Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, jun. 29. 1865.  
  Kedves öcsém
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  Ha nem irná is
Kálmán
Széll Kálmán
, ki kellene találnom hogy építkezéssel vagy elfoglalva, oly rég nem írtál, ha csak azt a pár sort „irásnak” nem veszem, a melyben
Laczi
Arany László
t megbizod az előfizetéssel. Pedig hát én vártam, közelebbi levelemre,
n
Jegyzet
közelebbi levelemre
– az 1969. sz. levél
valami nemű választ; arra tudod, melyben tudattam veled a szerzödvény s a hozzávaló iratok megérkeztét, s tanácsodat kértem a továbbira. Ezt, gondolom, azért hagytad válasz nélkül: mert az iratokkal nem kell tennem egyebet, csak pihentetnem a fiókban. Ha így: ez könnyű dolog: de nem könnyű az, hogy e szerződésen még 11 ezerrel vagyunk adós. Nem tudom beadtad-e már az
[törölt]
« sept »
novemberi (sajatlág
 [!]
[sic!]
octob. 28) nyugtatványt kitáblázás végett? s átalában történt-e e részben valami? Vagy tanácsosbnak vélted megvárni, mig az egész ki lesz fizetve? Bizony, a november ismét közeledik, s én nagyon szeretném, ha végkép elvethetnők a gondját e tartozásnak. Részemről nem fog múlni: az én illetményem kész a takarékpénztárban. Nem tudom
Jani
Arany János
sógor igyekszik-e rajta, s átalában képes lesz-e teljesítni igéretét. Nagy nyereség lenne mindkettőnkre a kamat engedés vagy elengedés; ha pedig ö nem lesz képes: engem is megránt egypár száz forintig, daczára hogy én fizetek. Nem tudom, volt-e erről szó köztetek azóta: de jó lenne figyelmeztetni
Jani
Arany János
t, hogy feszítse meg minden tehetségét akkorra. Az enyém (kerekszámmal) 4200 az övé 3000 még. Azért irom ide, mert úgy tapasztaltam, hogy ö nincs egészen tisztában a maga rátájával.  
  Érdekel pedig engem e kifizetés legkivált azért: hogy tisztán tudjam, hanyadán vagyok; s a mit azon jószágba fektetek, hadd legyen benne. Az legalább megvan. Úgy látom, hogy mostanában nem új szerzemény lesz föladatom; csak megtartása annak, a mi keveset szereztem eddig. Gonosz idöket élünk: az irodalomból semmi kilátás; s a fixummal csak kijöhetne az ember!
n
Jegyzet
a fixummal csak kijöhetne az ember
AJ
Arany János
akadémiai titoknoki fizetése 1200 forint volt ( Voinovich 1938. 179.).
– A Koszorúval még kinlódhattam volna, ha titkár nem vagyok: s talán a jövő év hozott volna rá valami lendűletet: de ennyi dolog közt, legalább fél évig, ingyen szerkeszteni – s talán még ráfizetni – sehogy sem fűlt a fogam hozzá. Igy becsűlettel megváltam tőle. Hanem épen ezért nem sokat fogok én ezután félre tenni: szerencse, ha a
Geyer
Geyer Rudolf
fizetéseiből marad valami.  
  Ez az oka, hogy a ház terveket is egy időre, pihentetnem kell.
n
Jegyzet
a ház terveket is egy időre, pihentetnem kell
– vesd össze 1969.
Valóban azt ohajtám, és már reményem is volt hozzá: hogy pár év alatt nyugalomba teszem magamat,
Szalontá
Nagyszalonta
ra. Nem pusztán a röstség hajtott erre: inkább az, hogy még valamit, kedvem szerint, dolgozhassak. Ily szaggatott és zaklatott hivatal mellett sehogy sem akar az menni. Az efféléhez folytonosság kell, beleélés, belemélyedés a tárgyba: s képzelheted minő folytonosság az, ha reggelenkint alig van egy két szabad órám, s az sem szabad a napi teendők gondjaitól! Bizonyos hogy nem viszem soká: vagy ha viszem: akkor ez lesz minden foglalatosságom. De jobb szeretném, ha máskép lehetne.  
  Politikai hirekből, gondolom, te is tudsz annyit a mennyit én olvastam a lapokból.
n
Jegyzet
Politikai hirekből, gondolom, te is tudsz annyit a mennyit én olvastam a lapokból
1865 júniusában
Ferenc József
Ferenc József
Pest
Budapest
re látogatott, visszaállították a helytartótanács törvényes hatáskörét, felmentették gr. Zichy Hermann kancellárt és gr. Pálffy Móric helytartót, majd jún. 27-én
Schmerling
Schmerling, Anton von
, az államminiszter lemondott: mindezek a kiegyezés előkészítését jelezték. ( Somogyi 1981. , Veliky 1999. )
Hegyezi fülét a világ: tinálatok úgy hiszem még jobban mint itt. Meglássuk, mi sűl. Ha octobernél több nem akar lenni:
n
Jegyzet
Ha octobernél több nem akar lenni
– Utalás az októberi diplomára (1860. okt. 20.), amely (az 1861. febr. 26-i februári pátenssel kiegészülve) az alkotmányosságnak és önállóságnak csak részleges visszaállítására kínált esélyt, s amelyeket a magyar országgyűlés 1861-ben elutasított.
akkor nem sokat ér. Pedig úgy indult: noha biztató jelek is vannak. Nehány nap mulva többet fogunk tudni. – Kálmán irt nekem valamit a közelgő választásokra nézve. Én e tekintetben már több izben kijelentettem gondolkozásomat, és most sem fogok eltérni attól.
n
Jegyzet
Én e tekintetben már több izben kijelentettem gondolkozásomat, és most sem fogok eltérni attól
– Az 1848. júniusi képviselőválasztási kudarc után 1861 tavaszán
AJ
Arany János
következetesen elzárkózott az újabb hasonló felkérésektől (vesd össze AJÖM XV. 149. 210–214., AJÖM XVII. 1257. 502–503., 1274. 519., 1276. 521., 1279. 523., 1296. 538–539.).
Nem is egyeztethetném össze a hivatallal. Inkább arra kérlek, hogy
Laczi
Arany László
t, ki tegnap tette le (kitűnően) a birói vizsgát, segítsétek oda, s ajánljátok be, kardoskodni, valamelyik követ mellé. Fiatal ember szereti az ilyet, s rá ís ér, miután szabtak rájok elég patvariát.
n
Jegyzet
patvariát
– joggyakorlatot, ügyvédbojtárkodást (lat.)
 
 
Lina
Ercsey Sándorné Nagy Karolina
n
Jegyzet
Lina
Ercsey Sándorné Nagy Karolina
Ercsey Sándorné Nagy Karolina
oly szives volt, hogy
Juliska
Arany Juliska
állapotárol
 [!]
[sic!]
egy kedves, megnyugtató levelet irt szegény nőmnek. Erre most megy a válasz; a kis
Vilmá
Ercsey Vilma
nak is.
Csak ugyan
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Csakugyan
jó volna ezt a leánykát még egyszer felküldened.
n
Jegyzet
a kis
Vilmá
Ercsey Vilma
nak is. Csakugyan jó volna ezt a leánykát még egyszer felküldened
– Ercsey Sándorék leánya 1864 nyarán Aranyéknál töltött több hetet (1835.)
Nem gondolkoztatok még komolyan róla?  
  Nem irok többet: ez is csak azért telt így hosszabbacskára, mert ma valami ünnep levén, nyugszik a bureau.
n
Jegyzet
bureau
– hivatal (fr.)
Szeretnék lerándulni: s ha a nagy gyűléssel nem fenyegetőznek, meg ís tenném a szünidő alatt: de most roppant dolognak nézek elébe.
n
Jegyzet
most roppant dolognak nézek elébe
– Az Akadémia székházát (amelyet 1862 és1865 között
Friedrich August Stüler
Stüler, Friedrich August
tervei alapján Ybl Miklós és Skalnitzky Antal alkotott meg) eredetileg 1865. aug. 19-én szándékoztak felavatni. Ennek elhalasztását Eötvös és
AJ
Arany János
is támogatták a
Dessewffy Emil
Dessewffy Emil
akadémiai elnöknek szóló levelükben: „Az Ak. legközelebbi ülésében
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
r. tag, előrebocsátván ama már hirlapokban is szállongó hírt, mely szerint Méltóságod az Akad. f. évi köz- s így valószínüleg nagy-gyűlését is aug. hónap derekára szándékozik kitűzni, indítványozá: kéressék föl a Mélt. Elnökség, hogy ez igen alkalmatlan időszakról, midőn a tanárok s más tagok nagy része szünidejét óhajtja használni, midőn a művelt közönség egy része távol van a fővárostól, – november 3-ára, mint Akadémiánk alapításának negyvenedik évnapjára méltóztassék elhalasztani a nagy-gyűlést s azzal együtt a palota megnyitásának ünnepélyét is.” (1865. máj. 29. AJÖM XIV. 51. 56.) A megnyitóünnepségre 1865. dec. 11-én került sor.
 
  Igaz! gr.
Dessewffy
Dessewffy Emil
irja nekem, hogy
Szalonta
Nagyszalonta
már rég ajánlott valamit az Akadémiára, s többszöri felszólitás után sem fizet.
n
Jegyzet
Szalonta
Nagyszalonta
már rég ajánlott valamit az Akadémiára, s többszöri felszólitás után sem fizet
– vesd össze 1976., 1982. és 1984.
Arra figyelmeztet engem a gróf, hogy ottani összeköttetéseimnél fogva hozzam említésbe e dolgot, s különösen az ottani intelligentiára hassak úgy, hogy az Akadémia kielégitését eszközöljék valami módon: mert
más kép
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: máskép
– pár hó mulva – kénytelen lesz törvény utjára vinni. Valóban szégyellem, s szégyellném főleg azt, ha
szűlő városom
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: szűlővárosom
lenne az első, kit önkéntes ajánlatáért az Akadémia exequáltat.
n
Jegyzet
exequáltat
– tartozást törvényi úton behajt (lat.)
Lovassy
Lovassy Ferenc
n
Jegyzet
Lovassy
Lovassy Ferenc
Lovassy Ferenc
Lovassy Ferenc
,
Lovassy László
Lovassy László
, a reformkori országgyűlési ifjúsági vezető rokona
és ti mindnyájan nem tehetnétek valamit ez országos kudarcz elháritására. Lehet, hogy bolondul volt ajánlva az összeg: de miután már most csak meg kell fizetni, az a választás marad: önkint-e most és becsűlettel? vagy két hónappal késöbb pörrel és gyalázattal? –  
  Az én istenem áldjon meg mindnyájotokat  
  szerető rokonod  
 
Arany János
Arany János