Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, aug. 20 (azaz 19) 1866.
 
  Kedves barátom!  
 
Schwarzenberg
Feketehegy
ből
n
Jegyzet
Schwarzenbergből
Feketehegyről
küldött utolsó leveledre csak most válaszolok. Rögtön nem akartam, elvárandó hogy haza érkezzél. Azután egyideig az Akadémia foglalta el, nem annyira időmet – mert az marad elég, miután
itthon
Beszúrás
nem dolgozom semmit – mint gondjaimat. A szűnnapok beálltával ezek is tágultak: újra olvasám leveled és habozni kezdék: irjak-e, vagy ne. Igazad van, mit is irhatni arra? Olcsó biztatás, &c. látom nem ér semmit. De irhatok magunkról; irhatok azért, hogy tudjad, hogy irántatok mindég a régiek vagyunk és leszünk minden körűlmény között.  
  A napokban minekünk is erősen felujult sebünk egy fájdalmasan édes látogatásra. Szegény
Kálmán
Széll Kálmán
unk volt itt. Csak maga jött, nem mervén a kis leányt kitenni az utazás sanyaruságinak, mert nem rég lábadt fel nagy betegségéből. Aztán, ha végkép nem hozhatja, jobb is igy. Látni, s újra megválni tőle, még roszabbúl esnék. Az már kétségtelen, hogy
Pest
Budapest
re nem hozhatjuk, tartani. Nőm, pünkösd óta, egy rosz szolgálót nem kap, ha aranyat hordoz is tenyerén; vagy ha egy akad, el kell csapni még az nap: mit csinálna ez a beteges asszony, kit az egész ház sulya egyedűl
[törölt]
« nyom »
, minden segitség nélkül nyom – még a gyermekkel is. Ezt látja
Kálmán
Széll Kálmán
is, s bár ohajtaná anya helyett a nagyanyát: a mostani helyzetet tűrhetőbbnek tartja. Talán, ha isten éltet (: ha a már emlegetett cholera e dögfészekből ki nem söpör
n
Jegyzet
ha a már emlegetett cholera e dögfészekből ki nem söpör
– A PN 1866. szept. 14-i számának Különfélék c. rovata szerint
Pest
Budapest
en aug. 25-ig 50-en betegedtek meg kolerában, s közülük 25-en meghaltak.
:) megérjük még, hogy
Szalontá
Nagyszalonta
ra költözve részt vehetünk nevelésében szegény kis árvának. Ott szeretnék meghalni, édes barátom, s ő mellé temetkezni!  
  Látod, én még jobban bírom (talán), vagy tűröm az életet, mint te: de hidd el, ez is csak kínos vonaglás már. December óta
n
Jegyzet
December óta
Juliska
Arany Juliska
1865. dec. 28-án halt meg.
az sem vagyok, mi azelőtt: – semmi sem vagyok. Pedig volna még, mi fölemeljen, vígasztaljon: hisz’ nem vesztettem mindent. Jó fiamban annyi kárpótlást lelhetne szívem. De az a kis koporsó mindig előttem van: a mint döczögött előttünk a gyász kocsin. És annyi szomorú jelenet az utolsó órákból. Talán, ha csak hirből hallottam volna: nem tesz vala rám ily mély, kiirthatlan benyomást e veszteség. De mégis áldom istenemet, hogy jelen lehettem.  
 
Laczi
Arany László
már fizetéses hívatalnok. A földhitel-intézetnél 600 ftos állomása van:
n
Jegyzet
A földhitel-intézetnél 600 ftos állomása van
Arany László
Arany László
t 1866 augusztusában „nevezték ki fizetéses hivatalnoknak” a Magyar Földhitelintézetben (
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2053. 1866. aug. 20.), amelynek elször igazgatósági jegyzője, 1870- től titkára, majd 1880-tól igazgatója volt.
azt mondhatom, megélhet a maga keresményéből. De szinte rettegek örülni, hogy czélt ért. Hiszen, a másik is!!!...  
  Nőm egészségi állapotja most tűrhetőbb mint máskor. Igy ősz felé rendesen veszi magát: remélem, hogy most tartósabb lesz. Sok dolga van – nem nekivaló cselédi munka.
n
Jegyzet
Sok dolga van – nem nekivaló cselédi munka
– Vesd össze
Arany Jánosné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
Rozvány Erzsébetnek, 1866. júl. 12.: „Cselédel is sok bajom vólt május ólta, Linát el kellett eresztenem, ugy viselte magát, az ólta még roszabbakal kinlódtam.” ( Sáfrán 1960.a 101.)
Régen vádolja magát, hogy a kedves komám asszonynak még sem válaszolt tavaszi levelére: de valóban, alig volna rá physikai ideje is. Most sem szólitom fel hogy irjon: mert ezt a levelet nem akarnám hogy lássa, és elszomorodjék. Majd csak vesz egy kis időt; ha cselédje akad. Meg az is a baj jelenleg, hogy a
Kálmán
Széll Kálmán
itt léte nagyon felfrisíté emlékeit: hadd felejtsen egy kissé. Szűnidő elején mondogattuk egymásnak, hogy talán jó lenne, légváltoztatásul, lerándulni
Szalontá
Nagyszalonta
ra. De csak haladt; annyival inkább mert sejtettük, hogy
Kálmán
Széll Kálmán
szándékszik feljőni. Most már hihetőleg elmarad. Ha csak azokhoz mehetnénk, kiket szeretünk: de irtózunk a formális vizitek özönétől. Jobb nekünk itthon.  
  Megtartod-e septemberi igéretedet?
n
Jegyzet
Megtartod-e septemberi igéretedet?
Tompa
Tompa Mihály
1865 szeptemberében látogatta meg
AJ
Arany János
-t
Pest
Budapest
en, ekkor tervezték az egy évvel későbbi újabb találkozást: „De azért emlékezzetek sept. 13ára.” (
Tompa
Tompa Mihály
AJ
Arany János
-nak, 1865. szept. 27. AJÖM XVIII. 2005. 636. ); „Hanem azért állunk elébe a sept. 13.-ának (ha még akkor itt leszünk)” (
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
nak, 1865. okt. 2. Ugyanott 2006. 637. ); „Hová, mivé lett – a kisebbek közül – e folyó évi septemberi találkozás terve?” (
Tompa
Tompa Mihály
Arany
Arany János
nak, 2040. 1866. febr. 23.).
 
  Ezt nem gúnyból irtam ide, hanem azon ohajtás kifejezéseül, vajha tehetnéd! Barátom, az egész orvosi tudomány nem ér egy pipa dohányt. A
Morócz
Morócz István
leányát
n
Jegyzet
A
Morócz
Morócz István
leányát
Morócz István (1816–1881): mezőgazdász; 1851-től a magyar gazdasági egyesület előadója, pénztárnoka, majd titoknoka; 1858-tól az akadémia levelező tagja.
AJ
Arany János
hozzá írt hivatalos levele: 1865. márc. 30. ( AJÖM XIV. 31. 40. ) „
Morócz Erzsi
Morócz Erzsébet
t ugy emlékszem, hogy irtam vólt a tavaszal, hogy falura kűldte az orvosa gyógyulni. Nem csak meg gyógyult, férjhez is ment.”
Arany Jánosné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
Rozvány Erzsébetnek, 1867. jan. 14. ( Sáfrán 1960.a 104.)
– szívtágulásban – kisententiázták
n
Jegyzet
kisententiázták
– halálra ítélték; itt: halálos betegnek mondták (lat.)
a tavaszszal, hogy vége; apja falura küldte: és most az a hir róla, hogy vígkedvű, kövér, egészséges mint a makk. Ide s tova haza jő; látásból majd többet irok felőle. Azért pedig, mert gondolom beszélt neked e leányról a feleségem. Elmente előtt úgy volt – ugyabban! – mint te.  
  De
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: bezárom
ezárom e zaklató irást, azzal, hogy a jó isten mielőbb adja vissza életkedved és egészséged. Kedves barátom, a minél jobbat az én komám asszonynak sem kivánhatok, tudom. Isten veletek, édesim!  
  igaz barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Válasz
Tompa
Tompa Mihály
1866. júl. 1-jeilevelére (2048.))