• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

A digitális kiadás kódolását Csonki Árpád, Horváth-Márjánovics Diána, Káli Anita, Metzger Réka, Móré Tünde, Roskó Mira, Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence készítették, a TEI XML kódok szerkesztői Bobák Barbara és Fellegi Zsófia. A digitális kiadás a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet kiadásában, az Arany János-emlékév keretei között készült. A digitális kiadás főszerkesztői Palkó Gábor és Fellegi Zsófia.

A kiadás a képre kattintva érhető el!

A print kiadás szerkesztői Korompay H. János, sajtó alá rendezői: Új Imre Attila, Bartók Imre, Bódyné Márkus Rozália, Glant Tibor, Korompay H. János, Szörényi László, lektora S. Varga Pál.

Arany János, Levelezés 4, Levelezése 1862–1865, kiad. Új Imre Attila, a latin szövegrészeket ford., jegyz. Bartók István, a német szövegrészeket ford., jegyz. Bódyné Márkus Rozália, az angol szövegrészeket ford., jegyz. Glant Tibor, a francia szövegrészeket ford., jegyz. Korompay H. János, az olasz szövegrészeket ford., jegyz. Szörényi László, Bp., Universitas Kiadó–MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2014 (Arany János Összes Művei, 18), 1197 l.

Részlet az előszóból:

“Arany János összes műveinek kritikai kiadásában a levelezéskötetek – Sáfrán Györgyi eredeti tervei szerint – négy egységet tettek volna ki, de terjedelmük miatt a kötethatárok módosítására volt szükség. Amint az AJÖM XVII. jegyzeteinek bevezetésében olvasható (649.), a XV. és XVI. kötet elkészülte után a XVII. az 1857 és 1861, a XVIII. az 1862 és 1865, a XIX. kötet az 1866 és 1882 közötti időszak leveleit teszi közzé. 

A XVIII. kötet 1865-tel kijelölt végpontját az életrajzi szakaszhatár mellett a levelek száma is magyarázza. E kötet időintervalluma Arany szerkesztői munkásságának javát öleli fel, és az akadémiai titkárság kezdetének évével zárul; ez nemcsak életrajzi, de alkotói szempontból is cezúraként szolgál. A korábbi kötetek levélszáma jóval a XVIII. köteté alatt maradt: míg a XV. kötetben 344, a XVI-ban 521, a XVII-ben pedig 520 levél jelent meg, addig a jelen kötet 645-öt (és függelékként további négyet) tartalmaz. […]

A jelen kötet levelei közül mintegy ötszáz a teljes szövegű és 128 az elveszett (23 Arany- és 105 Aranynak szóló levél) vagy töredékes levelek száma. A XV. kötet kivételével (333 teljes, 111 töredékes vagy elveszett) jól látszik, hogy a fennmaradt levelek száma jelentősen meghaladja az elveszettekét. Az itt közölt levelek közel egyharmada jelent meg eddig nyomtatásban. […]

 

A levelezés sajtó alá rendezésének textológiai alapelveit és a szükségesnek látszó változtatások kérdését a meghívott szakemberekkel együtt megvizsgálta és jóváhagyta a MTA Irodalomtudományi Intézetének XIX. századi osztálya, majd az MTA Textológiai Munkabizottsága.”