Aranysárkány fejléc kép
 
SZEMERE MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1861.
Fekete hegy 1. Nov.  
  Az egy vadászszerencsét s jó nőt kivéve más szerencse messze volt tőlem teljes életemben, de még messzebb van az, hogy én neked – midőn még másnak sem tevém – dijért irjak. De egy dijt mégis várok: bizzad correctorod kiváló figyelmébe verseimet, mert az valami a’ mi engem első fellépésem óta üldüz, a’ bötüszedő. E vers előrészében előhozott bohóhibák mind megtörténtek, de mindez csak kis része a’ soknak.  
  Kritikámban is volt egy pár.
n
Jegyzet
Kritikámban is volt egy pár
Nyilt levél Arany Jánoshoz (SzF I. 51., 52. sz. 1861. okt. 24. 801–802., okt. 31. 817–820.)
Remek festvények helyett nemes festvények; versekről helyett: mértékről volt nyomva,
n
Jegyzet
Remek festvények helyett nemes festvények; versekről helyett: mértékről volt nyomva
– „Ez épp olyan, mintha szabályul állittatnék föl, hogy képtárakba csak nagy s nemes tárgyú festvények valók, ellenben egy pórkunyhó, egy rongyos kóldusgyermek, egy tyúk stb. bármily nemes festvények volnának is különben, nem fogadtatnak el.” (Ugyanott 817.) – „A pathetikus mértékről elmondanám véleményemet.” (Ugyanott 818.)
zárjelem egy helyt kihagyva, s napon helyett napra, – de vigye manó, ne közöld, már késő is volna.  
 
Miska
Tompa Mihály
csakugyan együtt szüretelt velünk.
n
Jegyzet
Miska
Tompa Mihály
csakugyan együtt szüretelt velünk
Szemere
Szemere Miklós
ezt már az 1861. okt. 16-án kelt levelében jelezte ( AJÖM XVII. 1350. 592. ).
Tompa
Tompa Mihály
Sátoraljaújhelyen szüretelt, közel
Szemeré
Szemere Miklós
hez.
Naponként összejöttünk, hol én hozzájok, hol ő hozzám. Sokat pereltem vele. Negyvennégy éves korára vénnek játssza magát. Egy okból tán azért, hogy lidérczségét menthesse. Igen jól tudom és értem, hogy az ember elröstül levelezni utóbb, s elnehezül lelkünk, kedélyünk; de egy hét előtt még hosszú panaszos levelet irni arról, hogy versét (a
Kazinczy F.
Kazinczy Ferenc
ünnepélyére írtat) mint tönkretevé Toldi szavalása,
n
Jegyzet
hosszú panaszos levelet irni arról, hogy versét (a
Kazinczy F.
Kazinczy Ferenc
ünnepélyére írtat) mint tönkretevé Toldi szavalása
– vesd össze az 1397. levél jegyzetével
s egy hét múlva már nem válaszolni, válaszát igénylő levelemre
n
Jegyzet
de egy hét előtt még hosszú panaszos levelet irni
[szerkesztői feloldás]
, s egy hét múlva már nem válaszolni, válaszát igénylő levelemre
TMLev I. 454. 324–325.
Szemere
Szemere Miklós
válasza ismeretlen.
– ez nem elvénülés, hanem: pusztán – önzés. Saját érdekében nem volt vén írni: de egy hétre már vén volt, csak barátja érdeke kívánta levelét. Én igazán vén vagyok, s mégis ifjú, ha az ő érdeke kívánja, ő még ifjú, de rögtön vén, ha másért kellene valamit tennie. Nem is válaszolt, nemcsak akkor, de egész mostani összejövetelünkig sem. – S mind ezen felől
Erdélyi
Erdélyi János
nél nagyobb mikrolog már széptani nézeteiben. A versnek vége nálla, ha: rövid és közép e-vel rímel, ha nem az első négy szótagra van a’ nyugpont valamennyi versnemben.
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
ünnepélyekor én is írtam verset, s megküldtem neki, a versnem ez:  
 
 
  Vészek dühétől / tépve zordonhangu
  Cser volt hajdanban / a’ magyar koboz
  Te jössz! s lelkednek / varázsihletére
  Immár szokatlan / bájjal áradoz sat.
 
 
  Összejövén vele Patakon – nincs benne caesura – úgy mond, mert nem a negyedik szótag után tettem. Csak sokára sejtette, hová tettem én sat. Mi a közép és rövid e-t illeti, lelkemre mondom (de Mihály barátom ezt nem hiszi) – hogy én nem tudom mi a’ közép e?  
  E környéken soha senki sem mondja, s így ha akarnám sem figyelhetek rá! Igaza van-e néki? Szükséges é még az illy szerintem hibás, s figyelmet nem érdemlő megszoritás is a verselésben? S nem csupán tájbeszédnek vehető-é ez a közép e-zés. Hiszem, hogy gömöri, nógrádi accentussal úgy beszélnek, de beszélnek e mindenütt? Bizony nem! s pár megye miatt törvényt szabjunk az egészre?  
  „Serken, berken” nem jó szerinte: – én jó rimnek tartom, nem gömöriesen ejtve, de zempléniesen, s máskép kiejteni nem is tudnám. Sőt többet mondok, ki nem állhatja fülem, ha kit ez e-vel hallok beszélni. Nekem az ily kiejtés valami férfiatlan, kényeskedő, gyáván édeskésnek látszik. – Illyeneken, s több más hasonlókon czivódtunk mi ketten
n
Jegyzet
Illyeneken, s több más hasonlókon czivódtunk mi ketten
– vesd össze az 1954. sz. levéllel
hatalmas szőlőnyeldeklés közben s kutyagolva egyik borháztól a másikhoz. Kár, hogy te, midőn itt voltál,
n
Jegyzet
te, midőn itt voltál
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
val 1855. szept. harmadik hetében tett látogatást
Szemere Miklós
Szemere Miklós
nál (vesd össze
AJ
Arany János
levele
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
nak, 1855. okt. 21. AJÖM XVI. 755. ).
valamelyik ujhelyi hegyről nem láthattad e’ vidéket. Némely pontokról nézve, igazán tündéri szép, tiszta időben.  
  Több kritikát is írjak neked? bezzeg ha tudnék. Ez egy, mellyet adtál, nem is kritika úgyszólván. Drámához nagyon keveset értek, a regényhez sem sokkal többet, – lyrai nézeteim is elütők minden másokéitől, a’ tudományok egyéb terén
Garay
Garay János
elégiája egyik mondása szerént „nem mosolyogtok felém”
n
Jegyzet
Garay
Garay János
elégiája egyik mondása szerént „nem mosolyogtok felém”
– talán: „Oly égien mosolygott mindenkinek vigaszt” (Bosnyák Zsófia)
(tudomány nem mosolygott feléje), a’ mi keveset tudok is ebből abból, nagyon encyclopaediai ismeretek; azt értem alapos szaktudományom nincsen. A mit öszve olvastam 38 ik évemtől óta – mert csak ekkor kezdtem meg fájdalom, addig csak az őznyomok voltak bötüim a … víz oldalán – csak gyönyörből olvastam. S ami kevés innen onnan rám ragadt, azzal kevésre megyünk, s pusztán természetes józan ésszel föllépni bajos volna.  
  Egyik rokon öcsémet Szemere Ödönt
n
Jegyzet
Szemere Ödön
– (1839–1919)
Szemere Miklós
Szemere Miklós
unokaöccse,
György
Szemere György
nevű bátyjának a fia (vesd össze 1414.)
Pest
Budapest
re menvén ő szüretkor – hozzád küldtem, hogy előfizessen lapodra, nem tudom volt-é csakugyan nállad; azóta nem jötem össze vele. Nevennapjára nállam lesz. Úgy hiszem szerzek én neked pár előfizetőt; e vidék baja az, hogy a’ ki olvasni szeret, pénztelen, kinek pénze van, nem szeret olvasni egyebet hirlapokon kívül vagy legalább alig egy kettő. A czigány tányérára minden bizottmányi ebédkor, nap nap mellett oda löki egy pengőjét valamennyi, de szólitsd csak föl valamely jó irodalmi vállalat előfizetésére!  
  A gyakor vendég engemet nem anyagi, de szellemi tekintetben valóban agyon trucidál. Ha olly természettől rossz, s ahhoz májbeteges nem volnék, – így is csak érnék valamit, de e’ beteg tulajdonok mellett vendégeimtől ment óráimat is gyéren használom fel, s még mind ehez, ha én bármi akadály miatt nehány napig kiszorittatom sodromból, a’ gátló ok elenyészte után még pár napig, gyakran több napig sem vagyok képes kezdeni semmibe is. Miért? mert ha hozzám valókra bukkanok, több élvezetet találok a társalgásban, mint az úgy is, eddig csak egy vad borostyán levelet sem aratott versifikálásomban. Háboritlan, hosszantartó magányra volna szükségem, hol embert ne lássak, hol iszonyúan elunjam magamat először s később beletörödve a hámba, kedvet kapjak az ügetéshez. Igy csak lépésben járok, sőt nem is járok, de havonként teszek egy egy lépést, minden perczben utamat állva — — —
[szerkesztői feloldás]
Olvashatatlan ( Perényi 1934. 156.)Olvashatatlan (
hó! megállj!  
  A milly olvashatatlanul irom siettemben e levelet, elég gondot adnék a bötüszedőnek, valamint adok neked is
Jancsi
Arany János
m! Isten veled! Verset majd csak csak küldök én néked ezentúl is.  
  Híved
Szemere M.
Szemere Miklós
 
 

Megjegyzések:

elveszett. A Perényi 1934. alapján rekonstruált szöveg. A SzF-ben megjelent humoros episztolát ( Arany Jánoshoz 1862. II. I. 10. sz. 1862. jan. 9. 153–154.) kísérő levél.