Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
Miskolcz
Miskolc
1862 Jun. 11.  
  Édes kedves barátom!  
  Megbocsáss, hogy ily későn válaszolok.
n
Jegyzet
hogy ily későn válaszolok
AJ
Arany János
levele elveszett, l. az 1431. sz. levelet
De én nem tudom miféle testi és lelki nyomornak igézete alatt szenvedek. A legnagyobb hiba, sőt talán minden gonosz fészke, minden esetre a baloldalamban van. Isten tudja mi lesz belőle. – Örülnék, ha az ide mellékelt versecskével
n
Jegyzet
az ide mellékelt versecskével
– Vagy a korábban elküldöttnek vélt skót balladák egyike érkezett ekkor (Az ushers’welli nő ( SzF II. II. 7. sz. 1862. jún. 19. 105.) és a Szép Waters ( SzF II. II. 12. sz. 1862. júl. 24. 185.), vagy pedig nem jelent meg.
lapodnak bármi parányi szolgálatot’ tehetnék. Igyekezni fogok ezután is, számodra, tőlem telhetőleg pepecselni. –  
  A
Vahot
Vahot Imre
által közlött Néplap-féle czikket
n
Jegyzet
Néplap-féle czikket
– l. az 1428. sz. levél jegyzeténél
olvastam. Olyan legény nincs több a magyar ég alatt. Igen homályosan rémlik előttem, hogy én azt neki a forradalom évében adtam, gondolom, hoszabban kidolgozva. Hiszen melyik okos ember inditványozhatna mostani helyzetünkben 4–5 néplapot! – De nem érdemes nyilvánosan szót tenni e hitványságért. Annyi vigasztaló van a dologban, hogy a hol efféle s átalában Vahotféle charlatanságok
n
Jegyzet
charlatanságok
– szélhámosságok (fr.)
békésen passírozhatnak,
n
Jegyzet
passírozhatnak
– történhetnek (fr.–né.)
ott kétségtelenűl legalább is terjedelme van az irodalomnak. –  
  Hát a Bozai féle hagyományok iránt nem tettél-e még szót – itt vagy ott? Nem bánom már én, ha ingyen adjuk is, csak azt szeretném, hogy kiad
[törölt]
« h »
n
Beszúrás
ók.
n
Jegyzet
Hát a Bozai féle hagyományok iránt nem tettél-e még szót – itt vagy ott? Nem bánom már én, ha ingyen adjuk is, csak azt szeretném, hogy kiadnók
– vesd össze az 1394. sz. levél jegyzetével
Szegfi
Szegfi Mór Mihály
től mai napig sem kaptam iránta legkisebb biztatást,
n
Jegyzet
Szegfi
Szegfi Mór Mihály
től mai napig sem kaptam iránta legkisebb biztatást
– vesd össze az 1394. sz. levél jegyzetével
sőt egyáltalán sem
m
Beszúrás
i emlékezést; pedig akkoriban azt jelenté nyilt postájában,
n
Jegyzet
akkoriban azt jelenté nyilt postájában
– „ kedves küldeményét forró köszönettel vettük. A többire nézve legközelebb magánuton értesítjük.” ( CsalKör 1861. okt. 6. )
hogy levélben nyilatkozik. De biz az elmaradt. –  
  Eszközöld, kérlek, hogy az irói nyugintézettől
n
Jegyzet
irói nyugintézettől
– A Magyar írók segélyegyletét (1849–1914), amely hivatalosan 1861-ben kezdte meg működését, a beteg és támasz nélküli írókat, özvegyüket és árváikat támogató szervezetként alapították. Anyagi alapjait az önkéntes adakozás teremtette meg.
Eötvös József
Eötvös József
,
Csengery Antal
Csengery Antal
,
Deák Ferenc
Deák Ferenc
és
Lónyay Menyhért
Lónyay Menyhért
mellett
AJ
Arany János
is részt vett tevékenységében.
Pompéry János
Pompéry János
t követően 1862-ben
Gyulai Pál
Gyulai Pál
lett ügyvezető titkár. A segélyezési alapot különböző rendezvények bevételeiből is növelték. Felállítása és népszerűsítése terén a lapok nagy szolgálatot tettek;
AJ
Arany János
orgánumai is figyelemmel követték működését (elsősorban
Gyulai
Gyulai Pál
közvetítésével).
külön ív és felhivás küldessék a miskolczi
[törölt]
« casinó »
takaré
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
k
[bizonytalan olvasat]
pénztárhoz. Igy onnan jelentékenyebb öszveg remélhető. –  
  Augusztusban, hacsak véletlen akadály nem lép közbe, talán meglátogatlak
n
Jegyzet
meglátogatlak
Lévay
Lévay József
Pest
Budapest
re utazása idején
AJ
Arany János
Szliácson kúrálta magát. Vesd össze
Lévay
Lévay József
1862. szept. 14-én
Gyulai
Gyulai Pál
hoz írt levelével: „Hát
János
Arany János
unk eljött-e már s jobb egéséget hozott-e vissza? Igen köszöntsed őt nevemmel s mondd hogy
Pest
Budapest
en létemnek egyik fő vágya maradt teljesületlen hogy őt nem láthattam.” GyPLev 432. 477.)
s akkoriban mind az ügyvédi vizsgát letenném, mind a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társaságban elfoglalnám helyemet.
n
Jegyzet
a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társaságban elfoglalnám helyemet
Lévay
Lévay József
sokat kínlódhatott székfoglalójával, amely csak az 1863-as nagygyűlésre készült el.
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
is sürgette: „A Kisfaludy-beköszöntőt el ne hagyja, sőt ne halassza Ön. Azt azonban szeretném, ha kitenni ügyekeznék magáért. A Madách féle beköszöntőket én ugyan restelleném elrecitálni. S az irodalom is nyer-e az ilyesmikkel?” ( Gulyás 1931. 354.) Vesd össze 1609.
„De csak ugy, ha lehet.”
n
Jegyzet
„De csak ugy, ha lehet.”
Lévay
Lévay József
erre a dunántúli népdalra utalhat:
 
 
 
  Én elmentem a kocsmába magamat múlatni
  Utánam jött kis angyalom hazapirongatni
  Muzsikának szép a hangja, kis angyalom, gyere haza
  De csak úgy ha lehet, de csak úgy ha lehet.
 
 
 
Miská
Tompa Mihály
ról semmit sem tudok. Nem ír; pedig ugyan rá érne. – Képzelem, hogy most már reggeltől estig gatyában van; mert mindig veszettűl átkozza azt, a ki ezt a szűk magyar nadrágot legelőször Európába hozta. – Hát ti mint vagytok e rekkenő forróságban? Én most erősen izzadok s izzasztok a következő iskolai censurákra.
n
Jegyzet
iskolai censurákra
– iskolai vizsgákra
Deus nobis h
[szerkesztői feloldás]
ae
[bizonytalan olvasat]
c odia fecit.
n
Jegyzet
Deus nobis haec odia fecit
– Egy Vergilius-idézet elferdítése. Az I. eklogában olvasható: „deus nobis haec otia fecit”. Lakatos István fordításában: „egy isten adott nekem ily nyugodalmat”. A betűcsere eredményeként a megváltoztatott szöveg jelentése: „Isten adott nekem ilyen gyűlöletes állapotot”.
 
  Szives üdvözletemet tisztelt kedves családodnak. Isten áldjon benneteket minden jóval s különösen téged fris
 [!]
[sic!]
egéség,
 [!]
[sic!]
türelem és tizezer praenumeránssal!
n
Jegyzet
praenumeránssal
– előfizetővel (lat.)
– – – Ölel  
  szerető igaz barátod  
 
LJózsi
Szerkesztői feloldás:
L Józsi
Lévay József
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.)