Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – HECKENAST GUSZTÁVNAK
[szerkesztői feloldás]
Nagykőrös, 1858. április 17.
 
  Igen tisztelt Kiadó ur!  
  Csodálkozva olvasám Kegyed tegnapról kelt levelét, melyben felszólít, hogy mártz. 26-diki iratára válaszoljak. Én arra, mindjárt ápril 1-ső vagy 2-dik napján válaszoltam, de levelem e szerint elveszett, a mi közöttünk még eddig nem történt. Azon levélben bőven kifejtettem vala, miért s mennyiben sérelmes rám nézve Toldinak újranyomatása;
n
Jegyzet
miért s mennyiben sérelmes rám nézve Toldinak újranyomatása
– a vita előzményei:
Heckenast
Heckenast Gusztáv
AJ
Arany János
-nak, 983. 1858. márc. 15.;
AJ
Arany János
Csengery
Csengery Antal
nek, 984. 1858. márc. 16.;
Csengery
Csengery Antal
AJ
Arany János
-nak, 985. 1858. márc. 19.;
AJ
Arany János
Heckenast
Heckenast Gusztáv
nak, 986. 1858. márc. 21. és 24. között;
Heckenast
Heckenast Gusztáv
AJ
Arany János
-nak, 998. 1858. márc. 26.;
AJ
Arany János
Csengery
Csengery Antal
nek, 989. 1858. márc. 28.;
AJ
Arany János
Heckenast
Heckenast Gusztáv
nak, 990. 1858. ápr. 1. vagy 2.;
Heckenast
Heckenast Gusztáv
AJ
Arany János
-nak, 997. 1858. ápr. 16.
1-ör mert szerződésünk kétszeri nyomást nem enged, 2-or mert rám nézve kellemetlen az, hogy a 3 év, melynek eltelte után Toldit összegyüjtött műveim közzé felvehetem, még csak ezután kezdődjék; úgyhogy az esetben, ha majd „kisebb költeményeim” joga rám visszaszáll, akadályozva lennék Toldit összes költeményeim közé felvenni. Mindezeket az elveszett (de talán még Kegyednek kezéhez jutandó) levélben, jogaim indokolásával bőven előadtam; most nem akarok e tárgyról új dissertatiót írni, csupán a módosítást ismétlem itten, melylyel azon levelet bezártam, s mely mellett Ön becses ajánlatát elfogadni hajlandónak nyilatkozom, s jelenleg is nyilatkozom:  
  1. Hogy a fentebb 2. pont alatt érintett aggodalmam megszünjék, annak (sajátkezű aláírással) írásbeli elismerését kértem vala, Kegyed részéről, hogy a Toldiaknak Összegyüjtött Költeményeim közé felvételét sem akadályozza, mihelyt a „Kisebb költemények” kiadási joga rám visszaszáll, az illető szerződés szerint.  
  2. Az ajánlott összegre nézve annyi módosítást kívántam, hogy szíveskedjék Kegyed a még nála lévő néhány forint tőkémet, a két Toldira adandó pótlás fejében 1000 mond ezer pft. kerek számra kiegészíteni, hisz a különbség úgy sem sok, ha jól számítom, mindössze is 75 forint, tehát éppen annyi, a mennyit én a
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
féle Geschäftben,
n
Jegyzet
Geschäftben
– üzletben, ügyletben (né.)
úgy látszik örökre, elvesztettem.
n
Jegyzet
úgy látszik örökre, elvesztettem
Vahot Imre
Vahot Imre
1851 elején értesítette
AJ
Arany János
-t, hogy kiadatlan kéziratait vette meg
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
tól, aki nem kapta meg a további kiadási engedélyt ( AJÖM XV. 269. 325.).
AJ
Arany János
válaszában jelezte, hogy
Szilágyi
Szilágyi Sándor
az ő tudta nélkül adta el verseit, amelyeknek árával még tartozik (1851. jan. 20.? AJÖM XV. 276. 330. ). A részletes elszámolást lásd
AJ
Arany János
1851. jún. 4-i,
Szilágyi
Szilágyi Ferenc
nak írt levelében ( AJÖM XV. 299. 370. ).
Aztán még azon kívánságomat fejeztem ki, hogy Kegyed folyó évi Aprilis 1-ső napjáig a számadást részemre elkészíttetvén, ugyancsak e naptól fogva az egész 1000 forintot, mint kama3tozó tőkét felvétetné a jelen évre, tehát ne a Toldiak megjelenésétől függesztetnék fel a fizetési határidő. Ez Önnek néhány forint különbség, jól tudom, de sok nem lehet, miután remélem, hogy Toldi Estéje nyomon követendi Toldit, mert itt nincs miért az egyiknek elkelésére várakozni.  
  Mely módosított feltételeim elfogadását, s a számadásnak ily értelembeni megküldését bizton remélve, egyszersmind mai postával a rég nálam heverő javításíveket útnak indítom, tisztelettel maradván  
  Igen tisztelt Kiadó úrnak  
  szíves jóakarója  
 
Arany János
Arany János
.  
 

Megjegyzések:

Válasz
Heckenast Gusztáv
Heckenast Gusztáv
1858. ápr. 16-i levelére (997.)