Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – WENCKHEIM BÉLÁNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1867. június 15.
 
  Nagyméltóságu Báró,  
  Magyar Királyi Belügyminister Úr!  
  Meghatva értesűltem Nagyméltóságodnak
Budá
Budapest
n, folyó hó 11-én 2366 elnöki szám alatt kibocsátott, de hozzám csak ma érkezett hivatalos leveléből, hogy császári és apostoli királyi Felsége, magyar királylyá történt dicső megkoronáztatása alkalmából, folyó hó 9-én kelt legfelsőbb elhatározásával, irodalmi csekély működésemet legmagasabb figyelmére méltatni s annak elismeréseül nekem a Szent-István rend lovagkeresztjét, dijmentesen, legkegyelmesebben adományozni méltóztatott.
n
Jegyzet császári és apostoli királyi Felsége
[szerkesztői feloldás]
...
nekem a Szent-István rend lovagkeresztjét
[szerkesztői feloldás]
...
adományozni méltóztatta – Ennek szövegét lásd
AJ
Arany János
1867. jún. 12- én
Eötvös József
Eötvös József
nek írt levelének (2109.) jegyzetében.
 
  Egy boldogabb időszak tanújelét látom ebben is a fejedelmi hatalommal kibékült nemzetre, és különösen a magyar irodalomra nézve, melynek egyik ágát, tehetségem szűk határai közt, müvelni én is törekedtem. Teljesen átértem, hogy itt nem annyira egyéni, mint az irodalomnak szánt kitűntetés forog fenn; melynek személyemről elhárítása azonfelül kellemetlen zavaró hang gyanánt elegyednék a király és nemzet között oly szerencsésen helyreállt harmoniába.  
  Azonban, Kegyelmes Uram! azt nem tekintve is, hogy midőn az irodalom és tudomány ily legmagasb kegy általi kitüntetéséről van szó, én mint azok képviselője semmi jogon nem szerepelhetek: eddigi életem egész folyama, egész viseletem, házi és anyagi körűlményeim oly sekélyes egyszerűséget mutatnak fel, hogy azzal e rangbeli kegyteljes megkülönböztetés a legélénkebb contrastot képezi, kivesz mintegy saját énemből, s életemet önmagával meghasonlásba ejti.
n
Jegyzet
eddigi életem egész folyama, egész viseletem, házi és anyagi körlményeim oly sekélyes egyszerséget mutatnak fel, hogy azzal e rangbeli kegyteljes megkülönböztetés a legélénkebb contrastot képezi, kivesz mintegy saját énemből, s életemet önmagával meghasonlásba ejti
AJ
Arany János
válaszlevelének megírásában minden bizonnyal közrejátszott Böszörményi László és
Vajda János
Vajda János
Kossuth-párti napilapjának, a Magyar Ujságnak 1867. jún. 15-i száma. (Megjelent: Vajda 1954. 101–103.) Ebben jelentek meg a következő sorok: „Hja, akkor
[szerkesztői feloldás]
1848-ban
a valódi érdemben keresték az emberek a kitüntetést. Nagy köröszt, kis köröszt, lovag köröszt stb. akkor valóságos büntetésnek vétetett volna.
[szerkesztői feloldás]
Helyesen: a nagy-, a közép- és a kiskereszt, mert az utolsót nevezték lovagkeresztnek.
Most azonban teljesen ellenkező irányban haladunk.
[szerkesztői feloldás]
Az ilyen emberek, akárhogy esküdöznek, denique népszerütlenek. A népszerütlenségnek ellenmérgeül, a sebzett hiuság enyhitő tapaszául van szükség a rangok, czimek s érdemrendekre. Mert hiszen zsiros hivatallal s egyéb anyagi jutalommal ki győzné az embereket! Ezek a kitüntetések, ezek a kisebb nagyobb rendjelek, melyekkel nemesi, bárói, herczegi rangok járnak, végre oly vetélkedést idéznek föl egy-egy pálya emberei közt, mely valóságos járvánnyá fajul. Mindenki titkolja, szörnyen tiltakozik, hogy is eped egy ily »semmiség« után; gunyolja, gyermekes badarságnaknevezi ez »üres« kitüntetést. De azonban megkapja egy vetélytársa, és – persze elfogadta! És az emberek oly ostobák, oly törpék, hogy e kitüntetést – csakugyan kitüntetésnek tartják, és bókolnak az illető előtt! És őt, ki szintén szerzett érdemeket, kifeledé a kormány… hah! a hálátlan! ott kell hagyni őket! De nem! akkor elárulná magát, titkos epedezését… Oh igen, sokkal jobb lesz egy fokkal magasabb kitüntetésre szert tenni. Fölteszi tehát magában, hogy ezentúl még buzgóbban szolgálja a hatalmat, még több érdemet szerez, aztán meglesz a magasabb érdemrend, s azzal a mellén, diadalérzettől ragyogó arczczal megy találkozni gyülölt vetélytársával!” A Magyar Ujság cikkéhez illik A csillag-hulláskor hatodik és hetedik darabja:
 
 
  Kis keresztem
  Hogy szereztem?
  Feleljétek ezt, ha kérdik:
  Elkopott a lába térdig.
 
 
  Székács, Arany, Szilassy
  S hazánk több ily pimaszi
  Keresztekért akarnak
  Sírt ásni a magyarnak!
 
 
Vesd össze
Arany László
Arany László
lábjegyzetével: „Egy-két bántó czélzás
Arany
Arany János
ellen is volt az ellenzéki lapokban, mikor a rendjelet kapta.” (Arany János hátrahagyott versei. Bp.,
Ráth Mór
Ráth Mór
, 1888. I. 417.)
Én, a nép fia s igénytelen dalnoka
[törölt]
« »
, –
Beszúrás
ki a győzelem bizonyosságával már két izben (1861 és 1865-ben) utasíték vissza országképviselői mandatumot a nép kezéből, – valóban, benső önállásom sérelmének látszata nélkül, felyülről sem fogadhatom el e kitüntetést.  
  Esedezem azért alázatosan, méltóztassék császári és apostoli királyi Felségénél, jobbágyi hódolattal párosult legmélyebb hálaérzetem tolmácsolása mellett, olymódon közbenjárni, hogy e legkegyelmesb adományozás, habár egész csendben is, minden további foganat nélkül maradjon.
n
Jegyzet
hogy e legkegyelmesb adományozás, habár egész csendben is, minden további foganat nélkül maradjon
– A családon kívül csak nagyon kevesen ismerhették a kitüntetés
AJ
Arany János
-sal kapcsolatos eseményeit,
Szász Károly
Szász Károly
feltehetőleg nem. , aki a VU 1867. jún. 9-i (23.) számában megjelent 1867. Pünköstben c. versét ezzel a sorral indította: „Jövel Szent Lélek! szállj le a királyra”, a következő év tavaszán így emlékezett: „Nem rég, egy ünnepélyes alkalommal, midőn az irodalom, tudomány, müvészet is megtiszteltetésben részesült, is a Sz. István rend keresztjével ajándékoztatott meg. Sokkal szerényebb volt, mintsem azt visszautasitsa, de mellén még nem látta senki, s valaki azt mondta – találóan – fel le: hogy érdemkeresztjét belül viseli.” (–á–r–: Arany János. VU 1868. 16. szápr. 19. 185.) –
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
1867. dec. 26-i levelében (2139.) „Méltóságos Úr”- nak szólította
AJ
Arany János
-t: ez a kitüntetés nyomán igényelhető (de nem igényelt!) bárói címhez járt. –
Szász Károly
Szász Károly
Arany
Arany János
ravatalánál ezt mondta: „Koszoruink és tapsaink elől, a hol lehetett, önként kitért, s ha ki nem térhetett, lehajtott fővel, majdnem tiltakozva fogadta a babért, mely homlokát és lantját díszitend vala. Ragyogóbb szellem soha sem járt igénytelenebb ruhában. Még a mivel a királyi kegy és elismerés, a nemzet egy nagy napján megajándékozá, bár hódolattal fogadta, azt sem viselte soha, távol akarván tartani a maga egyszerüségétől a külső fénynek legkisebb csillámát is”. ( VU 1882. 44. okt. 29. 702.) – Erre következett a névtelen – feltehetőleg
Arany László
Arany László
tól származó – helyesbítés: „
Arany János
Arany János
rendjele. Midőn a koronázás alkalmával Felsége
Arany
Arany János
t a sz. István-rendjellel kitüntette s
Eötvös
Eötvös József
b. minisztert arról értesité,
Arany
Arany János
kezdetben nem akarta elfogadni a rendjelt.
Eötvös
Eötvös József
nek ismételt sürgetésére végre elfogadá, de kijelenté, hogy azt soha sem fogja viselni. Nem is viselte. Ez alkalomra irta
Arany
Arany János
a következö verset:
 
 
  Törvénykeznek határt járnak,
  Egy legényre jó sort vágnak,
  Én is a mit a sors rám mért
  Elszenvedem a hazámért!”
 
 
AJ
Arany János
1867. jún. 12-én
Eötvös
Eötvös József
höz írt levelét (2109.) utólag rekonstruálta. Ennek bevezetéséből tudjuk, hogy „12-én reggel megirtam e levelet. A hivatalos lapban megjelent kitüntetésem 12-én; olvastam fél kilenczkor.” Hivatalosan tehát nem
Eötvös
Eötvös József
révén, hanem a Budapesti Közlönyből tudta meg a kitüntetés hírét. A csillag-hulláskor kilencedik darabja A szomorú kinézéső lovag; ennek második versszaka az AJÖM VI. kötetben (141.):
 
 
  Ha békülnek, határt hánynak,
  Egy suhancra jó sort vágnak:
  Én is, amit sorsom rám mért,
  Elszenvedem – a hazámért!
 
 
 
  Ki mély tisztelettel vagyok  
 
Pest
Budapest
en, 1867. jún. 15-én  
  Nagyméltóságodnak  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
n
Jegyzet Arany László lábjegyzete: „Jegyzet: E levél után
Wenckheim
Wenckheim Béla
, b.
Eötvös
Eötvös József
kiséretében személyesen kereste föl
Arany
Arany János
t. B.
Eötvös
Eötvös József
már előbb is járt nála ez ügyben. Mintegy látogatásuk eredménye volt talán b.
Wenkheim
Wenckheim Béla
következő levele
[szerkesztői feloldás]
2116. 1867. jún. 23. 2116.
, melyben aztán
Arany
Arany János
hallgatag megnyugodott.” AJLÍ II. 438. Vesd össze A csillag-hulláskor negyedik. és ötödik darabjával:
 
 
  Járnak hozzám méltóságok,
  Kötik rám a méltóságot:
  „Megbocsásson méltóságtok,
  Nem érzek rá méltóságot.”
 
 
  Csillagot, keresztet noha rám aggattok,
  Boldog ez a kebel nem lesz már alattok.
 
 
 
 

Megjegyzések:

A levél fogalmazványa: K: MTA Kt K 513/1262. Csontszínű fol. 29,69×23,4 cm. 1. fogalmazvány: Nagyméltóságú Báró, Magyar Királyi Belügy-Minister Ur! Meghatva értesltem Nagyméltóságodnak
Budá
Budapest
n folyó év és hó 11-én 2366. elnöki szám alatt kibocsátott de hozzám csak ma érkezett hivatalos levelébl, hogy császári és Apostoli királyi Felsége magyar királylyá történt dics megkoronáztatása alkalmából, folyó hó 9-én kelt legfelsőbb elhatározásával irodalmi csekély működésemet legmagasb figyelmére méltatni s annak elismeréseül
n
Beszúrás
ekem a Szent-István rend lovagkeresztjét dijmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
. Egy boldogabb idszak
[törölt]
« kezdetét »
[törölt]
« egyik »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
[törölt]
« ismertet »
tanujelét
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
tanujelét – besz.; tanu – ezen belül is besz.
látom ebben
is
Beszúrás
a fejedelmi hatalommal kibékült nemzetre és különösen a magyar irodalomra
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
nézve
Beszúrás
, melynek egyik ágát tehetségem
[törölt]
« csekély mértékéig »
szk határai közt
Beszúrás
müvelni
[törölt]
« és az »
én is
Beszúrás
törekedtem. Teljesen átértem, hogy itt nem annyira egyéni, mint
az
Beszúrás
irodalomnak szánt kitűntetés forog fenn; melynek
személyemről
Beszúrás
elhárítása azonfelől
[törölt]
« egy »
kellemetlen
Beszúrás
z
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
varó hang
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
gyanánt elegyednék
Beszúrás
a király és nemzet között oly szerencsésen helyre állt harmoniába
[törölt]
« n »
. Azonban, Kegyelmes Uram! azt nem tekintve is, hogy midőn az irodalom és tudomány ily legmagasb kegy általi kitűntetéséről van szó, én mint azok képviselője semmi jogon nem szerepelhetek: eddigi életem egész folyama, egész viseletem, házi és anyagi körűlményeim oly
[törölt]
« igeny
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
, »
sekélyes
Beszúrás
egyszerűséget mutatnak fel, hogy az
z
Beszúrás
[törölt]
« okk »
al e rangbeli
[törölt]
« legmagasb »
[törölt]
« legkegyesebb »
[törölt]
« megk »
kegyteljes megkülönböztetés a legélénkebb contrastot képezi, mintegy
[törölt]
« kiragad »
kivesz,
[törölt]
« enmagamból »
saját énemből
Beszúrás
, s
[törölt]
« enmaga »
életem
et
Beszúrás
önmagával meghasonlásba
[törölt]
« hozza »
ejti
Beszúrás
.
[törölt]
« Valóban, »
[szerkesztői feloldás]
<Valóban,> – besz.
[törölt]
« é »
É
Beszúrás
n, a nép fia
[törölt]
« , »
s igénytelen
Beszúrás
dalnoka, ki, a győzelem bizonyosságával, már két ízben (1861 és
1865ben
Beszúrás
) utasít
[törölt]
« ottam »
ék
Beszúrás
vissza
ország
Beszúrás
képviselői mandatumot a nép kezéből: valóban,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
és tönkrejutás nélkül »
[törölt]
« erkölcsi és jellemi következetlenség látszata nélkül »
[szerkesztői feloldás]
<erkölcsi és jellemi következetlenség látszata nélkül> – besz.
benső önállásom sérelmének látszata nélkül
Beszúrás
, felülről sem fogadhato
[törölt]
« k »
m
Beszúrás
[törölt]
« ilynem »
kitűntetést. Esedezem
[törölt]
« tehát »
azért
Beszúrás
alázatosan, méltóztassék császári és apostoli királyi Felségénél, jobbágyi hódolattal párosult legmélyebb
[törölt]
« köszön »
hála
[törölt]
« m »
érzetem
Beszúrás
tolmácsolása mellett, oly módon
közbenjárni
Szerkesztői feloldás: közben járni
, hogy e legkegyelmesb adományozás,
habár egész csendben is,
Beszúrás
minden további foganat nélkül maradjon.
Ki
Beszúrás
[törölt]
« M »
m
Beszúrás
ély tisztelettel
[törölt]
« lévén »
vagyok
Pest
Budapest
, jun. 15. 1867 Nagyméltóságodnak alázatos szolgája 2. a MAGYAR AKADEMIA. ACADEMIA SCIENTIARVM HUNGARICA. fejléc lapon, fordítva, az oldal bal felén
Arany János
Arany János
írásával, tollal: E levélnek eredménye az volt, hogy b.
Wenckheim
Wenckheim Béla
akkori belügy minister, mint már elébb
Eötvös
Eötvös József
is többször, személyesen jött hozzám, elmondani menynyire compromittálom őket új ministereket,
magát
Beszúrás
a kiegyezést stb. mennyire sértem a Felséget, ha visszaútasitó szándékomnál megmaradok. – Én tartottam magamat, mig lehetett, de végre belátván, hogy nagy demonstrationalis látszat nélkül (mitől mindig irtóztam) a visszautasitás meg nem történhetik, beléegyeztem, hogy jól van, a rendjel hadd maradjon nálam, de kikötöm, hogy én sem hálálkodni audentiára nem megyek, mint az etiquette követeli ily esetben, sem a keresztet soha fel nem teszem. Mind a kettőt megtartottam; a vele járó czimtől, melylyel némely ember nagyon is akart kedveskedni (!) mennyre-földre szabadkoztam; sőt bár ministeri
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
bédre gyakran valék hivatalos, soha egyszer sem mentem el. Hanem azért én nem tudom micsoda lekenyerezett, fizetett hazaáruló lettem! (mint annyi más becsűletes ember és jó hazafi, magát
Deák Ferencz
Deák Ferenc
et sem véve ki.) Ez a görög nemesis. Nem a vétség, hanem a vétség látszata vagy puszta föltevése
[szerkesztői feloldás]
vagy pusztaföltevése – besz.vagy puszta
elég,
porba rántani
Szerkesztői feloldás: porbarántani
azt, kit a sokaság valami módon kitűntetett. Irtam 1873 apr. 24-én
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
Az oldal jobboldalán
AJ
Arany János
írásával, vörös ceruzával: IV.
Keresztury
Keresztury Dezső
monográfiája szerint „különösen figyelemre méltó” ennek „a levélnek már-már egzaltált fogalmazványa”; ugyanő közli a második szöveget (Keresztury 1987. 442–443.). M: AJLev 594–595.; Korompay 2012. Válasz
Wenckheim Béla
Wenckheim Béla
1867. jún. 11-i levelére