X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A hun trilóga töredéke

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
A töredékben maradt dolgozatok kézirata megvolt a költő hátrahagyott iratai közt. Ráírta: Hun monda, 1853. Legelső töredékek. A három dolgozat kéziratát a költő együtt tartotta; az ostromban mind elégett. Törlések, javítások nem voltak rajtok; tisztába írta. Fennmaradt a legelső kezdetből három sor. Tanítványainak sikerült néha a költő papírkosarából egy-egy eldobott cédulát megszerezni és eltenni. Ilyenről közölte Benkó Imre ezt a három sort: (Arany János tanársága Nagykőrösön, 183. l.) Csaba királyfiról mondok új éneket, Attila fiáról egyszerü verseket, Hogyan vitte vissza amaz őshazába.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Arany László közölte a HV-ben; másodszor Voinovich G. A. J. összes művei, I—IV. köt., Franklin Társ. kiadása, 1924. Mindegyik kiadásból hiányzik egy lap, ezt a lapot Voinovich Arany János életrajza közölte, hasonmásban, a II. kötetben; a második dolgozat III. részének első énekébe való, a 25-65. sorok más fogalmazása.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A műhöz tartozó jegyzetek az alábbi linkeken érhetőek el:
 
  MÁSODIK ÉNEK.  
  Átilla vadászni megyen.
n
Jegyzet A vadászat jelentőségéről 1. : Buda halála, IV. énekénél.
 
 
 
n.1
Egyszer, midőn Hunország karját pihenteté,
 
n.2
Nyáját a harci ember békén legelteté,
 
n.3
Átilla nagy parancsot Zoárd vezérre küld,
n
Jegyzet Az I. én.-beli Onegesios — Önegész — nevét változtatja így meg a költő. Az utolsó dolgozat alaprajzában Szoárd.
 
n.4
Hogy a had véres kardját járassa mindenütt.
 
 
 
n.5
Miként a kóbor villám, a véres szablya járt,
 
n.6
Nem tudta senki a célt, nem maga se Zoárd,
 
n.7
De, mint vihar szelére a meglapult habok,
 
n.8
Úgy támadának élre a nyugvó csapatok.
 
 
 
n.9
Ez nyeregel, az lovat fog, amaz sátrát szedi,
 
n.10
Ezt már vasing, amazt vért, sisak, pajzs fedi ;
 
n.11
Itt még gyül, ott menőben hullámzik egy csoport,
 
n.12
Vonszolva hosszu farkat, a földi lomha port.
 
 
 
n.13
Duna-Tisza közé, hol a lusta Zagyva foly,
n
Jegyzet Mint az első dolgozatban, I. én. 13. s.
 
n.14
Mindenfelől az ember tolong, mint hangyaboly ;
 
n.15
A Zagyva és a Tarna, mely együvé siet,
 
n.16
Alig győz már italra adni elég vizet.
 
 
 
n.17
Térség van e folyók közt, a téren egy halom,
 
n.18
Melynél a Mátratőig nincsen magasb orom :
 
n.19
Átilla most e halmon üté fel udvarát,
n
Jegyzet 18—19. sor : Attilának rendesen dombon emeltek sátrat. Buda halála I. én. 10., második dolgozat III. rész, III. én. 59. s. — Priszkosz beszéli, hogy Maximinus bizánci követsége egyszer egy dombon készült sátrat ütni; a hunok tüstént odavágtattak előreszegezett lándzsákkal: hogy merik dombra építeni sátrukat, mikor Attiláé lapályon van ?
Thierry
Thierry Amadé
,
Szabó
Szabó Károly
fordítása, 70. l.
 
n.20
Tornyos, tetős, rovátkos palota-sátorát.
 
 
 
n.21
És külde jó Budához, Szikámbria felé,
 
n.22
Vadászni hogy lejőne, bátyjának izené,
 
n.23
Múlatni és vadászni, szemlélni a hadat,
 
n.24
Mátrában és a Bükkön megűzni a vadat.
 
 
 
n.25
Fel is készűle immár a jó király Buda,
 
n.26
Csupán egy éj halasztá az indulást oda,
 
n.27
De szemeit lehunyván, megnyilt a léleké,
 
n.28
S az álom, melyet láta, minden kedvit szegé.
 
 
 
n.29
Úgy tetszett néki mintha öccsével egy vadon
 
n.30
Pusztába' gimet űzne, szilaj vadászaton,
 
n.31
Mikép Hunor s Magyarról az ének hirdeti,
 
n.32
Kiktől eredt a húnok, s magyarok nemzeti.
 
 
 
n.33
És — mint az álom szokta, hogy mindent összesző, —
 
n.34
Úgy tetszett néki, mintha nem is ő volna ő,
 
n.35
De mintha öccse Húnor, s ő lenne hős Magyar,
 
n.36
Ahogy regében hallá, hímet belőle varr.
 
 
 
n.37
Együtt nagy Ázsiából, sivatag téreken,
 
n.38
Üznek vala gyors gímet, röpűlö méneken ;
 
n.39
Kubán folyása mentén a kis vadász csoport
 
n.40
Hajtá a könnyü szarvast, mint szél a könnyü port.
 
 
 
n.41
Majd eltünék, Meótisz mocsárai között
 
n.42
A vad, mikép eltünni látunk üres ködöt,
 
n.43
Mely puszta semmivé lesz, alig szemlátomást,
 
n.44
Nem hagyva foltot égen, nem a földön nyomást.
 
 
 
n.45
Hogy változék az álom, Meótisznak kövér
 
n.46
Szigetjén megtanyázott vala a két fivér, —
 
n.47
Száz és nyolcad magokkal, mint a dal hirdeti,
 
n.48
Kiktől a hún s magyar nép száz és nyolc nemzeti.
 
 
 
n.49
Erdő, mező, lapály, rét, kies völgy és halom,
 
n.50
Piros gyümölcs, madár, hal, szelíd és vad barom,
 
n.51
Minden volt a szigetben : csak egy volt a hiány :
 
n.52
Kiben szivök örüljön, nem volt asszony, leány.
 
 
 
n.53
Vadonba, martalékra (az álom így hazud),
 
n.54
Ösméretlen vidékbe vivé őket az ut,
 
n.55
És — mint ha pásztor éjjel az égen hall zenét, —
 
n.56
Hallják el-elcsapódni sípok, dobok neszét.
 
 
 
n.57
Majd a Berek leányit, fhérlő sátorok
 
n.58
Alatt, vigan találják (mint énekben forog),
 
n.59
Múlatni, férfi nélkül, danolni, lejteni,
 
n.60
Szépségöket egymástól nem igen rejteni.
 
 
 
n.61
Mint gyors madár a pillét, hamar felkapkodák,
 
n.62
Nyeregben szűzi testök szívhez szorongaták ;
 
n.63
Hosszú hajok bucsúra lengett hazafelé ; —
 
n.64
Száznyolc levente közzül kiki párját lelé.
 
 
 
n.65
Dúló király leányi ketten valának ott :
 
n.66
Hunor s Magyar rablá el e páros csillagot,
n
Jegyzet 30—66. sor: Hunor-Magyar története. Buda halálában, önálló ének (VI.) vált belőle ; ebben nyilvánul a hunoknál a hun-magyar közös eredet hite. Az álom halványabb lett volna a hőséneknél.
 
n.67
(Azaz, váltott személyben, Átilla és Buda) ;
 
n.68
Véletlen Átillának nem a szebbik juta.
 
 
 
n.69
Erővel a Budáét magának foglalá,
 
n.70
Buda király a szép nőt erősen fájlalá :
 
n.71
»Nem úgy, öcsém! kiálta, Hunor se tette azt :
 
n.72
Nem rablá el Magyartól nejét a szép Tavazt
 
 
 
n.73
De Hajnával beérte, ki néki szűlte Bort,
 
n.74
Kitől hosszan lehozzuk a fejedelmi sort —«
 
n.75
Még szólna, de szívére, mint egy lidércnyomás
 
n.76
Nehézkedett az álom, a szörnyű látomás.