• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

A Babits-versek kritikai kiadása

A sorozat az eredeti tervek alapján ötéves bontásban adja közre a verseket. A nyolcvanas években megkezdett, s azóta jelentős személyi változásokkal folyó textológiai munka az eredeti elképzelések szerint az 1988-ban az MTA Textológiai Bizottságának jóváhagyásával megjelent, Péter László által összeállított Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzatához igazodik. A Babits-versek kritikai kiadása szöveggondozói és filológusi gyakorlatában alapvetően az Ady-versek kritikai kiadásának elveit követi, ez alapján adta közre az 1905-ig keletkezett verseket, és ez alapján történik az 1906 és 1910 között keletkezett költői művek sajtó alá rendezése is. Nyilvánvaló azonban, hogy ez a textológiai gyakorlat, illetve a mögötte meghúzódó szövegelméleti megfontolások a kurrens tudományos diskurzus, a magyarországi szövegkiadói gyakorlat és a feldolgozandó életmű jellege miatt is felülvizsgálatra, illetve frissítésre szorulnak. Ez azért is indokolt, mivel a kéziratos hagyaték jellege az 1910-es évektől megváltozik. Az Angyalos könyv második füzetének lezárása után ugyanis mennyiségi és minőségi változás figyelhető meg, megszaporodnak az autográf töredékek, fogalmazványok, nyomdai tisztázatok, a 10-es évek közepén Babits írógépet vásárol, s ezt követően megjelenésre előkészítendő verseit általában gépírással tisztázza, és a gépiratot autográf aláírásával autorizálja. Mindez a 3. kötettől kezdve szükségessé teszi a szövegközlés elveinek és gyakorlatának újragondolását, valamint a nyomtatott kiadás mellett visszamenőlegesen a költői életmű digitális filológiai feldolgozását is.

Babits Mihály versei 1890–1905

A nyomtatott kiadás informatizált, javított új kiadása

Tovább