Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Ajnácskő, 1863. szeptember 22. vagy 23
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1863. szeptember 22. vagy 23.
– a postai bélyegző alapján
 
  Kedves barátom!  
  Nagyon csalatkoznál: azt híve, hogy én most Hanváról írok neked; tekints a levél végére s győződjél meg: hogy
s
Beszúrás
Ajnác kő
n
Jegyzet
Ajnácskő
– település Rimaszombattól 20 km-re délre (ma: Hajnáčka, Szlovákia); a 19. században vastartalmú, kénes vize miatt kedvelt gyógyfürdő
az a nevezetes hely, honnan, – megemlékezvén rólatok – utnak indítom ezt az egykét
 [!]
[sic!]
sort. Ne csalatkozzál hát a hely-, valamint a fördői gyönyörűségekre nezve
 [!]
[sic!]
te, melyekben mi itt részesűlünk; kénytelenség tart itt darab idö óta bennünket; a feleségem lábbaja nyár vége felé hirtelen fenyegetö jellemet öltött, nyakrafőre kellett tehát ide jőn
i
Beszúrás
e, hogy förödjék és gyógyuljon, utána pedig én jöttem hogy egyedül ne legyen a
v
Beszúrás
adfák sűrüje s e szent magánosságban,
mert itt alig van már valaki; ha enni vagy förödni akarunk: kérelem a dolog: Szoboszlay Ferkó
n
Jegyzet
Szoboszlay Ferkó
– talán szentimrei lakos, a Kisfaludy Társaság pártolója ( AJÖM XIII. 246.)
tartja bennünk a lelket, de ö is szüntelen jön s megyen mint
Klapka György
Klapka György
;
n
Jegyzet
Klapka György
Klapka György
– (1820–1892): honvédtábornok. 1849 után emigrációba vonult;
Kossuth
Kossuth Lajos
és
Teleki László
Teleki László
társaként 1859-ben a Magyar Nemzeti Igazgatóság tagja lett; ekkor és 1866-ban, sikertelenül, magyar légiót szervezett egy újabb szabadságharc kirobbantása érdekében.
állandó vendégtársunk az örökké zugó szél, melyet, hogy menyire ohajt és szeret az én fájós szemem: gondolhatod. Egyetlen örömünk a völgyi rét gyönyörü zöld szine, minöt Hanván hiába keresnénk, s az evő marhák látása, melyben otthon
ninc
Szerkesztői feloldás: nincs
semmi részünk. Az én barmaim részint a vágó-székre, részint a jobb világba költöztek – nagy okosan. Egyet ki is írt az ujság,
n
Jegyzet
Egyet ki is írt az ujság
– „(A marhavész Hanván) folytonosan garázdálkodik. Mint legujabban értesültünk, koszorús költőnk
Tompa Mihály
Tompa Mihály
kis gazdaságát is fölkereste, s legszebb sveiczi tehenétől fosztotta meg. Még nagyobb baj, hogy a többi is rováson van. A marhák különben el vannak zárva, s jászolra vannak szoritva, mely körülmény a gazdáknak nem kis aggodalmat okoz, mert a környéken az idén épen semmi takarmány sem termett.” VU 1863. aug. 16. 295.
bánom hogy gipsz-lenyomatot nem vétettem róla arczkép-melléklet gyanánt amaz ujság számára. De hogy visszatérjek ide, hol vagyok: furcsa egy ilyen kipusztult fördö, az ösznek idején, midön az ember lábainál sárgult lombok lengenek;
[törölt]
« s »
már 7 órakor este azt mondja az ember: vess ágyat! s ezen kérdésre: alszol-e már 11 kor
is
Beszúrás
azt feleli: még nem! s reggel majd megveszi az emberte az Isten hidege. Node máskép lesz majd jövöre;
n
Jegyzet
Node máskép lesz majd jövöre
– AJ-ék nem mentek se Ajnácskőre, se Hanvára (l. az 1786., 1807. és 1825. sz. leveleket)
Szoboszlay
Szoboszlay Ferenc
mondja: hogy
Gyulay
Gyulai Pál
ide hozza a feleségét, mi meg azt tesszük hozzá: hogy
Aranyné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
is eljön; te és én meglátogatjuk Hanváról a feleségeinket, egy idöre itt is maradunk; a felsö fördöben quartelyozunk sat. sat., derék, igen derék lesz!  
  Igaz, kaptam
Gyulay
Gyulai Pál
tól a 40 fto͞t; a segélyegyletnek szántam én azt; de mi türés tagadás, midön kezeim közt volt: nem bírtam ellenállni a 30 kisértetnek s – elköltöttem. Aztán igen ís Criticus
 [!]
[sic!]
idöben érkezett.  
  Hanem, míg én baráti bizalommal fecsegek neked egyetmás
t
Beszúrás
:, nagyon félek attól a másik embertől, ki melletted, körűlted, hátod megett, vagy plane benned van, kit szerkesztönek hivnak; félek hogy rám kíált: verset vagy életedet! mely esetben kénytelen volnék neki az utóbbival szolgálni, mivel van két hónapja, hogy verset nem is láttam. Itt nincs annyi ember, hogy társaság lehetne, még is több, mint hogy firkální engedne. Becsűletemre mondom: nem csináltam egyebet mióta itt vagyok, mint fogtam 4 egeret s írom ezt a levelet. Dióval fogtam, tányér alatt; ha nem hiszed: elküldöm füleiket, az egereknek t.i. s nem a levélnek, mert ez testestül
m
Beszúrás
egyen.  
  Kaptad-e költeményeimet?
n
Jegyzet
Kaptad-e költeményeimet?
Tompa
Tompa Mihály
verseinek 1863-ban megjelent VI. kötete felől érdeklődik, de a kérdés kétértelműsége félreértésre adott okot (l. az 1701. és 1722. sz. levelek jegyzetét ).
régen elküldtem; különben eddig leveled is lehet Hanván, lapok mindenesetre vannak, majd megtudom tán belőlök ha haza megyünk, mi
[törölt]
« t »
a nyár utolsó napján meg fog történni.  
  Hát az uj menyecske hogy van? hiszem, hisszük és szivünkböl ohajtjuk hogy: jól!  
  Most Isten áldjon meg benneteket; tiszta szivböl ölelünk mind a ketten, mind a hármatokat  
  Ajnacskő,
 [!]
[sic!]
a nyár végén 1863.  
 
igazbarátod
Szerkesztői feloldás: igaz barátod
 
 
Tompam
Szerkesztői feloldás:
Tompa m
Tompa Mihály