Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1862. szeptember 30. körül
n
Jegyzet
1862. szeptember 30-a körül
AJ
Arany János
1862. okt. 2-án válaszolt (1495.); így kezdi: „Ma vettem becses soraidat”. Ez azt jelenti, hogy
Kazinczy
Kazinczy Gábor
levele szept. legvégén keletkezett.
 
  Tisztelt barátom,  
  Vettem mindkét kedves leveledet. A legelsőt nem válaszoltam meg, mert fördői szűn- és enyhidődet nem akartam irodalmi bajlódással keseríteni. Jegyzéseidet nagy köszönettel fogadom;
Toldyval
Toldy Ferenc
, ki épen nálam volt, megrumináltuk.
n
Jegyzet
megrumináltuk
– meghánytuk-vetettük a dolgokat (lat.)
Sokat tanúltam belőlök; részben el is fogadom. Kérlek tehát, tedd mind a két darabot szekérpostára, költségemre; egy hét múlva, vételöktől, visszakapod, s sajtó alá adhatod, ha tetszik. Arra kötelezem magamat ezennel, hogy a nyomtatás miattam szünetelni nem fog. S míg ez a kötet elkészűl, áttekintem Tartuffeöt. Eddig nem tettem, mert – őszintén megvallva – boszantott
 [!]
[sic!]
hogy a nyomtatást elhalasztád,
n
Jegyzet
Eddig nem tettem, mert – szintén megvallva – boszantott hogy a nyomtatást elhalasztád
– Vesd össze 1482.: „Igaz, a Fösvényt nyomathatnám: de arra sem küldted még el víszontjegyzéseidet (esedezem azokért) s aztán, hátha még akkor is lesznek scrupulusaid Tartuffe iránt, és én nem fogom szétküldhetni a második kötetet.”
és mert azon egy pár órát, mit munkában tölthetek naponként,
Galeot
Galeotto Marzio
foglalta el;
n
Jegyzet
Galeot
Galeotto Marzio
foglalta el
Galeotto Marzio
Galeotto Marzio
(1427–1497) műve, a De egregie, sapienter et iocose dictis et factis Mathiae Regis (Mátyás király kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről)
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
sajtó alá rendezésében jelent meg (
Pest
Budapest
, 1863): MARCIUS GALEOT könyve MÁTYÁS KIRÁLY jeles, bölcs és elmés mondásai és tetteiről.
utolsó íveit ma küldöm, hála istennek, Bécsbe.  
 
Gyulay Pál
Gyulai Pál
úr ugyan nekünk állt lapodban.
n
Jegyzet
Gyulay Pál
Gyulai Pál
úr ugyan nekünk állt lapodban
Gyulai
Gyulai Pál
a Két ó-székely ballada c. munkájában ( SzF II. 1862. II. 12–16. sz., 1862. júl. 24. 177–179., júl. 31. 193–197., aug. 7. 209–211., aug. 14., 225–227., aug. 21. 241–145.) kitért
Kazinczy
Kazinczy Gábor
és
Toldy
Toldy Ferenc
népiesség-felfogására, amelyet a két szerző Gaal György magyar népmese gyüjteményének kiadásához csatlakozó előszavában a népköltészet alkotásait, néhány ritka kivételtől eltekintve, naiv felfogásában szép, de kidolgozásában, kompozíciójában, verselésében a műköltészet alatt állóknak tekintett.
Toldy
Toldy Ferenc
elítélte a népiesség uralomra jutását, s a népiesség égisze alatt létrejött irodalmat hanyatlásnak fogta fel. (
AJ
Arany János
maga is bírálta
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
népiesség-felfogását 1853. febr. 6-án
Pákh
Pákh Albert
nak írt levelében. AJÖM XVI. 462. 168–170. )
Én nem fogom
Szemere Miklós
Szemere Miklós
t követni,
n
Jegyzet
nem fogom
Szemere Miklós
Szemere Miklós
t követni
Szemere
Szemere Miklós
és a kritika-vita történetét l. az 1414. sz. levél jegyzeténél.
Kazinczy
Kazinczy Gábor
Lévay
Lévay József
hoz szóló levelében mindkét részt érinti: „S aztán az, amit szegény
Miklós
Szemere Miklós
csinált, vagyis ahogy csinálta: valóban nagy tapintatlanságot mutat önmaga – hát még a kristály
Arany
Arany János
irányában. Mert hiszen
Arany
Arany János
t absolválja első látra ki ki. A fene is kivánhatná, hogy egy egyíves hetilap 5 1/2 íves polemiát (bármi tárgyban, bárkitől is) közöljön. – Én négy sorban akartam
Gyulai
Gyulai Pál
nak felelni, hogy lássa, hogy tudatlanságból
[szerkesztői feloldás]
fogott belénk; abba hagytam.
Sz. Mikl.
Szerkesztői feloldás:
Szemere Miklós
Szemere Miklós
nem fogja hinni, hogy mig
Toldy
Toldy Ferenc
nálam volt, végig sem olvastuk
Gy.
Szerkesztői feloldás:
Gyulai
Gyulai Pál
czikkelyét; ezt a becsületemre mondom. ( Gulyás 1931. 355.)
mert sem annyi súlyt nem fektetek akár arra, mit tart rólam
Gyulay
Gyulai Pál
úr, akár arra, mit mond az efféle viadalmak
a
Beszúrás
t figyelmére méltató parányi közönség. Annyi azonban áll, hogy én, oly tónusban főleg, nem „akadoznék”
Gyulay
Gyulai Pál
ba; tőle pedig annyi tekintetet, mint a mennyivel iránta viseltetném, talán megvárhatok;
Toldy
Toldy Ferenc
pedig kétségen kivűl. Sokat el lehet fogadni, vagy legalább nyelni, de vagy méltán leczkéztessenek, vagy legalább olyki leczkéztessen, ki arra jogosítva van quand même.
n
Jegyzet
quand même
– mégis (fr.)
Gyulay
Gyulai Pál
gúnyos álmélkodása s kérdezősködése valóságos értetlenség; arra pedig, hogy tónusára fátyolt vessünk egyénisége miatt, még sokat kell nőnie.  
  Isten Veled, tisztelt Barátom. Tarts meg mindenek felett becses jóvoltodban.  
 
KGábor
Kazinczy Gábor
 
  Ha, laptölteléknek,
Galeot
Galeotto Marzio
elbeszélései közűl
n
Jegyzet De dictis & factis Matthíae
 [!]
[sic!]
Corvini.
n
Jegyzet
De dictis & factis Matthíae
 [!]
[sic!]
Corvini
– l. fentebb
valamit használhatsz, szolgálatodra áll. Én igen érdekeseknek tartom; úgy látszik,
Ráth
Ráth Mór
n
Jegyzet
Ráth
Ráth Mór
Ráth Mór
Ráth Mór
(1829–1903): könyvkereskedő és -kiadó. Részt vett a szabadságharcban; majd rövid bujkálás és osztrák katonai szolgálat után visszatért eredeti szakmájához. Könyvkerekedése kedvelt találkozóhelye volt az 1848 eszméihez hű művészeknek és politikusoknak. A cenzúrát kijátszva terjesztette
Széchenyi
Széchenyi István
Ein Blick… c. művét.
AJ
Arany János
munkáit az Összes Költeményekkel kezdődően (1867) adta ki.
is, a kiadóm.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.) Válasz
Arany
Arany János
1862. szeptember 18-i (1483.) és 24-i (1490.) levelére