Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, jan. 24. 1868.
 
  Édes barátom!  
  Leveledet is megkaptam (az elsőt, gondolom, mert a telegrammban leveleidről szólsz): tehát tisztázzuk a helyzetet; olvasd türelemmel.  
  Az Akadémia nagyjutalmára pályáznak nemcsak bizonyos fölvett vagy kijelölt munkák, hanem (mint ezt az Almanach 213-ik lapján megolvashatod
n
Jegyzet
mint ezt az Almanach 213-ik lapján megolvashatod
– „Minden évben másmás osztály ajánl akadémiai nagy jutalomra (kétszáz arany) és másod vagyis Marczibányi-jutalomra, köréhez tartozó munkát oly módon, hogy mindig a legközelebb lefolyt hatévi időközben megjelent, illető szakbeli munkák vétessenek tekintetbe, oly módon mindazáltal, hogy a mint a nyelv- és széptudományi osztályra kerűl a sor, ez osztály két nagy köre, a nyelv- és széptudományi különkülön részesíttetik az egész nagy jutalomban. Az osztályok sorára nézve: 1862- ben (1856–61-ről) a történettudományi, 1863-ban (1857–62-ről) a természettudományi, 1864-ben (1858–63-ról) mathematikai, 1865-ben (1859–64-ről) a philosophiai, 1866-ban (1860–65-ről) a történettudományi, 1867-ben (1861–66- ról) külön a nyelv-, és külön a széptudományi, 1868-ban (1862–67-ről) a történettudományi osztály körébe eső munkák legjobbika nyeri a nagy jutalmat.” ( Magyar Tudom. Akadémiai almanach csillagászati és közönséges naptárral MDCCCLXVII-re.
Pest
Budapest
en, Eggenberger Ferdinánd m. akad. könyvárusnál, 213.)
) minden 1861 és 1866 közt megjelent szépirodalmi művek.  
  E szerint akár volna munkáid azon kötetje, mely azon években jelent meg, fölvéve, akár nem: az minden esetre a pályázók közt van. Különbség csak az, hogy ha nem emlegetik, kevesebb embernek jut eszébe.  
  Egyébiránt az eljárás következő. A nagygyűlés közeledtével az illető osztály, melyen a jutalmazás sora van, magán-értekezletben, zárt körben összeűl, és tanácskozik, mely művek jutalmazásáról lehetne szó. Így történt jelenleg is. A nyelvtudományi osztály conferentiát tartott, a tagok beszélgettek, mely munkák jöhetnek szóba az idei jutalomnál: s természetesen a legelsőket kellett emlegetni. Akkor ezeket följegyezték, a jegyzéket a jelenlevő tagok számára lemásolva kiosztották, hogy kiki otthon gondolkozván rajta, ha még jut eszébe szóbajöhető munka, azt is jegyezze föl, és a jövő zárt conferentiába hozza el,
tovább
Beszúrás
i megvitatás végett.  
  Figyelj már most: itt kezdődik a hiba!  
  A tagok közt oly sületlen ember is volt jelen, ki azt gondolta, hogy e lajstrom már dobraütni való. Én boszusággal láttam a „Hon” egyik múlt heti számában,
n
Jegyzet
Én boszusággal láttam a „Hon” egyik múlt heti számában
– „Az akademiai nagy jutalomra pályázó munkák lajstromaI. Szépirodalmiak: – 1) Tompa Mihály összes versei. 6. 7ik köt. – 2) : Az ember tragoediája. – 3) Szász Károly összes költeményei. II. Nyelvtudományiak. 1.
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
. A magyar nemzeti irodalom története.
Pest
Budapest
1864–65. – 2.) A magyar nyelv szótára. A m. t. akad. megbizásából
Czuczor G.
Czuczor Gergely István
és
Fogarasi János
Fogarasi János
.
Pest
Budapest
1862–67. – 3.) Gegus Dániel. Magyar országgyülési törvénykönyv. I–III.
Pest
Budapest
1866. – 4.)
Ballagi Mór
Ballagi Mór
. Magyar-német és Német-magyar szótár 2 köt.
Pest
Budapest
.– 5.)
Fogarasi János
Fogarasi János
. Magyar-német és Német-magyar szótár.
Pest
Budapest
. – 6.) Kriza János. Vad rózsák. Székely népköltési gyüjtemény. I. köt. Kolozsvár 1863. – 7.) Vámbéry Armin. Abuska. Csagatai török szógyüjtemény, török kézirat után.
Pest
Budapest
, 1862. – 8.) A classica philologia encyclopaediája. Télfy János.
Pest
Budapest
, 1864. – 9.) Kenessey Albert Hajózási műszótár. A Marczibányi jutalomra pályáznak: 1.)
Szász Károly
Szász Károly
müforditása: a) Lyrai áloék.
Pest
Budapest
, 1861. – b) Gyöngyvirágok.
Pest
Budapest
1862. – c)
Hugo V.
Hugo, Victor
Századok legendájából
[szerkesztői feloldás]
.
Kiadta a Kisfaludy-társaság. 1863. – 2.)
Gyulai Pál
Gyulai Pál
. Vörösmarty életrajza.
Pest
Budapest
1866. – 3.) Zord idők. Regény. B.
Kemény Zsigmond
Kemény Zsigmond
.
Pest
Budapest
1862. – 4) Politikai divatok.
Jókai Mór
Jókai Mór
. – Mire megvénülünk.
Jókai Mór
Jókai Mór
. – 6.) Cicero levelei, ford.
Fábián Gábor
Fábián Gábor
.” A Hon, 1868. jan. 15.
s azt gondolva, hogy
Jókai
Jókai Mór
,
[törölt]
« ( »
a netalán hozzá mint akadémiai taghoz küldött czímjegyzéket
[törölt]
« az »
a lap számára
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
való hirdetésnek vélte s úgy adta ki, rögtön irtam neki:
n
Jegyzet
rögtön irtam neki
1868. jan. 15-én (2144.)
mi dolog ez, hogy a zárt conferentia használatára készült, s még egészen el sem készült laistromot kipublikálja, neveket és személyeket compromittálván? Megvallom, azonnal te jutottál eszembe, mics
o
Beszúrás
da nagy dolgot fogsz te ebből csinálni.
Jókai
Jókai Mór
helyett ujdondásza válaszolt,
Illési
Illésy György
,
n
Jegyzet
Jókai
Jókai Mór
helyett ujdondásza válaszolt,
Illési
Illésy György
Illésy György (1832–1871): 1865- től a Fővárosi Lapoknál korrektor és francia beszélyek fordítója, majd a Vadász és Versenylap számára angolból fordító; 1866-ban a Magyar Világnál, aztán a Sürgönynél, 1867 májusától a Hon szerkesztőségében dolgozik.
hogy őt a principalisa
n
Jegyzet
principálisa
– hivatali főnöke (lat.)
össze szidta, pedig ő más lapból vette át, íme küldi a Hétfői Lapokat (valami tanodai féle lap, nem láttam se az előtt, se azóta.) onnan vágta ki.
n
Jegyzet
A Hétfői Lapokat
[szerkesztői feloldás]
onnan vágta ki
Hétfői Lap az irodalom és tanügy számára, 1868. 2. sz. jan. 13. 29–32.
No már én nem tudom, de úgy combinálom, hogy RiedlSzende,
n
Jegyzet
Riedl Szende
Riedl Szende (1831–1873): nyelvész, szerkesztó.
ki az osztály értekezleten jelen volt és kapott egy oly lajstromot, csupa ügyetlenségből azt vélve, hogy ez már közönség elé tartozik, adta azon tanodai lapba. Onnan vette a Hon, és onnan a többi.  
  Ekkor én azt gondoltam, hogy tiltakozni kellene a laistrom közzététele ellen. De mi haszna: azt, hogy e laistrom létezik, tagadnom nem lehetett volna, annak földerítése pedig, hogy indiscret úton kerűlt nyilvánosság elé, mit sem segített volna, ki levén kürtölve bizonyos nevek. Tanácskoztam
Hunfalvy Pál
Hunfalvy Pál
lal, mint az osztály értekezlet jegyzőjével, s abban állapodtunk meg, hagyjuk a dolgot elaludni magától; hivatalos nyilatkozgatással méginkább rávonnók a figyelmet és felébresztenők a kiváncsiságot. És már el is hangzott szerencsésen.  
  Ha ez indiscretio közbe nem jő: te magad sem tudtad volna meg, hogy pályáztál, csak akkor, midőn az eredményről hivatalosan értesitettelek volna. Kétségtelen, hogy úgy lett volna jobb: de azért igy sem kell fejedet a falba verned. Mert  
  1.) Annyi mint bizonyos, hogy te nyered. Nemcsak az az egy vagy két kötet (igaz, mikor jelent meg a VII-ik? nekem nincs abból), hanem egész költői pályád méltánylása forog szóban, s implicite az első V kötet is pályáz, noha 1861 előtt jelenvén meg, világosan befoglalni nem lehetett. De így értik ezt a tagok, így volt ajánlva is.
M–ch
Szerkesztői feloldás: Madách
-csal szemben minden más
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
körülmény is te melletted szól.  
  2.) De ha quo fato,
n
Jegyzet
quo fato
– szerencsétlenségből (lat.)
M–
Szerkesztői feloldás:
Madách
Madách Imre
nak az Akadémiában oly pártja kerekednék is, a milyen nincs, (mert a fővárosi ujdondászoknak nem lesz ott szava): és posito sed non concesso,
n
Jegyzet
posito sed non concesso
– feltéve, de meg nem engedve (lat.)
le találnának szavazni: az rád nézve semmivel nem lenne nagyobb „kudarcz” mint
Jókai
Jókai Mór
ra, vagy
Kemény
Kemény Zsigmond
re kiknek 1861–6 regényei jelentek meg, s azon száz meg száz vers, novella &c. iróra, kiknek művei akkor láttak világot. Hogy lehet ily széles pályázatnál kudarczról beszélni? Hát kudarcz volt, hogy se én se te nem nyertünk, mikor
Petőfi
Petőfi Sándor
nyert? Vagy megbuktál te, mikor 1854– 60 ról én nyertem? Nosza, ne légy gyermek! Az isten soha se adjon nekem nyugodtabb kedélyt, mint akkor
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
olt
Szerkesztői feloldás: volt
mikor engem emlegettek nagy-jutalomra, pedig szóban volt
Czuczor
Czuczor Gergely István
n
Jegyzet
Czuczor
Czuczor Gergely István
Czuczor Gergely
Czuczor Gergely István
(1800–1866) bencés szerzetes, költő, nyelvtudós, az Akadémia 1831-től levelező, 1836-tól rendes tagja.
is a Nagy szótárral, sőt ugyancsak korteskedtek mellette. De hát megbuktam volna én azért?  
  Nyugodj meg, édes
Miská
Tompa Mihály
m. A nagygyűlés úgy volt, hogy meglesz, most januárban, de nem lehet, mert az Igazgató Tanács legtöbb része a delegatióban eltávozott, s így elhalasztotta az elnök febr. végére vagy mártz. elejére. Egy szóval, nincs még kitűzve bizonyos nap.  
 
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
legrammoddal
Szerkesztői feloldás: Telegrammoddal
ugyan pórul jártam. Annyira zaklattál a
Gyulai
Gyulai Pál
válaszát illető sürgetéssel, annyira lótottunk-futottunk e miatt akkor is:
Gyulai
Gyulai Pál
hozván recepisséit,
n
Jegyzet
recepisséit
– postai vevényeit (né.)
igazolványait, hogy nem is gondoltam másra. De boldog isten! arra meg hogy i
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
e telegramm, melyet betűhíven idemásolok: „Megdöbbentő válságosság. Felvétlenül
 [!]
[sic!]
semmi igy lehet kortest lélek megzavaroja, itélet mikor? Válaszolj rögtön így
Tompa
Tompa Mihály
.
” Az a gondolat: miféle válság? micsoda lélek zavar? micsoda itélet? Igazán megdöbbentem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
állapotodon, s különben is az nap életem egyik legsötétebb napja lévén,
n
Jegyzet
az nap életem egyik legsötétebb napja lévén
Jan. 18. Piroska napja volt. Az ezt követő napok a
Piroska
Széll Piroska
születésére és
Juliska
Arany Juliska
halálára való visszaemlékezés ideje lehettek, amint azt
AJ
Arany János
1868. febr. 14-i,
Tompá
Tompa Mihály
nak írt levele is igazolja (2160.). Ekkor idézi a Toldi szerelme VI. részének 1867 nyarán írt elejét: „Piroska…. ez a név! jaj nekem, ez a név!” Febr. 16. Juliánna napja.
a képzelődés annyira megrázta roncsolt idegeimet, hogy a magam állapotján réműltem el. Csak hosszu küzdés után, este későn jöttem a sejtelemre, hogy az ítélet szó mire czélozhat, de válaszolni mégsem mertem, mig újra telegrammod nem jött más nap.
n
Jegyzet
De boldog isten!
[szerkesztői feloldás]
...
mig újra telegrammod nem jött más nap.
– Ezeket a sorokat
Tompa
Tompa Mihály
vastagon kihúzta.
 
  Azért, édes
Miská
Tompa Mihály
m, ha te pathoszban akarsz kifakadni, irj verset, irj levelet, de telegrammot ne irj: mert a pathosz nem telegramba való.  
  Isten adjon könnyebblést! Ölelünk a kedves komámasszonynyal együtt  
  igaz híved  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  U.i.
Laczi
Arany László
megkapta a 2 f. 50 krt, válaszolt is.
n
Jegyzet
Laczi
Arany László
megkapta a 2 f. 50 krt, válaszolt is
– A
Tompa
Tompa Mihály
1868. jan. 2-i levelében (2141.) említett pirulák megvételéről lehetett szó.
Szerencséd: mert harapós prókátor ám ez; pörbe idézett volna ha késel.  
 

Megjegyzések:

Válasz
Tompa
Tompa Mihály
1868. jan. 22-i levelére (2148.) és jan. 23-i táviratára (2150.)