Szinyeiné Jekelfalussy Valériá
Szinyeiné Jekelfalussy Valéria
tól (vesd össze
AJ
Arany János
hozzá írt levelével, 2062. 1866. nov. 3.: „az én hálám, melyet Nagyságod újabb megemlékezése tesz kedves kötelességemmé, bizony elég késő ”)
– ezt azért említem, nehogy az én kedves komám asszonynak eszébe jusson megint küldeni, mert ránk romolna. Hogy van kedves jó Komácskám? Isten vigasztalja meg azzal, a mi a legnagyobb áldás e földön saját maga és kedves férje egészségével, hogy láthassuk egymást még egyszer az életben, „megfogyva bár, de törve nem!”
n
Jegyzet
„megfogyva bár, de törve nem!”
Vörösmarty Mihály
Vörösmarty Mihály
: Szózat
 
  Éljetek, érjetek vidámabb napokat, édes jó lelkeim! úgy mint ohajtja  
  igaz barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Válasz
Tompa
Tompa Mihály
1866. okt. 10-ilevelére (2058.)