Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – CSENGERY ANTALNAK
Carlsbad
Karlsbad
, 1869 jul. 17.
 
  Kedves barátom,  
  Régen akarok én neked irni e cseh fenyvesek közűl: csupán azt nem tudom: mit? Bädeker-féle leirásokkal, ily világszerte ismeretes helyről, nem akartalak úntatni; a mi pedig velem és körülöttem történik, az oly egyhangu és üres, hogy nem lett volna érdemes, az országgyűlés utolsó napjaiban, figyelmedet csak egy perczre is elvonnom velök.
n
Jegyzet
nem lett volna érdemes, az országgyűlés utolsó napjaiban, figyelmedet csak egy perczre is elvonnom velök
– A képviselőház júl. 15-én tartotta szünet előtti utolsó ülését.
Negatív mind az, a mit most is irhatok, de szívességtek elhagyott kis nyájam iránt ösztönöz még is, ezért legalább, kifejezni köszönetemet.  
  Megérkeztem hát, s gyógy-időm kétharmad részét eltöltöttem, minden baj nélkűl. A cura hatását nemlegesen érzem; azt mondják: positiv javulás csak az utó-cura alatt fog beállani. Anynyi igaz, hogy májam nem apadt, de nem is fáj.
n
Jegyzet
Anynyi igaz, hogy májam nem apadt, de nem is fáj
– Vesd össze
AJ
Arany János
1868. szept. 28-án
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
hez (2213.) és 1869. jan. 16-án
Lévay
Lévay József
hoz (2223.) írt levelével.
Hat pohár viz, mely eleinte jól fogott, ma már úgy látszik nem elég; valószínűen az orvos fölebb fogja emelni, mihelyt közelebb beszélhetek vele. Iszonyú quantum vizet megitatnak az emberrel itt,
n
Jegyzet
Iszonyú quantum vizet megitatnak az emberrel itt
– Vesd össze a Karlsbadi versikével:
 
 
  Wenn die Wässer
  Wär’n nit besser
  Als die Doctoren:
  Wär’n mer verloren.
 
 
némelyik 10-ig fölviszi. Tekintve hátralevő időmet, én is fellicitálhatom addig. De csak használna! azonban az én hitem még nem oly szilárd mint a kőszikla, noha májam az.  
  Hanem, legyen a víz bárminő hatásu, az itteni élet az, mely
nek
Beszúrás
az organismusra lehetetlen üdítőleg nem hatnia. A nappali idő 14 órájábol 7-et az ember, úgy szólva folytonos mozgás közt, fenyvesek árnyában vagy közelében tőlt el. A mellett mérsékelten eszik és alszik. Gond és gondolat távol. Szerencsére hazulról megnyugtató híreket veszek; a politikával nem törődöm. Azt sem tudom, delegatus vagy-e?
n
Jegyzet
Azt sem tudom, delegatus vagy-e?
Csengery Antal
Csengery Antal
nem volt tagja az 1869. júl. 11. és aug. 30. között Bécsben ülésező magyar közös ügyi delegációnak. (Nem is lehetett, mert nagykanizsai megválasztását követően csak jún. 16-án mutatta be megbízólevelét a képviselőháznak, a delegáció tagjainak választására pedig már két nappal korábban sor került.)
találomra intézem e levelet
Pest
Budapest
re, mint a honnan elébb-utóbb megkapod. Ujságot elvétve is alig látok, de nem is törődöm hogy lássak.
Horváth B.
Szerkesztői feloldás:
Horváth Boldizsár
Horvát Boldizsár
híres beszédét
n
Jegyzet
Horváth B.
Szerkesztői feloldás:
Horváth Boldizsár
Horvát Boldizsár
híres beszédét – Horvát Boldizsár (1822–1898) igazságügyi miniszter 1869. júl. 3-án tartotta meg záróbeszédét a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényjavaslat (a későbbi 1869. évi IV. tc.) általános vitájában.
a Presse valamelyik elhasított számából, németül olvastam, egy bizonyos helyen. Most meg, úgy hallom,
Lőrincz
Tóth Lőrinc
barátomat csávázzák,
n
Jegyzet
Most meg, úgy hallom,
Lőrincz
Tóth Lőrinc
barátomat csávázzák
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
et „áztatják”, azaz „rágalmazzák”. – A ’csávázás’ eredeti jelentése: a vetőmag fertőtlenítése. – Vesd össze „téged pedig ezerszer ölelni oly hévvel, a minőre képes naponkinti fürdővel kiáztatott és kicsávázott barátod” (
AJ
Arany János
Madách
Madách Imre
nak, AJÖM XVIII. 1473. 1862. aug. 29. 118. ) és
AJ
Arany János
fordításával:
 
 
  Törvénybe hurcolt, megrágalmazott,
  Hazugsággal lenyelvelt, szólt-szapult,
  Csávába tett;
[szerkesztői feloldás]
...
 
 
(Arisztophanész: Az Acharnaebeliek, 351–353.)
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
1853 és 1869 között az Akadémia, 1859-től a Kazinczyalapítvány pénztárnoka volt. Akadémiai tisztsége akkor szűnt meg, amikor az intézmény pénzkezelését a Magyar Földhitelintézet vette át, egyebek közt az átláthatóbb könyvelés érdekében (vesd össze Rónay Jácint
AJ
Arany János
-nak, 2236. 1869. júl. 31.). A szóban forgó rágalmazás a pénztáros mindkét funkciója esetében megtörténhetett, hiszen az akadémiai pénzek átadása október végéig tartott (bár
Csengery
Csengery Antal
nek mint a Földhitelintézet igazgató-titoknokának
AJ
Arany János
-nál teljesebb rálátása lehetett az ügyekre). Inkább a Kazinczy-alapítványról eshetett szó, amely
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
számára sok nehézséggel járt. 1866-ban így írt Évva András ügyvivőnek: „Valami szabálytalanabb alkotás nincs széles e világon, mint ezen Kazinczy-bizottmány”, 1868 augusztusában pedig így: „Kazinczy-alapot kezelő bizottság jelenleg nem létezik”; „az ügy kezeltetik akképen, a’ mint azt a’ mi lelkiismeretünk t. i. a tied s az enyim, parancsolja”. Az Akadémia 1870-ben kezdte el rendezni a kérdést. ( Hegedüs Zoltán 1930. 48.) – A további fejleményekre nézve lásd
AJ
Arany János
Toldy
Toldy Ferenc
nak, 2343. 1872. dec. 20.
sajnálom a dolgot, mert nem hiszem igaznak. Az akadémiárol sem tudok többet; gondolom, nem esett ki a feneke,
n
Jegyzet
Az akadémiárol sem tudok többet; gondolom, nem esett ki a feneke
– Vesd össze:
 
 
  Cigányország, ne neked!
  Kiesett a feneked,
[szerkesztői feloldás]
...
 
 
(A nagyidai cigányok, 4. ének)
s ha ki, majd helyre igazítják a bölcsek.  
  Magyar társaságom még mindig volt, ideérkeztem óta. Ma utazik el
Bónis
Bónis Sámuel
, sajnálom, higgadt komoly ember, kedvesen töltek vele reggeleim. Még nehány itt marad, aztán várunk is. Nem tudom
Eötvös
Eötvös József
, meg
Horváth B.
Szerkesztői feloldás: Horváth Boldizsár
jőnek-e?
n
Jegyzet
Nem tudom
Eötvös
Eötvös József
, meg
Horváth B.
Szerkesztői feloldás:
Horváth Boldizsár
Horvát Boldizsár
jőnek-e?
Eötvös
Eötvös József
1869 augusztusában volt Karlsbadban: lásd
AJ
Arany János
-nak küldött 1869. jún. 5-i levelének (2229.) jegyzetét. Innen írt 1869. aug. 10-én és 17-én Tanárky Gedeonnak és aug. 20-án Molnár Aladárnak ( EöJLev 602–607.).
Az első maga ígérte nekem; a másikról itt hallottam hogy jőni fog. Azok közül, kiket gondolom ismersz,
Ledniczky
Ledniczky Pál
van itt, meg a fakirály
Luczenbacher
Luczenbacher Pál
.
n
Jegyzet
Ledniczky
Ledniczky Pál
van itt, meg a fakirály
Luczenbacher
Luczenbacher Pál
Ledniczky Pál hites ügyvéd és Luczenbacher Pál (1818–?) nagykereskedő
Az ember aztán összesímúl, összetart: oly hatalmas ösztön itt a nyelv.  
 
Laczi
Arany László
mról nem tudok semmit, mióta
Mariaczell
Mariazell
ből eltávozott.
n
Jegyzet
Laczi
Arany László
mról nem tudok semmit, mióta
Mariaczell
Mariazell
ből eltávozott
Arany László
Arany László
betegségéről, utazásáról és orvosi vizsgálatáról a Rozvány Erzsébettel folytatott levelezés nyújt felvilágosítást:
AJ
Arany János
felesége írja neki 1869. máj. 6-án: „Juniusban egyedűl maradok. Az én jó lelkeim mennek fürödőben. Férjem Karlsbadban, fiam talán
Glájkenberg
Gleichenberg
ben. Óh
Bettá
Rozvány Erzsébet
m csak egéségesen jöhetnének haza! be sok lelki aggodalmam van mijattok.” Ezt követi
Arany László
Arany László
1869. máj. 6. és jún. 11. közötti híradása: mihelyt „a kis beteg
[szerkesztői feloldás]
Piroska
Széll Piroska
legalább az ágyból fölkelhet, apám és én elindulunk fürdőbe.”
AJ
Arany János
felesége 1869. jún. 11-én arról tudósítja, hogy „Az én kedveseim a jövő hét valamelyik napján mennek, hogy épen pontosan meg nem írom, oka mert a nap még nincsen meg határozva. Minél kőzelebb jön az idő, anál jobban érzem az elválás fájdalmát. Keten két világ részben; és mindketen gyógyulni. Férjem és fiam, mindenem a mível bírok az életben!” ( Sáfrán 1960.a 107–108.). Indulásuk késbb,
AJ
Arany János
1869. jún. 26-án
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
nak írt levele (2230.) után történt. „Első évben
László
Arany László
fia elkíséri Bécsig, onnan Münchenbe megy” – írja
Voinovich
Voinovich Géza
( 1938. 222.); összefoglalásából kimaradt a szándékolt fürdőkúra és Mariazell.
Arany László
Arany László
feltehetőleg légzőszervi betegsége atyját azért is nyugtalaníthatta, mivel őt magát is – egyebek között – az ifjúkorában szerzett mellbajának következményei, az idült hörghurut és a tüdőtágulat kínozták ( Pál 1986. 325.). Ha fia Bécs és a stájerországi Mariazell között a szintén stájer Gleichenberg nyálkahártyahurut elleni gyógyvizével kezeltette magát, a kúra sikerrel járhatott, mert
AJ
Arany János
felesége 1870. febr. 5-én azt írja Rozvány Erzsébetnek, hogy „
Laczi
Arany László
nk jól van.” ( Sáfrán 1960.a 112.)
Talán az ő távolléte is megszaporította bokros teendőidet: de most már nézd el neki, kérlek szépen. Az útazás, remélem, javára fog válni, mert baja, istennek hála! a bécsi tekintély véleménye szerint is, nem a mellben gyökerezik. Ha szép, meleg időben, szép és egészséges tájakon utazhatnék, talán egészen megerősödve térne haza, s hasznosabb tagja lehetne az intézetnek. – Itt ugyan tegnap óta ismét esik; 10–12 foknyi meleggel olyan jóféle szüreti idő jár, mikor „bő szüret, nagy csizma!”
n
Jegyzet
„bő szüret, nagy csizma!”
– Vesd össze: „
Zovány
Szilágyzovány
on jellegzetes szüretnapi köszönési mód volt szokásban: »Bő szüretet, nagy csizmát!«” Major 1998. 137.
a jelszó.  
  Köszöntöm
Gyulai
Gyulai Pál
t. Kedves komám asszony kezét csókolom: nem szükség az enyéimet ajánlanom szíves gondjaiba. Csókolom a gyermekeket, s téged ölelve, vagyok mindenkor  
  igaz híved  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János